Prawo27 września, 2018

Samorząd Terytorialny 9/2018

Wybrane aspekty prawne i organizacyjne klasyfikacji gruntów w Polsce

dr inż. Jadwiga Konieczna

jest adiunktem w Instytucie Geoinformacji i Kartografi i na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wybrane aspekty prawne i organizacyjne klasyfikacji gruntów w Polsce

Ocena jakości gleb i ich wartości użytkowej dla rolnictwa jest związana m.in. z klasyfikacją bonitacyjną, którą w Polsce przeprowadzono w latach 60. XX w. w sposób jednolity, jawny, w oparciu o przyrodnicze właściwości gleb, wynikające z ich pochodzenia, składu granulometrycznego oraz właściwości fizykochemicznych. Materiały powstałe podczas gleboznawczej klasyfikacji gruntów są niezwykle ważną bazą danych o glebach z punktu widzenia ich ochrony, gospodarki przestrzennej, realizacji prac urządzeniowo-rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem scaleń i wymiany gruntów czy projektowania granicy rolno-leśnej, a także wyceny nieruchomości rolnych. Operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów był wykorzystywany przy zakładaniu w Polsce ewidencji gruntów i budynków. Rodzaj użytku, klasa bonitacyjna i ich granice były i są bowiem podstawowymi atrybutami działki ewidencyjnej.

Słowa kluczowe: gleba, klasyfikacja gruntów, bonitacja, przepisy prawne

Selected legal and organizational aspects of the classification of land in Poland

The assessment of the quality of soils and their value in use for agriculture is associated, among other things, with the soil quality valuation, which was conducted in Poland in the 1960s in a uniform and transparent manner, on the basis of the natural properties of the soils arising from their origin, granulometric composition and physicochemical properties. The materials that were prepared during the soil analysis classification of the land are an extremely important database on soils from the point of view of their protection, spatial management, implementation of management and agricultural work, with particular attention paid to the consolidation and exchange of land or designing the agri-forestry boundary and valuation of agricultural property. The report on the pedologic classification of the land was used to establish the records of land and buildings in Poland. This is because the type of use, the soil valuation class and their boundaries were and are the fundamental attributes of registered plots of land.

Keywords: soil, classification of land, soil quality valuation, regulations

Bibliografia:

A. Bieniek, Środowiskowe, prawne i administracyjne aspekty gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Materiały szkoleniowe nt. „Zagadnienia związane z procesem administracyjnym klasyfikacji gruntów. Olsztyn, SGP 17.07.2017 r.

J. Jadczyszyn, T. Stuczyński, Wykorzystanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej do analizy obszarów wiejskich, „Studia i Raporty IUNG Puławy” 2008/12

J. Konieczna, Dane katastralne podstawą projektowania granicy rolno-leśnej, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2012/3, s. 19–26.

F. Kuźnicki, S. Białousz, P. Skłodowski, Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii i ochrony gleb, Warszawa 1979, s. 384–390

S. Krasowicz, W. Oleszek, J. Horabik, R. Dębicki, J. Jankowiak, T. Stuczyński, J. Jadczyszyn, Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym w Polsce, „Polish Journal of Agronomy” 2011, 7, s. 43–58

T. Witek, Treść i metody sporządzania wielkoskalowych map glebowo-rolniczych, „Roczniki Gleboznawcze” 1965, dodatek

T. Witek, Mapy glebowo-rolnicze oraz kierunki ich wykorzystania, „Studia i Raporty IUNG Puławy” 1973/18


dr Paweł Zaborniak

Autor jest doktorem nauk prawnych, sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – kwestie wybrane

W opracowaniu podjęto budzącą w praktyce wiele kontrowersji problematykę ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Autor kolejno opisuje podstawowe zasady uiszczania tej odpłatności, w tym powstania administracyjnoprawnego obowiązku pokrywania kosztów pobytu, źródeł tego obowiązku, temporalnego zakresu decyzji określających wysokość opłaty, a także kwestie jej umorzenia. Podjęto próbę wykazania, że decyzja w sprawie opłaty za pobyt konkretyzuje ustalony na mocy przepisów ustawy o pomocy społecznej obowiązek odpłatności. Dlatego jej zakres temporalny może sięgać chwili rozpoczęcia przez pensjonariusza zamieszkania w domu pomocy społecznej.

