Prawo17 lutego, 2021

Przegląd Podatkowy 2/2021

Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany od 1.01.2021 r.

dr Jowita Pustuł

Autorka jest doradcą podatkowym i radcą prawnym oraz adiunktem w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. ORCID: 0000–0003–0063–7880

Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany od 1.01.2021 r.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie najważniejszych zmian podatkowych wprowadzonych 1.01.2021 r. do ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. Omówione zmiany wynikają z uchwalenia 28.11.2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – dalej ustawa nowelizująca. Przedmiotem artykułu nie są zmiany wprowadzone przepisami ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 3 (tj. zmiany dotyczące ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych).

Słowa kluczowe: podatek dochodowy, ceny transferowe, restrukturyzacja, strata
podatkowa, połączenie, aport, spółka komandytowa, spółka jawna, amortyzacja

 

dr Jowita Pustuł
The author is a tax adviser and an attorney at law, she is also an assistant professor at the Department of Financial Law, Jagiellonian University in Krakow. ORCID: 0000-0003-0063-7880

Corporate Income Tax - Changes from 1 January 2021

This article discusses the main changes relating to taxes, introduced on 1 January 2021 into the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax (CIT Act). The presented changes result from the adoption, on 28 November 2020, of the Act to Amend the PIT Act, the CIT Act, the Act on Flat-Rate Tax on Certain Income Earned by Natural Persons, and Certain Other Acts. This article does not consider the changes resulting from the Act to Amend the CIT Act and Certain Other Acts (i.e. those concerning flat-rate tax on income of companies).

Keywords: income tax, transfer pricing, restructuring, taxable loss, merger, non-cash
(in-kind) contribution, limited partnership, registered partnership, depreciation/amortization
 

Bibliografia / References:

Łożykowski A., Sarnowski J., Estoński CIT w Polsce, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych jako propozycja podatku od zysków dystrybuowanych w polskim systemie podatkowym, „Przegląd Podatkowy” 2020/10
Missala W., Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników, „Przegląd Podatkowy” 2021/1
Pustuł J., Trybunał Konstytucyjny i przepisy prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2016/5


Iwona Krzemińska
Autorka jest doradcą podatkowym, menedżerem w KPMG Tax M. Michna sp.k., doktorantką na Uniwersytecie Warszawskim. ORCID: 0000-0003-0141-8428
Wojciech Majkowski
Autor jest doradcą podatkowym, radcą prawnym, dyrektorem w KPMG Tax M. Michna sp.k.

Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)

Podejście look-through approach nie zostało wprost wyrażone w przepisach polskich ustaw o podatkach dochodowych. Niemniej zastosowanie tej koncepcji potwierdziło Ministerstwo Finansów w projekcie objaśnień z 19.06.2019 r. do przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Po stronie polskich płatników podatku u źródła (withholding tax – WHT), zwłaszcza po wprowadzeniu dodatkowych sankcji, tj. dodatkowego zobowiązania podatkowego, rodzi się szereg uzasadnionych wątpliwości odnośnie do tego, do których płatności oraz odbiorców należy stosować podejście look-through. Przy tym nie jest to koncepcja nowa w polskim prawie podatkowym. Autorzy poddają analizie pojęcie look-through w kilku kontekstach na gruncie podatkowym, które nie są związane bezpośrednio z WHT.

Słowa kluczowe:look-through, beneficial owner, podatek u źródła

 

Iwona Krzemińska
The author is a tax adviser, a manager at KPMG Tax M. Michna sp.k.; a doctoral student at the University of Warsaw. ORCID: 0000-0003-0141-8428
Wojciech Majkowski
The author is a tax adviser and an attorney at law, a director at KPMG Tax M. Michna sp.k.

Application of the So-Called Look-Through Approach by a Polish Withholding Tax Payer

The look-through approach has not been expressly provided for in the Polish income tax statutes. Nevertheless, the applicability of this conception was confirmed by the Ministry of Finance in the draft explanation of 19 June 2019 on the provisions on withholding tax collection. Polish payers of withholding tax (WHT), especially after the introduction of additional sanctions, i.e. additional tax liability, have a number of justified doubts about which payments and which recipients the look-through approach should apply to. Moreover, this is not a new conception in Polish tax law. The authors analyse the notion of ‘look-through’ in several tax-related contexts, not directly connected with WHT.

