Quản lý Kiểm toán

Áp dụng tư duy kỹ thuật số để quản lý thế giới kiểm toán phức tạp trong toàn bộ công việc, đánh giá rủi ro, lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán và theo dõi vấn đề. Sử dụng sự tích hợp mang tính quyết định để hợp tác với các bên liên quan và thu thập dữ liệu theo thời gian thực, cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu cho các bên liên quan trong kinh doanh.

Khu vực công cộng

Xây dựng kế hoạch làm việc linh hoạt cho nhiều nhóm kiểm toán, loại dự án và các chủ đề kiểm toán để tự tin cung cấp sự đảm bảo đối với các yêu cầu về rủi ro, quy định và pháp lý với tính minh bạch và độ tin cậy.

Các Dịch vụ Tài chính

Đứng đầu ngành với một giải pháp sáng tạo tích hợp với doanh nghiệp của bạn và liên tục theo dõi môi trường rủi ro luôn thay đổi để bạn có thể ứng phó nhanh chóng, giúp đáp ứng các mục tiêu của tổ chức.

Quản lý Kiểm soát

Tự động hóa các tác vụ thông thường và tích hợp với doanh nghiệp để thu thập dữ liệu và cộng tác với chủ sở hữu kiểm soát để giảm bớt công việc của kiểm toán viên. Tự tin hơn về sự công việc kiểm toán bằng cách thực hiện kiểm tra kiểm soát thông qua sử dụng các phân tích tích hợp đối với 100% dữ liệu kiểm tra.

Phân tích Dữ liệu

Đặt sức mạnh của công tác phân tích vào tay kiểm toán viên của bạn với công cụ phân tích dữ liệu dựa trên Excel và thư viện gồm 150 Công cụ kiểm tra sử dụng trên máy tính (hoặc CAAT). Giảm rủi ro và tìm hiểu các thông tin tiềm ẩn bằng cách kết hợp các phân tích trong quy trình kiểm toán với việc kiểm tra toàn diện 100%.

Đảm bảo kết hợp

Thực hiện đánh giá rủi ro và kiểm soát trong một ứng dụng duy nhất, đồng thời cân bằng giữa nhu cầu độc lập với sự cộng tác nội bộ; chia sẻ thông tin cấp cao giúp kiểm toán viên bớt các công việc lặp lại trong suốt quá trình kiểm tra và khắc phục vấn đề.  

Tiếp xúc