Prawo17 stycznia, 2019

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4(142)/2018

Typologia przepisów prawa autorskiego.

Michał Zaremba
Uniwersytet Warszawski

Typologia przepisów prawa autorskiego

W artykule zaproponowano typologię przepisów szeroko rozumianego prawa autorskiego. Przy zastosowaniu kryterium o charakterze przedmiotowo-funkcjonalnym (przedmiotu i celu regulacji) wyróżniono pięć ogólnych typów obejmujące przepisy podstawowe, o terytorialności, o zbiorowym zarządzaniu, branżowe oraz dotyczące problemu kosztów transakcyjnych. Wyróżnienie tych typów pozwala łatwiej dostrzec tendencje rozwojowe prawa autorskiego, a także ułatwić porównania z systemami prawnymi istniejącymi w innych krajach, zwłaszcza tych spoza Unii Europejskiej. Ponadto scharakteryzowane zostały zmiany związane ze sposobem regulowania materii normatywnej w ramach każdego z typów. Chodzi tu przede wszystkim o coraz częstsze stosowanie przez prawodawców norm typu „z celu na środki” oraz o delegowanie kompetencji prawodawczych na organy wykonawcze, jak również stosowanie odesłań do aktów soft-law oraz pozaprawnych standardów i praktyk branżowych.

Słowa kluczowe:  prawo autorskie, typologia przepisów, nowe tendencje w prawie

Typology of provisions of copyright law

The article proposes a typology of the provisions of copyright law in the broad sense. When using the subject-functional criterion (object and purpose of regulation), there are five general types, including basic regulations, industry regulations and those regarding territoriality, collective management, and the problem of transaction costs. Distinguishing these types makes it easier to perceive the development of trends in copyright law and facilitates comparisons with the legal systems of other countries, especially those from outside the European Union. In addition, there were characterized changes related to the method of regulating the normative subject-matter within each type. This is mainly about the more and more frequent use by legislators of the ‘from objective to means’ norms and the delegation of legislative competences to executive bodies, as well as the use of references to instruments of soft law and non-legal industry standards and practices.

Keywords:  copyright law, typology of regulations, new trends in law

Bibliografia: 

Coase R., The Problem of Social Cost, „Journal of Law & Economics” 1960, t. 3, s. 1-44
Coglianese C., Nash J., Olmstead T., Performance-based regulation: prospects and limitations in health, safety, and environmental protection, „Administrative Law Review” 2003, t. 55, nr 4, s. 705-729
Fischman-Afori O., The Evolution of Copyright Law and Inductive Speculations as to Its Future, “Journal of Intellectual Property Law” 2012, t. 19, nr 2, s. 233-259
Gibson J., Risk Aversion and Rights Accretion in Intellectual Property Law, „The Yale Law Journal” 2007, t. 116, s. 882-951
Gliściński K., Wszystkie prawa zastrzeżone. Historia sporów o autorskie prawa majątkowe. 1469–1928, Warszawa 2016, http://prawokultury.pl/publikacje/konrad-gliscinski-wszystkie-prawa-zastrzezone-hist/#download
Google Inc. oświadczenie z 21.02.2017 r. skierowane do U.S. Copyright Office, Section 512 Study: Request for Additional Comments, https://regmedia.co.uk/2017/02/23/google-section-512.pdf.
Górnicki L., Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej, „Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego” nr 26, Wrocław 2013
Hansen G., Schmidt-Bischoffshausen A., Economic functions of collecting societies – Collective rights management in the light of transaction cost- and information economics (wersja wstępna), 2007, s. 1-20, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=998328
Litman J. D., Copyright Legislation and Technological Change, „Oregon Law Review” 1989. t. 68, s. 275-361
Liu J. P., Regulatory Copyright„North Carolina Law Review” 2004, Vol. 83, No 1, s. 87-166
Locke J., Locke’s 1694 memorandum (and more incomplete copy right historiographies) z przedmową J. Hughesa, Benjamin N. Cardozo School of Law Jacob Burns Institute for Advanced Legal Studies 2006 Working Paper nr 167, s. 1-24, http://ssrn.comb /abstract=936353
Romero-Moreno F., „Notice and staydown” and social media: amending Article 13 of the Proposed Directive on Copyright, „International Review of Law Computers & Technology” 2018, s. 1-24, DOI: 10.1080/13600869.2018.1475906.
Mumford J., Enhancing Performance-Based Regulation: Lessons from New Zealand’s Building Control System, maszynopis rozprawy doktorskiej, Victoria University of Wellington 2010
Peukert A., Protection of Authors in International Law. Considering as Examples Claims for Equitable Remuneration in German and Italian Copyright Law, „International Review of Industrial Property and Copyright Law” 2004, t. 35, s. 900–922
Reidenberg J. R., Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules through Technology, „Texas Law Review” 1997, vol. 76, 3, s. 553–594
Samuelson P., Intellectual Property and the Digital Economy: Why the Anti-Circumvention Regulations Need To Be Revised, „Berkeley Technology Law Journal” 1999, t. 14, nr 1, s. 519–568
Schmidt E., Rosenberg J., Jak działa google, tłum. M. Jóźwiak, Kraków 2016
Sikorski R., O prawie właściwym dla licencji praw autorskich, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2710, T. 4, red. Maksymilian Pazdan, Katowice 2009, s. 117–133
Singh A., Agency Regulation in Copyright Law: Rulemaking under the DMCA and Its Broader Implications, „Berkeley Technology Law Journal” 2011, t. 26, nr 1, s. 527–576
Traple E., Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, Warszawa 2010
Treiger-Bar-Am K., Kant on Copyright: Rights of Transformative Authorship, „Cardozo Arts & Entertainment Law Journal” 2008, t. 25, nr 3, s. 1059–1103
Walerjan M., Zakres zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz znaczenie tego pojęcia, „Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 2001, z. 78, s. 9–51
Wojcicki S., A Final Update on Our Priorities for 2018, post z 22.10.2018 r., https://youtube-creators.googleblog.com/2018/10/a-final-update-on-our-priorities-for.html.
Zaremba M., Prawna regulacja krajowego rynku zbiorowego zarządzania prawami do muzyki, Warszawa 2014
Zaremba M., Unijne regulacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w obszarze muzyki, Warszawa 2015