Keywords:look-through, beneficial owner, withholding tax (WHT)
 

Bibliografia / References:

Bany K., Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku, Warszawa 2016

Calianno J.M., Collins M.J., Notice 2007–9: a sound approach for applying the U.S. CFC look-through rule, „Tax Notes International” 2007/45

Calianno J.M., Collins M.J., The CFC look-through rule: U.S. congress changes landscape of Subpart F, „Tax Notes International” 2006/43

Felderer D. [w:] Taxation of Artistes and Sportsmen in International Tax Law, red. W. Loukota, M. Stefaner, Linde Verlag Wien, Wien 2007

HJI Panayi Ch., Double Taxation, Tax Treaties, Treaty Shopping and the European Community, Kluwer Law International 2007

Lipowski T., Raje podatkowe a unikanie opodatkowania, Warszawa 2004

Model Tax Convention on Income and on Capital 2010: Full Version

Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2014

Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku: wersja skrócona, stan prawny na 22.07.2010 r.

Sicular D., The new look-through rule: w(h)ither Subpart F, „Tax Notes International” 2007/46

Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Warszawa 2015

Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) po zmianach w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku z 2014 r., „Przegląd Podatkowy” 2015/9

Wilk M., Utrwalona praktyka interpretacyjna jako element systemu interpretacji podatkowych, „Przegląd Podatkowy” 2017/10

Wilk M., Znaczenie przesłanki rzeczywistego właściciela (beneficial owner) dla zastosowania zwolnienia dywidend z podatku u źródła, „Przegląd Podatkowy” 2020/8

Wilk M., Knawa K., Nowy system poboru podatku u źródła: suma wszystkich błędów, czyli o „uszczelnianiu” systemu podatkowego „dziurawymi” przepisami, „Przegląd Podatkowy” 2020/1

Wiśniewski M., Czasowy częściowy brak efektywnego opodatkowania przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i należności uzyskiwanych przez nierezydentów podatku dochodowego od osób prawnych, „Przegląd Podatkowy” 2019/9

Zdyb M., Instytucja właściciela faktycznego (beneficial owner) w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, „Przegląd Podatkowy” 2009/6

Zdyb M., Nadużywanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zjawisko treaty shopping, cz. 2, „Przegląd Podatkowy” 2007/8


Jakub Wirski
Autor jest doradcą podatkowym, współpracownikiem kancelarii Gardens Tax & Legal.  ORCID: 0000-0002-2798-3735

Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło fortuny

Opodatkowanie spółek niemających osobowości prawnej i ich wspólników cechuje się istotnymi odrębnościami. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że pomimo powszechnego wykorzystania tego rodzaju spółek w prowadzeniu działalności gospodarczej, w praktyce stosowania prawa podatkowego istnieją poważne rozbieżności stanowisk dotyczących opodatkowania tych spółek i ich wspólników na gruncie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług w niektórych stanach faktycznych. W zakresie podatków dochodowych niniejszy artykuł dotyczy spółek jawnych niebędących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych oraz spółek partnerskich.

Słowa kluczowe:spółka osobowa, podatek dochodowy, podatek od towarów i usług,
restrukturyzacja, wkłady

 

Jakub Wirski
The author is a tax adviser cooperating with Gardens Tax & Legal law firm. ORCID: 0000-0002-2798-3735

Taxation of Partnerships and Their Partners: Tax Wheel of Fortune

Taxation of partnerships, which are not legal persons, and their partners has certain important peculiar features. This article aims to demonstrate that, despite the common use of partnership form in the pursuit of business activity, in the practice of applying tax law there are serious discrepancies in views on taxation of partnerships and their partners with income taxes and value added tax in certain contexts. As far as income taxes are concerned, this article focuses on registered partnerships, which do not pay corporate income tax, and professional partnerships.

