four people on station bench
ComplianceFinanceTax & AccountingTháng Bảy 26, 2021

Thay đổi bộ phận kiểm toán nội bộ - Phát triển mục đích kiểm toán nội bộ

Trong loạt bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các khía cạnh về cách thành công trong việc thực hiện các thay đổi bộ phận kiểm toán nội bộ của bạn và thông qua sự thay đổi này, bạn tiến hành kiểm toán doanh nghiệp như thế nào. Trong 18 tháng qua, tất cả chúng ta đều thấy tầm quan trọng của sự hiệu quả trong việc thay đổi những gì chúng ta làm - đảm bảo các cuộc kiểm toán mà chúng ta muốn thực hiện chính là những gì mà Ban Giám đốc và ban lãnh đạo cấp cao của đang tìm kiếm - và cách chúng ta thực hiện - phương pháp đánh giá của chúng ta bao gồm những đổi mới như áp dụng nhiều loại phân tích dữ liệu hơn, các yếu tố của kiểm toán liên tục, đảm bảo việc bao gồm các đồng nghiệp của chúng ta từ các bộ phận khác và tăng tính linh hoạt trong cách tiếp cận kiểm toán. Đại dịch đã buộc chúng ta phải thay đổi, nhưng một khi đã thoát khỏi những hạn chế, điều mà chúng ta cần chú trọng là các chức năng kiểm toán nội bộ phải tiếp tục tập trung vào việc cải tiến liên tục. 

Nhận một bản sao của báo cáo đầy đủ
Jonathan Chapman
Chuyên gia tư vấn về rủi ro và chuyển đổi kiểm toán nội bộ
Jonathan Chapman là chuyên gia về chiến lược chức năng kiểm toán nội bộ và quản lý sự thay đổi.
Back To Top