Przegląd Podatkowy
Prawo23 listopada, 2023

Przegląd Podatkowy 12/2023

Krajowy System e-Faktur obowiązkowy od 1.07.2024 r. – praktyczne aspekty wdrożenia KSeFJanina Fornalik
Autorka jest doradcą podatkowym, partnerem w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Krajowy System e-Faktur obowiązkowy od 1.07.2024 r. – praktyczne aspekty wdrożenia KSeF

Od 1.07.2024 r. podatników czeka rewolucja w zakresie fakturowania. Od tego dnia obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) będzie dotyczył wszystkich podatników VAT czynnych, a od 1.01.2025 r. także podatników VAT zwolnionych. Choć pojawiają się postulaty, aby terminy te zostały przesunięte, w tym momencie trudno przewidzieć, jaka jest szansa, że zostaną one uwzględnione. Firmy powinny więc już rozpocząć przygotowania do wdrożenia KSeF, ponieważ będzie ono wymagało zmian w funkcjonowaniu całego biznesu.

Słowa kluczowe: KSeF, e-faktury, faktury ustrukturyzowane, faktury elektroniczne

Janina Fornalik
The author is a tax adviser, a partner at MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy tax consultancy, Warsaw, Poland

National e-Invoicing System Mandatory from 1 July 2024: Practical Aspects of Its Implementation

From 1 July 2024, a revolution in invoicing awaits taxpayers. From that date, the obligation to issue structured invoices in the National e-Invoicing System (KSeF) will apply to all active VAT taxable persons and, from 1 January 2025, also to VAT exempt persons. Although there appear calls for these deadlines to be postponed, at this point it is difficult to predict what the chances are that they will be taken into account. Businesses should therefore already start preparing for the implementation of the KSeF, as it will require changes in the functioning of the entire structure.

Keywords: KSeF, e-invoices, structured invoices, electronic invoices

Bibliografia / References
Fornalik J., Matusiak-Frey K., KSeF. Wdrożenie w firmie , Poradnik Gazety Prawnej
Jaros K., Krzemińska M., Matusiak-Frey K., Woroszyło D., Fornalik J., Przybylski M., Krajowy System e-Faktur. Wszystko, co trzeba wiedzieć o nowym obowiązku, „Dziennik Gazeta Prawna” z 25.08.2023 r.
Krajowy System e-Faktur 2024, red. J. Fornalik, Warszawa 2023

Małgorzata Militz

Autorka jest doradcą podatkowym, partnerem w GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy sp.k.
dr Tomasz Tratkiewicz
Autor jest adiunktem na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7772-1779 

Czy wyrok TS z 5.10.2023 r., C-146/22, YD przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej, zakończy spór o stawkę w gastronomii?

W dniu 5.10.2023 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał kolejny już wyrok w sprawie polskiej, dotyczący zróżnicowania stawek VAT w obszarze gastronomii i żywności sprzedawanej w punktach detalicznych. Wydawało się, że po wyroku TS z 22.04.2021 r., C-703/19, J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Katowicach – dalej wyrok TS C-703/19, J.K. – wskazówki interpretacyjne zarówno Trybunału, jak i Rzecznika Generalnego Jeana Richarda de la Toura pozwolą na sprawne poruszanie się w dość zawiłej materii opodatkowania VAT usług gastronomicznych. Tak się jednak nie stało. Można tłumaczyć to tym, że w pierwszym wyroku stan prawny będący przedmiotem rozstrzygnięcia TS dotyczył starej matrycy stawek, podczas gdy drugi wyrok odnosił się do stanu prawnego bazującego już na nowej matrycy stawek przyjętej w 2019 r. Czy rzeczywiście jednak mała reforma stosowania stawek w VAT tak istotnie zróżnicowała opodatkowanie w obszarze gastronomii, że wcześniejsze orzeczenie TS stało się niewystarczające? Czy może wskazówki z pierwszego wyroku nie były jednak dość precyzyjne, skoro Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał za konieczne zadanie kolejnego pytania prejudycjalnego, żeby rozwikłać zawisłą przed nim sprawę zgodnie z prawem unijnym? W artykule spróbujemy odpowiedzieć na te pytania, jak również zastanowimy się, czy po dwóch wyrokach TS mamy już w końcu jasność, jak stosować krajowe przepisy w omawianym obszarze.

