Prawo17 lutego, 2021

XII edycja Konkursu „Przeglądu Sądowego”: lista zgłoszonych książek

W terminie wyznaczonym w regulaminie zgłoszono do Konkursu następujące książki:

 1. Edyta Bielak-Jomaa, Witold Chomiczewski, Piotr Drobek, Maciej Gawroński, Urszula Góral, Katarzyna Kloc, Joanna Łuczak-Tarka, Paweł Punda, Natalia Zawadzka, Iwona Bogucka, Dominik Lubasz, Michał Żmijewski, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 2. Jerzy Bieluk, Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019
 3. Łukasz Błaszczak, Zarzut potrącenia w procesie cywilnym (art. 2031 k.p.c.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 4. Zdzisław Brodzisz, Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji, Wydawnictwo CH Beck , Warszawa 2019
 5. Błażej Bugajski, Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 6. Marcin Dziurda, Szczególna zdolność sądowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 7. Grzegorz Glanowski, Umowa o świadczenie zdrowotne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 8. Karolina Gmerek, Rozprawa sądowa jako zdarzenie komunikacji społecznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019
 9. Grzegorz Goniewicz, Środki probacyjne. Przesłanki stosowania w ujęciu prawnoporównawczym, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2019
 10. Agnieszka Grzelak, Katarzyna Łakomiec, Katarzyna Sandecka, Anna Wolska-Bagińska, Mirosław Wróblewski, Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze, red. A. Grzelak, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 11. Wojciech Jasiński, Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 12. Piotr Kardas, Zarządzanie konfliktem, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2019,
 13. Krzysztof Kaszubowski, Decyzja reformatoryjna organu odwoławczego w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 14. Kamil Kazimierczak, Konkubinat. Rozliczenia majątkowe. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019
 15. Michał Laskowski, Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 16. Mikołaj Małecki, Przypisanie winy. Podstawy teorii ekskulpantów, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2019
 17. Mikołaj Małecki, Szymon Tarapata, Wojciech Górowski, Tomasz Sroka, Mikołaj Iwański, Dominik Zając, Małgorzata Pyrcak-Górowska, Jan Jodłowski, Katarzyna Witkowska-Moździerz, Witold Zontek, Przestępstwa narkotykowe i dopalacze. Komentarz, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2019
 18. Katarzyna Małysa-Ptak, Kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy powszechne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 19. Kamil Mamak, Rewolucja cyfrowa a prawo karne, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2019
 20. Katarzyna Nazar, Kazirodztwo. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019
 21. Marcin Orecki, Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego i jego skład, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 22. Konrad Osajda, Aleksander Grebieniow, Sąd Najwyższy Rzeczpospolitej Polskiej. Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe. Tom VII „Kredyty walutowe. Węzłowe zagadnienia”, Dom Wydawniczy Elipsa na zlecenie: Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, Warszawa 2019
 23. Łukasz Pilarczyk, Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019
 24. Joanna Piórkowska-Flieger, Skutek czynu zabronionego w polskim prawie karnym, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019
 25. Michał Raczkowski, Grupa spółek w świetle prawa pracy. Koncepcja pracodawców powiązanych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa2019
 26. Aleksandra Rychlewska-Hotel, Zasada nullum crimen sine lege jako wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2019
 27. Andrzej Sakowicz, Prawo do milczenia w polskim procesie karnym, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2019
 28. Marta Sarnowiec-Cisłak, Klauzula odraczająca w praktyce sądów administracyjnych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, Toruń 2019
 29. Bartosz Stelmach, Roszczenia uzupełniające roszczenie windykacyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 30. Marek Strzała, Oświadczenie woli wyznaniowej osoby prawnej, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019
 31. Maciej Taborowski, Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej. Studium przebudzenia systemu ponadnarodowego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019
 32. Szymon Tarapata, Przypisanie sprawstwa skutku w sensie dynamicznym w polskim prawie karnym, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2019
 33. Krzysztof Wala, Wykroczenie nieobyczajnego wybryku na tle pozostałych wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa2019
 34. Mirosław Wincenciak, Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019

Z uwagi na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną termin rozstrzygnięcia Konkursu zostanie podany po powołaniu Sądu konkursowego na stronie https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/czasopisma/konkursy


Szczegółowy regulamin Konkursu zobacz tutaj >>

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top