Keywords:partnership, income tax, value added tax, restructuring, contributions
 

Bibliografia / References:

Adamiak J., Skutki podatkowe w PIT częściowego zwrotu wkładu w formie pieniężnej wniesionego do spółki komandytowej, „Monitor Podatkowy” 2020/2

Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Legalis 2020

Gargul M., Oleś W., Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, LEX/el. 2013

Hanusz A., W kwestii autonomii prawa podatkowego [w:] Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków, red. A. Kostecki, Kraków 2000, za: P. Borszowski, Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku, LEX/el. 2010

Kidyba A., Komentarz aktualizowany do art. 1–300 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2020

Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Legalis 2020

Opodatkowanie spółek, red. H. Litwińczuk, LEX/el. 2016

Matarewicz J., Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010

Namysłowski R., Dywidenda rzeczowa [w:] Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności, red. B. Brzeziński, D. Dominik-Ogińska, K. Lasiński-Sulecki, LEX/el. 2016

Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, LEX/el. 2018

Szalbierz P., Częściowy zwrot wkładu wspólnika [w:] Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników, red. A. Mariański, LEX/el. 2018


dr Katarzyna Knawa
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doradcą podatkowym w FinTaxLegal.  ORCID: 0000-0003-0122-1721

Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUłAP-ką

Pełnomocnictwa elektroniczne budzą wiele wątpliwości w praktyce stosowania prawa i w orzecznictwie. Organy podatkowe i sądy w sposób bardzo nieufny odnoszą się do tego typu pełnomocnictw, skanów dokumentów sporządzonych w formie pisemnej (podobnie jak kiedyś do kserokopii). W szczególności odmawia się dokumentom w formie elektronicznej w formacie .pdf – w sposób całkowicie nieuzasadniony – przymiotu dokumentu elektronicznego, także wtedy, gdy został on opatrzony przez pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy przypomnieć, że dokument elektroniczny to przecież „odrębna całość znaczeniowa zbioru danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisanym na informatycznym nośniku danych”. Może istota tkwi właśnie w treści tej definicji, która dla przeciętnego użytkownika komputera i adresata przepisów prawa jest zbyt enigmatyczna. Wprowadza aurę tajemniczości, niewiele wnosząc, a wręcz komplikując zrozumienie spraw, które skomplikowane nie są. Przepisy dotyczące pełnomocnictw elektronicznych, odpisów elektronicznych pełnomocnictw sporządzonych w formie dokumentu są jasne i nie powinny budzić wątpliwości. W niniejszym artykule autorka porządkuje problematykę pełnomocnictw na gruncie ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – wskazując w jakiej formie mogą być udzielone poszczególne rodzaje pełnomocnictw (ogólne, szczególne), kiedy mamy do czynienia z elektronicznym odpisem pełnomocnictwa i że nie można sporządzić odpisu elektronicznego pełnomocnictwa elektronicznego. Ponadto w artykule wskazano prawidłową interpretację przepisów dotyczących pełnomocnictw w sytuacji, w której pełnomocnik korzysta z ePUAP. Autorka zwraca uwagę, że niezgodna z prawem jest praktyka organów podatkowych, które żądają, aby odpis pełnomocnictwa sporządzonego w formie papierowej – zamiast przez ePUAP – musiał być przesyłany pocztą do akt postępowania.

Pobierz treść artykułu

Słowa kluczowe:pełnomocnictwo, pełnomocnictwo elektroniczne, odpis pełnomocnictwa,
uwierzytelnienie pełnomocnictwa, podpis elektroniczny, ePUAP

 

dr Katarzyna Knawa
The author is an assistant professor at the Department of Real Estate Law and Tax Law, Cracow University of Economics, and a tax adviser at FinTaxLegal. ORCID: 0000-0003-0122-1721

On ‘Hard Copy’ and ‘Electronic’ Powers of Attorney in Tax Proceedings, That Is, When Electronic Platform of Public Administration Services ePUAP Can Become a Trap

