Kvinna med julgåvor till kunder och anställda
Skatt & Ekonomidecember 19, 2023

Julgåvor till kunder och anställda 2023

Jultider är generösa tider. Många vill passa på att ge anställda julgåvor och att vårda relationen med kunder genom julbord eller presenter. I denna årliga artikel redogör vi för de skatteregler som gäller för julgåvor och representation mot anställda och kunder.

Julgåvor till anställda

Gåvor från arbetsgivare till anställda är normalt skattepliktiga. De anses vara ersättning för utfört arbete. Från denna princip finns tre undantag:

  • julgåvor
  • jubileumsgåvor
  • minnesgåvor

Julgåva för max 500 kronor

Julgåva av mindre värde är skattefri för en anställd enligt 11 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Beloppet för skattefria julgåvor är 500 kronor inklusive moms. Beloppet är ett gränsbelopp. Det innebär att om den anställde får en dyrare gåva ska han eller hon skatta för hela beloppet. Arbetsgivaren ska då betala arbetsgivaravgifter samt dra preliminärskatt på förmånens värde.

Konsumentpriset gäller

Tänk på att värdet på en förmån beräknas utifrån marknadsvärdet, det vill säga värdet för den anställde. Om arbetsgivaren kan få rabatt genom stora inköp så är det ändå konsumentpriset som gäller.

Exempel:
Ett företag köper in julklappar för 500 kr per styck. Om de anställda själva hade köpt samma vara skulle den ha kostat 550 kr. Värdet på julklappen är 50 kr för högt och hela marknadsvärdet på 550 kr blir skattepliktigt.

Vilken typ av gåvor kan vara skattefria?

Utgångspunkten är att alla typer av gåvor under gränsvärdet är skattefria för den anställde. Det behöver alltså inte vara en typisk julgåva.

Det som inte kan ges bort skattefritt är kontanter eller presenter som kan likställas med kontanter. Ett presentkort som kan bytas ut mot pengar omfattas därför inte av skattefriheten.

Om arbetsgivaren på begäran av den anställde, i stället för julgåva, skänker pengar till en ideell verksamhet ska den anställde beskattas för gåvans värde som för lön. Det beror på att den anställde anses ha disponerat över pengarna genom att begära att de ska ges till en viss organisation.

Momsavdrag för julgåvor

De svenska momsreglerna ska tolkas mot bakgrund av EU-rättens bestämmelser. Enligt EU-rätten är momsen bara avdragsgill för det som strikt är rörelseutgifter. Detta talar för att momsen inte skulle få dras av för julgåvor. Skatteverket anser dock att moms på inköp av varor eller tjänster av personalvårdskaraktär är avdragsgill för en arbetsgivare som bedriver momspliktig verksamhet. Enligt Skatteverket är denna typ av kostnader ett naturligt inslag i ett företags verksamhet.

Sponsring och välgörenhet

Det förekommer att julgåvor säljs tillsammans med sponsringspaket. Paketet kan till exempel innehålla julgåva till anställda i kombination med en reklamplats eller fribiljetter till ett evenemang. Sponsring som begrepp förekommer inte i IL, utan får ses som en samlingsbeteckning för bidrag från företag till idrott, kultur eller annan allmännyttig verksamhet.

Eftersom det inte finns någon särskild regel i IL gäller huvudregeln i 16 kap. 1 § IL att endast utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster är avdragsgilla. Det innebär att ett sponsringsbidrag ska förväntas leda till ökade eller bibehållna inkomster i den verksamhet som givaren bedriver för att avdrag ska medges. Avdragsrätten kopplas därför till den motprestation som företaget får.

Om marknadsvärdet av motprestationen, till exempel reklamplatsen eller fribiljetterna, understiger utgiften medges avdrag endast för värdet av motprestationen. Överskjutande del ses som gåva och är inte avdragsgill. Har sponsorn inte utnyttjat motprestationen medges normalt inte avdrag.

Ett företag kan öka sin försäljning genom att exempelvis förknippas med allmännyttiga ändamål. Kostnaden för det syftar då till att skapa och förmedla en positiv bild av företaget i ett bredare sammanhang. Man brukar säga att företagets goodwill förbättras. I de fall kostnaden helt eller delvis är en gåva tar emellertid avdragsförbudet i IL över den allmänna bestämmelsen om avdragsrätt. Gåvor till hjälporganisationer är därmed inte avdragsgilla enligt Skatteverket. Vi har även sett exempel på detta i ett antal domar, se exempelvis IKEA vägras avdrag för välgörenhet 

Många företag väljer att, i stället för julkort och julgåvor till affärskontakter, skänka en gåva till välgörande ändamål. Detta ses skattemässigt som ej avdragsgilla gåvor.

Julbord för anställda

En julfest för anställda omfattas av reglerna för intern representation. Det betyder att avdrag inte medges för måltider och dryck som serveras. Avdrag kan medges för enklare förtäring med 60 kronor plus moms per person. Exempel på enklare förtäring är kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås. Vad gäller avdragsrätt för moms på måltider kan avdrag medges för utgifter upp till 300 kronor.

Avdrag medges även med 180 kronor exklusive moms per person för olika kringkostnader. Exempel på kringkostnader är lokalhyra, diskjockey, uppträdanden med mera.

Avdrag medges även för kostnader för de anställdas familjemedlemmar eller pensionerade medarbetare som deltar. Skatteverkets inställning är att avdrag bara kan medges för två personalfester per år. Julfesten är inte skattepliktig för den anställde oavsett om den är avdragsgill eller inte för arbetsgivaren.

I en dom från Kammarrätten i Stockholm (mål nr 6895--6898-13) medgavs fullt avdrag för kostnaden för julbord som serverades i anslutning till en heldagskonferens. Julbordet ansågs ha ett omedelbart samband med det övriga konferensarrangemanget, se Fullt avdrag för julbordskostnader.

Oavsett arbetsgivarens avdragsrätt är julbordet inte skattepliktigt för den anställde. Om arbetsgivaren i stället för gemensamt julbord skickar hem maten till de anställda ses det däremot som en skattepliktig förmån.

Kundvård

Kundvård är viktigt. För att ett företag ska lyckas sälja sina produkter måste det vara lyhört för kundernas synpunkter och utveckla sina produkter efter kundernas behov. En del i arbetet med att bibehålla en god relation med kunder brukar vara att träffa dem för att bland annat diskutera inköp, produkter och produktutveckling.

I jultider är det vanligt att företag köper in presenter till sina kunder för att bibehålla goda relationer. En fråga som ofta återkommer är därför om kostnader för måltider och presenter är skattemässigt avdragsgilla i näringsverksamheten.

Julgåvor till kunder

Julgåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla. Det finns dock ett par situationer där gåvor kan vara avdragsgilla.

Den första situationen gäller när en gåva lämnas i form av en representationsgåva. Maximalt avdrag är i dessa fall 300 kronor exklusive moms enligt Skatteverket. Det ska vara en gåva i samband med ett representationstillfälle som i tiden kan ligga i närheten till julhelgen.

Ett annat exempel på avdragsgill gåva är reklamgåva. I Skatteverkets allmänna råd framgår att avdrag för reklamgåvor medges med skäligt belopp, dock högst 300 kronor. En reklamgåva ska vara en enklare presentartikel av ringa värde och sakna personlig karaktär, den ska dessutom normalt vara försedd med företagets namn eller logotype.

Mutor

Företaget kan ge bort en gåva till en kund även om den inte är en reklamgåva. Konsekvensen är att kostnaden inte blir avdragsgill i verksamheten. Var noga med att inte ge bort gåvor av alltför högt värde. Dyrbarare gåvor kan bedömas som muta och mutbrott respektive bestickning är straffbelagda i brottsbalken.

Julbord för kunder

Julbord tillsammans med kunder i syfte att ha en affärsförhandling eller kundmöte, anses utgöra extern representation. Eftersom avdrag för mat och dryck i samband med representation inte är avdragsgilla i företaget kan avdrag för julbord med dina kunder inte göras i företagets inkomstdeklaration.

Bjuder man in flera kunder samtidigt på julbord, uppfattas det i regel som att man sannolikt inte haft en affärsförhandling eller ett kundmöte. Man måste alltså kunna uppvisa att man uppfyllt kravet för extern representation i samband med julbordet, annars blir momsen inte avdragsgill. Ju fler kunder som deltar, ju svårare blir det att bevisa ovanstående.

Detta innehåll är från Skatteinformationen

Skatteinformation är ett oumbärligt verktyg för skatteproffs, en nyhetstjänst med allt du behöver veta. Senaste skattenyheter, tung analys och initierade svar från våra experter.
Läs mer om Skatteinformationen här
Arbetar som Skatteexpert på Wolters Kluwers skatterättsavdelningen med att utföra och förmedla analyser och insikter inom skatteområdet.
Back To Top