Prawo09 czerwca, 2021

Przegląd Podatkowy 6/2021

Marek Kwietko-Bębnowski
Autor jest doradcą podatkowym

Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego – skalpel chirurga czy prymitywna maczuga?

Od 13.01.2018 r. do ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. wprowadzono przepisy Działu IIIb „Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych”. Dokonano tego ustawą z 24.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych – dalej ustawa STIR. Z dniem 30.04.2018 r. weszły w życie przepisy Działu IIIb o.p. dotyczące nowej, głęboko represyjnej instytucji prawa podatkowego w postaci tzw. krótkiej i długiej blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego. Głównymi celami nowych regulacji były „ograniczenie luki w VAT spowodowanej wyłudzeniami”, a także eliminacja z obrotu gospodarczego podstawionych firm oszukujących uczciwych przedsiębiorców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich podatników poprzez przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku. Jednym z głównych obszarów zmian ułatwiających wykrywanie i ściganie wyłudzeń skarbowych miała być „wymiana informacji i współpraca pomiędzy organami władzy publicznej a podmiotami sektora finansowego”. Ustawą STIR dokonano, także w tym samym celu, zmian w ustawie z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. – polegających m.in. na dodaniu w art. 96 ust. 9 pkt 5 nowej przesłanki wykreślenia podatnika z rejestru VAT bez potrzeby zawiadamiania podatnika, jeżeli posiadane przez właściwy organ podatkowy informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi. Praktyka wskazuje, że stosowanie przez uprawnione organy podatkowe przepisów o blokadzie rachunku w powiązaniu z przepisami dotyczącymi wykreślania podatników z rejestru VAT wykracza znacznie poza założenia ustawowe, jakie przyjmowano na etapie uchwalania zmian, i może prowadzić do naruszania zasady proporcjonalności wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. – dalej Konstytucja. Tymczasem obserwujemy dynamiczny wzrost liczby dokonywanych blokad. Według oficjalnych danych oraz doniesień prasowych 8 liczba podmiotów kwalifikowanych, wobec których zastosowano blokady rachunków rozliczeniowych w latach 2018, 2019 i 2020, wynosiła odpowiednio 23, 120 i 196, a liczba zablokowanych kont bankowych – 41, 566 i 1020.

Słowa kluczowe: podmiot kwalifikowany, blokada rachunku rozliczeniowego, wskaźnik ryzyka, analiza wskaźnika ryzyka, wykreślenie z rejestru VAT, przywrócenie do rejestru VAT, zabezpieczenie zobowiązań podatkowych, dwuinstancyjność postępowania sądowoadministracyjnego

Marek Kwietko-Bębnowski
The author is a tax adviser

Block on Bank Account of an Eligible Entity: More Like a Surgeon’s Lancet or a Primitive Bludgeon?

On 13 January 2018, Section IIIb titled ‘Counteracting the Use of Financial Sector for Fiscal Fraud’ was inserted into the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance (‘TO’). This was done by the Act of 24 November 2017 on Amendments to Certain Acts to Counteract the Use of Financial Sector for Fiscal Fraud (the ‘Amending Act’). On 30 April 2018, Section IIIb TO entered into force. It concerns a new, highly repressive mechanism in tax law, the so-called short and long block on bank account of an eligible entity. The main objectives of the new regulations were to ‘close down VAT gap caused by fraud’ and to eliminate from business environment bogus companies that deceive honest taxpayers, as well as to improve the conditions of pursuit of business activity for all taxpayers by restoring honest competition on the market. One of the main areas of changes to facilitate detection and investigation of fiscal fraud was to be ‘information exchange and cooperation between public authorities and financial sector entities’. The Amending Act also introduced, with the same objective, amendments to the Act of 11 March 2004 on VAT. The amendments consisted in adding in Article 96(9)(5) a new reason for striking a taxpayer off the VAT register without the need to inform said taxpayer if information available to the tax authority indicate that the taxpayer acts with the intention of using the activity of banks or cooperative savings and credit societies for fiscal fraud purposes. As practice shows, the application by authorized tax authorities of provisions on account blocks in conjunction with provisions on striking taxpayers off the VAT register goes well beyond the statutory assumptions made at the time when amendments were adopted and may lead to infringing the principle of proportionality, expressed in Article 31(3) of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997. Meanwhile, we see a dynamic growth in the number of blocks. According to official data and press releases, the number of eligible entities in whose respect block on current account was applied in 2018, 2019 and 2020 was 23, 120 and 196 respectively, the numbers of blocked bank accounts being 41, 566 and 1020.