Electronic powers of attorney give rise to many doubts in the practice of applying the law and in case law. Tax authorities and courts are very distrustful of this kind of POAs, scans of documents prepared in writing (like it was the case with photocopies in the past). In particular, documents in the electronic form in .pdf format are – completely unjustifiably – denied the attribute of electronic documents, also when signed by the attorney with a qualified electronic signature. It should be reminded that an electronic document is ‘a separate unit of meaning of a set of data, organized in a specific internal structure and stored on a digital data medium’. Maybe the crux of the problem is precisely the contents of this definition, which is too vague for an average computer user and addressee of legal provisions. It is shrouded in mystery, which does little to help, or even hinders, understanding things that are by no means complex. The provisions on electronic POAs, copies of electronic POAs prepared in document form are clear and should not cause doubts. In this article the author systematizes the topic of POAs under the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance, indicating in what form various (general or specific) kinds of POAs can be granted, when we are dealing with an electronic copy of a POA and that it is impossible to make an electronic copy of an electronic POA. Moreover, the article provides the correct interpretation of provisions on POAs when the attorney uses ePUAP platform. The author points out that it is unlawful for tax authorities to demand that copies of POAs prepared in paper form be sent by post, rather than by ePUAP platform, to be included in case files.

Keywords:power of attorney, electronic (digital) power of attorney, copy of a power of
attorney, authentication of a power of attorney, electronic signature, ePUAP
(Electronic Platform of Public Administration Services)
 

Bibliografia / References:
Kwiatek B., Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym, LEX/el. 2020


dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ
Autor jest profesorem w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, adwokatem, doradcą podatkowym. ORCID: 0000-0002-0843-4167

O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych

Komentowany wyrok jest warty odnotowania nie tylko dlatego, że dotyka istotnego problemu proceduralnego, tj. interpretacji obowiązujących przepisów o pełnomocnictwie szczególnym, ale również, a może przede wszystkim, z tego powodu, że ujawnia wadliwą strategię interpretacyjną dotyczącą rozstrzygnięcia tego, czy zmiana przepisów o pełnomocnictwie powinna wpłynąć na zmianę praktyki stosowania przepisów oraz czy na gruncie nowych regulacji można korzystać z dotychczasowego dorobku orzeczniczego w zakresie uchylonego art. 137 § 3 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. Uzasadnienie głosowanego orzeczenia pokazuje jednocześnie jak wskutek zamkniętego kręgu wzajemnych odesłań uzasadniający słuszność przyjętej tezy, nie przyjmując i nie analizując żadnych innych racji można przeforsować określoną strategię interpretacyjną przepisów i to w sytuacji, gdy mimo zmiany regulacji prawnej organy stosujące prawo, a również sądy administracyjne kontrolujące działalność organów podatkowych, nie rewidują podejścia w sposobie interpretacji ustaw podatkowych.

Słowa kluczowe:pełnomocnik szczególny, akta sprawy podatkowej, kontrola podatkowa,
postępowanie podatkowe

 

dr hab. Dariusz Strzelec, associate professor of the University of Lodz
The author is a professor at the Department of Tax Law, University of Lodz, an advocate, and a tax adviser. ORCID: 0000-0002-0843-4167

On Adjudicating Routine in Tax Cases

The commented judgment is worthy of note not only because it touches upon an important procedural problem, i.e. interpretation of the applicable provisions on special powers of attorney, but also, perhaps mainly, because it brings to light a defective interpretive strategy concerning decisions whether amendments to provisions regulating powers of attorney should lead to a change in the practice of applying the provisions and whether under the new regulations one can rely on existing case law relating to the repealed Article 137(3) of the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance. The justification of the commented judgment shows at the same time how, owing to a closed circle of mutual references justifying the adopted thesis, without accepting or analysing any other arguments, one can force through a certain strategy of interpreting provisions and do so in a situation when, despite a legislative amendment, the authorities applying the law as well as administrative courts reviewing the decisions of tax authorities do not revise their approach to interpreting tax statutes.