Słowa kluczowe: stawka VAT, gastronomia, produkty spożywcze, produkty podobne, zasada neutralności VAT

Małgorzata Militz
The author is a tax adviser, a partner at GWW Ladzinski, Cmoch i Wspólnicy sp.k., Warsaw, Poland.
dr Tomasz Tratkiewicz
The author is an assistant professor at the Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7772-1779

Will the CJ Judgment of 5 October 2023, C-146/22, YD v. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, End the Dispute about the Catering Rate?

On 5 October 2023,the Court of Justice issued another judgment (C-146/22, YD v. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - Director of the National Tax Information) in a Polish case concerning the differentiation of VAT rates in the area of catering services and that of food products sold in retail outlets. It seemed that, following the CJ judgment of 22 April 2021, C-703/19, J.K. v. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - Director of the Chamber of Tax Administration in Katowice, the interpretative guidelines from both the Court and Advocate General Jean Richard de la Tour would enable the rather intricate matter of VAT on catering services to be navigated smoothly. However, this did not happen. This can be explained by the fact that, in the first judgment, the legal situation addressed by the CJ concerned the old rate matrix, whereas the second judgment referred to a legal situation based on the new rate matrix adopted in 2019. However, did the small VAT rate reform indeed differentiate taxation in the area of catering so significantly that the earlier CJ ruling no longer sufficed? Or, perhaps, were the guidelines from the first judgment not precise enough, since the Provincial Administrative Court in Wroclaw found it necessary to make another reference for a preliminary ruling in order to resolve the case pending before it in accordance with EU law? In this article we will try to answer these questions, as well as to consider whether, after the two CJ judgments, we are finally clear on how to apply national provisions in the area in question.

Keywords: VAT rate, catering services, food products, similar products, VAT neutrality principle

Bibliografia / References
Prejs E., Sprzedaż gorącej czekolady a VAT, „Przegląd Podatkowy” 2023/11
Rogowska-Rajda B., Podobieństwo towarów w świetle VAT w kontekście zasady ścisłej wykładni stawek obniżonych, „Przegląd Podatkowy” 2022/3
Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Gastronomia w nowej matrycy stawek, „Przegląd Podatkowy” 2020/5

Wojciech Majkowski
Autor jest radcą prawnym i doradcą podatkowym, partnerem w KPMG w Polsce. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2359-158X
Łukasz Porada
Autor jest starszym konsultantem w KPMG w Polsce

Zmiana przedmiotu działalności po połączeniu a prawo do rozpoznania strat podatkowych

Przepis art. 7 ust. 3 pkt 7 został dodany do ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – z dniem 1.01.2021 r. Wywarł istotny wpływ na skutki podatkowe, w tym skutki transakcji przejęć spółek, jako że ogranicza on możliwość rozliczenia przez spółkę przejmującą strat podatkowych z lat ubiegłych po przejęciu innej spółki. W związku z licznymi wątpliwościami związanymi z interpretacją tych przepisów oraz kształtującą się na przestrzeni czasu linią orzeczniczą, w praktyce pojawiło się wiele wskazówek dotyczących wykładni tego przepisu. Celem niniejszego artykułu jest zatem przedstawienie i omówienie dotychczas wydanych interpretacji podatkowych dotyczących zmiany przedmiotu działalności podatnika w kontekście połączeń spółek kapitałowych oraz próba wyciągnięcia z tego wniosków w zakresie praktyki stosowania tego przepisu.

Słowa kluczowe: straty podatkowe, reorganizacje, połączenia

Wojciech Majkowski
The author is an attorney at law and a tax adviser, a partner at KPMG Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2359-158X
Łukasz Porada
The author is a senior consultant at KPMG Poland

Change of the Object of Business Activity After a Merger in the Context of the Right to Recognize Tax Losses


Article 7(3)(7) was added to the Polish Corporate Income Tax Act as of 1 January 2021. It has a significant impact on tax consequences, including consequences of company acquisition transactions, as it limits the ability of the acquiring company to settle its tax losses from previous years after the acquisition of another company. Due to the numerous doubts related to the interpretation of these provisions and the line of judgments shaping over that time, a lot of guidance on how to interpret this provision has emerged in practice. Therefore, the aim of this article is to present and discuss tax rulings issued so far concerning the change of the taxpayer’s object of activity in the context of mergers of companies and to seek to draw conclusions in terms of the practice of applying this provision.