Keywords: eligible entity, block of current account, risk ratio, risk ratio analysis, striking off the VAT register, restoring to VAT register, security for tax liabilities, right to appeal in administrative judicial procedure

Bibliografia / References
Kwietko-Bębnowski M., Reforma polskiego systemu podatkowego? Trzeba zacząć od skarbówki, „Gazeta Prawna” z 29.06.2015 r., https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/880032,reforma-polskiego-systemu-podatkowego-trzeba-zaczac-od-skarbowki.html (dostęp: 20.04.2021 r.)
Pokojska A., Efekty działań KAS: Mniej kontroli, więcej sprawdzania i blokad, „Gazeta Prawna” 16.03.2021 r., https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8120756,efekty-dzialan-kas-mniej-kontroli-wiecej-sprawdzania-i-blokad.html (dostęp: 20.04.2021 r.)
Wielki Słownik Języka Polskiego PWN, red. S. Dubisz, t. 3, Warszawa 2018

Mateusz Puchała
Autor jest doradcą podatkowym, starszym konsultantem w Deloitte
dr Paweł Mikuła
Autor jest doradcą podatkowym, partner associate w Deloitte

Pakiet VAT e-commerce. Ilustracja funkcjonowania nowych przepisów

W najbliższym czasie jest planowane wejście w życie szeregu zmian w ustawie z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. – stanowiących transpozycję unijnych przepisów tzw. pakietu VAT e--commerce. Państwa członkowskie UE są zobowiązane do zapewnienia funkcjonowania tych regulacji od 1.07.2021 r. Na dzień oddania niniejszego artykułu do publikacji projekt polskiej ustawy nowelizującej wciąż znajduje się na dość wczesnym etapie procesu legislacyjnego. Należy jednak spodziewać się, że polskie przepisy wejdą w życie w zakładanym terminie i nie będą znacząco różnić się od regulacji unijnych. Ogólne założenia pakietu były już częściowo opisywane na łamach „Przeglądu Podatkowego”. Ze względu na wysoki poziom złożoności wprowadzanych rozwiązań niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie funkcjonowania planowanych przepisów w sposób przydatny do praktycznego ich stosowania na trzech modelowych przykładach: konsumenckiej sprzedaży wysyłkowej towarów wewnątrz UE, konsumenckiej sprzedaży towarów spoza UE oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem handlowej platformy elektronicznej.

Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług, VAT, pakiet VAT e-ommerce, sprzedaż konsumencka

Mateusz Puchała
The author is a tax adviser, a senior consultant at Deloitte
dr Paweł Mikuła
The author is a tax advisor, a partner associate at Deloitte

VAT e-Commerce Package. The Functioning of New Provisions Illustrated

In the nearest future, a number of amendments to the Act of 11 March 2004 on VAT are planned to enter into force. They transpose EU provisions of the so-called VAT e-commerce package. EU Member States are obligated to ensure these regulations apply from 1 July 2021. As this manuscript is submitted for publication, the Polish amending bill is still at a rather early stage of the legislative process. It should, however, be expected that the Polish provisions will enter into force by the assumed deadline and will not differ significantly from EU provisions. The overall assumptions of the package have already been partially described in Przegląd Podatkowy. In view the high degree of complexity of the introduced solutions, this paper aims to present the functioning of the planned provisions in a manner that would be useful for their practical application using three model examples: remote consumer sale of goods within the EU, remote consumer sale of goods from outside the EU, and sale of goods via an electronic trading platform.

Keywords: value added tax, VAT, VAT e­commerce package, consumer sales

Bibliografia / References
Kołodziej B., Rewolucja VAT w e­handlu. Unijny pakiet VAT e­commerce i rola platform elektronicznych, „Przegląd Podatkowy” 2020/9

Małgorzata Militz
Autorka jest doradcą podatkowym, wspólnikiem w GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy sp.k.