Keywords:special attorney, tax case file, tax inspection, tax proceedings

Bibliografia / References:

Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2015

Adamiak B., Przedmiot postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, „Państwo i Prawo” 2001/8

Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Ordynacja podatkowa – Komentarz, Warszawa 2013

Bielska-Brodziak A., Tobor Z., Zmiana w przepisach jako argument w dyskursie interpretacyjnym, „Państwo i Prawo” 2009/9

Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A. i in., Ordynacja podatkowa – Komentarz praktyczny, Gdańsk 2015

Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008

Filipek J., Sprawa odmowy wszczęcia i sprawa umorzenia postępowania administracyjnego [w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. nadz. dr. hab. Ludwikowi Żukowskiemu, red. J. Posłuszny, Z. Czarnik, R. Sawuła, Przemyśl–Rzeszów 2009

Grzybowski T., Wpływ zmian prawa na jego wykładnię, LEX/el. 2013

Grzybowski T., Zmiana tekstu prawnego a zmiana normatywna, „Państwo i Prawo” 2010/4

Hauser R., Rola przepisów procesowych w realizacji norm materialnego prawa administracyjnego [w:] red. Z. Leoński, Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, Poznań 1998

Kiełkowski T., Sprawa administracyjna, Kraków 2004

Krawiec G., Wznowienie ogólnego postępowania administracyjnego, Sosnowiec 2007

Strzelec D., Skuteczność pełnomocnictwa złożonego w trakcie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej w toku postępowania podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2017/8

Tobor Z., Wykładnia historyczna [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie: studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, red. M. Mikołajczyk, Katowice–Białystok 2010

Woś T., Pojęcie „sprawy” w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego, AUW 1990/1022, Prawo CLVIII


Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Przegląd zmian w podatkach i opłatach na 2021 r. 

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser

Review of Changes in Taxes and Charges on 2021 


dr Błażej Kuźniacki
Autor jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Senior Research Fellow w Amsterdamskim Centrum Prawa Podatkowego na Uniwersytecie w Amsterdamie, radcą prawnym i wicedyrektorem ds. strategicznego doradztwa podatkowego i rozstrzygania sporów w PwC Polska. W latach 2018–2019 był zastępcą dyrektora w Ministerstwie Finansów m.in. pełniąc rolę właściwej władzy (the Competent Authority) w międzynarodowych procedurach wzajemnego porozumiewania się w celu rozstrzygania sporów na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Poglądy wyrażone w artykule są wynikiem badań naukowych autora i nie powinny być kojarzone ze stanowiskami, które autor zajmuje w podmiotach nieakademickich. ORCID: 0000-0002-3459-7656

Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta (3) 

W trzeciej części artykułu przedstawię i odniosę się do błędnej w mojej ocenie koncepcji rzeczywistego właściciela (BO), czyli uznania, że ta koncepcja to klauzula antyabuzywna (nieporozumienie 3), co potwierdza geneza wprowadzenia BO do Modelu Konwencji OECD z 1977 r. W artykule dokonam próby wykazania, że geneza wprowadzenia BO do Modelu Konwencji OECD z 1977 r. nie potwierdza dominującej, antyabuzywnej roli BO. Odniosę się również do błędnego, w mojej opinii, automatycznego postrzegania zjawiska treaty shopping jako praktyki abuzywnej.

Słowa kluczowe:rzeczywisty właściciel (BO), alokacja dochodu, klauzula antyabuzywna,
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dyrektywy unijne, Trybunał
Sprawiedliwości, UE, OECD

 

dr Błażej Kuźniacki
The author is an assistant professor at the Faculty of Law and Administration, Lazarski University, a Senior Research Fellow at the Amsterdam Centre for Tax Law at the University of Amsterdam, an attorney at law, and the Deputy Director for Strategic Tax Advice & Dispute Resolution at PwC Poland. In 2018–2019 he was a deputy director at the Ministry of Finance; one of his roles was that of the Competent Authority in international mutual agreement procedures aimed at resolving disputes arising under double taxation agreements. The views expressed in the article are the result of the author’s academic research and should not be associated with the posts held by the author in non-academic entities. ORCID: 0000-0002-3459-7656

Tax Idées Fixes, or Stories of Misunderstandings Concerning the Beneficial Owner in Polish Tax Law Practice and Studies (3)

In the third part of the article, I am going to present and comment on the wrong – in my opinion – concept of beneficial owner (BO), that is, recognition of this concept as an anti-avoidance clause (third misunderstanding), which is confirmed by the origin of introduction of BO into the OECD Model Tax Convention of 1977. In the article, I will attempt to demonstrate that the origin of introduction of BO into the OECD Model Tax Convention of 1977 does not confirm the dominant anti-avoidance role of the BO. I will also comment on the erroneous – in my view – automatic classification of the phenomenon of treaty shopping as a tax avoidance practice.

Keywords:beneficial owner (BO), income allocation, anti-avoidance rule, double taxation
agreement, EU directive, Court of Justice of the EU, OECD

Bibliografia / References:

Arnold B.J., International – Tax Treaty News, „Bulletin for International Taxation” 2010, Vol. 64, No. 7

Arnold B.J., Tax Treaties and Tax Avoidance: The 2003 Revisions to the Commentary to the OECD Model, „Bulletin for International Taxation” 2004, Vol. 58, No. 6

Avery Jones J.F., The Beneficial Ownership Concept Was Never Necessary in the Model [w:] Beneficial Ownership: Recent Trends, red. M. Lang [et al.], IBFD 2013, Books IBFD

Avi-Yonah R.S., Panayi Ch., Rethinking Treaty Shopping: Lessons for the European Union [w:] Tax Treaties: Building Bridges between Law and Economics, red. M. Lang [et al.], Amsterdam 2010

Baerentzen S.H., Lejour A., Van ’t Riet M., Limitation of Holding Structures for Intra-EU Dividends: An End to Tax Avoidance?, „World Tax Journal” 2020, Vol. 12, No. 2

Baker P., Double Taxation Conventions, Third Edition, London: Sweet & Maxwell, 2001

Baker P., Tax Treaty Case Law Around the Globe 2020, konferencja online organizowana przez European Tax College of the Fiscal Institute Tilburg oraz Institute for Austrian and International Tax Law, 15–16.05.2020 r.

Brzeziński B., O zjawisku nadużycia prawa podatkowego przez administrację podatkową, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2014/1

Danon R.J., Tax treaty abuse from a Swiss perspective: Current state of affairs, uncertainties and future perspective [w:] Au carrefour des contributions: Mélanges de droit fiscal en l’honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, Stämpfli 2020

Danon R.J., The Beneficial Ownership Limitation in Articles 10, 11 and 12 OECD Model and Conduit Companies in Pre-and Post-BEPS Tax Treaty Policy: Do We (Still) Need It? [w:] Current Tax Treaty Issues: 50th Anniversary of the International Tax Group, red. G. Maisto, IBFD 2020, Online Books

Danon R.J., The PPT in Post-BEPS Tax Treaty Law: It Is a GAAR but Just a GAAR!, „Bulletin for International Taxation” 2020, Vol. 74, No. 4/5, sek. 2.1.2.

De Broe L, International Tax Planning and Prevention of Abuse: A Study under Domestic Tax Law, Tax Treaties and EC Law in Relation to Conduit and Base Companies, Doctoral Series IBFD – Academic Council, Vol. 14, Amsterdam: IBFD 2008

Ellis M., The Influence of the OECD Commentaries on Treaty Interpretation – Response to Prof Dr Klaus Vogel, „Bulletin for International Fiscal Documentation” 2000, Vol. 54, No. 12

Filipczyk H., Zakaz nadużycia prawa przez organy podatkowe, „Przegląd Podatkowy” 2019/9

Haslehner W., Art. 10, marg. n. 83, s. 832 oraz Art. 11 [w:] Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, red. A. Rust, red. E. Reimer, 4th edition, vol. 1, Alphen aan den Rjin: Wolters Kluwer Law & Business 2015

Jain S., Chapter 4: Substantive Business activity [w:] S. Jain, Effectiveness of the Beneficial Test in Conduit Company Cases, IBFD 2013, Online Books

Jiménez A.M., Beneficial Ownership – Global Tax Treaty Commentaries, Amsterdam: IBFD 2020

Knawa K., Wilk M., Nowy system poboru podatku u źródła: suma wszystkich błędów, czyli o „uszczelnianiu” systemu podatkowego „dziurawymi” przepisami, „Przegląd Podatkowy” 2020/1

Krzemińska I., Nurzyński M., Czy odbiorca płatności powinien posiadać substancję gospodarczą, aby być uznanym za rzeczywistego właściciela?, „Kazus Podatkowy” 2020/1

