Prawo15 listopada, 2019

Samorząd Terytorialny 11/2019

Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego poprzez parabankowe instrumenty finansowe

dr hab. Tomasz Wołowiec
jest profesorem w Instytucie Administracji Publicznej, Biznesu i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
nr ORCID: 0000-0002-7688-4231

dr Sylwester Bogacki
jest adiunktem w Instytucie Administracji Publicznej, Biznesu i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
nr ORCID: 0000-0002-8330-4573

Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego poprzez parabankowe instrumenty finansowe

Wprowadzone od 2014 r. regulacje dotyczące limitów zadłużenia spowodowały, że jednostki samorządu terytorialnego przyjęły dwa sposoby postępowania. Pierwszy polega na „klasycznym” dostosowaniu się do regulacji ustawy o finansach publicznych poprzez restrukturyzację wydatków budżetowych i wypracowanie nadwyżki finansowej, pozwalającej na bezpieczne zaciąganie nowych zobowiązań oraz ewentualną obsługę „starego” zadłużenia. Drugi sposób to coś, co można nazwać formą tzw. kreatywnej księgowości, polegający na korzystaniu z pozabankowych instytucji finansowych (parabanków) lub wykorzystywanie operacji finansowych innych niż kredyty i pożyczki bankowe oraz emisje obligacji komunalnych. Chodzi tu m.in. o umowy leasingu zwrotnego, sprzedaży zwrotnej nieruchomości, umowy nienazwane powodujące restrukturyzację zadłużenia (np. subrogacja, forfaiting czy faktoring), płatności ratalne, jak również dopłaty do kapitału spółek komunalnych.

Słowa kluczowe: parabanki, nadwyżka operacyjna indywidualny wskaźnik zadłużenia, instrumenty finansowe, dług publiczny

dr hab. Tomasz Wołowiec
is a professor of the Institute of Public Administration, Business and Management at the University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI).

dr Sylwester Bogacki
is an assistant professor of the Institute of Public Administration, Business and Management at the University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI).

Financing investments of territorial self-government units through shadow banking financial instruments

The regulations introduced in 2014 regarding limits of debt meant that territorial self-government units took on two ways of proceeding. The first involves the “classic” adjustment to the regulations of the Public Finance Act by restructuring budget spending and generating a financial surplus, thereby enabling new liabilities to be assumed, as well as possibly servicing the “old” debt. The second method is something that can be referred to as a form of so-called creative accounting involving the use of non-bank financial institutions (shadow banks) or the use of financial operations other than bank loans and borrowings, as well as issues of municipal bonds. This applies, among other things to lease and buy-back contracts, sale and buy-back of real property, unnamed contracts resulting in debt restructuring (e.g. subrogation, forfaiting or factoring), instalment payments and capital contributions to municipal companies.

Keywords: shadow banks, operating surplus, individual debt index, financial instruments, public debt

Bibliografia:

Jastrzębska M., Dług ukryty jednostek samorządu terytorialnego – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 2017, sectio H, nr 4
Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Łódź 2016
Roczny raport 2017. Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego, INC Rating, Poznań 2018
Swianiewicz P., Łukomska J., Zadłużenie samorządów. Ranking zmian zadłużenia samorządów w latach 2015–2017, „Wspólnota” 2015/18
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017–2020, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2017
Wołowiec T., Kredyt konsolidacyjny i finansowanie gminnych inwestycji przez pozabankowe instytucje finansowe. „Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP” 2017/2
Wołowiec T., Parabankowe finansowanie inwestycji gminnych, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2017/8
Wpływ operacji finansowych stosowanych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową, Departament Finansów i Budżetu NIK, Warszawa 2016


dr Paweł Śwital
jest adiunktem Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
nr ORCID: 0000-0002-7404-5143