Andrzej Bujak

Zawarcie umowy na podstawie wzorca Powszechnej Licencji Publicznej

Celem niniejszego artykułu jest omówienie problematyki zawarcia umowy licencyjnej na oprogramowanie komputerowe z wykorzystaniem wzorca Powszechnej Licencji Publicznej. Licencja jest umową, na podstawie której dysponent autorskich praw majątkowych może zezwolić innym podmiotom na korzystanie z utworu. Powszechna Licencja Publiczna, zaliczana do wolnych licencji, przyznaje licencjobiorcy szereg uprawnień i umożliwia uzyskanie oprogramowania bez opłat licencyjnych. Pojawia się jednak pytanie czy pobranie programu dystrybuowanego na podstawie wskazanego wyżej wzorca nie jest naruszeniem autorskich praw majątkowych. Pobranie programu z sieci internet stanowi bowiem zwielokrotnienie utworu, która to czynność zaliczana jest do zakresu autorskich praw majątkowych, w związku z czym wymaga odpowiedniego zezwolenia. Wzorzec Powszechnej Licencji Publicznej przyznaje wprawdzie uprawnienie do zwielokrotniania programu jednak wydaje się, że do zawarcia umowy w oparciu o ten wzorzec może dojść dopiero po pobraniu oprogramowania. Do zawarcia umowy z wykorzystaniem wzorca Powszechnej Licencji Publicznej dochodzi w trybie ofertowym. Za ofertę uznaje się umieszczenie programu w internecie z zapewnieniem możliwości jego pobrania, natomiast rozpoczęcie czynności eksploatacyjnych programu komputerowego traktuje się jako oświadczenie woli o jej przyjęciu. Dokonanie zwielokrotnienia programu komputerowego niewątpliwe należy do czynności eksploatacyjnych. Oznaczałoby to, że już w momencie pobrania programu komputerowego następuje relewantne z punktu widzenia wzorca umowy zwielokrotnienie programu, powoduje zawarcie umowy. Wydaje się jednak, że takie stanowisko nie jest dopuszczalne na gruncie obowiązującego prawa. Na postawie art. 384 kodeksu cywilnego należy bowiem stwierdzić, iż aby doszło do zawarcia umowy z wykorzystaniem wzorca Powszechnej Licencji Publicznej wzorzec taki musi zostać doręczony kontrahentowi przed jej zawarciem. Praktyka pokazuje, że w przypadku oprogramowania opartego na wzorcu Powszechnej Licencji Publicznej dopiero rozpoczęcie procesu instalacji stanowi zazwyczaj moment, w którym potencjalny licencjobiorca może się z nim zapoznać. Oznacza to, że dopiero od tej chwili może dojść do zawarcia umowy poprzez dokonanie czynności eksploatacyjnych względem programu komputerowego. Wydaje się więc, że zwielokrotnienie polegające na pobraniu programu komputerowego opartego na omawianym wzorcu ma miejsce jeszcze przed zawarciem umowy, stanowiąc tym samym naruszenie autorskich praw majątkowych do programu komputerowego. Wydaje się zatem, że w obecnym stanie prawnym jedynym rozwiązaniem wskazanej sytuacji jest objęcie programów komputerowych postanowieniem art. 231 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który zezwala na przejściowe zwielokrotnienie utworu, co umożliwiałoby legalne pobranie programu komputerowego rozpowszechnianego na podstawie Powszechnej Licencji Publicznej. Pobranie programu komputerowego rozpowszechnianego z wykorzystaniem wzorca ww. licencji nie stanowiłoby wtedy nieuprawnionego zwielokrotnienia naruszającego autorskie prawa majątkowe. Natomiast za relewantne z punktu widzenia umowy należałoby uznać czynności eksploatacyjne dokonane już po zapoznaniu się przez potencjalnego licencjobiorcę ze wzorcem Powszechnej Licencji Publicznej.

Słowa kluczowe:  prawo autorskie, Powszechna Licencja Publiczna, wolne oprogramowanie, program komputerowy, zwielokrotnienie, zawarcie umowy licencyjnej

Making agreements on the basis of the General Public Licence model

The aim of this article is to analyse legal issues related to entering into software agreements based on the General Public Licence model. A licence is an agreement whereby the copyright holder can authorise other entities to use the work. The General Public Licence, treated as an open source licence, confers on the licensee a number of rights and enables the licensee to obtain computer software without a licence fee. However, a question arises whether downloading the computer program distributed on the basis of the aforementioned model is not an infringement of copyright. Downloading computer programs from the Internet constitutes reproduction of the work, an act included in the scope of author’s economic rights, therefore this must be done with the appropriate permission. Although the General Public Licence model allows to reproduce the program, it seems that an agreement on the basis of this model can be concluded only after the software has been downloaded. An agreement on the basis of the General Public Licence model is made through offer and acceptance. The offer is made by putting the program on the Internet with the possibility of downloading, meanwhile the start of using the computer program is treated as a declaration of intent to accept the offer. Reproduction of a computer program is undoubtedly one of the acts of use. This would mean that as the computer program is downloaded, it is reproduced – which is relevant from the point of view of the agreement model – resulting the agreement being concluded. But this view seems unjustified under the laws in force. Art. 384 of the Polish Civil Code allow us to state that conclusion of an agreement based on the General Public Licence model requires providing the counterparty with the licence text before accepting the offer. Practice shows that in case of software based on the General Public License model, a potential licensee will usually be able to become familiar with the text only after starting the installation process. This means that the licence agreement cannot be concluded – by performance of acts of use – before this moment. Hence it seems that the reproduction through download of a computer program based on the model in point takes place before the agreement is concluded, which is an infringement of author’s economic rights in the computer program. Consequently, what seems to be the only solution in the above situation is to cover computer programs with Art. 23¹ of the Polish Act on Copyright and Related Rights, which permits temporary reproduction of a work. This would enable lawfully downloading computer programs distributed on terms of the General Public Licence. Downloading a computer program distributed on terms of this licence would not then be an unauthorised reproduction infringing author’s economic rights. What should be seen as acts of use relevant from the point of view of the agreement is the acts performed after the potential licensee has become familiar with the General Public Licence model.

