Strategic Activity
ComplianceFinanceTax & AccountingTháng Tám 31, 2021

Thay đổi bộ phận kiểm toán nội bộ - Điều chỉnh mọi hoạt động phù hợp với kết quả chiến lược

Trong phần 1 và phần 2 của loạt bài về thay đổi bộ phận kiểm toán nội bộ, chúng ta đã xác định bốn đặc điểm của chiến lược chức năng kiểm toán nội bộ thiết lập các điều kiện cho sự thay đổi liên tục và phù hợp chiến lược cũng như khám phá các đặc điểm 1 và 2, đó là:

  1. Bắt đầu với điều gì – Phát triển một chiến lược đơn giản nhưng đầy cảm hứng, định hướng có mục đích.
  2. Đặt ra các kết quả chức năng rõ ràng và các hoạt động liên quan – Phát triển một khuôn khổ để hướng dẫn việc đưa ra quyết định về những gì và khi nào cần thay đổi.
  3. Điều chỉnh tất cả các hoạt động theo các kết quả chiến lược - Đảm bảo rằng mọi người đều phù hợp với chiến lược này để mọi người và đội ngũ đều đi theo cùng một hướng.
  4. Tổ chức truyền tải nội dung thông qua phát triển văn hóa cải tiến liên tục kiểm toán nội bộ - Theo đuổi một quá trình liên tục kéo dài sự thay đổi, tận hưởng thành công và kỷ niệm và học hỏi từ những thất bại trên con đường thực hiện.

Trong phần tiếp theo này, chúng ta sẽ khám phá đặc điểm số 3 xung quanh việc phát triển các kết quả chức năng kiểm toán nội bộ và điều chỉnh tất cả các hoạt động thay đổi để thực hiện các kết quả này.

Nhận một bản sao của báo cáo đầy đủ
Jonathan Chapman
Chuyên gia tư vấn về rủi ro và chuyển đổi kiểm toán nội bộ
Jonathan Chapman là chuyên gia về chiến lược chức năng kiểm toán nội bộ và quản lý sự thay đổi.
Back To Top