Prawo miejscowe jako podstawa funkcjonowania lokalnej wspólnoty samorządowej

Działalność prawotwórcza samorządu terytorialnego stanowi współcześnie jedno z najważniejszych jego zadań zarówno w zakresie podstaw funkcjonowania, sprawności działania, jak i wykonywania zadań publicznych. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego zostały wyposażone w kompetencje prawodawcze, które dają im możliwość stanowienia aktów prawa miejscowego. Celem artykułu jest wskazanie na podstawie stanowiska doktryny oraz judykatury, że prawo miejscowe jest podstawą funkcjonowania wspólnoty samorządowej. W artykule autor definiuje pojęcia wspólnoty samorządowej oraz prawa miejscowego, przedstawia kompetencje prawotwórcze jednostki samorządu terytorialnego, jak również wskazuje zasadność tworzenia prawa lokalnego jako jedną z przesłanek dobra wspólnego gminy.

Słowa kluczowe: wspólnota samorządowa, gmina, akty prawa miejscowego, decentralizacja

dr Paweł Śwital
is an assistant professor at the Seat of Administrative Law and Administrative Studies at the Faculty of Law and Administration of the Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom.

Local law as the basis of the functioning of the local self-government community

The law-making activities of territorial self-government are currently among its most important tasks both with regard to the basis of functioning and efficiency of operation as well as the performance of public tasks. The governing bodies of territorial self-government units have been equipped with law-making powers giving them the ability to lay down acts of local law. The objective of the article is to indicate that local law constitutes the grounds for the functioning of the self-government community on the basis of the position of the legal doctrine and case law. The article defines the notion of the self-government community and local law, presents the law-making powers of the territorial self-government unit and indicates the justification for enacting local law as one of the premises of the municipality’s common good.

Keywords: self-government community, municipality, acts of local law, decentralization


Bibliografia:

Boć J., Z refleksji nad dobrem wspólnym [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009
Bułajewski S., Problematyka aktów prawa miejscowego w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewody i orzeczeniach sądów administracyjnych [w:] Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018
Daniluk A., Samodzielność prawotwórcza gminy [w:] Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018
Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2015
Dąbek D., Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz–Kraków 2004
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2016
Duniewska Z., Z rozważań nad dobrem gminy, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2016/XCVIII
Fundowicz S., Człowiek i administracja publiczna [w:] Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. Rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003
Fundowicz S., Decentralizacja administracji publicznej, Lublin 2005
Fundowicz S., Dynamiczne rozumienie zadania publicznego [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009
Fundowicz S., Obywatel w gminie, „Studia Diecezji Radomskiej” 2002/4
Husak Z., Zasada decentralizacji władzy publicznej [w:] Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. D. Dudek, Warszawa 2009
Jaworska-Dębska B., Prawo miejscowe [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2016
Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., red. J. Boć, Wrocław 1998
Lisowski P., Aspekty podmiotowe w samorządzie terytorialnym – introductio [w:] 20 lat samorządu terytorialnego w II i III Rzeczypospolitej, red. J. Korczak, Wrocław 2010
Machocka M., Śwital P., Dobro wspólne jako czynnik determinujący działanie gminy [w:] Służąc dobru wspólnemu, red. K. Kułak-Krzysiak, J. Parchomiuk, Lublin 2016
Ochendowski E., Pojęcie prawa miejscowego i kompetencje jego stanowienia [w:] Zbiór studiów z zakresu nauk administracyjnych, red. Z. Rybicki, Wrocław–Kraków–Gdańsk 1978
Olejniczak-Szałowska E., Członkostwo wspólnoty samorządowej, „Samorząd Terytorialny” 1996/5
Patyra S., Podstawowe zasady ustroju w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Konstytucyjny system organów państwowych, red. E. Gdulewicz, Lublin 2015
Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010
Sekuła A., Pomocniczość i decentralizacja – podstawowe zasady nowego systemu zarządzania państwem [w:] Problemy zarządzania i marketingu we współczesnych organizacjach, red. A. Tubielewicz, Gdańsk 2000
Sikora K., Akty prawa miejscowego w ramach konstytucyjnego systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin” 2017/1
Skibiński A., Zwolak M., Samorząd terytorialny III RP – próba refleksji, „Studia Lubuskie” 2014/10
Skrzydło-Niżnik I., Znaczenie pojęcia wspólnoty samorządowej dla tworzenia i stosowania prawa administracyjnego [w:] Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, red. E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca, Kraków 1999
Sosnowski P., Dobro wspólne jako przesłanka stanowienia prawa miejscowego [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, t. 1, red. J. Zimmermann, Warszawa 2017
Stahl M., Formy władcze generalne [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 5, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013
Starościak J., Decentralizacja administracji publicznej, Warszawa 1960
Szreniawski J., Prawo administracyjne. Część ogólna, Lublin 1994
Śwital P., Dobro wspólne przy stanowieniu aktów prawa miejscowego przez mieszkańców gminy [w:] Aksjologia prawa miejscowego, t. 1, red. J. Zimmermann, Warszawa 2017
Śwital P., Gwarancje prawne udziału mieszkańców we współzarządzaniu gminą, Radom 2019
Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016, LEX 10299
Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Warszawa 2012
Wierzbica A., Miasto na prawach powiatu – zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2006
Wiktorowska A., Prawne determinanty samodzielności gminy, Warszawa 2002
Zdyb M., Obywatel a organy samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej. Normatywne podstawy wydawania decyzji administracyjnych dotyczących interesów indywidualnych w warunkach demokratycznego państwa prawnego, Lublin 1992