Keywords:  copyright law, General Public Licence, free software, computer program, reproduction, conclusion of a licence agreement

Bibliografia:

Barta J., Markiewicz R., Oprogramowanie open source w świetle prawa. Między własnością a wolnością, Kraków 2005.
Barta J. Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2013.
Brzozowski A., w: Komentarz Kodeks cywilny, K. Pietrzykowski (red.), t. 1, Warszawa 2013.
Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2013.
Grzybczyk K., w: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, P. Ślęzak (red.), Warszawa 2017.
Machała W., Licencja mieszana? Prawnoautorskie aspekty obrotu programami komputerowymi stworzonymi z wykorzystaniem oprogramowania o otwartym kodzie, ,, „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej” 2010/01, s. 28–37.
Machnikowski P., w: Kodeks cywilny. Komentarz, E. Gniewek (red.), Warszawa 2014.
Matusiak I. [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, P. Ślęzak (red.), Warszawa 2017.
Popiołek W. [w:] Komentarz Kodeks cywilny, K. Pietrzykowski (red.), t. 1, Warszawa 2013.
Pyrzyńska A. [w:] Komentarz Kodeks cywilny, M. Gutowski (red.), t. 1, Warszawa 2016.
Szymczak M., Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 1988.
Ślęzak P. [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, P. Ślęzak (red.), Warszawa 2017.
Traple E. [w:] Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego, J. Barta (red.), t. 13, Warszawa 2017.
Wasilewski P., Umowy licencyjne typu open content jako przykład umów web-wrap, ,,Prawo Mediów Elektronicznych”, Warszawa, 2008/08.
Zagrobelny K. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, E. Gniewek (red.), Warszawa 2014.
Żok K. [w:] Komentarz Kodeks cywilny, M. Gutowski (red.), t. 1, Warszawa 2016.


dr hab. Katarzyna Grzybczyk
doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego

Advertisements distorting the image of the human body: A new challenge for the Polish legislator

Persuasive activity, which concentrates on praising products and services, may cause negative social results, promoting negative models and creating dangerous stereotypes which then begin to function among the general public. This concerns not only advertisements of food-stuffs, whose consumption leads to obesity (so-called junk foods, such as crisps or carbonated drinks), but also communications promoting other things, which feature unreal, very thin, and perfectly shapely women. These communications (e.g. in the form of advertisements or promotional campaigns) are developed with participation of excessively skinny models, who are often anorexic or bulimic, and the majority of photos are retouched using Photoshop. Equally dangerous is displaying overly muscular men. To achieve their ideal look, other men use stimulants such as anabolic steroids, or start smoking cigarettes. Until recently, the problem failed to be recognised by legislators and lawyers alike, even though physicians and psychologists, as well as media experts have long been warning about the negative effects of such persuasive communications described above. The first country to have introduced relevant regulations in this regard was Israel (2012), followed by France (2017). Other countries make attempts at self-regulation. In Poland, the problem has not been discussed in legal literature so far.

Keywords: body image, advertising, fit culture, exhausted body, anorexia, bulimia

Bibliografia:

Anderson S. J., Basson C. J., Geils C., Personality style and mood states associated with a negative addiction to running. Sports Medicine., 1997, 4, 6–11
Arcimowicz K., Współczesny ideał męskiego ciała - wybrane aspekty problematyki, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 2015, No. 55, pp. 57-76
Baron R. A., Attraction Toward a Model and the Model’s Competencies as Determinants of Adult Imitative Behavior, Journal of Personality and Social Psychology 1970, No. 14(4), p. 134
Byrne D., The Attraction Paradigm, Academic Press, New York 1971
Brown A., Picture [Im]Perfect: Photoshop Redefining Beauty in Cosmetic Advertisements, Giving False Advertising a Run for the Money, 16 Texas Review Entertainment & Sports Law 87 (2014-2015), p. 87 et seq.
Brytek-Matera A., Obraz ciała-obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym, Wyd. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warsaw 2008
Chaiken S., Communicator Physical Attractiveness and Persuasion, Journal of Personality and Social Psychology 1979, No. 37(2), p. 45 et seq;
Cohane G. H., Pope G. H., Body image in boys: a review of the literature. Int J Eat Disord 2001, 29, 373–379
Dąbrowska A., Zmiany obszarów podlegających tabu we współczesnej kulturze, Język a kultura 2008, Vol. 20
Disterheft A., Atrakcyjność modelki a percepcja i efektywność reklamy na przykładzie produktów do pielęgnacji ciała, Handel Wewnętrzny 2017, 2 (367), p. 45
Drywień M. E., Zaburzenia odżywiania, Kosmos 2010, Vol. 59, No. 3-4, pp. 337-344
Galioto R., Crowther J. H., The effects of exposure to slender and muscular images on male body dissatisfaction, Body Image Vol. 10, Issue 4, September 2013, ss. 566-573
Gervais S., Does Instagram Promote Positive Body Image? Using social media to empower rather than oppress, Psychology Today 22.01.2013 https://www.psychologytoday.com/us/blog/power-and-prejudice/201301/does-instagram-promote-positive-body-image
Goode E., Girls' Self Image Survives Effect of Glossy Ads, The New York Times 1999.08.24
Grzybczak J., Czy oddziaływanie mediów jest skuteczne? Stare i nowsze teorie, Zeszyty Prasoznawcze, Kraków 1995, No. 3–4, p. 17 et seq.
Hargreaves D. A., Tiggeman M., Idealized media images and adolescent body image: “comparing” boys and girls, Body Image Vol. 1, Issue 4, December 2004, pp. 351–361
Hausenblas H. A., Symons Downs D., A review of exercise dependence. Psychology of Sport and Exercise, 2000, 3, 89–123
Hausenblas H. A., Symons Downs D., How much is too much? The development and validation of the exercise dependence scale. Psychology and Health, 2000, 17, 387–404
Jakuszkowiak K., Cubała W. J., Zespół nocnego jedzenia, Psychiatria 2004, vol. 1, No. 2, pp. 107–111
Jaska E., Wpływ reklamy na postawy konsumentów jako element budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Handel wewnętrzny 2014, No. 1 (354), pp. 120–130 and the literature quoted there
Kovar A., Effects of the Media on Body Image, 30.04.2009, http://healthpsych.psy.vanderbilt.edu/2009/BodyImageMedia.htm
Lantz C. D., Rhea D. J., Cornelius A. E., Muscle dysmorphia in elite-level power lifters and bodybuilders: a test of differences within a conceptual model. The Journal of Strength & Conditioning Research, 2002, 16, 649–655
Leit R. A., Gray J. J., Pope H. J. Jr., The media's representation of the ideal male body: A cause for muscle dysmorphia?, International Journal of eating disorders Vol. 31, Issue 3, April 2002, pp. 334–338
Martin M. C., Gentry J. W., Stuck in the Model Trap: The Effects of Beautiful Models in Ads on Female Pre-adolescents and Adolescents, Journal of Advertising 1997, 26 (2)
McNeil L. S., Firman J. L., Ideal body image: A male perspective on self, Australasian Marketing Journal (AMJ) Vol. 22, Issue 2, May 2014, pp. 136–143
Michałek D. Z., Anoreksja czy bulimia? Kraków 2001
Morris L., The Cigarette Diet, Allure, March 2000
Musielak-Dobrowolska A., Ken, Elsa, Barbie, Superman: płeć i reklama [in:] Tajemnice reklamy. O tym, jak reklama wpływa na dzieci i młodzież, A. M. Zawadzka, M. Niesiobędzka (Eds.), Warsaw 2017, p. 71 et seq.
Myers P. N., Biocca F. A., The Elastic Body Image: The Effect of Television Advertising and Programming on Body Image Distortions in Young Women. (PDF), Journal of Communication 1992, No. 42 (3)
Pilarczyk K. Z., Tomczak M., Fit kultura i medialne ideały piękna jako tło dla rozwoju zaburzeń odżywiania [in:] Cywilizacja zdrowia, M. Warchał (Ed.), Wydawnictwo internetowe e-bookowo 2016, p. 204 et seq.
Posavac H. D., Posavac S. S., Posavac E. J., Exposure to Media Images of Female Attractiveness and Concern with Body Weight Among Young Women, Sex Roles 1998, No. 38 (3/4)
Rejakowa B., Ideał kobiecego ciała z perspektywy tekstów o modzie, Poradnik językowy 2005, No. 3, pp. 31–43
Szpunar M., Kultura cyfrowego narcyzmu, Kraków 2016, p. 163 et seq.
Traple E., Preussner – Zamorska J., Interes konsumenta oraz instrumenty jego ochrony w dziedzinie reklamy, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1996, Issue V, p. 23
Weber M., Ziółkowska B., Czynniki psychospołeczne jako determinanty sposobu żywienia, [in:] Gawęcki J., Roszkowski W. (Ed.): Żywienie Człowieka a Zdrowie Publiczne, Wyd. PWN, Warsaw 2009
Woznicki K., Pop Culture Hurts Body Image, 1999, OnHealth web site, http://www.onhealth.com/ch1/briefs/item,55572.asp
Yamamiya Y., Cash T. F., Melnyk S. E., Posavac H. D., Posavac S. S., Women's exposure to thin-and-beautiful media images: Body image effects of media-ideal internalization and impact-reduction interventions, Body Image, 2005, No. 2 (1)