Keywords: tax losses, corporate reorganizations, mergers

Bibliografia / References
Majkowski W., Sawczuk M., Nowe przepisy ograniczające rozliczenie straty w przypadku działań reorganizacyjnych, „Przegląd Podatkowy” 2022/5
Mariański A., Porada Ł., Zmiany w podatkach dochodowych w 2021 r., „Monitor Podatkowy” 2020/12
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2014
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pl/podstawowy (dostęp: 24.08.2023 r.)

dr Mikołaj Kondej
Autor jest doktorem nauk prawnych, doradcą podatkowym i radcą prawnym w PwC. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9727-3931
Aleksandra Młoczkowska-Schulz 
Autorka jest doktorantką, pracuje w Departamencie Zarządzania Wiedzą PwC. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0672-1426 

„Niekorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania” jako warunek zastosowania zwolnienia dywidendowego

W artykule omówiono jeden z warunków stosowania zwolnienia dywidendowego, w myśl którego zwolnienie to może znaleźć zastosowanie wyłącznie, jeżeli odbiorca dywidendy „nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania” (art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p.). Autorzy, wskazując, że powyższy warunek ma swoje źródło w dyrektywie Rady 2011/96/UE z 30.11.2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich – dalej dyrektywa 2011/96/UE – na podstawie analizy doktryny i orzecznictwa dochodzą do wniosku, iż miał on na celu wyłączenie spod zakresu zwolnienia wyłącznie jednostek podmiotowo zwolnionych z opodatkowania. Niezasadne jest w związku z tym utożsamianie go z koniecznością efektywnego opodatkowania odbiorcy dywidendy. Niezależnie od rozważań odnoszących się do celu dyrektywy wskazują oni też, że w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości ustawodawca krajowy ma prawo rozszerzenia zakresu zwolnienia dywidendowego również na podmioty nieobjęte dyrektywą, a brzmienie polskiej ustawy jest jednoznaczne, wyłączając spod zwolnienia jedynie jednostki podmiotowo zwolnione z opodatkowania.

Słowa kluczowe: dyrektywa dywidendowa, zwolnienie dywidendowe, klauzula subject to tax, zwolnienie przedmiotowe, zwolnienie podmiotowe, swoboda przedsiębiorczości 

dr Mikołaj Kondej
The author is a doctor of laws, a tax and legal adviser at PwC (Poznan, Poland). ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9727-3931
Aleksandra Młoczkowska-Schulz 
The author is a master of laws, a PhD student, an employee of the Knowledge Department at PwC (Warsaw, Poland). ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0672-1426

‘Not Enjoying Exemption from Income Tax on Entire Income, Regardless of the Source’ as a Condition for Applying Dividend Exemption

The article discusses one of the conditions for the application of the dividend exemption, according to which the exemption can only apply if the recipient of the dividend ‘does not enjoy exemption from income tax on its entire income, regardless of the source’ (Article 22(4)(4) of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax). While pointing out that the above condition is rooted in Council Directive 2011/96/EU of 30 November 2011 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States, the authors conclude, on the basis of their analysis of legal scholarship and case law, that the condition was intended to exclude from the exemption only entities that enjoy a subject-based exemption from taxation. It is therefore unjustifiable to equate it with the need for effective taxation of the dividend recipient. Irrespective of any considerations relating to the purpose of the Directive, the authors also point out that, in the light of the case law of the Court of Justice, the national legislature has the power to extend the scope of the dividend exemption to apply to entities not covered by the Directive as well, and the wording of the Polish statute is unambiguous, excluding from the exemption only entities that enjoy subject-based tax exemption.