Słowa kluczowe: dom pomocy społecznej, opłata za pobyt, mieszkaniec domu pomocy społecznej, gmina

Charge for staying at a social welfare establishment – selected issues

The article addresses an issue that, in practice, gives rise to many controversies of setting the 
charges for staying at a social welfare establishment. The author successively describes the basic principles of incurring this charge, including the emergence of the administrative law duty to pay the costs of residence, the sources this obligation, the temporal scope of decisions specifying the amount of the charge and the matter of its forgiveness. An attempt has been made to demonstrate that the decision regarding the charge made the obligation to pay, which was specifi ed under the provisions of the Act on social welfare, concrete. Therefore, its temporal scope can reach the moment that the resident starts to live at the social welfare establishment.

Keywords: social welfare establishment, charge for residence, resident of a social welfare establishment, municipality


Bibliografia:

Bochenek M., Gawarkiewicz Ż., Januszewska M., Kucharski D., Kusio-Szalak I., Matysik B., Mazurkiewicz B., Sierpowska I., Tyra B., Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, Warszawa 2016

Chełmoński A., Zasady publicznego prawa gospodarczego [w:] Zasady prawa gospodarczego. Materiały Konferencyjne, red. A. Śmieja, Wrocław 1999

Filipek J., Stosunek administracyjnoprawny, Kraków 1968

Kamiński M., Temporalne zakresy następstw prawnych i skuteczności prawnej norm prawa administracyjnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2010/2, s. 18 i 19

Kamiński M., Teoretyczne problemy podziału decyzji administracyjnych na deklaratoryjne i konstytutywne a zagadnienie ich skuteczności temporalnej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2008/5

Kiczka K., Umowy w administracji publicznej jako instrumenty realizacji zasady ogólnej prawa publicznego [w:] Umowy w administracji, red. J. Boć, L. Dzięwięcka-Bokun, Wrocław 2008

Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2005

Nitecki S., Komentarz do ustawy o pomocy społecznej wraz z przepisami wykonawczymi, Wrocław 2013

Sierpowska I., Pomoc społeczna. Komentarz, LEX 2017

Spasowska-Czarny H., Administracyjnoprawny status zakładów administracyjnych, Lublin 2013

Stopka K., Uwagi na temat zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, Casus 2009/51

Węgrzyn M., Sposób ustalania wysokości opłaty należnej za pierwszy, niepełny miesiąc pobytu w domu pomocy społecznej, Nowe Zeszyty Samorządowe 2017/2


dr Michał Rudy
Autor jest adiunktem na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, radcą prawnym w Kancelarii Prawnej Result Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy sp. komandytowa

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt jako podstawowa forma realizacji zadania gminy z zakresu opieki nad zwierzętami

Obowiązek zapewnienia właściwej opieki i ochrony zwierząt bezdomnych nałożony został na mocy art. 11 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt na gminę jako jej zadanie własne. Tym samym zadanie takie ma charakter zadania własnego samorządu terytorialnego, co z kolei oznacza, że przynajmniej formalnie służy ono realizacji potrzeb danej wspólnoty samorządowej. Jednocześnie mając na względzie treść powołanej normy, jak również brzmienie pozostałych norm ustawy o ochronie zwierząt oraz art. 7 ust. 2 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, przedmiotowe zadanie należy do zadań obowiązkowych gminy.

Słowa kluczowe: zwierzęta bezdomne, opieka nad zwierzętami, obowiązki gminy, zapobieganie bezdomności, zwierzęta, akty prawa miejscowego, prawo administracyjne

Programme of care for homeless animals and the prevention of homelessness of animals as the main form of fulfi lment of the municipality’s tasks of caring for animals

The obligation to assure homeless animals of appropriate care and protection was imposed on the municipality as its own obligatory task by Article 11, para. 1 of the Act on the protection of animals of 21 August 1997. The legal forms of operation through which the municipality should contribute to the fulfilment of tasks of caring for homeless animals include programmes of caring for homeless animals and the prevention of homelessness of animals. Similarly, there are doubts about the qualification of programmes of caring for homeless animals, whether these are acts of local law or planning acts constituting an act of internal law. The views of both judicial practice and the legal doctrine on this are ambiguous. Just as the views on the individual particular obligatory elements of programmes of caring for homeless animals and the prevention of animal homelessness.