dr Joanna Buchalska
Katedra Prawa Cywilnego i Pracy, Akademia L. Koźmińskiego w Warszawie, Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

The surname as a trademark: ‘selling’ your identity in a fashion area. A comparative analyses between EU and US law

The concept of Fashion Law has emerged in the past few years in several forums. Most of the trademarks used in Fashion Law are created by designers who want to create their brand on the basis of their surname. However problems arise with such trademarks when a company starts to have economic problems and decides to sell the trademark which is a surname, or in which part of a surname was used. According to US case law, after selling a personal name trademark, the name-source may still use their name in commerce descriptively, not as a trademark, and in good faith. The case referred to below created a precedent on how to regulate agreements when part of them are selling or giving the license to use a personal name trademark. This solution seems not to be the same according to European regulations. According to European case-law, especially after the Nichols case, there is a ruling that these trademarks should be judged in the same way as other ones. In consequence it allows you to sell your own name as a trademark and not have the right to use it afterwards. This can easily be observed after the Karen Millen case in the UK Court of Appeal.
The questions which arise are:
– where is the limit in using someone’s name as part of a trademark?
– how to regulate using someone’s name after selling it as part of a trademark or as
a trademark?
This article tried to answer these questions.

Keywords:  trademark, fashion law, surname

Bibliografia:

Buchalska J., Fashion Law: A New Approach?, Queen Mary Law Journal Special Conference Issue: Autumn 2016
Buchalska J., Star Athletica v. Varsity Brands - nowe wyzwanie dla fashion law, 2017 THEMIS POLSKA NOVA, 1(12)
Cohen Jehoram T., van Nispen C., Huydecoper T., European Trademark Law. Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law, Wolters Kluwer 2010
Elias S., Stim R. Trademark. Legal Care for your Business & Product Name, Berkeley 2013
Ferrill E., Tanhehco T., Protecting the material world: the role of design patents in the fashion industry (Spring 2011) N.C. J.L. & TECH Vol. 12
Gordon F., Right of property in name, likeness, personality and history, [1960−1961] Nw. U. L. Rev., vol. 55
http://comment.capital-law.co.uk/post/102eipr/whats-in-a-name-maradona-sues-dg-over-name-exploitation accessed 30 Aug. 18
http://fashionlawinstitute.com/ accessed 30 Aug. 18
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-27081344, accessed 30 Aug. 18 http://www.rollingstone.com/music/news/prince-warns-young-artists-record-contracts-are-slavery-20150809 accessed 30 Aug. 18
http://www.cnbc.com/2013/06/28/Future-Fashion:-10-Wearable-Tech-Trends-to-Watch.html accessed 30 Aug. 18
http://www.southflorida.com/video/sf-boca-fashion-kate-spade-20160412-story.html, accessed 30 Aug. 18
http://www.statista.com/statistics/279757/apparel-market-size-projections-by-region/ accessed 30 Aug. 18
http://www.thefashionlaw.com/home/fashion-brands-are-suing-similarly-named-brands-not-making-many-friends accessed 30 Aug. 18
http://www.vogue.co.uk/article/jane-birkin-asks-remove-name-hermes-bag-peta-investigation; accessed 30 Aug. 18
http://www.vogue.co.uk/article/tommy-hilfiger-defends-gigi-hadid; accessed 30 Aug. 18
https://www.independent.co.uk/life-style/kate-spade-frances-valentine-suicide-death-designer-handbags-legacy-a8397776.html accessed 30 Aug. 18
https://www.marques.org/Class46/default.asp?XID=BHA3963 accessed 30 Aug. 18
https://www.queenmarylawjournal.co.uk/uploads/9/3/0/3/93031218/full_final_2016_ccls_issue_2.pdf accessed 30 Oct. 18
https://www.refinery29.com/2016/02/102342/kate-valentine-name-change accessed 30 Aug. 18
https://www.vogue.com/article/catherine-malandrino-new-see-now-buy-now-hsn-collection; accessed 30 Aug. 18
https://www.wsj.com/articles/when-is-kate-spade-not-kate-spade-when-shes-frances-valentine-1471971817 accessed 30 Aug. 18
Jimenez G.C., A survey of Fashion Law in: G.C. Jimenez, B. Kolsun (eds), Fashion Law, A guide for designers, Fashion executives & attorneys, Bloomsbury Publishing 2014
Liebesman Y.J. When selling your personal name mark extends to selling your soul, [2000] Templ. L. Rev., vol. 82, no 1
Marshall A., Free Fashion, [2013] MARQ. INTELL. PROP. L. REV vol. 17
Medenica O., The Importance of Counsel in the Context of the Fashion Industry’s Emerging Issues in: Navigating Fashion Law, Aspatore 2015
Montalvo F.M., Refashioning The Right Of Publicity: Protecting The Right to Use Your Name after Selling a Personal Name Trademark, [2012-3] Cardozo Arts & Ent. L.J. vol. 31
Myers G., Principles of intellectual property law: A Concise Hornbook, St. Paul 2013
Pitzer A., Unfashionably late: protecting a designer’s identity after a personal name become a valuable trademark, [2011] S. Ill. U. L.J. 2011, vol. 35
Scafidi S., Introduction: Fashion Law Triumphant—Designing Success in a New Legal Field in: Navigating Fashion Law, Aspatore 2015
Suthersanen U., Function, Art And Fashion: Do We Need The Eu Design Law?, Queen Mary University of London, School of Law Legal Studies Research Paper No. 88/2011
Terrell M., Aesthetic Functionality Ensures a Balance Between Patent and Trademark Law in: Navigating Fashion Law, Aspatore 2015
Zhang Rui, Chinese sports brand Qiaodan sues Michael Jordan, China.org.cn accessed 30 Aug. 2018


Maciej Gil
Doktorant Uniwersytet Warszawski

Dodatkowe świadectwo ochronne na produkty lecznicze (SPC) cz. II – przedmiotowy zakres ochrony

Celem tej części artykułu jest omówienie zagadnień związanych z określeniem przedmiotowych granic ochrony wynikającej z przyznania SPC.
Opracowanie rozpoczyna się od próby określenia wzajemnego powiązania zakresów znaczeniowych trzech podstawowych dla systemu SPC pojęć: „patent podstawowy”, „produkt” oraz „produkt leczniczy”. Należy stwierdzić, że wbrew mylącemu tytułowi rozporządzenia 469/2009, przedmiot ochrony SPC stanowi „produkt” a nie „produkt leczniczy”. Ochrona produktu ograniczona została dwoma biegunami: z jednej strony jest to przedmiot patentu podstawowego, z drugiej natomiast zawężenie ochrony produkt jedynie do produktów leczniczych, które uzyskały zezwolenie na dopuszczenie do obrotu.
Główną część artykułu stanowi analiza pojęcia produktu, w szczególności zasad pozwalających na stwierdzenie tożsamości lub odmienności produktów. W przypadku pochodnych substancji chemicznych do stwierdzenia, że stanowią one odrębne produkty niezbędne jest by stanowiły one przedmiot odrębnych patentów oraz by wywoływały odmienne działanie lecznicze lub profilaktyczne. Należy dopuścić także uzyskiwanie SPC na pochodne charakteryzujące się jedynie większą efektywnością, tolerancją farmakologiczną lub złagodzeniem skutków ubocznych w stosunku do produktu chronionego już świadectwem. Analogiczne zasady znajdą zastosowanie do enancjomerów. Krytyce zostało poddane orzeczenie TS w sprawie Neurim Pharmaceuticals z którego wynika, że odrębne, opatentowane zastosowanie substancji aktywnej będącej przedmiotem produktu wystarcza do uzyskania kolejnego SPC na tę samą substancję. Przedmiotem krytyki jest odstąpienie przez Trybunał od dotychczasowego stanowiska bez odniesienia się do wcześniejszych judykatów, co utrudnia ocenę jak dalece przełamana została dotychczasowa linia orzecznicza Trybunału. Ze względu na potrzebę ochrony pewności prawnej zaaprobowane zostało orzeczenie TS w sprawie Massachusetts Institute of Technology.
Następnie omówione zostało znaczenie pojęcia patentu podstawowego dla zakresu ochrony wynikającej z SPC. Wskazano na stworzenie przez TS autonomicznego reżimu oceny ekwiwalentności rozwiązań stanowiących przedmiot SPC (produktów), a także poddano krytyce poglądy odmawiające ochrony uprawnionym z SPC przeciwko lekom złożonym zawierającym obok produktu będącego przedmiotem SPC również inne substancje aktywne.
Ostatnią cześć artykułu stanowi omówienie pojęcia produktu leczniczego. Wskazano również na relacje pomiędzy produktem a produktem leczniczym oraz znaczenie zezwolenia na obrót produktem leczniczym dla przedmiotowego zakresu ochrony wynikającej z udzielenia SPC. Opowiedziano się także za poglądem nie dopuszczającym de lege lata włączenia wyrobów medycznych do systemu SPC.
W podsumowaniu wskazano na potrzebę stworzenia odpowiednika SPC dla wszystkich wynalazków, których dotyczy zjawisko faktycznie skróconej ochrony patentowej. Przyjęcie takiej regulacji pozwoliłoby na uwolnienie się od aparatu pojęciowego rozporządzenia 469/2009, który nie przystaje do obecnych realiów rynku farmaceutycznego i odpowiedzialny jest za niepewność prawną w zakresie ochrony patentowej innowacyjnych leków.