Keywords: Parent-Subsidiary Directive, dividend exemption, ‘subject to tax’ clause, object-related exemption, subject-related exemption, freedom of establishment

Bibliografia / References
Arginelli P., The Court of Justice of the European Union interprets the “subject to tax” requirement provided for in the Parent-Subsidiary Directive, Kluwer International Tax Blog, 20.03.2017 r., https://kluwertaxblog.com/2017/03/20/the-court-of-justice-of-the-european-union-interprets-the-subject-to-tax-requirement-provided-for-in-the-parent-subsidiary-directive/ (dostęp: 27.10.2023 r.)
Arginelli P., The Subject-to-Tax Requirement in the EU Parent-Subsidiary Directive (2011/96), „European Taxation”, August 2017
Brokelind C., Legal Issues in Respect of the Changes to the Parent-Subsidiary Directive as a Follow-Up of the BEPS Project, „Intertax” 2015/12
De Hosson F.C., The parent-subsidiary directive, „Intertax” 1990/18
De Sousa da Camara F., Analysis of Article 2(c) of the parent-subsidiary directive. Madeira Holding Companies and their Status under the Parent-Subsidiary Directive: Another View, „The EC Tax Journal” 1995/3
Dmoch W., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2022
Douma S., Marres O., Vermeulen H., Weber D., European Tax Law Eighth Edition, Kluwer Law International 2022
Filipczyk H., Zalasiński A., Zmiany dokonane w celu uszczelnienia systemu i zapobiegania nadużyciom [w:] Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności, red. B. Brzeziński, D. Dominik-Ogińska, K. Lasiński-Sulecki, A. Zalasiński, Warszawa 2016
Haslehner W., Kofler G.W., Three Observations on the Danish Beneficial Ownership Cases, Wolters Kluwer Tax Blog, 13.03.2019 r.
Helminen M., Eu Tax Law Direct Taxation, Amsterdam 2019
Kuźniacki B., Rzeczywisty beneficjent a podatek u źródła , Warszawa 2022
Litwińczuk H., Opodatkowanie spółek, Warszawa 2016
Maisto G., Shaping EU Company Tax Policy: Amending the Tax Directives, „European Taxation” August 2002
Majdowski F., Planowanie podatkowe z wykorzystaniem zagranicznych podmiotów holdingowych – koniec pewnej epoki?Kilka uwag na tle ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dyrektyw podatkowych dotyczących tzw. pasywnych płatności, „Przegląd Podatkowy” 2019/10
Pogoński M., Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2014
Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Warszawa 2015
Varga W., Komentarz do dyrektywy 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich, LEX/el. 2014

dr Dawid Daniluk
Autor jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, współpracuje z Katedrą Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego na WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3901-8764

Udokumentowanie nabycia środków pieniężnych jako warunek zwolnienia z podatku od spadków i darowizn (aspekty konstytucyjnoprawne)

Na mocy art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn – dalej u.p.s.d. – najbliższa rodzina darczyńcy może zostać zwolniona z podatku. W celu skorzystania ze zwolnienia darowiznę trzeba zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego, a w przypadku darowizny środków pieniężnych – udokumentować ją w określony sposób. Na tle obowiązku udokumentowania darowizny pojawiły się jednak spory interpretacyjne. Problematyczną kwestią pozostawało m.in., czy wpłacenie otrzymanych przez obdarowanego pieniędzy na własne konto bankowe spełnia wymogi ustawy. Sądy administracyjne zajmowały różne stanowiska, ale w przeważającej mierze interpretowały przepisy na korzyść podatnika. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie regulacji prawnych wywołujących w tym zakresie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Sąd stwierdził, że wpłata na własny rachunek nie spełnia wymogów zwolnienia. Autor poddaje analizie przedstawiony problem w ujęciu konstytucyjnoprawnym.