Keywordshomeless animals, care for animals, the municipality’s obligations, the prevention of homelessness, animals, acts of local law, administrative law

Bibliografia:

Błaś A. i Boć J., Źródła prawa administracyjnego, w: „Prawo administracyjne”, red. Boć J., Wrocław 2005

Bobrowicz J., Kwalifikacja aktu normatywnego jako aktu prawa miejscowego – na podstawie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt, w: „Administracja. Teoria – dydaktyka – praktyka”, Zeszyt (29) 4/2012

Borkowski J., Określenie administracji i prawa administracyjnego, w: „System Prawa Administracyjnego”, t. 1, red. J. Starościanek, Ossolineum 1977

Golenia A. i Marek M., Zadania własne gmin w zakresie praw zwierząt, w: T. Pietrzykowski, A. Bielska-Brodziak, K. Gil i Marek Suska, „Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt”, Katowice 2016

Płowiec W., Koncepcja aktu prawa wewnętrznie obowiązującego w Konstytucji RP, Poznań 2006

Radecki W., Ustawa o ochronie zwierząt – komentarz, Warszawa 2012

Radecki W., Ustawy o ochronie zwierząt – komentarz, Warszawa 2015

Wronkowska S., System źródeł prawa w nowej Konstytucji RP, „Biuletyn RPO Materiały” 2000/38


Dominik Miedziak
Autor jest magistrem prawa, doktorantem w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, pracownikiem w urzędzie administracji rządowej

Wypowiedzenie umowy o odpłatne używanie lokalu

Niniejsze opracowanie jest analizą przepisu art. 11 ustawy z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, które regulują kwestie związane z wypowiedzeniem umowy o odpłatne używanie lokalu, a także umów najmu. Artykuł odwołuje się również do przepisów Konstytucji RP, które w swej ogólności mogą stanowić podstawę do ochrony lokatora przed niezasadnym wypowiedzeniem umowy. Autor, omawiając poszczególne przepisy art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów, stara się nie tylko patrzeć z perspektywy lokatora, ale również wynajmującego (właściciela) lokal, podejmując próbę wypośrodkowania interesów zarówno najemców, jak i wynajmujących. Artykuł porusza zagadnienia, które obecnie są problematyczne z punktu widzenia wypowiedzenia i które mogłyby zostać doprecyzowane lub uregulowane w inny sposób.

Słowa kluczowe: odpłatne używanie lokalu, umowa najmu, prawo własności, wynajmujący, najemca, lokator

Notice of termination of the contract for the paid use of premises

This article is an analysis of the provision of Article 11 of the Act on the protection of tenants’ rights, a municipality’s housing stock and on the amendment of the Civil Code of 21 June 2001, which regulate issues related to the termination of a contract for the paid use of premises, as well as lease contracts. The article also refers to the provisions of the Polish Constitution, which, in general, can constitute grounds for the protection of a tenant against the unjustified termination of a contract. 
While discussing the individual provisions of Article 11 of the Act on the protection of tenants’ rights, the author tries to not only look from the tenant’s, but also from the landlord’s (owner’s) point of view, trying to balance the interests of both lessees and landlords. The article addresses issues which are currently problematic from the point of view of the notice of termination and which could be clarified or regulated in a different way.

Keywords: paid use of premises, lease contract, ownership right, lessor, lessee, tenant


Bibliografia:

Bednarek Małgorzata, Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie, Warszawa 2007
Bończak-Kucharczyk Ewa, Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych, Warszawa 2013
Doliwa Adam, Prawo mieszkaniowe, Warszawa 2015
Dziczek Roman, Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów, Warszawa 2008
Dziczek Roman, Prawo mieszkaniowe w praktyce. Wzory pozwów i wniosków sądowych, Warszawa 2012
Gola Alfred, Myczkowski Lesław, Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe, Warszawa 2003
Panowicz-Lipska Janina (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo Zobowiązań-Część Szczegółowa, t. 8, Warszawa 2011
Zdun-Załęska Katarzyna, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Warszawa 2014
Zoll Fryderyk, Olczyk Magdalena, Pecyna Marlena, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Warszawa 2002


dr Jan Golba
Autor jest burmistrzem Muszyny, prezesem Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach oraz o gminach uzdrowiskowych – potrzeba zmian

Artykuł podejmuje tematykę funkcjonowania gmin uzdrowiskowych, a szczególnie problemów, jakie wiążą się z praktyczną realizacją przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. W artykule autor analizuje krytyczne obszary ustawy, w których pojawiają się problemy ze stosowaniem jej przepisów oraz wydanych z jej upoważnienia przepisów wykonawczych. Szczególnie wnikliwie została przeanalizowana kwestia problemów z wykazaniem spełnienia warunków w celu otrzymania lub utrzymania statusu uzdrowiska oraz reżimu publicznoprawnego w uzdrowisku. Autor zwraca uwagę na pilną potrzebę wprowadzenia zmian w ustawie, gdyż w jego opinii uzdrowiskom postawiono nierealne do spełnienia warunki.