Kuźniacki B., Controlled Foreign Companies and Tax Avoidance. International and Comparative Perspectives with Specific Reference to Polish Tax and Constitutional Law, EU Law and Tax Treaties, Warszawa 2020

Kuźniacki B., Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta (1), „Przegląd Podatkowy” 2020/12

Kuźniacki B., Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta (2), „Przegląd Podatkowy” 2021/1

Kuźniacki B., Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Podstawy wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz stanowisko Ministerstwa Finansów i OECD (2), „Przegląd Podatkowy” 2015/2

Majdowski F., Instytucja rzeczywistego beneficjenta – prawdziwe i urojone cele klauzuli dotyczącej pasywnych płatności na gruncie traktatów podatkowych, „Przegląd Podatkowy” 2020/9

Mączyński D., Międzynarodowe Prawo Podatkowe, Warszawa 2015

Ng R., The Concept of Beneficial Ownership [w:] History of Tax Treaties, red. T. Ecker, red. G. Ressler, Wiedeń: Linde 2011

Observations of Member Countries on Difficulties Raised by the OECD Draft Convention on Income and on Capital (Note by the Secretary of the Committee), TFD/FC/216, 9.05.1967 r.

OECD, Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, 1998

OECD, Model Double Taxation Convention on Income and Capital 1977, Paryż, 19.10.1977 r.

OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Full Version), Paryż, 15.04.2019 r.

OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2003, Paryż, 20.01.2003 r.

OECD, Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6: 2015 Final Report, Paryż: 2015, pkt 17

Raport Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ONZ, Abuse of tax treaties and treaty shopping, 15.11.2005 r., E/C.18/2005/2

Rosenbloom H.D., Tax Treaty Abuse: Problems and Issues, „Law and Policy in International Business” 1983, Vol. 15, No. 3

Summary of Discussions at the Seventh Meeting of Working Party no 1 on Double Taxation, (13th–15th February, 1973), DAF/CFA/WP1/73.5 & Corrigendum, 11.04.1973 r.

Valta M., Art. 12 [w:] Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, red. A. Rust, red. E. Reimer, 4th edition, vol. 1, Alphen aan den Rjin: Wolters Kluwer Law & Business 2015

Van Weeghel S., Deconstruction of the Principal Purposes Test, „World Tax Journal” 2019, Vol. 11, No. 1, IBFD Online Database

Van Weeghel S., The Improper Use of Tax Treaties With Particular Reference to the Netherlands and the United States, Series on International Taxation, Boston: Kluwer Law International 1998

Vann R., Beneficial Ownership: What Does History (and Maybe Policy) Tell Us [w:] Beneficial Ownership: Recent Trends, red. M. Lang [et al.], IBFD 2013, Books IBFD

Wacławczyk A., Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na przykładzie regulacji dotyczących podatku u źródła – czy urzędowe objaśnienia podatkowe mogą naprawiać błędy ustawodawcy? [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. 2, red. J. Głuchowski, Warszawa 2019

Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Warszawa 2015

Working Party no. 27 of the Fiscal Committee (Luxembourg – France – Netherlands), Preliminary report on suggested amendments to articles 11 and 12 of the Draft Convention, relating to interest and royalties respectively, FC/WP27(68)1, 30.12.1968 r.

Working Party No. 27 of the Fiscal committee (Luxembourg – France – Netherlands), Report on suggested amendments to Articles 11 and 12 of the Draft Convention, relating to interest and royalties respectively, FC/WP27(70)1, 16.02.1970 r.

Zalasiński A., The ECJ’s Decisions in the Danish “Beneficial Ownership” Cases: Impact on the Reaction to Tax Avoidance in the European Union, „International Tax Studies” 2019, Vol. 2, No. 4, IBFD Database


dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK

Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review 


dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

Łożykowski A., Sarnowski J., Estoński CIT w Polsce, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych jako propozycja podatku od zysków dystrybuowanych w polskim systemie podatkowym, „Przegląd Podatkowy” 2020/10

Missala W., Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników, „Przegląd Podatkowy” 2021/1

Pustuł J., Trybunał Konstytucyjny i przepisy prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2016/5

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top