Prawo08 maja, 2019

Przegląd Podatkowy 5/2019

O nieprawidłowej implementacji dyrektywy 2018/822 (MDR) i jej konsekwencjach

Andrzej Ladziński
Autor jest doradcą podatkowym, wspólnikiem zarządzającym GWW Tax, autorem licznych publikacji dotyczących zagadnień związanych z unikaniem opodatkowania i obejściem prawa podatkowego
Dominik Wasiluk
Autor jest prawnikiem w Zespole MDR GWW Tax

O nieprawidłowej implementacji dyrektywy 2018/822 (MDR) i jej konsekwencjach

Obowiązujące od 1.01.2019 r. przepisy Rozdziału 11a Działu III ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – wprowadziły nakaz przekazywania informacji o schematach podatkowych. Bezpośrednią przyczyną przyjęcia nowych regulacji było zobowiązanie każdego kraju członkowskiego do implementacji uchwalonej przez Radę 25.05.2018 r. dyrektywy 2018/822 zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych – dalej dyrektywa MDR. Mimo że w wielu aspektach polski ustawodawca znacznie rozszerzył zakres czynności traktowanych jako schematy podatkowe, to z powodu nieprawidłowej transpozycji kryterium głównej korzyści oraz kryterium transgranicznego nie wypełnił minimalnego standardu harmonizacji.

Słowa kluczowe: MDR, kryterium głównej korzyści, kryterium transgraniczne, implementacja dyrektywy

Andrzej Ladziński
The author is a tax advisor, managing partner at GWW Tax, the author of numerous publications on issues from the area of tax avoidance and tax law evasion
Dominik Wasiluk
The author is a lawyer at MDR Team of GWW Tax

On Incorrect Implementation of Directive 2018/822 (MDR) and its Consequences

Chapter 11a of Section III of the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance, which has been in force since 1 January 2019, introduced a duty to provide information about tax schemes. The direct reason for the adoption of new regulations was the obligation of each Member State to implement Council Directive 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements (MDR Directive). Even though, in many aspects, the Polish legislator considerably extended the scope of activities treated as tax schemes, it failed to meet the minimum standard of harmonization due to incorrect transposition of the main benefit test and the cross-border criterion.

Keywords: MDR, main benefit test, cross-border criterion, implementation of a directive

 Bibliografia:

Antonów D., Rozdział V Wykładnia pozajęzykowa prawa podatkowego po wejściu Polski do Unii Europejskiej [w:] Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. 188–238
Koszowski M., Granice prounijnej wykładni prawa krajowego, „Radca Prawny” 2012/130, s. 15D–20D
Kurcz B., Art. 288 [w:] D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, red. A. Wróbel, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. 3, Art. 223–358, Warszawa 2012
Maśnicki J., Bezpośredni skutek dyrektyw w relacjach triangularnych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017/3, s. 11


dr Jakub Jankowski
Autor jest doktorem nauk prawnych, doradcą podatkowym oraz ekspertem do spraw prawnych różnych instytucji państwowych i organizacji przedsiębiorców

Zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych w kosztach podatkowych firmy obowiązujące od 1.01.2019 r.

Podatnicy wykorzystujący samochody osobowe w prowadzonej działalności gospodarczej musieli przygotować się na fundamentalne zmiany, które weszły w życie od 1.01.2019 r. Celem zmian uchwalonych w ustawach o podatkach dochodowych było – zdaniem ustawodawcy – ograniczenie korzyści podatkowych w związku z zakupem i eksploatacją aut luksusowych w ramach firmy oraz likwidacja podatkowego uprzywilejowania umowy leasingu. Nie powinno zatem dziwić, iż wprowadzone zmiany generalnie (poza pewnym drobnymi wyjątkami) nie są korzystne dla podatników.

Słowa kluczowe:  leasing operacyjny, najem długoterminowy, wydatki eksploatacyjne, samochód osobowy, podatek dochodowy od osób prawnych

dr Jakub Jankowski
The author is a doctor of laws, tax advisor and legal expert at various state institutions and employer organizations

Amendments in the Field of Inclusion of Motorcars in Tax-deductible Expenses of Businesses, Applicable from 1 January 2019

Taxpayers who use motorcars in their business activity had to prepare themselves for fundamental amendments, which entered into force on 1 January 2019. The aim of the amendments introduced in the field of income taxes was – as explained by the legislator – to limit the tax advantages resulting from the purchase and use of premium cars in businesses, as well as to remove the preferential tax treatment of lease agreements. Therefore, it should not come as a surprise that the amendments are in general (save for small exceptions) disadvantageous to the taxpayers.

Keywords:  operational lease, long term rental, operating expenses, motorcar,  corporate income tax

Bibliografia:

Brzeziński B., Pytanie prawne w sprawie opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej – czy odpowiedz usatysfakcjonuje podatników?, „Prawo i Podatki” 2011/5
Nowicka B., Amortyzacja drogiego samochodu w firmie, „Rzeczpospolita” z 18.05.2018 r.
Istotne zmiany limitów odpisów amortyzacyjnych, „Dziennik Gazeta Prawna” z 30.11.2018 r.
Majkowska M., Rozliczanie samochodów osobowych po nowemu: Przedsiębiorcy stracą nie tylko na kwocie netto, ale i VAT, „Dziennik Gazeta Prawna” z 6.11.2018 r.
Michalak A., Konstytucyjne zasady tworzenia prawa podatkowego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Monitor Podatkowy” 2017/7
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010
Zarobią ci, co nie odpisali jeszcze w koszty pełnej wartości auta, „Dziennik Gazeta Prawna” z 20.11.2018 r.
Pokojska A., MF: Do odliczenia leasingu potrzebna umowa, nie auto, „Dziennik Gazeta Prawna” z 8.10.2018 r.
Pokojska A., Przedsiębiorcy stracą na sprzedaży niezamortyzowanego samochodu, „Dziennik Gazeta Prawna” z 15.10.2018 r.
Pokojska A., Przy droższych autach będzie można odliczyć nawet 300 tys. zł, „Dziennik Gazeta Prawna” z 4.12.2018 r.
Kowalski R., Jedna poprawka i leasing auta dalej bardziej opłacalny fiskalnie niż zakup, „Dziennik Gazeta Prawna” z 5.11.2018 r.


dr Błażej Kuźniacki
Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów; doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Oslo), radcą prawnym, Senior Research Fellow na Amsterdamskim Centrum Prawa Podatkowego, Uniwersytet Amsterdamski (Universiteit van Amsterdam, UvA); poglądy wyrażone w artykule nie odzwierciedlają stanowiska instytucji, której autor jest pracownikiem oraz wynikają z badań naukowych prowadzonych przez niego zagranicą przed rozpoczęciem pracy w ww. instytucji

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania z wykorzystaniem algorytmów i sztucznej inteligencji na przykładzie nadużyć umów o UPO w świetle PPT

Supersoniczne tempo rozwoju nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, umożliwia ich coraz szersze i bardziej efektywne zastosowanie do wspomagania pracy człowieka. Powstaje pytanie, czy nowe technologie, w szczególności sztuczna inteligencja, mogą być wykorzystane przez zainteresowane podmioty, np. przez podatników, organy podatkowe, sądy, do adresowania wyzwań związanych ze stosowaniem coraz to bardziej skomplikowanych i złożonych regulacji podatkowych. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na to pytanie badawcze poprzez przedstawienie potencjału zastosowania sztucznej inteligencji wobec jednej z najbardziej istotnych norm prawnych o zasięgu globalnym, która jest skierowana przeciwko unikaniu opodatkowania, tj. klauzuli testu głównego celu (ang. principal purpose test) – dalej PPT. Autor finalnie stawia hipotezę, zgodnie z którą stworzenie bardzo skutecznego oprogramowania do wykrywania i zapobiegania zjawisku unikania opodatkowania i zapobiegania mu w skali krajowej i globalnej jest możliwe, a jego wdrożenie będzie zmianą „zasad gry”, które nie tylko poprawią wydajność doradców podatkowych i władz podatkowych z różnych państw (niezależnie od stopnia rozwoju państw, wystarczy dostęp do Internetu), ale także wydajność systemów podatkowych na całym świecie.

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, unikanie opodatkowania, klauzula PPT, BEPS, polityka podatkowa

dr Błażej Kuźniacki
The author is the vice-director at the Department of Income Taxes at the Ministry of Finance; a doctor of laws (University of Oslo), an attorney at law, a Senior Research Fellow at the Amsterdam Centre for Tax Law (ACTL), University of Amsterdam (Universiteit van Amsterdam, UvA); the views expressed in the article do not reflect the standpoint of the institution employing the author and result from academic research conducted by him abroad before the commencement of work for said institution

Counteracting Tax Avoidance with the Use of Algorithms and Artificial Intelligence, on the Example of Abuses in UPO Agreements in the Light of PPT

The supersonic speed of development of new technologies, including artificial intelligence, enables their every broader and more effective use in supporting human work. A question arises whether new technologies, in particular artificial intelligence, can be used by the parties concerned, such as taxpayers, tax authorities or courts, to address challenged connected with the application of the more and more complex tax regulations. This article tries to answer this research question by presenting the potential of AI applications in the context of one of the most important legal norms of global reach, which targets tax avoidance, i.e. the principal purpose test (PPT) rule. Finally, the author puts forward a hypothesis that it is possible to develop very efficient software to detect tax voidance and prevent it on a national and global scale and that its implementation will be a game changer not only in terms of improving the efficiency of tax advisers and tax administrations from various countries (regardless of the degree of the given country’s development; access to the Internet would suffice), but also the efficiency of tax systems worldwide.

Keywords:  artificial intelligence, tax avoidance, PPT rule, BEPS, tax policy

 Bibliografia:

Arnold B.J., Introduction to tax treaties, s. 10 (UN 2015)
Avi-Yonah R.S., Xu R., Evaluating BEPS, University of Michigan Public Law & Legal Theory Research Paper No. 493. Working Paper
Baker P., Improper Use of Tax Treaties, Tax Avoidance and Tax Evasion, s. 4 i 13 (Paper No. 9-A, UN, 2013)
Baker P., The Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profi t Shifting, „British Tax Review” 2017/3
Barreto P.A., Takano C.A., The Prevention of Tax Treaty Abuse in the BEPS Action 6: A Brazilian Perspective, „Intertax” 2015, Vol. 43, Issue 12
Beetham D., Universality, historical specificity and cultural difference in human rights [w:] Strategic Visions for Human Rights: Essays in Honour of Professor Kevin Boyle, G. Gilbert, F. Hampson, red. C. Sandoval, London Routledge 2010
Bergman M., Knowledge-based Artificial Intelligence: What Goes Around, Comes Around, Only Now with Real Knowledge, 17.11.2014 r.
Berk A.A., LISP: the Language of Artificial Intelligence, New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1985
Brauner Y., Treaties in the Aftermath of BEPS, „Brooklyn Journal of International Law” 2016, Vol. 41
Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2007
Bundgaard J., Koerver Schmidt P., Uncertainties Following the Final EU Anti-Tax Avoidance Directive, Kluwer International Tax Blog, 17.10.2016 r.
Committee Comments on Treaty Shopping, Committee on Foreign Relations report to the ratification of the US–Sweden Income Tax Treaty, 104th Congress Exec Rept. Senate 1st Session 104–4, 10.08.1995, s. 12
Danziger S., Levav J., Avnaim-Pesso L., Extraneous factors in judicial decisions, „Proceedings of the National Academy of Sciences”, Vol. 108(17), 26.04.2011 r.
De Broe L., Luts J., BEPS Action 6: Tax Treaty Abuse, „Intertax” 2015, Vol. 43, Issue 2
De Broe L., International Tax Planning and Prevention of Abuse: A Study under Domestic Tax Law, Tax Treaties and EC Law in Relation to Conduit and Base Companies, s. 10 (IBFD 2008), Online Books IBFD
Domingos P., The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine will Remake Our World, New York Basic Nooks 2015
Evans Ch., Containing Tax Avoidance: Anti-Avoidance Strategies [w:] Tax Reform in the 21st Century. A Volume in Memory of Richard Musgrave, red. G.J. Head, R. Krever, Alphen aan den Rijn 2009
Garcia-Bernardo J., Fichtner J., Takes F.W., Heemskerk E.M., Uncovering Offshore Financial Centers: Conduits and Sinks in the Global Corporate Ownership Network, Scientific Reports 7, No. 6246 (2017)
Glöckner A., The irrational hungry judge effect revisited: Simulations reveal that the magnitude of the effect is overestimated, „Judgment and Decision Making”, 6.11.2016 r.
Gomes L. Machine-Learning Maestro Michael Jordan on the Delusions of Big Data and Other Huge Engineering Efforts, IEEE Spectrum, 20.10.2014 r.
Goodman B., Harder J., Four Areas of Legal Ripe for Disruption by Smart Startups, Law and Technology Today, 2014, http://www.lawtechnologytoday.org/2014/12/smart-startups
Griffiths Ch.I.T., Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions, New York Picador 2017
Hattingh J., The Impact of the BEPS Multilateral Instrument on International Tax Policies, sec. 2.3.1, „Bulletin for International Taxation” 2018, Vol. 72, No. 4/5
Hawkins M.D., The problem of overfitting, „Journal of Chemical Information and Modeling” 2004/44(1)
Hovy E., Navigli R., Paolo Ponzetto S., Collaboratively Built Semi-Structured Content and Artificial Intelligence: The Story So Far, „Artificial Intelligence” 2013/194
Kuźniacki B., Zastosowanie sztucznej inteligencji do prawa podatkowego: Spojrzenie w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2017/2
Kuźniacki B., Constitutional Issues Arising from the Principal Purpose Test: The Lesson from Poland, „Studia Iuridica Lubliniensa” 2018/2
Kuźniacki B., Discretionary Benefits Provisions under the MLI – A Vicious or Virtuous Circle?, „Tax Notes International”, July 31, 2017
Kuźniacki B., Foreseeing the Impact of X GmbH (Case C-135/17), I: Understanding the PPT Standard under CJEU Case Law, Kluwer International Tax Blog, 18.03.2019 r.
Kuźniacki B., Foreseeing the Impact of X GmbH (Case C-135/17), II: A Reasonable Understanding of the PPT Standard under OECD Guidelines and US Case Law, Kluwer International Tax Blog, 18.03.2019 r.
Kuźniacki B., The Principal Purpose Test (PPT) in BEPS Action 6/MLI: Exploring Challenges arising from its Legal Implementation and Practical Application, „World Tax Journal” 2018/2
Kuźniacki B., Treaty shopping jako mechanizm unikania opodatkowania na poziomie międzynarodowym, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2010/1
Lang M., BEPS Action 6: Introducing an Antiabuse Rule in Tax Treaties, „Tax Notes International”, May 19, 2014
Martin A.D., Quinn K.M., Ruger T.W., Kim P.T., Competing Approaches to Predicting Supreme Court Decision Making, „Perspectives on Politics” 2004, Vol. 2(4)
Matsos G., Peace and Low Taxes, Kluwer Law International Blog, 6.06.2018 r.
McAfee A., Brynjolfsson E., Machine. Platform. Crowd: Harnessing Our Digital Future, New York W. W. Norton & Company 2017
McCarty L.T., Finding the Right Balance in Artificial Intelligence and Law, rozdział 3, s. 15–16 [w:] Research Handbook on Law and Artificial Intelligence, E. Elgar, W. Barfield, red. U. Pagallo, 2017/18
McCarty L.T., Reflections on “Taxman”: An Experiment in Artifi cial Intelligence and Legal Reasoning, „Harvard Law Review”, marzec 1977, Vol. 90(5)
Mclaren J., The Distinction Between Tax Avoidance and Tax Evasion Has Become Blurred in Australia: Why Has It Happened?, „Journal of the Australasian Tax Teachers Association” 2008/3, nr 2
Miles T.J., Sunstein C.R., The New Legal Realism, „University of Chicago Law Review” 2008, Vol. 75
Moreno A.B., GAARs and Treaties: From the Guiding Principle to the Principal Purpose Test. What Have We Gained from BEPS Action 6?, „Intertax” 2017, Vol. 45, Issue 6/7
Nilsson N., The Quest for Artificial Intelligence: A History of Ideas and Achievements, New York Cambridge University Press 2009
Neck R., Wächter J.U., Schneider F., Tax avoidance versus tax evasion: on some determinants of the shadow economy, „International Tax Public Finance” 2012/19, nr 1
OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, Paryż 2013
OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, Paryż 2013
OECD, Measuring and Monitoring BEPS, Action 11: 2015 Final Report, Paryż 2015
OECD, Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstance – Action 6: Final Report, Paryż 2015
Piccioto S., International Business Taxation. A Study in the Internationalization of Business Regulation, Cambridge 1992
Pinetz E., Final Report on Action 6 of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Initiative: Prevention of Treaty Abuse, „Bulletin for International Taxation” 2016, Issue 1/2
Russell S.J., Norvig P., Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd ed., 2010
Schwarz J., Multilateral or bilateral Implementation of BEPS Treaty-related measures? Swiss-UK and UK-Uzbekistan Protocol show the way, Kluwer International Tax Blog, 21.02.2018 r.
Senate Executive Report, Exec. Rpt. Senate 1st Session, 106–8, s. 4.
Parillo K.A., Italy-U.S. Tax Treaty Enters Into Force, „Tax Notes International” 2010/57
Sergot M., The representation of law in computer programs [w:] Knowledge-Based Systems and Legal Applications, red. T.J.M. Bench-Capon, Londyn Academic Press 1991
Sherman D.M., Reasoning in Income Tax through Logic Programming [w:] Law, Computer Science and Artificial Intelligence, A. Narayanan, red. M. Bennun, Exeter Intellect 1998
Tax Justice Network, Tax havens cause poverty: IMF endorses capital controls, 22.02.2010 r.
Tetko I.V., Livingstone D.J., Luik A.I., Neural network studies: Comparison of Overfitting and Overtraining, „Journal of Chemical Information and Computer Sciences” 1995/35(5)
Tomazela R., Brazil’s absence from the Multilateral BEPS Convention and the new amending protocol signed between Brazil and Argentina, Kluwer International Tax Blog, 5.09.2017 r.
Traversa E., Herbain C.A., General Assessment of BEPS and EU law: Hybrid Mismatches, Interest Deductions, Abuse of Tax Treaties and CFC rules [w:] Base Erosion and Profit Shifting
(BEPS): Impact for European and international tax policy, R. Danon ed., Schulthess 2016
UN, The Millennium Development Goals Report 2015
Vogel K., Prokisch V.G., General Report: Interpretation of Double Taxation Conventions, „Cahiers de droit fiscal international” 1993/78a
Weinshall-Margela K., Shapard J., Overlooked factors in the analysis of parole decisions, „Proceedings of the National Academy of Sciences” 18.10.2011, Vol. 108(42)
Wilson J., Welch, J., The GAAR and Canada’s Tax Treaties: Which is Trump? [w:] Special Seminar on Canadian Tax Treaties: Policy and Practice, B. Arnold, red. J. Sasseville, Kingston International Fiscal Association, Canadian Branch 2001
Witten I.H., Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, § 1.3, 3rd ed., 2011


Paweł Kamiński
Autor jest referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Świeciu oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rygor natychmiastowej wykonalności a egzekucja administracyjna – rozważania na temat momentu dopuszczalności wszczęcia egzekucji

W artykule jest rozważana kwestia korelacji pomiędzy nadaniem nieostatecznej decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności a prowadzeniem postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na podstawie takiej decyzji.

Słowa kluczowe: rygor natychmiastowej wykonalności, egzekucja, decyzja, zawieszenie, umorzenie

Paweł Kamiński
The author is a court referendary at the District Court in Świecie and doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Immediate Enforceability and Administrative Enforcement. Reflections about the Moment when Initiation of Enforcement is Permissible

The article contains reflections about the question of correlation between making a non-final tax decision immediately enforceable and conducting enforcement proceedings on the basis of an enforcement order issued on the basis of such a decision.