Przepisy dotyczące odliczania podatku naliczonego z tytułu odwrotnego obciążenia muszą uwzględniać zasadę neutralności

Z przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112/WE – i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wynika, że jedynymi warunkami powstania prawa do odliczenia – i to bez względu na źródło powstania podatku naliczonego – jest nabycie towarów/usług przez podatnika oraz wykorzystanie tych towarów/usług do czynności opodatkowanych. Wszystkie pozostałe warunki, takie jak: posiadanie właściwej faktury, wykazanie kwoty podatku należnego, ujęcie faktury w odpowiedniej ewidencji czy deklaracji, wypełnienie obowiązków sprawozdawczych, są jedynie warunkami formalnymi uprawniającymi do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego. W wyroku z 18.03.2021 r., C-895/19, A. przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej – dalej wyrok TS C-895/19, A. – TS po raz kolejny potwierdził ten pogląd, przywracając zasady rozliczeń transakcji objętych odwrotnym obciążeniem do stanu sprzed 1.01.2017 r. Trybunał Sprawiedliwości potwierdził tym samym wyrażany już wcześniej pogląd, że dla tego rodzaju transakcji egzekwowanie zobowiązania przy jednoczesnej odmowie wykonania prawa do odliczenia byłoby zupełnie sprzeczne z zasadą neutralności, która jest fundamentalna dla całego systemu VAT.

Słowa kluczowe: odwrotne obciążenie, prawo do odliczenia podatku naliczonego, korekta deklaracji po upływie trzech miesięcy

Pobierz treść artykułu 

Małgorzata Militz
The author is a tax adviser, a partner at GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy sp.k. firm

Provisions on Deducting Input Tax Due to Reverse Charge Have to Respect the Principle of Neutrality

According to Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax and case law of the Court of Justice, the only conditions for obtaining of the right to deduction, regardless of the source where input tax originated, is that the taxable person acquires goods/services and uses the goods/services for taxable activities. All other conditions, such as: having the proper invoice, demonstrating the amount of input tax, recording the invoice in the right records or tax return, complying with reporting duties - are only the formal conditions enabling the taxable person to exercise the right to deduct input tax. In the judgment of 18 March 2021, in case C-895/19, A. v. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, the CJ confirmed this view yet another time, restoring the principles of settling transactions covered by reverse charge to what they were before 1 January 2017. Thus the Court of Justice confirmed the view it had expressed earlier, namely that for this kind of transactions enforcement of the liability combined with refusal to permit the exercise of the right to deduction would be completely inconsistent with the principle of neutrality, a fundamental one for the whole VAT system.

Keywords: reverse charge, right to deduct input tax, correction of tax return after the lapse of three months

Bibliografia / References
Militz M., Dominik-Ogińska D., Bącal M., Siennicki T., Zasady prawa unijnego w VAT, Warszawa 2013

Jan Sarnowski, LL.M.
Autor jest Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów, pełnomocnikiem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT
dr Paweł Selera, LL.M.
Autor jest doktorem nauk prawnych, dyrektorem Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów

Grupy VAT – nowe narzędzie wspierania inwestycji i rozwoju

VAT w Unii Europejskiej jest podatkiem zharmonizowanym. Nie oznacza to jednak, że państwa UE nie mają w tym zakresie żadnych narzędzi ani możliwości wspierania inwestycji i rozwoju. Regulacje zawarte w dyrektywie Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112/WE – kreują możliwość wprowadzania przez państwa rozwiązań nakierowanych na wspieranie biznesu, tak niezbędnych dla przedsiębiorstw i gospodarki w okresie post-COVID. Kluczowa w tym zakresie jest opcja implementacji przez państwa UE grup VAT. Celem niniejszego artykułu jest analiza pilotażowego projektu wprowadzającego do polskiego porządku prawnego grupy VAT w ramach szerokiego proinwestycyjnego pakietu podatkowego będącego elementem Polskiego Ładu.

Słowa kluczowe: Polski Ład, grupa VAT, PGK, neutralność obrotów wewnątrz grupy

Jan Sarnowski, LL.M. 

The author is an Undersecretary of State at the Ministry of Finance, plenipotentiary of the Minister of Finance, Funds, and Regional Policy in charge of international cooperation in the area of VAT
dr Paweł Selera, LL.M. 
The author is a doctor of laws, director of the Department of Value Added Tax at the Ministry of Finance

VAT Group: A New Tool for Supporting Investments and Development

In the European Union, VAT is a harmonized tax. This does not mean, however, that in this regard EU countries have no tools and no possibility of supporting investments or development. The provisions contained in Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax create a possibility for member states to introduce solutions oriented towards supporting businesses, necessary for enterprises and the economy in the post-COVID period. In this field, the key thing is the option of EU states implementing VAT groups. The aim of this paper is to analyse a pilot project introducing a VAT group into the Polish legal order as part of a broad pro-investment tax package, which is an element of the Polish Deal.