dr Monika Sidor
jest adiunktem w Katedrze Administracji Publicznej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
nr ORCID: 0000-0003-4334-7955

Rola jednostek pomocniczych w Lublinie w latach 2006–2015

Celem artykułu jest określenie roli, jaką odgrywają lubelskie jednostki pomocnicze. Miasto Lublin jest podzielone na 27 dzielnic z wyznaczonymi 21 zadaniami, które można uporządkować w grupy: konsultacyjno-opiniodawcze, koordynujące współpracę z różnymi instytucjami, organizacyjne i informacyjne. Realizując te zadania, samorząd dzielnicy może pełnić pięć funkcji: herolda, reprezentanta, figuranta, minisamorządu czy animatora aktywności lokalnej. W celu określenia, jakie role odrywa lubelski samorząd pomocniczy, Autorka poddaje analizie wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w kadencjach 2006–2010 oraz 2011–2015 wśród przewodniczących zarządów oraz przewodniczących rad lubelskich dzielnic.

Słowa kluczowe: radny dzielnicy, dzielnica, jednostka pomocnicza, rada miasta, zadania publiczne

dr Monika Sidor
is an assistant professor of the Seat of Public Administration in the Faculty of Political Science and Journalism of the Maria Curie Skłodowska University in Lublin.

The role of auxiliary units in Lublin in 2006–2014

The objective of the article is to specify the role played by auxiliary units in Lublin. Lublin is divided into 27 districts with 21 specified tasks, which can be grouped as follows: consultations, coordination of cooperation with various institutions, organization and information. When fulfilling these tasks, the district self-government may perform five functions: a herald, a representative, figurehead, a mini self-government or an animator of local activity. In order to specify which roles are played by the Lublin auxiliary self-government, the author analyses the results of a survey conducted in the 2006–2010 and 2010–2014 terms of office among the heads of the boards and the heads of the Lublin district councils.

Keywords: district councillor, district, auxiliary unit, city council, public tasks

Bibliografia:

Aktywne dzielnice Lublina. Katalog modelowych inicjatyw obywatelskich, Lublin 2014
Analiza kandydatów do rad dzielnic 2019, https://gazeta.jawnylublin.pl/analiza-kandydatow-do-rad-dzielnic-2019/ z 1.03.2019 r.
Augustyniak M., Jednostki pomocnicze gmin, Warszawa 2010
Bereszyński M., Polityka przeżarła łódzkie rady osiedli, „Dziennik Łódzki” z 8.11.2014 r.
Czy rady dzielnic mają znaczenie? – podsumowanie spotkania, https://fundacjawolnosci.org/czy-rady-dzielnic-maja-znaczenie-podsumowanie-spotkania
„Go! Węglin. Gazeta Osiedlowa (Czuby Południowe / Węglin Południowy / Węglin Północny/Konstantynów)” 2017/2
„Go! Węglin. Gazeta Osiedlowa” (Węglin Południowy / Węglin Północny / Konstantynów)” 2013/4
Izdebski H., Jednostki pomocnicze gminy, „Przegląd Naukowy Disputatio” 2012/2
Jawny Lublin – Monitoring funkcjonowania rad dzielnic w Lublinie, Lublin 2014
Jednostki pomocnicze w polskich gminach – pozycja, funkcje i wyzwania, t. 1, red. A. Jarosz, B. Springer, Zielona Góra 2014
Jurkowski A., Walczą o władzę nad dzielnicami, „Polska Kurier Lubelski” z 10.08.2011 r.
Kubas S., Jednostki pomocnicze w świetle zasady decentralizacji. Przykład miasta Katowice [w:] Decentralizacja współczesnego państwa. Wybrane problemy, red. R. Radek, Katowice 2013
Lackowska M., Czy mieszkańcy wielkich miast potrzebują jednostek pomocniczych?, „Samorząd Terytorialny” 2014/1–2
Mapa aktywności obywatelskiej. Raport z badań Lublin 2013, Lublin 2013
Matczak P., Kotnarowski M., Jednostki pomocnicze samorządu: między obywatelem a władzą [w:] Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, red. A. Olech, Warszawa 2012
Matyjaszczyk B., Jednostki pomocnicze gminy – analiza uregulowań prawnych, https://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/10/Jednostki_pomocnicze_gminy1.pdf
Ossowski S., Poznańska reforma jednostek pomocniczych – sukces czy porażka? [w:] Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Poznań 2011
Paukszteło W., Rady osiedli w Szczecinie – niechciana demokracja? [w:] Szczecin, obywatele, samorząd. Przyczynek do retrospekcji 25 lat, red. M. Drzonek, Szczecin 2015
Piechota G., Jednostki pomocnicze w strukturach zarządzania polską gminą (analiza funkcjonowania jednostek pomocniczych w śląskich miastach na prawach powiatu), „Samorząd Terytorialny” 2013/3
Podręcznik zarządzania partycypacyjnego. Lubelski System Partycypacji Społecznej, Lublin 2013
Prezydent Wrocławia: przyszedł moment na decentralizację władzy w mieście, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/prezydent-wroclawia-przyszedl-moment-na-decentralizacje-wladzy-w-miescie
Rada Dzielnicy Rury rozwiązana, http://gazeta.jawnylublin.pl/rada-dzielnicy-rury-zostala-rozwiazana/
Sidor M., Demokracja lokalna na poziomie jednostek pomocniczych w największych miastach Polski, [w:] Demokracja lokalna w państwach Europy, red. I. Bokszczanin. A. Mirska, Warszawa 2014
Sidor M., Funkcjonowanie rad dzielnic w Lublinie – rekomendacje, http://fundacjawolnosci.org/radydzielnic/funkcjonowanie-rad-dzielnic-w-lublinie-rekomendacje/
Swianiewicz P., Jednostki pomocniczce w dużych miastach: błędne rondo marginalizacji czy ślepa uliczka?, „Samorząd Terytorialny” 2014/1 –2
Swianiewicz P., Krukowska J., Lackowska M., Kurniewicz A., Błędne rondo marginalizacji? Jednostki pomocnicze w zarządzaniu dużymi miastami, Warszawa 2013


Karina Pilarz
jest doktorantką w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
nr ORCID: 0000-0002-6078-5335

Stowarzyszenia z udziałem gmin jako formy współdziałania w planowaniu przestrzennym

Podejmowanie przez gminy współdziałania w różnego rodzaju formach ma na celu optymalizację realizacji ich działań. Jedną z możliwości współdziałania, z jakiej zgodnie z polskim ustawodawstwem gminy mogą skorzystać, jest stowarzyszenie, będące przedmiotem tego opracowania. Wolność zrzeszania się zapewniona została jednostkom samorządu terytorialnego w ustawie zasadniczej. Gminy tworzą stowarzyszenia, których zadaniem jest wspieranie idei samorządu. Stowarzyszenia te powstają dla realizacji działań z różnych dziedzin, w tym z zakresu planowania przestrzennego. Przykładami takich stowarzyszeń są: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad oraz Stowarzyszenie „Region Beskidy”.

Słowa kluczowe: współdziałanie, stowarzyszenie, stowarzyszenie gmin, planowanie przestrzenne, wolność zrzeszania się

Karina Pilarz
is a doctoral student at the Department of the Public Administration System at the Institute of Administrative Studies, Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław.

Associations with the involvement of municipalities as forms of cooperation in spatial planning

Cooperation in various forms has the objective of optimizing the activities of municipalities. One of the possibilities of cooperation, from which municipalities can benefit under Polish law, is an association, which constitutes the subject matter of this article. Freedom of association has been assured for territorial self-government units in the constitution. Municipalities form associations which have the task of supporting the idea of self-government. These associations are established to perform activities in various areas, including spatial planning. An example is the Association of Municipalities and Counties of the Wrocław Agglomeration, the Association of Polish Municipalities of the Pradziad Euroregion and the “Beskidy Region” Association.

Keywords: cooperation, association, association of municipalities, spatial planning, freedom of association


Bibliografia:

Banaszak B., Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012
Banat M., Cele współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w formie stowarzyszeń, „Przegląd Prawa Publicznego” 2012/6
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2016
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2011
Godecki Z., Stowarzyszenia gmin, „Samorząd Terytorialny” 1993/1–2
Hadrowicz E., Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Warszawa 2016
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2004
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz I, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016
Lisowski P., Relacje strukturalne w polskim samorządzie terytorialnym, Wrocław 2013
Nauka administracji, red. Z. Cieślak, Warszawa 2017
Podstawy prawa cywilnego, red. E. Gniewek, Warszawa 2011
Springer F., Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, Wołowiec 2013
Suski P., Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2011
Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016


Tymon Grabarczyk
jest doktorantem w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

O kształtowaniu kompetencji organów wykonawczych gmin na przykładzie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

W artykule przedstawiono sposób oraz rezultaty przyznania organom wykonawczym jednostek samorządu gminnego kompetencji w zakresie naliczania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w ramach zreformowanego na początku 2018 r. polskiego systemu instrumentów ekonomicznych w gospodarowaniu wodami i podjęto próbę ich oceny. Wprowadzenie tej opłaty stanowi rezultat rozwoju nauk o hydrologii i niebudzącej zastrzeżeń potrzeby ochrony naturalnych obszarów wchłaniania wód. Niestety, sposób, w jaki sformułowano przepisy w tym zakresie, powoduje daleko idącą niepewność natury teoretycznej i praktycznej. W konsekwencji stosowanie nowych przepisów przez organy gmin jest utrudnione, jeśli w ogóle możliwe.

Słowa kluczowe: prawo wodne, retencja, opłaty, jednostki samorządu terytorialnego, zadania gmin

Tymon Grabarczyk
is a PhD student at the Chair of Environmental Protection Law at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University.