Słowa kluczowe:  SPC, dodatkowe prawo ochronne, ochrona patentowa produktów leczniczych, produkt, rozporządzenie 469/2009

Supplementary protection certificate for medicinal products (SPC) part II. Scope of protection

The aim of this part of the paper is to discuss the issues related to determining the scope of protection resulting from SPCs. The paper starts with an attempt to determine the interrelations between the three basic SPC terms: ‘basic patent’, ‘product ’ and ‘medicinal product’. I t must be stated that, contrary to the misleading title of Regulation No 469/2009, the object of protection of SPC is a ‘product’ and not a ‘medicinal product’. The protection of a product is limited by two extremities: on the one hand, it is the object of the basic patent and, on the other, the protection of a product is restricted to authorised medicinal products only. The main part of the paper is to devoted to an analysis of the concept of a product, in particular the rules that allow determining that particular products are identical or different. In the case of chemical derivatives, it is necessary for them to be the object of separate patents and to have a different therapeutic or prophylactic effect to be considered as separate products. It should also be possible to obtain SPCs for derivatives that are only more effective, pharmacologically tolerant or have fewer adverse effects than a product already protected by a certificate. The same principles will apply to enantiomers. The CJ ruling in the Neurim Pharmaceuticals case, where the Court states that a distinct patented use of an active substance is sufficient to obtain a further SPC for the same substance, is criticized. The criticism concerns the fact that the Court abandoned its previous position without any reference to the earlier case law, which makes it difficult to assess the extent to which the Court’s previous case law has been modified. Due to the need to protect legal certainty, the CJ judgment in the Massachusetts Institute of Technology case is approved. Next, the role of the concept of a basic patent for the scope of protection under SPC is discussed. Reference is made to the CJ’s autonomous regime for assessing the equivalence of the objects of SPCs (products) and criticism is expressed of the views refusing to protect SPC holders against complex drugs containing other active substances in addition to the SPC-protected product. The last part of the paper discusses the concept of a medicinal product. The relationship between a product and a medicinal product and the importance of a marketing authorisation for the scope of protection accorded by an SPC is analysed. It is also argued that there are currently no normative grounds for including medical devices in the SPC system. In conclusion, the need to create an equivalent of SPC for all inventions affected by the phenomenon of shortened effective patent protection is indicated. The adoption of such a regulation would allow to abandon the conceptual apparatus of Regulation 469/2009, which does not correspond to the current reality of the pharmaceutical market and causes legal uncertainty in the field of patent protection of innovative medicines.

Keywords:  SPC, supplementary protection certificate, patent protection of medicinal products, product, Regulation 469/2009

Bibliografia:

Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 2011.
Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, 4 wyd., Warszawa 2016.
Barta J. (red.) System prawa prywatnego, Prawo autorskie, t. 13, Warszawa 2017.
Barta J., Poselski projekt ustawy o zmianie prawa autorskiego, KKP, 2000 z. 4.
Bukowski M., Targosz T., Tomczyk R., Problemy prawne związane z nowelizacją przepisów o organizacjach zbiorowego zarządzania – problemy związane z uchyleniem art. 108 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ZNUJ, PPWI, 2008 z. 1 (101).
Czajkowska-Dąbrowska M., Rozpowszechnianie utworów poprzez publiczny odbiór programów radiowych i telewizyjnych”, PIWUJ, 2007, z. 100.
Czajkowska-Dąbrowska M., Pola eksploatacji utworów, czyli o dezintegracji pojęcia w: Spory o własność intelektualną, księga jubileuszowa dedykowana Profesorom J. Barcie i R. Markiewiczowi, Warszawa, 2013.
Czajkowska-Dąbrowska M., Negotiorum gestio w zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi lub pokrewnymi, [w:] Szczepanowska-Kozłowska K. (red.), Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa 2013.
Czajkowska-Dąbrowska M., Rozszerzony zarząd zbiorowy prawami autorskimi i pokrewnymi w świetle orzecznictwa sądów polskich na tle prawa europejskiego, Prawo w działaniu, Sprawy Cywilne, 24/2015.
Traple E., Wynagrodzenie autorskie w świetle art. 70 ust. 3 i 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, PUG 1995, nr 8
Sokołowska D., Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Poznań 2013, s. 156.
Błeszyński J., Wynagrodzenie autorskie w świetle art. 70 ust. 3 i 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, PUG 1995, nr 8.
Błeszyński J., Błeszyńska-Przybylska M., Uwagi szczegółowe do projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, PUG, 2017, Nr 6.
Błeszyński J., Zmiany w art. 70 ust. 2 pr. aut. (uwarunkowania, perspektywy, tendencje) – PIPWIUJ, 2007, z. 100.
Poźniak-Niedzielska M., Szczotka J., Mozgawa M., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Lublin 2007.
Safjan M. (red.), System prawa prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna, t. 1, Warszawa 2012.
Matusiak I., Konsekwencje (braku) zmian przepisów prawa autorskiego a status prawny gier komputerowych, BSP, Białystok 2015.
M. Bukowski M., Flisak D. (red.), Okoń Z., Podrecki P., Raglewski J., Stanisławska-Kloc S., Targosz T., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 2015.
Ślęzak P., Wynagrodzenie twórców filmowych i artystów wykonawców, PIP nr 10/2008.
Szczotka J., Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji, Warszawa 2013.

 


Joanna Uchańska
doktor nauk prawnych, adwokat

Analiza postępowania o unieważnienie patentu na wynalazek farmaceutyczny ze szczególnym uwzględnieniem teorii równoważników w związku z badaniem przesłanki poziomu wynalazczego

Niniejsze opracowanie stanowi analizę postępowania o unieważnienie patentu na wynalazek farmaceutyczny ze szczególnym uwzględnieniem teorii równoważników w związku z badaniem przesłanki nowości i braku poziomu wynalazczego. Sprawa dotycząca patentu obejmuje wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz decyzje polskiego Urzędu Patentowego, dokonujące wykładni oraz badające cechy nowości i braku poziomu wynalazczego patentu na ‘kompozycję farmaceutyczną etynyloestradiolu i drospirenonu oraz jej zastosowanie’. Sprawa dotyczyła potencjalnego naruszenia patentu i obejmowała także wniosek o unieważnienie przedmiotowego patentu.
Artykuł przedstawia analizę postępowania i zawiera wnioski dotyczące bardziej rygorystycznej interpretacji warunku braku poziomu wynalazczego, który ma podstawowe znaczenie dla oceny zdolności patentowej wynalazków oraz jakości patentów. Analiza obejmuje ponadto wykładnię wychodzącą poza warstwę językową zastrzeżeń patentowych i porusza istotną kwestię teorii równoważników.
Rozważania koncentrują się również na niewątpliwie podstawowym znaczeniu dla oceny zdolności patentowej, a zwłaszcza poziomu wynalazczego, prawidłowej identyfikacji koncepcji wynalazczej, opartej w głównej mierze na zastrzeżeniach patentowych, które determinują treść patentu, podczas gdy opis i rysunki odgrywają jedynie rolę pomocniczą, tj. w razie wątpliwości potwierdzają treść lakonicznych zastrzeżeń patentowych.