Słowa kluczowe: uzdrowisko, klimat leczniczy, reżim publiczno-prawny, naturalne surowce lecznicze

The Act on spa treatment, health resorts and spa municipalities – required changes

The article addresses the subject of the functioning of spa municipalities, especially problems related to the practical implementation of the provisions of the Act on spa treatment, health resorts and areas of spa protection, as well as on spa municipalities. In the article, the author analyses the critical areas of the Act, in which problems arise with the application of its provisions and the secondary regulations issued on its basis. An especially detailed analysis of the problems of demonstrating that the conditions have been satisfied in order to obtain or maintain the status of a health resort and the public-law regime in a health resort has been prepared. The author draws attention to the urgent need to introduce changes to the Act, because, in his opinion, unrealistic conditions have been set for health resorts.

Keywords: health resort, medicinal climate, public law regime, natural medicinal raw materials


Bibliografia:

Bajor-Stachańczyk M., Opinia prawna do rządowego projektu ustawy o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym oraz zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy nr 1910).

Błażejczyk K., 2004: Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa.

Ciura G., Uwagi do rządowego projektu ustawy o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy nr 1910), Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, październik 2003.

Dryglas D., Golba J., Determinanty funkcjonowania i rozwoju uzdrowisk w Europie. Studium przypadku Polski, PWN, Warszawa 2017.

Golba J., Stanowisko Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych w sprawie przyjętej przez Rząd ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, „Biuletyn Informacyjny SGU RP «Jedziemy do wód»” 2006/1.

Golba J., Z życia SGU RP. Konferencja zarządzanie jakością powietrza w Polsce, „Biuletyn Uzdrowiskowy” 2017/1.

Golba J., Administracyjnoprawny status uzdrowiska, rozprawa doktorska, Katowice 2013 (niepubl.).

Golba J., Utrata statusu uzdrowiska w Polsce- aspekty prawne, http://sgurp.pl/assets/public/pdf/opinie/dr_jan_golba_uzdrowisko_utrata_statusu.pdf (dostęp: 25.06.2018 r.).

Kłodawski M., Superfluum i nadwyżki znaczeniowe jako przykłady redundancji tekstu prawnego, Kraków 2013, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2013/2.

Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B.,. Limanówka D, Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, PAN IGiPZ,Warszawa. 2002.

Kuchcik M., Błażejczyk K., Szmyd J., Milewski P., Błażejczyk A., Baranowski J., Potencjał leczniczy klimatu Polski, Wydawnictwo Akademickie Sedno,Warszawa 2013.

Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, C.H.Beck,Warszawa 2006.

Lewandowski P., Superfluum czy niezgodność prakseologiczna, www.superfluum.wordpress.com, s. 5 (dostęp: 25.06.2018 r.).

Solan M., Ramy prawne oraz zakres działalności uzdrowiskowej w świetle ustawy uzdrowiskowej, „Inżynieria Ekologiczna” 2012/30.

Wasilewski A., Obszar górniczy, Zagadnienia prawne, Warszawa 1969.

Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Ars Boni et,aequi, Poznań 2001.

Zacharko L., Wybrane refleksje nad istotą strefy specjalnej w prawie administracyjnym, jej rodzajami i implikacjami w sferze skutków prawnych [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi – Wrocław 2009, s. 786–794


Łukasz Więcławski
Autor jest studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pełnił funkcję przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy V kadencji oraz przewodniczącego Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy III kadencji

Dawid Ziółkowski
jest doktorantem w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, asystentem sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Status prawny członka młodzieżowej rady gminy

Celem artykułu jest zrekonstruowanie statusu prawnego członka młodzieżowej rady gminy. Prowadzone rozważania mają charakter praktyczny oraz adresowane są do młodzieżowych radnych i organów komunalnych. Analizą objęto takie zagadnienia jak wiek, czynne prawo wyborcze, cenzus zamieszkania oraz możliwość przyznania młodzieżowym radnym prawa do zwrotu kosztów podróży służbowych. Punkt wyjścia stanowi celowościowa i systemowa wykładnia przepisów ustawy o samorządzie gminnym, uzupełniona badaniem licznych statutów młodzieżowych rad oraz prezentacją poglądów orzecznictwa nadzorczego i sądowego w zakresie najbardziej spornych kwestii. Autorzy poddają ocenie poszczególne wymogi prawne, jakie stawia się kandydatom do rad młodzieżowych, proponując wybór najwłaściwszych rozwiązań. W syntetycznej konkluzji przedstawiono wyliczenie warunków, od spełnienia których uzależnić powinno się przysługiwanie praw wyborczych do młodzieżowej rady gminy.

Słowa kluczowe: młodzieżowa rada gminy, członek młodzieżowej rady gminy, partycypacja społeczności lokalnych, samorząd terytorialny

Legal status of a member of the youth municipal council

The main objective of the article is to reconstruct the legal status of a member of the youth municipal council. The considerations are practical and are addressed to the members of the youth municipal councils and municipal authorities. The analysis encompasses such issues as age, the right to vote, residence qualification and the reimbursement of travelling expenses for youth councillors. The starting point is the teleological and systematic interpretation of the regulations of the Act on Municipal Self-Government, supplemented by the study of numerous statutes of youth municipal councils and the presentation of views of supervisory and judicial decisions in the area of the most contentious issues. The authors evaluate the individual legal requirements of candidates for the youth municipal councils, proposing the most appropriate solutions. The summary conclusion presents a list of conditions that should be met to be able to grant young people the right to stand in elections to the youth municipal council.

Keywords: youth municipal council, member of the youth municipal council, local community participation, territorial self-government

Bibliografia:

Augustyniak Monika, Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji. Studium administracyjnoprawne na tle porównawczym, Warszawa 2017

Augustyniak Monika, Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2014

Augustyniak-Górna Teresa, Zasady finansowania działalności młodzieżowych rad gmin, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2008/2

Fijałkowski Mariusz, Młodzieżowa rada gminy jako organ o charakterze konsultacyjnym [w:] Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2014

Gronkiewicz Anna, Ziółkowska Agnieszka, Komisje, zespoły, rady jako forma partycypacji obywateli w samorządzie terytorialnym [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014

Kalisiak-Mędelska Magdalena, Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce, Łódź 2015

Moll Tomasz [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016

Moll Tomasz, Młodzieżowa rada gminy, „Wspólnota” 2005/15

Niewiadomski Zygmunt [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011

Strzebinczyk Jerzy [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016

Stych Marek, Czy istnieje zasadność funkcjonowania młodzieżowych rad gminy?, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016/7–8

Szczucki Krzysztof, Młodzieżowa rada miasta, „Wspólnota” 2009/1

Tykwińska-Rutkowska Dominika, Młodzieżowe rady gminy i gminne rady seniorów jako forma partycypacji mieszkańców gminy (społeczności lokalnych) w samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny” 2017/9


dr hab. Robert Suwaj, prof. PW

Autor jest kierownikiem Zakładu Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku

Możliwość merytorycznego rozpatrzenia sprawy po rozpatrzeniu odwołania od decyzji umorzenia postępowania administracyjnego – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 6 kwietnia 2018 r. (VII SA/Wa 552/18)

Skład orzekający: przewodniczący – sędzia WSA Tomasz Stawecki.

1. Nie jest możliwe reformatoryjne rozstrzygnięcie sprawy w przypadku, gdy zaskarżoną decyzją rozstrzygnięto wyłącznie kwestię braku interesu prawnego wnioskodawcy i umorzono postępowanie w sprawie (decyzja procesowa).
2. Decyzja o umorzeniu postępowania ma charakter rozstrzygnięcia procesowego. Jego uchylenie bądź zmiana przez organ wyższego stopnia wymaga zaistnienia przesłanek procesowych i nie może dotyczyć rozstrzygnięcia sprawy co do istoty.
3. Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności jest nadzwyczajnym postępowaniem administracyjnym, którego przedmiotem jest decyzja (z reguły ostateczna) i ustalenie, czy nie została ona obarczona wadą nieważności, o których stanowi art. 156 § 1 k.p.a., a nie rozstrzyganie sporu co do istoty.

Słowa kluczowe: decyzja kasacyjna, odwołanie od decyzji, uchylenie decyzji w części i orzeczenie co do istoty

The possibility of substantively considering a case following the consideration of an appeal against a decision to discontinue administrative proceedings – ruling of the Voivodship Administrative Court in Warsaw of 6 April 2018 (VII SA/Wa 552/18) – critical commentary

The commentary applies to the final judgment of the Voivodship Administrative Court in Warsaw, in which the court assessed the legitimacy of the objection, the subject matter of which was the challenge of the ability of the appeal authority to pass judgment by way of a cassation decision.
According to the court, the appeal authority abused its right to issue a cassation decision and should have issued a reform decision. However, the court did not relate the fact that the decision of the authority of the first instance was of a procedural nature and did not apply to the case, but purely made a negative assessment of the legal interest of the applicants regarding the initiation of the proceedings on the building permission decision of the head of the county. In such a case, a reforming decision is impossible and the application by the appeal body of the structure of the cassation decision should be considered appropriate.

Keywords: cassation decision, appeal against the decision, overruling of the decision in part and judgment on the essence 

Bibliografia:

Mariusz Szyrski – Odpowiedź na recenzję książki „Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) analiza administracyjnoprawna” napisaną przez Tomasza Jaroszyńskiego (polemika)

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top