Keywords:  immediate enforceability, enforcement, decision, suspension,  annulment

Bibliografia:

Dauter B. [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. S. Babiarz, Warszawa 2017, uwagi do art. 239b
Presnarowicz S. [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. L. Etel, Warszawa 2017, uwagi do art. 239b


Wojciech Majkowski
Autor jest doradcą podatkowym i radcą prawnym
Iwona Krzemińska
Autorka jest doradcą podatkowym, doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Problematyka stosowania właściwej wersji językowej przepisów na przykładzie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku pomiędzy Polską a Szwecją

W komentowanym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę podatnika i utrzymał w mocy wyrok WSA w Warszawie z 16.12.2015 r. , w którym sąd I instancji stwierdził, że w sytuacji istnienia różnic pomiędzy wersjami językowymi art. 11 ust. 1 konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie 19.11.2004 r. – dalej umowa polsko-szwedzka – konieczne jest, na podstawie art. 30 tej umowy, odwołanie się do jej angielskiej wersji językowej. Sąd uznał zatem, że rozbieżność pomiędzy tekstem polskim a pozostałymi wersjami językowymi umowy polsko-szwedzkiej jest rozbieżnością interpretacyjną i polski podatnik ma obowiązek odwołać się do brzmienia umowy w języku obcym. Kwestia ta ma istotne znaczenie – nie tylko w sferze teoretycznej wykładni prawa, ale również na tle rzeczywistego stosunku państwa do podatnika działającego w zaufaniu do tekstu prawa opublikowanego we właściwym dla niego języku urzędowym.

Słowa kluczowe:  rzeczywisty beneficjent, klauzula rzeczywistego beneficjenta, rozbieżności, rozbieżności interpretacyjne, wadliwość umowy, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wojciech Majkowski
The author is an attorney at law and tax advisor
Iwona Krzemińska
The author is a tax advisor, doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw

Problems of Using the Correct Language Version of Provisions on the Example of Agreement on Double Tax Avoidance with Respect to Taxes on Income and on Capital between Poland and Sweden

In  the  commented  judgment,  the  Supreme  Administrative Court  rejected  a  taxpayer’s  complaint  and  upheld  the  judgment  of  the  Provincial  Administrative  Court  in  Warsaw of 16 December 2015, in which the court of first instance found that if there are discrepancies between the language versions of  Article  11(1)  of  the  Convention  between  the  Government of the Republic of Poland and the Government of the Kingdom of Sweden for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, signed in Stockholm on 19 November 2004 (Poland-Sweden Agreement) it is necessary, pursuant to Article 30 of the Agreement, to refer to the English version. Therefore, the court considered that the discrepancy between the  Polish  text  and  the  remaining  language  versions  of  the Poland-Sweden Agreement was an interpretive one and that the Polish taxpayer had a duty to consult the version of the Agreement in a foreign language. This issue is important, not only in the sphere of theoretical interpretation of the law, but also against the background of the actual position of the state vis-a-vis a taxpayer making decisions based on trust in a legal instrument published in the taxpayer’s official language.

Keywords:  beneficial owner, beneficial owner’s clause, discrepancies, interpretive discrepancies, defects of an agreement, Double Taxation Avoidance Agreement

Bibliografia:

Engelen F.A., Interpretation of Tax Treaties under International Law: A Study of Articles 31, 32, and 33 of the Vienna Convention on the Law of Treaties and Their Application to Tax Treaties, „IBFD Doctoral Series” 2004/7

Filipczyk H., Glosa do wyroku NSA z dnia 2 lutego 2012 r., II FSK 1398/10, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2012/3

Gardiner R.K., Treaty Interpretation, Oxford OUP 2010 ILC, Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, Vol. II, „Yearbook of the International Law Commission”, United Nations, 1966

International and Comparative Taxation. Essays in Honour of Klaus Vogel, Series on International Taxation, Kluwer Law International 2002

Lang M., The Interpretation of Tax Treaties and Authentic Languages [w:] Essays on Tax Treaties, IBFD 2013

Łabędzka D., Majkowski M., Problemy związane ze stosowaniem właściwej wersji językowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku na podstawie umowy pomiędzy Polską i Szwecją, „Przegląd Podatkowy” 2012/8

Marchocka K., Glosa do wyroku NSA z dnia 2 lutego 2012 r., II FSK 1398/10, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2013/4

Model Konwencji OECD. Komentarz, red. B. Brzeziński, Warszawa 2010

Multilingual Texts and Interpretation of Tax Treaties and EC Tax Law, red. G. Maisto, EC and International Tax Law Series, IBFD, 2005

Nykiel W., Wykładnia prawa podatkowego wewnętrznego, międzynarodowego i prawa podatkowego Unii Europejskiej, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2004/4

Reimer E., Germany Interpretation of Tax Treaties, „European Taxation” 1999/12

Resch R.X., Not in Good Faith – A Critique of the Vienna Convention Rule of Interpretation Concerning its Application to Plurilingual (Tax) Treaties, „British Tax Review” 2014/3

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz, red. M. Zasiewska, A. Oktawiec, J. Chorązka, Warszawa 2011

Vogel K., Double Taxation Conventions, Commentary, 3rd ed., 1997

Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, rozdział I, Ewolucja klauzuli beneficial ownership, LEX/el. 2015


Dariusz M. Malinowski 
Autor jest doradcą podatkowym

Przedawnienie odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax advisor 

Limitation by Time of Heirs’ Liability for Tax Debts of the Testator (Deceased)

Aleksandra Dajnowicz
Autorka jest studentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 

XIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego, Kraków 23–24.03.2019 r. – relacja 

Aleksandra Dajnowicz
The author is a student of law at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University 

13th Nationwide Polish Tax Law Conference, Krakow 23–24 March 2019 – a report

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK

I edycja konkursu Tax Everest – Akademickich Mistrzostw Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego

dr hab. Wojciech Morawski, Professor of the Nicolaus Copernicus University 
The Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń

First Tax Everest Competition – Polish Academic Championship in writing Master’s theses from the field of tax law

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych  Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym  specjalizującym  się w prawie podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr Ewa Prejs 
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law

CoJ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor  jest  kierownikiem Ośrodka  Studiów  Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr  hab.  Krzysztof  Lasiński-Sulecki,  Professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor

CoJ rulings: review

dr Filip Majdowski
Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów; wyrażone  poglądy  niekoniecznie  odzwierciedlają  stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

dr Filip Majdowski 
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance; the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

Mandatory Split Payment Mechanism

Andrzej Ladziński
Autor  jest  doradcą  podatkowym, wspólnikiem zarządzającym GWW Tax, autorem licznych  publikacji  dotyczących zagadnień związanych z unikaniem  opodatkowania  i  obejściem prawa podatkowego

Dominik Wasiluk
Autor jest prawnikiem w Zespole MDR GWW Tax

O nieprawidłowej implementacji dyrektywy 2018/822 (MDR) i jej konsekwencjach

Obowiązujące od 1.01.2019 r. przepisy Rozdziału 11a Działu III ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja  podatkowa –  dalej  o.p.  –  wprowadziły  nakaz  przekazywania  informacji  o  schematach  podatkowych. Bezpośrednią przyczyną przyjęcia nowych regulacji było zobowiązanie każdego kraju  członkowskiego  do  implementacji  uchwalonej  przez  Radę  25.05.2018  r.  dyrektywy  2018/822 zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych  – dalej dyrektywa MDR. Mimo że w wielu aspektach polski ustawodawca znacznie rozszerzył zakres czynności traktowanych jako schematy podatkowe, to z powodu nieprawidłowej transpozycji kryterium głównej korzyści oraz kryterium transgranicznego nie wypełnił minimalnego standardu harmonizacji.

Słowa kluczowe: MDR, kryterium głównej korzyści, kryterium transgraniczne, implementacja dyrektywy

Andrzej Ladziński
The author is a tax advisor, managing partner at GWW Tax, the author of numerous publications on issues from the area of tax avoidance and tax law evasion

Dominik Wasiluk
The author is a lawyer at MDR Team of GWW Tax

On Incorrect Implementation of Directive 2018/822 (MDR) and its Consequences

Chapter 11a of Section III of the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance, which has been in force since 1 January 2019, introduced a duty to provide information about tax schemes. The direct reason for the adoption of new regulations was the obligation of each Member State to implement Council Directive 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements  (MDR  Directive).  Even  though,  in  many  aspects, the Polish legislator considerably extended the scope of  activities  treated  as  tax  schemes,  it  failed  to  meet  the minimum standard of harmonization due to incorrect transposition of the main benefi t test and the cross-border criterion.

Keywords: MDR, main benefit test, cross-border criterion, implementation of a directive

Bibliografia:

Antonów D., Rozdział V Wykładnia pozajęzykowa prawa podatkowego po wejściu Polski do Unii Europejskiej [w:] Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. 188–238
Koszowski M., Granice prounijnej wykładni prawa krajowego, „Radca Prawny” 2012/130, s. 15D–20D
Kurcz B., Art. 288 [w:] D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, red. A. Wróbel, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. 3, Art. 223–358, Warszawa 2012
Maśnicki J., Bezpośredni skutek dyrektyw w relacjach triangularnych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017/3, s. 11

dr Jakub Jankowski
Autor jest doktorem nauk prawnych, doradcą podatkowym oraz ekspertem do spraw prawnych różnych instytucji państwowych i organizacji przedsiębiorców

Zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych w kosztach podatkowych firmy obowiązujące od 1.01.2019 r.

Podatnicy wykorzystujący samochody osobowe w prowadzonej działalności gospodarczej musieli przygotować się na fundamentalne zmiany, które weszły w życie od 1.01.2019 r. Celem zmian uchwalonych w ustawach o podatkach dochodowych było – zdaniem ustawodawcy – ograniczenie korzyści podatkowych w związku z zakupem i eksploatacją aut luksusowych w ramach firmy oraz likwidacja podatkowego uprzywilejowania umowy leasingu. Nie powinno zatem dziwić, iż wprowadzone zmiany generalnie (poza pewnym drobnymi wyjątkami) nie są korzystne dla podatników.

Słowa kluczowe: leasing operacyjny, najem długoterminowy, wydatki eksploatacyjne, samochód osobowy, podatek dochodowy od osób prawnych

dr Jakub Jankowski
The author is a doctor of laws, tax advisor and legal expert at various state institutions and employer organizations

Amendments in the Field of Inclusion of Motorcars in Tax-deductible Expenses of Businesses, Applicable from 1 January 2019

Taxpayers who use motorcars in their business activity had to prepare themselves for fundamental amendments, which entered into force on 1 January 2019.  The aim of the amendments introduced in the field of income taxes was – as explained by the legislator – to limit the tax advantages resulting from the purchase and use of premium cars in businesses, as well as to remove the preferential tax treatment of lease agreements. Therefore, it should not come as a surprise that the amendments are in general (save for small exceptions) disadvantageous to the taxpayers.

Keywords: operational lease, long term rental, operating expenses, motorcar,  corporate income tax

Bibliografia:

Brzeziński B., Pytanie prawne w sprawie opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej – czy odpowiedz usatysfakcjonuje podatników?, „Prawo i Podatki” 2011/5

Nowicka B., Amortyzacja drogiego samochodu w firmie, „Rzeczpospolita” z 18.05.2018 r.

Istotne zmiany limitów odpisów amortyzacyjnych, „Dziennik Gazeta Prawna” z 30.11.2018 r.

Majkowska M., Rozliczanie samochodów osobowych po nowemu: Przedsiębiorcy stracą nie tylko na kwocie netto, ale i VAT, „Dziennik Gazeta Prawna” z 6.11.2018 r.

Michalak A., Konstytucyjne zasady tworzenia prawa podatkowego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Monitor Podatkowy” 2017/7

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010

Zarobią ci, co nie odpisali jeszcze w koszty pełnej wartości auta, „Dziennik Gazeta Prawna” z 20.11.2018 r.

Pokojska A., MF: Do odliczenia leasingu potrzebna umowa, nie auto, „Dziennik Gazeta Prawna” z 8.10.2018 r.

Pokojska A., Przedsiębiorcy stracą na sprzedaży niezamortyzowanego samochodu, „Dziennik Gazeta Prawna” z 15.10.2018 r.

Pokojska A., Przy droższych autach będzie można odliczyć nawet 300 tys. zł, „Dziennik Gazeta Prawna” z 4.12.2018 r.

Kowalski R., Jedna poprawka i leasing auta dalej bardziej opłacalny fi skalnie niż zakup, „Dziennik Gazeta Prawna” z 5.11.2018 r.

dr Błażej Kuźniacki
Autor jest wicedyrektorem w Departamencie  Podatków  Dochodowych  w  Ministerstwie Finansów; doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Oslo), radcą prawnym, Senior Research Fellow na Amsterdamskim Centrum  Prawa  Podatkowego,  Uniwersytet Amsterdamski  (Universiteit  van  Amsterdam, UvA); poglądy wyrażone w artykule nie  odzwierciedlają  stanowiska  instytucji, której autor jest pracownikiem oraz wynikają z badań naukowych prowadzonych przez niego zagranicą przed rozpoczęciem pracy w ww. instytucji

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania z wykorzystaniem algorytmów i sztucznej inteligencji na przykładzie nadużyć umów o UPO w świetle PPT

Supersoniczne tempo rozwoju nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, umożliwia ich coraz szersze i bardziej efektywne zastosowanie do wspomagania pracy człowieka. Powstaje pytanie, czy nowe technologie, w szczególności sztuczna inteligencja, mogą być wykorzystane przez zainteresowane podmioty, np. przez podatników, organy podatkowe, sądy, do adresowania wyzwań związanych ze stosowaniem coraz to bardziej skomplikowanych i złożonych regulacji podatkowych. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na to pytanie badawcze poprzez przedstawienie potencjału zastosowania sztucznej inteligencji wobec jednej z najbardziej istotnych norm prawnych o zasięgu globalnym, która jest skierowana przeciwko unikaniu opodatkowania, tj. klauzuli testu głównego celu (ang. principal purpose test) – dalej PPT. Autor finalnie stawia hipotezę, zgodnie z którą stworzenie bardzo skutecznego oprogramowania do wykrywania i zapobiegania zjawisku unikania opodatkowania i zapobiegania mu w skali krajowej i globalnej jest możliwe, a jego wdrożenie będzie zmianą „zasad gry”, które nie tylko poprawią wydajność doradców podatkowych i władz podatkowych z różnych państw (niezależnie od stopnia rozwoju państw, wystarczy dostęp do Internetu), ale także wydajność systemów podatkowych na całym świecie.

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, unikanie opodatkowania, klauzula PPT, BEPS, polityka podatkowa

dr Błażej Kuźniacki

The author is the vice-director at the Department of Income Taxes at the Ministry of Finance; a doctor of laws (University of Oslo), an attorney at law, a Senior Research Fellow at the Amsterdam Centre for Tax Law (ACTL), University of Amsterdam (Universiteit van Amsterdam, UvA); the views expressed in the article do not reflect the standpoint of the institution employing the author and result from academic research conducted by him abroad before the commencement of work for said institution

Counteracting Tax Avoidance with the Use of Algorithms and Artifi cial Intelligence, on the Example of Abuses in UPO Agreements in the Light of PPT

The supersonic speed of development of new technologies, including artifi cial intelligence, enables their every broader and more effective use in supporting human work. A question arises whether new technologies, in particular artifi cial intelligence, can be used by the parties concerned, such as taxpayers, tax authorities  or  courts,  to  address  challenged  connected  with the application of the more and more complex tax regulations. This article tries to answer this research question by presenting the potential of AI applications in the context of one of the most important legal norms of global reach, which targets tax avoidance, i.e. the principal purpose test (PPT) rule. Finally, the author puts forward a hypothesis that it is possible to develop very effi cient software to detect tax voidance and prevent it on a national and global scale and that its implementation will be a game changer not only in terms of improving the efficiency of tax advisers and tax administrations from various countries (regardless of the degree of the given country’s development; access to the Internet would suffice), but also the efficiency of tax systems worldwide.

Keywords: artifi cial intelligence, tax avoidance, PPT rule, BEPS, tax policy

Bibliografia:

Arnold B.J., Introduction to tax treaties, s. 10 (UN 2015)

Avi-Yonah R.S., Xu R., Evaluating BEPS, University of Michigan Public Law & Legal Theory Research Paper No. 493. Working Paper

Baker P., Improper Use of Tax Treaties, Tax Avoidance and Tax Evasion, s. 4 i 13 (Paper No. 9-A, UN, 2013)

Baker P., The Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profi t Shifting, „British Tax Review” 2017/3

Barreto P.A., Takano C.A., The Prevention of Tax Treaty Abuse in the BEPS Action 6: A Brazilian Perspective, „Intertax” 2015, Vol. 43, Issue 12

 Beetham D., Universality, historical specifi city and cultural difference in human rights [w:] Strategic Visions for Human Rights: Essays in Honour of Professor Kevin Boyle, G. Gilbert, F. Hampson, red. C. Sandoval, London Routledge 2010

Bergman M., Knowledge-based Artifi cial Intelligence: What Goes Around, Comes Around, Only Now with Real Knowledge, 17.11.2014 r.

Berk A.A., LISP: the Language of Artificial Intelligence, New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1985

Brauner Y., Treaties in the Aftermath of BEPS, „Brooklyn Journal of International Law” 2016, Vol. 41

Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2007

Bundgaard J., Koerver Schmidt P., Uncertainties Following the Final EU Anti-Tax Avoidance Directive, Kluwer International Tax Blog, 17.10.2016 r.

Committee Comments on Treaty Shopping, Committee on Foreign Relations report to the ratification of the US–Sweden Income Tax Treaty, 104th Congress Exec Rept. Senate 1st Session 104–4, 10.08.1995, s. 12

Danziger S., Levav J., Avnaim-Pesso L., Extraneous factors in judicial decisions, „Proceedings of the National Academy of Sciences”, Vol. 108(17), 26.04.2011 r.

De Broe L., Luts J., BEPS Action 6: Tax Treaty Abuse, „Intertax” 2015, Vol. 43, Issue 2

De Broe L., International Tax Planning and Prevention of Abuse: A Study under Domestic Tax Law, Tax Treaties and EC Law in Relation to Conduit and Base Companies, s. 10 (IBFD 2008), Online Books IBFD

Domingos P., The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine will Remake Our World, New York Basic Nooks 2015

Evans Ch., Containing Tax Avoidance: Anti-Avoidance Strategies [w:] Tax Reform in the 21st Century. A Volume in Memory of Richard Musgrave, red. G.J. Head, R. Krever, Alphen aan den Rijn 2009

Garcia-Bernardo J., Fichtner J., Takes F.W., Heemskerk E.M., Uncovering Offshore Financial Centers: Conduits and Sinks in the Global Corporate Ownership Network, Scientifi c Reports 7, No. 6246 (2017)

Glöckner A., The irrational hungry judge effect revisited: Simulations reveal that the magnitude of the effect is overestimated, „Judgment and Decision Making”, 6.11.2016 r.

Gomes L. Machine-Learning Maestro Michael Jordan on the Delusions of Big Data and Other Huge Engineering Efforts, IEEE Spectrum, 20.10.2014 r.

Goodman B., Harder J., Four Areas of Legal Ripe for Disruption by Smart Startups, Law and Technology Today, 2014, http://www.lawtechnologytoday.org/2014/12/smart-startups

Griffiths Ch.I.T., Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions, New York Picador 2017

Hattingh J., The Impact of the BEPS Multilateral Instrument on International Tax Policies, sec. 2.3.1, „Bulletin for International Taxation” 2018, Vol. 72, No. 4/5

Hawkins  M.D.,  The  problem  of  overfitting,  „Journal of  Chemical  Information  and  Modeling”  2004/44(1)

Hovy E., Navigli R., Paolo Ponzetto S., Collaboratively Built Semi-Structured Content and Artificial Intelligence: The Story So Far, „Artificial Intelligence” 2013/194

Kuźniacki B.,  Zastosowanie sztucznej inteligencji do prawa podatkowego: Spojrzenie w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2017/2

Kuźniacki B., Constitutional Issues Arising from the Principal Purpose Test: The Lesson from Poland, „Studia Iuridica Lubliniensa” 2018/2

Kuźniacki B., Discretionary Benefits Provisions under the MLI – A Vicious or Virtuous Circle?, „Tax Notes International”, July 31, 2017

Kuźniacki  B.,  Foreseeing  the  Impact  of  X  GmbH  (Case C-135/17), I: Understanding the PPT Standard under CJEU Case Law, Kluwer International Tax Blog, 18.03.2019 r.

Kuźniacki  B.,  Foreseeing  the  Impact  of  X  GmbH  (Case C-135/17), II: A Reasonable Understanding of the PPT Standard under OECD Guidelines and US Case Law, Kluwer International Tax Blog, 18.03.2019 r.

Kuźniacki B., The Principal Purpose Test (PPT) in BEPS Action 6/MLI: Exploring Challenges arising from its Legal Implementation and Practical Application, „World Tax Journal” 2018/2

Kuźniacki B., Treaty shopping jako mechanizm unikania opodatkowania na poziomie międzynarodowym, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2010/1

Lang  M.,  BEPS  Action  6:  Introducing  an  Antiabuse  Rule in  Tax  Treaties,  „Tax  Notes  International”,  May  19,  2014

Martin A.D., Quinn K.M., Ruger T.W., Kim P.T., Competing Approaches to Predicting Supreme Court Decision Making, „Perspectives on Politics” 2004, Vol. 2(4)

Matsos G., Peace and Low Taxes, Kluwer Law International Blog, 6.06.2018 r.

McAfee A., Brynjolfsson E., Machine. Platform. Crowd: Harnessing Our Digital Future, New York W. W. Norton & Company 2017

McCarty L.T., Finding the Right Balance in Artifi cial Intelligence and Law, rozdział 3, s. 15–16 [w:] Research Handbook on Law and Artifi cial Intelligence, E. Elgar, W. Barfield, red. U. Pagallo, 2017/18

McCarty L.T., Refl ections on “Taxman”: An Experiment in Artifi cial Intelligence and Legal Reasoning, „Harvard Law Review”, marzec 1977, Vol. 90(5)

Mclaren J., The Distinction Between Tax Avoidance and Tax Evasion Has Become Blurred in Australia: Why Has It Happened?, „Journal of the Australasian Tax Teachers Association” 2008/3, nr 2

Miles T.J., Sunstein C.R., The New Legal Realism, „University of Chicago Law Review” 2008, Vol. 75

Moreno A.B., GAARs and Treaties: From the Guiding Principle to the Principal Purpose Test. What Have We Gained from BEPS Action 6?, „Intertax” 2017, Vol. 45, Issue 6/7

Nilsson N., The Quest for Artifi cial Intelligence: A History of Ideas and Achievements, New York Cambridge University Press 2009

Neck R., Wächter J.U., Schneider F., Tax avoidance versus tax evasion: on some determinants of the shadow economy, „International Tax Public Finance” 2012/19, nr 1

OECD, Action Plan on Base Erosion and Profi t Shifting, Paryż 2013

OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, Paryż 2013

OECD, Measuring and Monitoring BEPS, Action 11: 2015 Final Report, Paryż 2015

OECD, Preventing the Granting of Treaty Benefi ts in Inappropriate Circumstance – Action 6: Final Report, Paryż 2015

Piccioto S., International Business Taxation. A Study in the Internationalization of Business Regulation, Cambridge 1992

Pinetz E., Final Report on Action 6 of the OECD/G20 Base Erosion and Profi t Shifting Initiative: Prevention of Treaty Abuse, „Bulletin for International Taxation” 2016, Issue 1/2

Russell S.J., Norvig P., Artifi cial Intelligence: A Modern Approach, 3rd ed., 2010

Schwarz J., Multilateral or bilateral Implementation of BEPS Treaty-related measures? Swiss-UK and UK-Uzbekistan Protocol show the way, Kluwer International Tax Blog, 21.02.2018 r.

Senate Executive Report, Exec. Rpt. Senate 1st Session, 106–8, s. 4.

Parillo K.A., Italy-U.S. Tax Treaty Enters Into Force, „Tax Notes International” 2010/57

Sergot M., The representation of law in computer programs [w:]  Knowledge-Based  Systems  and  Legal  Applications, red. T.J.M. Bench-Capon, Londyn Academic Press 1991

Sherman D.M., Reasoning in Income Tax through Logic Programming [w:] Law, Computer Science and Artificial Intelligence, A. Narayanan, red. M. Bennun, Exeter Intellect 1998

Tax Justice Network, Tax havens cause poverty: IMF endorses capital controls, 22.02.2010 r.

Tetko I.V., Livingstone D.J., Luik A.I., Neural network studies: Comparison of Overfi tting and Overtraining, „Journal of Chemical Information and Computer Sciences” 1995/35(5)

Tomazela R., Brazil’s absence from the Multilateral BEPS Convention and the new amending protocol signed between Brazil and Argentina, Kluwer International Tax Blog, 5.09.2017 r.

Traversa E., Herbain C.A., General Assessment of BEPS and EU law: Hybrid Mismatches, Interest Deductions, Abuse of Tax Treaties and CFC rules [w:] Base Erosion and Profit Shifting

(BEPS): Impact for European and international tax policy, R. Danon ed., Schulthess 2016

UN, The Millennium Development Goals Report 2015

Vogel K., Prokisch V.G., General Report: Interpretation of Double Taxation Conventions, „Cahiers de droit fiscal international” 1993/78a

Weinshall-Margela K., Shapard J., Overlooked factors in the analysis of parole decisions, „Proceedings of the National Academy of Sciences” 18.10.2011, Vol. 108(42)

Wilson J., Welch, J., The GAAR and Canada’s Tax Treaties: Which is Trump? [w:] Special Seminar on Canadian Tax Treaties: Policy and Practice, B. Arnold, red. J. Sasseville, Kingston International Fiscal Association, Canadian Branch 2001

Witten I.H., Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, § 1.3, 3rd ed.,  2011

Paweł Kamiński
Autor  jest  referendarzem  sądowym w Sądzie Rejonowym w Świeciu oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rygor natychmiastowej wykonalności a egzekucja administracyjna – rozważania na temat momentu dopuszczalności wszczęcia egzekucji

W artykule jest rozważana kwestia korelacji pomiędzy nadaniem nieostatecznej decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności a prowadzeniem postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na podstawie takiej decyzji.