Keywords: Polish Deal, VAT group, tax group of companies, neutrality of turnover within the group

Bibliografia / References
Dyrektywa VAT. Komentarz, red. R. Namysłowski, red. K. Sachs, Warszawa 2008
Sarnowski J., Selera P., Grupa podatkowa – analiza prawnoporównawcza oraz koncepcje reformy polskiego prawa podatkowego (2). VAT, „Przegląd Podatkowy” 2019/10
Zubeldia G.E., European Union – Unprecedented Times Call for Unprecedented Measures: VAT to the Rescue of the European Economy, „International VAT Monitor” 2020, Vol. 31, No. 4.

Marcin Zwolenik
Autor jest doradcą podatkowym, starszym konsultantem w Deloitte
Bartłomiej Węgrzyn 
Autor jest doradcą podatkowym, menedżerem w Deloitte
Marek Sienkiewicz
Autor jest doradcą podatkowym, Partnerem Associate i szefem Zespołu ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych w Deloitte

Problematyka wspólnego prowadzenia ewidencji oraz łącznego rozliczania instrumentów wsparcia w ramach specjalnych stref ekonomicznych oraz Polskiej Strefy Inwestycji

Kwestia prowadzenia wspólnej ewidencji oraz łącznego rozliczania uzyskanej pomocy publicznej (niniejszy artykuł odnosi się do pomocy udzielanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych) jest szczególnie ważna z perspektywy przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) – dalej zezwolenia, jak również decyzje o wsparciu – dalej DoW. Przedmiotowe zagadnienie jest istotne zwłaszcza w sytuacji korzystania z obu instrumentów wsparcia jednocześnie. W przypadku przyjęcia stanowiska przemawiającego za brakiem możliwości prowadzenia wspólnej ewidencji dla posiadanych form pomocy, podatnicy musieliby dokonywać wyodrębnienia księgowego działalności na podstawie poszczególnych zezwoleń/DoW. Ponadto byłoby konieczne dokonanie odrębnego ustalenia, jaki dochód będzie mógł podlegać zwolnieniu na podstawie każdego z instrumentów z osobna. W opinii autorów przyjęcie takich zasad stanowiłoby istotne utrudnienie dla przedsiębiorców, wpływające również na możliwość efektywnego korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie uzyskanych form wsparcia. Powyższe w skrajnych przypadkach mogłoby doprowadzić do tworzenia odrębnych podmiotów prawnych dla realizacji nowych inwestycji (na podstawie DoW).

Słowa kluczowe: Polska Strefa Inwestycji, zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, zwolnienie podatkowe, podejście projektowe, nowe inwestycje, decyzja o wsparciu, ulga podatkowa, specjalne strefy ekonomiczne, podatek dochodowy od osób prawnych

Marcin Zwolenik 
The author is a tax adviser, a senior consultant at Deloitte
Bartłomiej Węgrzyn
The author is a tax adviser, a manager at Deloitte 
Marek Sienkiewicz
The author is a tax adviser, Partner Associate, and Head of the Special Economic Zones Team at Deloitte

Joint Keeping of Records and Joint Settling of Assistance Instruments in Special Economic Zones and in the Polish Investment Zone

The issue of keeping joint records and jointly settling the obtained state aid (this paper concerns aid granted in the form of exemptions from corporate income tax) is particularly important from the point of view of entrepreneurs holding permits to pursue business in special economic zones (‘permits’) and decisions on assistance (‘DoAs’). The issue at hand matters particularly when both kinds of assistance instruments are used simultaneously. If the standpoint is adopted that it is impossible to keep joint records for the obtained forms of assistance, taxpayers would have to treat business lines separately in accounting terms for the individual permits/DoAs they hold. Moreover, it would be necessary to determine separately the kinds of income that would be eligible for exemption on the basis of each of these instruments separately. The authors are of the opinion that adoption of such principles would be a major hindrance for entrepreneurs, affecting also their ability to effectively benefit from the income tax exemption on the basis of the forms of assistance they have obtained. In extreme cases this could lead to the formation of separate legal entities to implement new investments (on the basis of DoAs). 

