Bộ giải pháp OneSumX FRR cung cấp cho bạn những thành tố cơ bản giúp thực hiện mọi yêu cầu về tài chính, quản lý rủi ro và báo cáo theo luật định, tất cả chỉ trong một nền tảng tích hợp. Nhờ đó, bạn có thể tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng phân tích, xử lý lượng dữ liệu lớn trên quy mô rộng, cũng như bảo toàn luồng dữ liệu. Nền tảng này tích hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống nội bộ và nguồn bên ngoài, có thể dùng để phân tích và quản lý các rủi ro về thị trường, tín dụng và thanh khoản, cũng như để thực hiện các mục đích tuân thủ. Với danh mục các phần mềm và dịch vụ vượt trội của chúng tôi, khách hàng sẽ được sử dụng Regulatory Update Service (RUS) chỉ riêng chúng tôi có, và được hỗ trợ cho những nỗ lực tuân thủ luật định đối với Basel IV và CRDV, IFRS9, AnaCredit, MAS610, CECL, Corep, Finrep, Granular Data Repository (GDR ), cũng như các quy định khác.

laptop-checks
Ensures compliance

Save time and resources by enabling future-proofed end-to-end regulatory compliance to deadline.
search growth value center arrow magnifying glass icon
Improves insight and analysis

Flexible and sophisticated reporting functionality gives you the ability to connect critical data across your enterprise.
digital laptop gathering documents icon
Provides scalability

Process large volumes of data required by data-driven regulatory regimes and explore the multi-country regulatory reporting offering available.
secure cloud data privacy safe protecting icon
Preserves data lineage

Enhance data analytics and transparency by preserving data lineage at each functional stage.
Back To Top