Fusion koncern
Skatt & Ekonomioktober 30, 2018

Fusion i koncernstrukturen

By: Thomas Jacobsson, koncernredovisningsexpert

Det är inte ovanligt att koncernstrukturen förändras i en koncern genom att bolag slås ihop eller går upp i ett annat bolag i samma koncern. Det vanligaste är att ett dotterbolag går upp i ett moderföretag. Händelser som dessa benämns fusion.

Hur genomförs en fusion?

Det som då händer är att andelar i dotterföretag i moderföretaget ersätts av dotterföretagets tillgångar och skulder. Det normala är att tillgångar och skulder övertas till det värde de redovisats i koncernredovisningen. De måste dock motsvaras av reella värden. Eventuella övervärden skrivs av i moderbolaget i samma takt som de skrivits av i koncernredovisningen.

Fusionen följer en särskild process i aktiebolagslagen och ska dokumenteras. Behöver du hjälp med att upprätta handlingar får du bra stöd med Dokumentprogrammet
Läs mer här >>

Läs gärna vår tidigare artikel om tre sätt att avveckla ett aktiebolag.

Vad innebär fusionsresultatet?

Fusionsresultatet, d.v.s. skillnaden mellan värdet på andelar i dotterföretag och nettotillgångarna i dotterbolaget, förs direkt till eget kapital. Om det finns obeskattade reserver i dotterbolaget överförs också dessa direkt till obeskattade reserver i moderbolaget utan att påverka resultaträkningen. Obeskattade reserver skall i sin helhet betraktas som skulder vid beräkning av fusionsresultatet och skall inte som i koncernen delas upp i eget kapital och uppskjuten skatt. Fusionsresultatet kommer alltså i normalfallet att utgöras av upparbetade vinster i dotterföretaget sedan förvärvet och påverkas av eventuella obeskattade reserver och avskrivningar på övervärden och goodwill.

Vad händer om koncernredovisning inte upprättats?

Om det inte upprättats någon koncernredovisning kan tillgångarna ändå tas upp till de värden de skulle redovisats till i en koncernredovisning. En förvärvsanalys behöver i dessa fall upprättas i efterhand. Avskrivningar på övervärden och goodwill skall återföras i deklarationen för moderföretaget eftersom de inte är avdragsgilla skattemässigt.

Har du behov av ett koncernprogram för att underlätta konsolideringen?
Läs mer om vårt koncernprogram här >>

Thomas Jacobsson, koncernredovisningsexpert
Back To Top