Słowa kluczowe:  patent, wynalazek farmaceutyczny, nowość, poziom wynalazczy, zastrzeżenia patentowe, teoria równoważników

Analysis of the proceedings for invalidation of a patent for a pharmaceutical invention, with particular emphasis on the theory of equivalents in connection with examining the condition of inventive step

The paper is an analysis of proceedings for invalidation of a patent for a pharmaceutical invention, with particular emphasis on the theory of equivalents in connection with examining the condition of novelty and inventive step. The patent case is based on judgments of the Polish Supreme Administrative Court, the Voivodeship Administrative Court in Warsaw and decisions of the Polish Patent Office, which interpreted and examined the novelty and inventive step of the patent for the ‘pharmaceutical composition of ethinylestradiol and drospirenone and its application’. The case concerned a potential infringement of the patent and included also an application for invalidation of the patent in question. The article analyses the proceedings and presents conclusions about the more rigorous interpretation of the condition of inventive step, which is fundamental for assessing the patentability of inventions and the quality of patents. The analysis also concerns interpretation that goes beyond the linguistic content of patent claims and touches upon the essential question of the theory of equivalents. The considerations also focus on the – undoubtedly fundamental – importance for the assessment of patentability, especially the inventive step, of correct identification of the inventive concept, primarily based on patent claims that determine the contents of the patent, with the description or drawings having only a subsidiary role, that is, in cases of doubt, confirming the contents of the laconic patent claims.

Keywords:  patent, pharmaceutical invention, novelty, inventive step, patent claims, theory of equivalents

Bibliografia: 

Czachórska-Jones B., Ochrona patentu [w: Szwaja J., Szajkowski A. (red.), System prawa własności intelektualnej, t. 3, Prawo wynalazcze, Warszawa 1990 r.
Kisielewicz A., Prawo własności Przemysłowej w zarysie, Wydanie II zmienione, Przemyśl 2008 r.
Kostański P., Nieszkodzące nowości ujawnienie wynalazku w wyniku oczywistego nadużycia, ZNUJ 2016 Nr 4
Niewęgłowski A. (w:) Demendecki T., Niewęgłowski A., Sitko J., Szczotka J., Tylec G., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Lex, Warszawa 2015 r.
Nowicka A., Ograniczenie patentu [w:] Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001 r.
Ożegalska-Trybalska J., Teoria ekwiwalentów w sporach o naruszenie patentu – kierunki rozwoju i meandry stosowania (uwagi na tle porównawczym) [w:] Kasprzycki D., Ożegalska-Trybalska J. (red.), Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, Kraków, Wolters Kluwer 2015 r.
Pendleton Michael D., When the Same Patent Means Different Things in Different Jurisdictions: A Comparative Analysis of Patent Interpretation [w:] Yu Peter K., Intellectual Property and Information Wealth – Issues and Practices in the Digital Age, Vol. 2, Patents and Trademarks, Prager Perspective, Westport, Connecticut, 2007
Roin Benjamin N., Unpatentable Drugs and the Standards of Patentability, “Texas Law Review”, vol. 87, No. 3, February 2009
Szczepanowska-Kozłowska K., Patent europejski: Przedmiotowy zakres ochrony, Warszawa 1998 r.
Szewc A., O wynalazkach [w:] Kasprzycki D., Ożegalska-Trybalska J. (red.), Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, Kraków, Wolters Kluwer 2015 r.
du Vall M., Prawo Patentowe, wyd. 2 pod red. E. Traple, Warszawa 2017 r.


Anna Miszczak

Przesłanki udzielenia licencji przymusowej w polskim prawie własności przemysłowej

Tematem niniejszego artykułu są przesłanki udzielenia licencji przymusowej zawarte w art. 82 ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (ustawa PWP). Pierwszą omówioną w artykule przesłanką jest konieczność zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa. Aby zaistniała możliwość udzielenia licencji przymusowej w takim przypadku musi zaistnieć szczególna, pilna i wymagająca niezwłocznych działań sytuacja realnego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa. Następnie, autorka skupia się na sytuacji nadużywania patentu w rozumieniu art. 68 pr. w.p., co stanowi drugą przesłankę udzielenia licencji przymusowej. Omówione zostały nie tylko poszczególne zapisy tego przepisu, ale uwagę skupiono także na stosunku prawa własności przemysłowej do prawa konkurencji. Na gruncie prawa europejskiego wiele jest przykładów łamania reguły odrębności tych dwóch dziedzin prawa, a orzecznictwo wspólnotowe ukazuje trudność w wyodrębnieniu tych dwóch płaszczyzn. Również na gruncie prawa polskiego spotkać się można z taką trudnością. Wskazuje się co prawda, że stosowanie prawa konkurencji do prawa własności intelektualnej powinno przebiegać w sposób niezwykle ograniczony i restrykcyjny, wyłącznie w celach korygujących, niemniej jednak w praktyce bywa inaczej. Ostatnią przesłanką omówioną w niniejszym artykule jest okoliczność uniemożliwiania zaspokojenia potrzeb rynku krajowego. Ustawodawca ograniczył się jedynie do niedoboru występującego na rynku krajowym, dlatego nie jest możliwe udzielenie licencji przymusowej w związku z potrzebami innych rynków (produkcja produktów na eksport). Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, że pomimo braku praktyki w udzielaniu licencji przymusowej przez UPRP (od czasu obowiązywania ustawy – prawo własności przemysłowej nie wystąpiły okoliczności pozwalające na udzielenie licencji przymusowej), jest to instytucja ważna z punktu widzenia interesu publicznego.

