O czasopiśmie
„Przegląd Prawa Handlowego” jest miesięcznikiem wydawanym od 1991 r.

Jest to czasopismo, które kontynuuje tradycje wydawnictwa o tym samym tytule z okresu międzywojnia. Było pierwszym na rynku wydawniczym czasopismem, które towarzyszyło reaktywacji prawa handlowego w Polsce po przemianach politycznych i społeczno-gospodarczych lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Od początku aż do dzisiaj jest szczególnie popularnym i cenionym periodykiem zajmującym się szeroko rozumianą problematyką prawa handlowego polskiego, Unii Europejskiej i innych ustawodawstw światowych.

Za publikację na łamach „Przeglądu Prawa Handlowego” Autor otrzymuje 100 pkt
(zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 17.07.2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Na łamach „Przeglądu Prawa Handlowego” publikowane są materiały o charakterze komentatorskim, problemowym, analitycznym, edukacyjnym i konsultacyjnym. Omawiane są nowe i projektowane akty normatywne prawa polskiego i unijnego. Przedmiotowo „Przegląd Prawa Handlowego” obejmuje przede wszystkim tematykę prawa handlowego i gospodarczego (prawo przedsiębiorców), w szczególności prawo spółek, w tym spółkę europejską, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółdzielnię europejską. Omawiane jest także prawo umów handlowych, ubezpieczeń gospodarczych, papierów wartościowych, instrumentów finansowych, własności przemysłowej, ochrony przed nieuczciwą konkurencją, reklamy i mediów. Misją „Przeglądu Prawa Handlowego” jest prezentowanie aktualnych, najistotniejszych i najtrudniejszych zagadnień związanych z wyżej wymienioną problematyką, reagowanie na wszystkie zmiany prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego. „Przegląd Prawa Handlowego” współpracuje tematycznie z kwartalnikiem „Glosa”, który publikuje komplementarnie materiały orzecznicze: przeglądy orzecznictwa, glosy i artykuły problemowe obejmujące orzecznictwo sądów polskich, a także orzecznictwo europejskie, zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Członkami Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego, a także recenzentami publikacji w „Przeglądzie Prawa Handlowego” są wybitni przedstawiciele nauki i praktyki prawniczej. Osoby z tytułami naukowymi: profesorowie uczelni polskich (Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Łódź, Lublin, Poznań) i zagranicznych (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy), znani i cenieni praktycy: sędziowie, arbitrzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze. Są wśród nich m.in. sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sędziowie Sądu Najwyższego.

„Przegląd Prawa Handlowego” adresowany jest do szerokiego kręgu czytelników, m.in. do prawników wszystkich korporacji prawniczych, do pracowników nauki wydziałów prawa i administracji, do członków zarządów i rad nadzorczych spółek, do kadry zarządzającej przedsiębiorców bez względu na formę prawną ich działalności, do studentów wydziałów prawa, ekonomii i zarządzania.

„Przegląd Prawa Handlowego” jest czasopismem znanym i uznanym na rynku czasopism prawniczych. Ceniony jest za wysoki poziom merytoryczny publikowanych materiałów i ich aktualność. Stanowi istotne źródło rzetelnych i pogłębionych analiz prawnych, a także bieżących informacji o zmianach prawa krajowego, unijnego i innych ustawodawstw światowych.

Od 2006 roku czasopismo organizuje Konkurs „Przeglądu Prawa Handlowego” na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego. Więcej informacji na stronie: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/czasopisma/konkursy 

zadady-etyczne
Zasady etyczne
Zapoznaj się z zasadami etycznymi dotyczącymi publikacji w czasopismach naukowych, zasadami etycznymi obowiązującymi autorów, redakcję oraz recenzentów.
Zasady zgłaszania
Zasady zgłaszania materiałów
Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego", a także zasady ich publikacji.
Procedura recenzyjna
Procedura recenzyjna
Szczegółowe zasady procedury recenzyjnej obowiązujące w „Przeglądzie Prawa Handlowego"

Redakcja

Kolegium redakcyjne

malgorzata-Modrzejewska
Redaktor naczelny

ORCID 0000-0002-2946-3100

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Cezary-Wisniewski
Zastępca redaktora naczelnego
ORCID: 0000-0003-2281-0859

1979–1984 – Uniwersytet Warszawski, 1990–1991 – Uniwersytet w Bonn, 1995 – Doktorat w zakresie Nauk Prawnych, Uniwersytet Warszawski, 1984–2004 – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Anna Popławska
Sekretarz redakcji
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako redaktor, wydawca i sekretarz redakcji uzyskane podczas pracy w wydawnictwach prawniczych: Wydawnictwo Prawnicze, LexisNexis Polska, od 2014 r. w Wolters Kluwer Polska. 
 

Rada programowa

 • prof. Emilio Castorina
  University of Catania
 • prof. dr hab. Józef Frąckowiak
  Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. Julian Juergensmeyer
  Georgia State University
 • prof. dr hab. Wojciech J. Katner
  Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Andrzej Kidyba
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
  Uniwersytet Jagielloński
 • dr Jerzy Modrzejewski
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Józef Okolski
  Akademia Leona Koźmińskiego
 • prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Wojciech Popiołek
  Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Jerzy Rajski
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marek Safjan
  Uniwersytet Warszawski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Szumański
  Uniwersytet Jagielloński
 • dr Leigh Williams
  University of Florida

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” w 2022 r. byli:

 • prof. dr hab. Józef Frąckowiak
  (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Łukasz Gasiński
  (Uniwersytet Warszawski)
 • doc. dr Teresa Grzeszak
  (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Marek Grzybowski, prof. UW
  (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Wojciech J. Katner
  (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Andrzej Kidyba
  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG
  (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab Zbigniew Kuniewicz, prof. US
  (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Marek Leśniak, prof. UWr
  (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Marta Litwińska-Werner
  (Uniwersytet Warszawski)
 • doc. dr Małgorzata Modrzejewska
  (Uniwersytet Warszawski)
 • doc. dr Jerzy Modrzejewski
  (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Konrad Osajda
  (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Wojciech Popiołek
  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • prof. dr hab. Urszula Promińska
  (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Andrzej Szumański
  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. dr hab. Marek Wierzbowski
  (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Cezary Wiśniewski
  (Uniwersytet Warszawski)

Kontakt

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o czasopiśmie, skontaktuj się z Redakcją

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

e-mail: [email protected]

Zamów prenumeratę Przeglądu Prawa Handlowego
Back To Top