Aerial top view Oil refinery factory at night for energy or gas industry background
Skatt & Ekonomiseptember 26, 2018

Tre sätt att avveckla ett aktiebolag

Det kan finnas fler skäl att avveckla ett aktiebolag. Anledningen kan vara att man vill rensa upp bland sina bolag i samband med t ex en omstrukturering eller att man helt enkelt inte vill driva sin verksamhet vidare längre. Avveckling kan t ex ske på ett av följande tre sätt:

  • Sälja aktier
  • Likvidation
  • Fusion

Vilket sätt du använder dig av beror på vad du vill åstadkomma. Alla sätten har sina för- och nackdelar.

Sälja aktier

Det är givetvis möjligt att sälja aktierna i bolaget till någon som fortsätter att driva verksamheten och på det viset bli fri från bolaget. En sådan överlåtelse kan dock bli ganska komplicerad och kräver omfattande avtalsvillkor eftersom köparen tar över bolagets ”historik”. Om man vill sälja sin verksamhet görs det därför många gånger genom en s.k. inkråmsöverlåtelse istället, vilket innebär att man har själva aktiebolaget kvar. För att slutligt bli av med bolaget krävs då att det avvecklas t ex genom frivillig likvidation.

Likividation

Likvidation innebär att aktiebolaget löses upp efter att skulderna har betalats och eventuellt överskott fördelats mellan aktieägarna. Det är bolagstämman som beslutar om frivillig likvidation. Likvidationen följer en särskild process i aktiebolagslagen med ett antal obligatoriska åtgärder, bl.a. kallelse på okända borgenärer. Det ska även utses en särskild likvidator som ersätter styrelsen och eventuell VD. Bolaget är upplöst när likvidatorn har lagt fram sin slutredovisning på en bolagsstämma. Kostnaden för likvidatorn ska betalas av aktiebolaget. Efter genomförd likvidation är alla skulder reglerade och fordringsägare har i princip ingen möjlighet att göra anspråk på ev. kvarvarande skulder.

Fusion

En fusion förutsätter att du har mer än ett aktiebolag och innebär att två eller flera aktiebolag går samman. Detta sker genom att ett bolag (det överlåtande) upplöses och dess tillgångar och skulder tas upp i ett annat (det övertagande bolaget). Det vanligaste och enklaste är att ett dotterbolag fusioneras upp i sitt moderbolag. Läs gärna vår artikel om Fusion koncern.

En fusion följer också en särskild process i aktiebolagslagen, bland annat ska en fusionsplan tas fram och granskas av revisor, kända borgenärer ska underrättas och ansökan om tillstånd att verkställa fusionen ska lämnas till Bolagsverket.

Oavsett hur du väljer att avveckla ditt bolag får du bra stöd och hjälp med Dokumentprogrammet. Läs mer här >>

Läs även Tre sätt att sälja genom holdingbolag.>>

Back To Top