Keywords: Polish Investment Zone, exemption from corporate income tax, tax exemption, project approach, new investments, decision on assistance, tax relief, special economic zones, corporate income tax

Bibliografia / References
Białas D., Jędrysiak M., Korzystanie z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych zezwoleń, „Monitor Podatkowy” 2016/7
Czauderna I., NSA: Spółka mająca kilka zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE może prowadzić jedną ewidencję księgową dla wszystkich posiadanych zezwoleń, Legalis 2018
Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, red. K. Gil, red. A. Obońska, red. A. Wacławczyk, red. A. Walter, Legalis 2019, komentarz do art. 17 u.p.d.o.p.
Sienkiewicz M., Zwolenik M., Polska Strefa Inwestycji. Czy zwolnieniu z opodatkowania powinien podlegać jedynie dochód generowany z nowej inwestycji?, „Przegląd Podatkowy” 2020/2
Szymczyk A., Kalkulacja wyniku na działalności strefowej w sytuacji posiadania co najmniej dwóch zezwoleń, ius.focus, Legalis 2017
Wróblewska D., Moment rozpoczęcia korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji, „Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2021/4

Anna Wojtuń
Autorka jest magistrem prawa i licencjatem filologii romańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, aplikantką prokuratorską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Causa impositionis we włoskiej nauce prawa podatkowego

Artykuł stanowi omówienie teorii causa impositionis wprowadzonej na początku XX w. przez włoskiego prawnika, specjalistę z dziedziny finansów – Benvenuto Griziottiego. Głównym założeniem koncepcji było udowodnienie, że stosunek podatkowoprawny nie powstaje w sposób automatyczny, jako konsekwencja określonej relacji, lecz jest procesem (co potwierdza sekwencja formowania się pojęcia podatku od strony etymologicznej definiendum ), opartym na fundamencie etycznym. Idea teorii wpisuje się w ewolucję świadczeń podatkowych na tle kontekstu historycznego, w jego aspekcie społeczno-gospodarczym, uwypuklającym silne zakorzenienie tej daniny w tradycji.

Słowa kluczowe: causa impositionis, przyczyna opodatkowania, Benvenuto Griziotti, włoska nauka prawa podatkowego, sprawiedliwość podatkowa, moralność podatkowa

Anna Wojtuń
The author holds a Master’s degree in law and a Bachelor’s degree in Romance philology from the Nicolaus Copernicus University in Torun; she is a trainee prosecutor at the National School of Judiciary and Public Prosecution in Krakow

Causa Impositionis In Italian Tax Law Scholarship 

The paper discusses the causa impositionis theory, introduced in early 20th century by Benvenuto Griziotti, an Italian lawyer specializing in finance. The main assumption of this conception was to demonstrate that a tax law relationship does not arise automatically, as a consequence of a specific relationship, but is a process (as confirmed by gradual formation of the notion of tax from the etymological side of the definiendum), based on an ethical foundation. The idea of this theory fits in with the evolution of tax performances against the background of the historic context, in its socioeconomic aspect, emphasising that this levy is strongly rooted in tradition.

Keywords: causa impositionis, reason for taxation, Benvenuto Griziotti, Italian tax law scholarship, tax justice, tax morality

Bibliografia / References
Bourget R., La science juridique et le droit financier et fiscal: Etude historique et comparative du développement de la science juridique fiscale (fin XIXe et XXe siècles) , Dalloz, Paris 2012
Griziotti B., L’imposition fiscale des étrangers, Receuil des cours, Librairie Hachette, Paris 1926, t. 13
Kalinowski M., Poglądy Otto Mayera na prawo i stosunki podatkowe, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2015, http://www.trp.umk.pl/images/pdfs/TRP2015-cay-plik.pdf (dostęp: 11.05.2021 r.)
Pasternak-Malicka M., Mentalność i moralność podatkowa a reakcje gospodarstw domowych, „Modern Management Review” 2013/1
Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1, PWN, Warszawa 2007

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Podstawowe reguły związane z proporcjonalnym odliczeniem naliczonego VAT

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser

Basic Rules Relating to Pro Rata Deduction of Input VAT

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mokołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik naukowy konferencji. ORCID: 0000-0002-2396-9434

III edycja konkursu Tax Everest – Akademickich Mistrzostw Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego 

dr hab. Wojciech Morawski, associate professor of the Nicolaus Copernicus University in Torun
The Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun, Scientific Director of the Conference. ORCID: 0000-0002-2396-9434

Third Edition of Tax Everest Competition: Poland’s Academic Championship in Writing Master’s Theses in Tax Law

Tomasz Janicki
Autor jest pracownikiem administracji skarbowej
Natalia Kociak-Janicka
Autorka jest pracownikiem administracji skarbowej

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów 

Tomasz Janicki 
The author works for the fiscal administration
Natalia Kociak-Janicka
The author works for the fiscal administration

Documenting Intra-Community Supply of Goods

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr Filip Majdowski
Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski
The author is a vice-director at hte Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the autor is employed

News from Brussels

 
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top