Kiểm toán theo cách của bạn

Xây dựng một phương pháp kiểm toán nhất quán, rõ ràng và kỹ lưỡng phù hợp với quy trình của bạn, điều chỉnh TeamMate phù hợp với bộ phận, để nhanh chóng bắt đầu công việc. 

Duy trì tính độc lập trong khi cải thiện được sự chia sẻ thông tin

Tích hợp an toàn dữ liệu từ các hệ thống và chức năng khác nhau vào quy trình kiểm toán để có đánh giá toàn diện về tổ chức. 

Phân tích tích hợp

Sử dụng các phân tích trong toàn bộ quá trình kiểm toán, từ đánh giá rủi ro đến báo cáo và cho tất cả các cuộc kiểm toán nhằm giám sát rủi ro ở mức độ cao hơn và phát hiện các vấn đề tiềm ẩn mà trước đây không có. 

Cung cấp phản hồi sâu sắc cho tổ chức

Đưa ra quyết định mang tính chiến thuật tốt hơn, đồng thời cải thiện sự hợp tác với tổ chức để sắp xếp từng bộ phận theo mục tiêu tổ chức và thông báo các quyết định chiến lược

Sử dụng công cụ đám mây hoặc tại chỗ là do bạn quyết định

Các yêu cầu kỹ thuật và bảo mật do công ty của bạn thiết lập và nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. TeamMate+ có thể được triển khai tại cơ sở, trên các máy chủ của bạn hoặc được lưu trữ trên môi trường TeamCloud của chúng tôi. 

How Can We Help You? Get in Touch With a TeamMate Specialist Today

Back To Top