Bright blue and gold light swerves toward viewer
ComplianceFinanceTax & AccountingTháng Tám 16, 2021

Thay đổi bộ phận kiểm toán nội bộ - Phát triển các kết quả chức năng

Trong phần 1 của loạt bài về thay đổi bộ phận kiểm toán nội bộ, chúng tôi đã xác định bốn đặc điểm của chiến lược chức năng kiểm toán nội bộ thiết lập các điều kiện để thay đổi liên tục và phù hợp, cũng như cải tiến liên tục trong kiểm toán, đó là:

  1. Bắt đầu với điều gì – Phát triển một chiến lược đơn giản nhưng đầy cảm hứng, định hướng có mục đích.
  2. Đặt ra các kết quả chức năng rõ ràng và các hoạt động liên quan – Phát triển một khuôn khổ để hướng dẫn việc đưa ra quyết định về những gì và khi nào cần thay đổi.
  3. Điều chỉnh tất cả các hoạt động theo kết quả chiến lược - Đảm bảo rằng mọi người và mọi thứ đều phù hợp với chiến lược này để mọi người và nhóm đều đi theo cùng một hướng.
  4. Tổ chức truyền tải nội dung thông qua việc phát triển văn hóa cải tiến liên tục kiểm toán nội bộ - Theo đuổi một quá trình liên tục kéo dài sự thay đổi, tận hưởng thành công, kỷ niệm và học hỏi từ những thất bại trên con đường của họ,

Chúng ta cũng đã tìm hiểu về đặc điểm đầu tiên - Cần bắt đầu với điều gì thông qua việc phát triển một mục đích đơn giản nhưng đầy cảm hứng. Trong phần tiếp theo này, chúng ta sẽ khám phá đặc điểm số 2 để hiểu mục tiêu có chủ đích tốt như thế nào là không có giá trị nếu nó không phải là chất xúc tác cho các kết quả rõ ràng, vạch ra những gì cần có để đạt được mục đích đã xác định.

Nhận một bản sao của toàn bộ bài báo
Jonathan Chapman
Chuyên gia tư vấn về rủi ro và chuyển đổi kiểm toán nội bộ
Jonathan Chapman là chuyên gia về chiến lược chức năng kiểm toán nội bộ và quản lý sự thay đổi.
Back To Top