On the formation of the competences of local self-government bodies exemplified by natural retention reduction fees

This article aims to present and evaluate the approach and results of granting municipal executives the competence to charge natural retention reduction fees as a part of the Polish water management system’s reform at the beginning of 2018. The introduction of this fee is the result of the development of hydrology sciences and the unquestioned need to protect natural areas of water absorption. Unfortunately, the manner in which the provisions have been formulated in this respect causes far-reaching uncertainty of theoretical and practical nature. Consequently, the application of new regulations by municipal authorities is significantly impeded, if at all possible.

Keywords: Water law, retention, fees, local self-government, municipalities’ tasks


Bibliografia:

Bąkowski T., Niedoskonałości legislacji administracyjnej (przykłady, konsekwencje, źródła i poszukiwanie sposobu sanacji) [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2018
Białek M., Chojnacki D., Grabarczyk T., Opłaty za usługi wodne w nowym prawie wodnym, Warszawa 2018
Draniewicz B., Nowelizacja Prawa wodnego w zakresie opłat za usługi wodne i opłat podwyższonych, „Prawo i Środowisko” 2018/3
Draniewicz B., Opłaty za usługi wodne, „Prawo i Środowisko” 2017/4
Grabarczyk T., Nowelizacja Prawa wodnego z perspektywy samorządu gminnego, „Serwis Administracyjno-Samorządowy” 2018/4
Green C., Fernández-Bilbao A., Implementing the Water Framework Directive: How to Define a “Competent Authority”, „Journal of Contemporary Water Research & Education” 2006/135
Kędziora R., Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2010
Kmieciak Z., Zasada autonomii proceduralnej państw członkowskich UE i jej konsekwencje dla procesu orzekania przez sądy administracyjne i organy administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2009/2
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1975
Król P., Odkrywanie podstawy aksjologicznej i teleologicznej działań administracyjnoprawnych w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018/4
Lisowski P., Aksjologia samorządu terytorialnego – in rebus angustis?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017/3
Paczocha J., Raport. Państwo Antyobywatelskie. Postępujący demontaż samorządności terytorialnej w VIII kadencji Sejmu RP, Warszawa 2018
Patyra S., Mechanizmy racjonalizacji procesu ustawodawczego w Polsce w zakresie rządowych projektów ustaw, Toruń 2012
Rakoczy B., Opłata za usługi wodne w zakresie retencji – zagadnienia materialnoprawne, „Samorząd Terytorialny” 2019/5
Rakoczy B., Prawo wodne. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2018
Rotko J., Kierunki zmian w prawie wodnym w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne [w:] Rozważania o..., red. G. Dobrowolski, Katowice 2018, https://www.kpgios.us.edu.pl/attachments/article/236/ROZWAZANIA_26_04.pdf
Rotko J., Ramowa dyrektywa wodna – analiza prawna, Poznań 2013
Rotko J., Zasada zwrotu kosztów usług wodnych i jej znaczenie prawne, „Studia Prawnicze” 2016/2
Stec M., Założenia aksjologiczne rządowego procesu legislacyjnego i ich realizacja [w:] Aksjologia prawa administracyjnego. t. I, red. J. Zimmermann, Warszawa 2017
Sześciło D., Recydywa centralizmu? Zmiany w polityce państwa wobec samorządu po 2015 roku, Warszawa 2018
Władyka A., Sprawność funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego – studia z zastosowaniem podejścia prakseologicznego, „Samorząd Terytorialny” 2008/1–2
Wróbel A., Autonomia proceduralna państw członkowskich. Zasada efektywności i zasady efektywnej ochrony sądowej w prawie Unii Europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005/1
Wróblewski J., Skuteczność prawa i problemy jej badania, „Studia Prawnicze” 1980/1–2


dr hab. Przemysław Szustakiewicz
jest profesorem Uczelni Łazarskiego.
nr ORCID: 0000-0001-9102-9308

Zakres przedmiotowy informacji publicznej – Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 lutego 2019 r. (I OSK 315/17)

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13.02.2019 r. dotyczy zakresu dostępu do informacji publicznej. Wobec niejasnej definicji informacji publicznej sądy administracyjne muszą w każdej ze spraw związanych z dostępem do informacji publicznej rozstrzygać, czy określone dane podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. W wyroku NSA przesądził, że dokument będący w posiadaniu organu administracji publicznej, wytworzony w ramach realizacji jego kompetencji, podlega udostępnieniu jako informacja publiczna.