Słowa kluczowe: rygor natychmiastowej wykonalności, egzekucja, decyzja, zawieszenie, umorzenie

Paweł Kamiński
The author is a court referendary at the District Court in Świecie and doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Immediate Enforceability and Administrative Enforcement. Reflections about the Moment when Initiation of Enforcement is Permissible

The article contains reflections about the question of correlation between making a non-final tax decision immediately enforceable and conducting enforcement proceedings on the basis of an enforcement order issued on the basis of such a decision.

Keywords: immediate enforceability, enforcement, decision, suspension,  annulment

Bibliografia

Dauter B. [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. S. Babiarz, Warszawa 2017, uwagi do art. 239b
Presnarowicz S. [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. L. Etel, Warszawa 2017, uwagi do art. 239b

Wojciech Majkowski
Autor  jest  doradcą  podatkowym i radcą prawnym
Iwona Krzemińska
Autorka  jest  doradcą  podatkowym, doktorantem na Wydziale  Prawa  i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Problematyka stosowania właściwej wersji językowej przepisów na przykładzie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku pomiędzy Polską a Szwecją

W komentowanym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę podatnika i utrzymał w mocy wyrok WSA w Warszawie z 16.12.2015 r. , w którym sąd I instancji stwierdził, że w sytuacji istnienia różnic pomiędzy wersjami językowymi art. 11 ust. 1 konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie 19.11.2004 r.  – dalej umowa polsko-szwedzka – konieczne jest, na podstawie art. 30 tej umowy, odwołanie się do jej angielskiej wersji językowej. Sąd uznał zatem, że rozbieżność pomiędzy tekstem polskim a pozostałymi wersjami językowymi umowy polsko-szwedzkiej jest rozbieżnością interpretacyjną i polski podatnik ma obowiązek odwołać się do brzmienia umowy w języku obcym. Kwestia ta ma istotne znaczenie – nie tylko w sferze teoretycznej wykładni prawa, ale również na tle rzeczywistego stosunku państwa do podatnika działającego w zaufaniu do tekstu prawa opublikowanego we właściwym dla niego języku urzędowym.

Słowa kluczowe: rzeczywisty beneficjent, klauzula rzeczywistego beneficjenta, rozbieżności, rozbieżności interpretacyjne, wadliwość umowy, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wojciech Majkowski

The author is an attorney at law and tax advisor

Iwona Krzemińska
The author is a tax advisor, doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw

Problems of Using the Correct Language Version of Provisions on the Example of Agreement on Double Tax Avoidance with Respect to Taxes on Income and on Capital between Poland and Sweden

In  the  commented  judgment,  the  Supreme  Administrative Court  rejected  a  taxpayer’s  complaint  and  upheld  the  judgment  of  the  Provincial  Administrative  Court  in  Warsaw of 16 December 2015, in which the court of fi rst instance found that if there are discrepancies between the language versions of  Article  11(1)  of  the  Convention  between  the  Government of the Republic of Poland and the Government of the Kingdom of Sweden for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, signed in Stockholm on 19 November 2004 (Poland-Sweden Agreement) it is necessary, pursuant to Article 30 of the Agreement, to refer to the English version. Therefore, the court considered that the discrepancy between the  Polish  text  and  the  remaining  language  versions  of  the Poland-Sweden Agreement was an interpretive one and that the Polish taxpayer had a duty to consult the version of the Agreement in a foreign language. This issue is important, not only in the sphere of theoretical interpretation of the law, but also against the background of the actual position of the state vis-a-vis a taxpayer making decisions based on trust in a legal instrument published in the taxpayer’s official language.

Keywords: benefi cial owner, benefi cial owner’s clause, discrepancies, interpretive discrepancies, defects of an agreement, Double Taxation Avoidance Agreement

Bibliografia

Engelen F.A., Interpretation of Tax Treaties under International Law: A Study of Articles 31, 32, and 33 of the Vienna Convention on the Law of Treaties and Their Application to Tax Treaties, „IBFD Doctoral Series” 2004/7

Filipczyk H., Glosa do wyroku NSA z dnia 2 lutego 2012 r., II FSK 1398/10, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2012/3

Gardiner R.K., Treaty Interpretation, Oxford OUP 2010 ILC, Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, Vol. II, „Yearbook of the International Law Commission”, United Nations, 1966

International and Comparative Taxation. Essays in Honour of Klaus Vogel, Series on International Taxation, Kluwer Law International 2002

Lang M., The Interpretation of Tax Treaties and Authentic Languages [w:] Essays on Tax Treaties, IBFD 2013

Łabędzka D., Majkowski M., Problemy związane ze stosowaniem właściwej wersji językowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku na podstawie umowy pomiędzy Polską i Szwecją, „Przegląd Podatkowy” 2012/8

Marchocka K., Glosa do wyroku NSA z dnia 2 lutego 2012 r., II FSK 1398/10, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2013/4

Model Konwencji OECD. Komentarz, red. B. Brzeziński, Warszawa 2010
Multilingual Texts and Interpretation of Tax Treaties and EC Tax Law, red. G. Maisto, EC and International Tax Law Series, IBFD, 2005

Nykiel W., Wykładnia prawa podatkowego wewnętrznego, międzynarodowego i prawa podatkowego Unii Europejskiej, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2004/4

Reimer E., Germany Interpretation of Tax Treaties, „European Taxation” 1999/12

Resch R.X., Not in Good Faith – A Critique of the Vienna Convention Rule of Interpretation Concerning its Application to Plurilingual (Tax) Treaties, „British Tax Review” 2014/3

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz, red. M. Zasiewska, A. Oktawiec, J. Chorązka, Warszawa 2011

Vogel K., Double Taxation Conventions, Commentary, 3rd ed., 1997

Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, rozdział I, Ewolucja klauzuli beneficial ownership, LEX/el. 2015

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym
Przedawnienie odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

Dariusz M. Malinowski
Limitation by Time of Heirs’ Liability for Tax Debts of the Testator (Deceased)

Aleksandra Dajnowicz
XIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego, Kraków 23–24.03.2019 r. – relacja

Aleksandra Dajnowicz
13th Nationwide Polish Tax Law Conference, Krakow 23–24 March 2019 – a report

Wojciech Morawski
I edycja konkursu Tax Everest – Akademickich Mistrzostw Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego

Wojciech Morawski
First Tax Everest Competition – Polish Academic Championship in writing Master’s theses from the field of tax law

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych  Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym  specjalizującym  się w prawie podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law

CoJ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor  jest  kierownikiem Ośrodka  Studiów  Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr  hab.  Krzysztof  Lasiński-Sulecki,  Professor of the Nicolaus Copernicus University
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor

CoJ rulings: review

dr Filip Majdowski
Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów; wyrażone  poglądy  niekoniecznie  odzwierciedlają  stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

dr Filip Majdowski
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance; the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

Mandatory Split Payment Mechanism

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top