Słowa kluczowe:  prawo własności przemysłowej, patent, licencja przymusowa, nadużycie patentu

Conditions for granting a compulsory licence in the Polish Industrial Property Law

The subject of this article is the conditions for granting a compulsory licence as listed in Art. 82 of the Industrial Property Law Act of 30 June 2000 (IPLA). The first condition described in the article is the need to prevent or remove a threat to the state‘s security. In order to be able to grant a compulsory licence in such cases, there must be a special, urgent situation that calls for immediate action, in other words a real threat to a security of the State. Next, the author focuses on abuse of patents within the meaning of Art. 68 IPLA, which is the second condition for granting a compulsory licence. Not only are individual factors listed in Art. 68 discussed, but the relationship between industrial property law and competition law, too. On the basis of European law, there are many examples when the rule of separateness of these two branches of law was broken. Also the case law shows a difficulty in keeping these two areas separate. On the basis of Polish law, the difficulty can present itself as well. Although it is pointed out that application of competition law to intellectual property law should be extremely restrictive, only for corrective purposes, the practice is different. The last condition described in this article is a situation when meeting a demand of the domestic market is prevented. The legislator limited itself only to a shortage of products on the domestic market, therefore it is not possible to grant a compulsory licence in connection with the needs of other markets (manufacture of products for export). The purpose of this article is to show that despite the lack of practice in granting compulsory licences on the part of the Polish Patent Office (since IPLA entered into force, there have been no circumstances that would allow granting compulsory licence), it is an important mechanism from the point of view of public interest.

Keywords:  industrial property law, patent, compulsory licence, patent abuse

Bibliografia:
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, Warszawa 2007, s. 1102
du Vall M., Prawo patentowe, Warszawa 2008
Justyński T., Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym, Zakamycze 2000
Kostański P., Komentarz do art. 82 Prawa własności przemysłowej, [w:] Kostański P. (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, BECK 2014
Nowińska E., Promińska U., Szczepanowska – Kozłowska K., Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014
Pyziak – Szafnicka M., Prawo podmiotowe, „Studia Prawa Prywatnego” 2006/1
Salamonowicz M., Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonkurencyjnych, BECK 2011
Skoczny T., Sprawa Microsoft przed Komisją Europejską i Sądem Pierwszej Instancji. [w:] Miąsik D., Skoczny T., Surdek M. (red), Sprawa Microsoft – studium przypadku. Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii, Warszawa 2008
Stępień E., Nakazanie udzielenia licencji przymusowej w wyniku nadużywania pozycji dominującej w świetle orzecznictwa wspólnotowego, [w:] Piontek E. (red.), Nowe tendencje w prawie konkurencji UE, Warszawa 2008
Szpunar A., Nadużycie prawa podmiotowego, Polska Akademia Umiejętności 1947
Żakowska – Henzler H., Nadużycie patentu, [w:] Skubisz R. (red.), Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego, tom 14A, BECK 2012
Żakowska – Henzler H., Nadużycie patentu, „Studia Prawa Prywatnego” 2010/1
Ceny nadmiernie wygórowane, „Prawo konkurencji na co dzień. Biuletyn UOKiK” 5.2007/3


Zbigniew Pinkalski
doktor nauk prawnych, radca prawny

Podmiotowy zakres zastosowania ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – analiza krytyczna

Artykuł ma na celu analizę i ocenę zakresu podmiotów podlegających przepisom ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Regulacja ta, obowiązująca od 12.07.2017 r. jest specyficznym instrumentem prawnym, który w założeniu ma eliminować negatywne zjawiska na rynku spożywczym. Do uchwalonego kształtu ustawy i wprowadzanych przez nią rozwiązań zgłaszane były liczne zastrzeżenia. Na tym tle pojawia się pytanie dotyczące zakresu zastosowania tej, specyficznej regulacji i wątpliwości, które ten zakres budzi zarówno od strony regulacyjnej, jak i aksjologicznej (ratio legis). Kolejne pytanie wiąże się zaś z wątpliwością, czy faktycznie zakładany przez ustawodawcę zakres zastosowania tej ustawy odpowiada temu, który został zapisany w jej przepisach. Analiza przedstawiona artykule jest ukierunkowana na udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania.

Słowa kluczowe:  ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, przewaga kontraktowa, zakres podmiotowy

Scope of entities covered by the Act on Counteracting Unfair Use of Contractual Advantage in Trade in Farm Produce and Foodstuffs. A critical analysis

The article aims to analyse and evaluate the scope of entities covered by the provisions of the Act on Counteracting Unfair Use of Contractual Advantage in Trade in Farm Produce and Foodstuffs. This law (in force since 12 July 2017) is a particular legal instrument, intended to eliminate negative practices on the food market. A number of reservations were made about the Act’s provisions and solutions introduced by the Act. Against this legal background, further questions arise. The first one concerns the scope of application of this particular regulation and doubts raised by this scope, both from regulatory and axiological points of view. The second question, which follows, is whether the scope of application of the Act assumed by the legislator corresponds with the one that was determined in its provisions. The analysis presented in the article is aimed at answering the abovementioned questions.

Keywords:  Act on Counteracting Unfair Use of Contractual Advantage in Trade in Farm Produce and Foodstuffs, contractual advantage, scope of entities covered

Bibliografia:
Michalak A., Deliktowa i kontraktowa ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – zagadnienia materialnoprawne, „Prawo Spółek” nr 11/2003
Wennakoski A.A., Trade secrets under review: a comparative analysis of the protection of trade secrets in the EU and in the US, „European Intellectual Property Review” nr 3/2016, s. 155
Lapousterle J., Geiger C., Olszak, Desaunettes L., What protection for trade secrets in the European Union? A comment on the Directive proposal, „European Intellectual Property Review” nr 5/2016;
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, (red.) J. Szwaja, Warszawa 2016;
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, (red.) M. Sieradzka, M. Zdyb, Warszawa 2016
Falce V., Trade Secrets – Looking for (Full) Harmonization in the Innovation Union, „International Review of Intellectual Property and Competition Law” nr 8/2015, s. 946;
Rowiński W., Nakaz dokonywania wykładni prounijnej jako dyrektywa wykładni systemowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 1/2016Pinkalski Z., Jak należy implementować dyrektywę 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych? Uwagi de lege ferenda (w:) J. Barta (red.), J. Chwalba (red.), R. Markiewicz (red.), P. Wasilewski (red.), Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top