Słowa kluczowe: Konstytucja, podatek od spadków i darowizn, darowizna pieniężna, zwolnienie podatkowe

dr Dawid Daniluk
The author is a doctor of laws, an attorney at law; he cooperates with the Department of Financial Law and Tax Law, Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3901-8764

Documenting the Acquisition of Funds as a Condition for Exemption from Inheritance and Gift Tax (Constitutional-Law Aspects)

Article 4a(1)( 1) and (2) of the Act of 28 July 1983 on Inheritance and Gift Tax provides for an exemption from tax for the donor’s immediate family. To benefit from the exemption,  the gift must be reported to the head of the tax office, and in the case of a cash gift, it must be documented in a specified manner. However, interpretation disputes regarding the obligation to document the gift arose. One of the problematic issues was whether the beneficiary’s depositing of the received money into his/her own bank account satisfied the requirements of the Act. Administrative courts held various positions, but predominantly they interpreted the regulations in favour of the taxpayer. The Ombudsman turned to the Supreme Administrative Court for a resolution aimed at clarifying legal regulations causing discrepancies in the case law of administrative courts. The SAC stated that depositing funds into one’s own account did not satisfy the requirements for an exemption. The author analyses the presented issue in the constitutional-law context.

Keywords: Constitution, inheritance and gift tax, cash gift, tax exemption

Bibliografia / References
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012
Borszowski P., Komentarz do art. 4a [w:] P. Borszowski, K. Musiał, A. Nita, K. Stlemaszczyk-Borszowska, J. Wantoch-Rekowski, Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, LEX/el. 2022
Dauter B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LEX/el. 2021
Goettel A., Obowiązek udokumentowania nabycia środków pieniężnych jako warunek zwolnienia zpodatku od spadków i darowizn. Glosa do wyroku NSA z 12.04.2013 r., II FSK 1628/11, „Glosa” 2014/3
Gwiazdowski R., (Nie)praworządność. Praktyka demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej w świetle teorii prawa, Warszawa 2023
Koksanowicz G., Zasada określoności przepisów w procesie stanowienia prawa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014/22
Krzywoń A., Podatki i inne daniny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Najnowsze tendencje, „Przegląd Sejmowy” 2012/1
Marusik J., Konstytucyjne zasady sprawiedliwości, równości i powszechności opodatkowania a system ulg, zwolnień, odliczeń, kwot wolnych i kosztów w podatku dochodowym, „Studia BAS” 2018/2
Nowak I., Zwolnienie dla osób najbliższych na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w świetle orzecznictwa i poglądów doktryny, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2012
Orłowski J., Konstytucyjna zasada powszechności opodatkowania – wybrane zagadnienia, „Studia Prawnoustrojowe” 2013/22
Rudnik W., Janukowicz J., Udokumentowanie dokonania darowizny jako warunek zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, „Przegląd Podatkowy” 2023/2
Rynkiewicz D., Przywileje podatkowe dla najbliższej rodziny zbywcy w podatku od spadków i darowizn, „Studia Iuridica Lublinensia” 2010/13
Szczygieł J., Komentarz do art. 4a [w:] S. Bogucki, G. Liszewski, P. Smoleń, J. Szczygieł, K. Winiarski, Podatek od spadków i darowizn. Komentarz, LEX/el. 2021
Święch-Kujawska K., Zwolnienie podatkowe z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Acta Iuris Stetinensis 2017/4
W 2021 roku hiszpańskie banki zamknęły ponad 3000 oddziałów. Protestują starsi klienci, https://forsal.pl/biznes/bankowosc/artykuly/8353720,hiszpania-banki-zamknely-tysiace-oddzialow-protestuja-starsi-klienci.html (dostęp: 7.11.2023 r.)
Ziemba M., Świeszczak K., Marcinkowska M., Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej, „Finanse” 2014/1

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Rygory formalne związane z darowiznami dokonywanymi w obrębie tzw. grupy zerowej

Dariusz M. Malinowski

The author is a tax adviser (Sandomierz, Poland)

Formal Constraints Relating to Gifts Made Within the So-called Zero-Tax Group 

Tomasz Janicki

Autor jest pracownikiem administracji skarbowej 

Skutki podatkowe zawieszenia działalności gospodarczej 

Tomasz Janicki

The author works for the fiscal administration (Torun, Poland)

Tax Consequences of Business Activity Suspension 

Iwona Strzelec
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Strzelec

The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy” (Warsaw, Poland)

Administrative Courts’ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest dyrektorem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkiem VAT Expert Group Komisji Europejskiej oraz doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University 

The author is the Head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland), a member of the VAT Expert Group of the European Commission and a tax adviser. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review

dr Ewa Prejs

Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs

The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr Filip Majdowski

Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski

The author is a former deputy director at the Tax System Department of the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw, Poland); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy