Quản lý Kiểm toán

Áp dụng tư duy kỹ thuật số giúp quản lý mọi phức tạp của thế giới kiểm toán lên toàn bộ các quy trình - Đánh giá rủi ro, kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, và theo dõi phát hiện.  Sử dụng sự tích hợp mang tính quyết định để hợp tác với các bên liên quan và thu thập dữ liệu theo thời gian thực, cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu cho các bên liên quan.

Quản lý kiểm toán cho khu vực công

Xây dựng kế hoạch làm việc linh hoạt cho nhiều nhóm kiểm toán, cuộc kiểm toán và môi trường kiểm toán để tự tin đảm bảo các yêu cầu về rủi ro, quy định và lập pháp với tính minh bạch và độ tin cậy.

Quản lý kiểm toán cho lĩnh vực Tài chính

Dẫn dắt doanh nghiệp bằng một giải pháp sáng tạo tích hợp với lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp và theo dõi liên tục các thay đổi của môi trường rủi ro, nhằm phản hồi nhanh chóng giúp đáp ứng các mục tiêu của tổ chức.

Quản lý Kiểm soát

Tự động hóa các công việc thường ngày, tích hợp với các phòng ban để thu thập dữ liệu và công tác với người phụ trách kiểm soát nhằm tiết giảm công việc cho kiểm toán viên. Tự tin hơn với sự đảm bảo bằng cách thực hiện kiểm tra các chốt kiểm soát được tích hợp phân tích dựa trên 100% dữ liệu.

Phân tích Dữ liệu

Đặt sức mạnh của công tác phân tích vào tay kiểm toán viên với công cụ phân tích dữ liệu dựa trên Excel và thư viện gồm 150 Công cụ kiểm tra sử dụng trên máy tính (hoặc CAAT). Giảm rủi ro và tìm hiểu các thông tin tiềm ẩn bằng cách kết hợp các phân tích trong quy trình kiểm toán với việc kiểm tra toàn diện 100% dữ liệu.

Kết hợp Đảm bảo

Thực hiện đánh giá rủi ro và kiểm soát trong một ứng dụng duy nhất, đồng thời cân bằng giữa nhu cầu độc lập với sự cộng tác nội bộ; chia sẻ thông tin cấp cao giúp kiểm toán viên bớt các công việc lặp lại trong suốt quá trình kiểm tra và khắc phục phát hiện. 
Tiếp xúc
Back To Top