 

Słowa kluczowe: informacja publiczna, dokument urzędowy, postępowanie sądowoadministracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny

 


dr hab Przemysław Szustakiewicz
is a professor of the Lazarski University.

Subjective scope of public information – Approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 13 February 2019 (I OSK 315/17)

Judgment of the Supreme Administrative Court of 13/02/2019 regarding the extent of access to public information. In view of the unclear definition of public information, administrative courts have to decide whether specific data may be provided in the procedure of the Act on access to public information in every case related to access to public information. In the judgment, the Supreme Administrative Court held that a document that is in the possession of a body of public administration, which was prepared within the framework of exercising its powers, may be made available as public information.

 

Keywords: public information, official document, administrative court proceedings, Supreme Administrative Court

 

Bibliografia:

Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2008
Chmaj M. [w:] M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2018
Drachal J., Prawo do informacji publicznej w świetle wykładni funkcjonalnej [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980–2005, red. J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński, Warszawa 2005
Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016
Sokolewicz W., Komentarz do art. 61 Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 4, red. L. Garlicki, Warszawa 2005
Szustakiewicz P., Glosa do wyroku NSA z dnia 25 kwietnia 2014 r., I OSK 2499/13, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015/5, poz. 175


Artur Pytel
jest doktorantem w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
nr ORCID: 0000-0001-5052-6412

Czy zamknięcie lokalu wyborczego w odrębnym obwodzie głosowania na czas głosowania poza lokalem wyborczym z wykorzystaniem urny pomocniczej, stanowi delikt wyborczy? – Glosa krytyczna do postanowienia Sądu Najwyższego z 10 lipca 2019 r. (I NSW 31/19)

Autor glosy nie podziela stanowiska Sądu Najwyższego, według którego kilkugodzinne zamknięcie odrębnego obwodu głosowania na czas głosowania poza lokalem wyborczym z wykorzystaniem urny pomocniczej stanowi w świetle obowiązującego porządku prawnego „poważne i niczym nieuzasadnione nadużycie”.

 

Słowa kluczowe: lokal wyborczy, obwód odrębny, głosowanie, wybory, urna pomocnicza, protest wyborczy

 

Artur Pytel
is a PhD student at the Seat of Territorial Self-Government Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia in Katowice.

Is the closure of a polling station in a separate constituency during voting outside the polling station with the use of an auxiliary ballot box an electoral tort? – Critical commentary on the Supreme Court’s decision of 10 July 2019 (I NSW 31/19)

The author of the commentary disagrees with the position of the Supreme Court, according to which, under the applicable legal order, the closure of a polling station in a separate constituency for several hours during voting outside the polling station with the use of an auxiliary ballot box is a “serious and completely unreasonable abuse”.

 

Keywords: polling station, separate constituency, voting, elections, auxiliary ballot box, electoral protest

 

Bibliografia:

Jaworski J.S., Zbieranek J., Komentarz do art. 44 Kodeksu wyborczego [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz, J. Zbieranek, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018, LEX
Kisielewicz A., Zbieranek J., Komentarz do art. 12 Kodeksu wyborczego [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz, J. Zbieranek, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018, LEX


dr Krzysztof Makowski

jest adiunktem w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu

Recenzja książki Roberta Gawłowskiego, Między współpracą a przetargiem i rywalizacją. Relacje rządowo-samorządowe w systemie administracji publicznej, Warszawa 2019

Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej – co oznacza dla polskich samorządów? 
XIV Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top