Prawo20 sierpnia, 2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 1/2019

Zmiana danych ewidencji gruntów i budynków a wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za okres poprzedzający dzień aktualizacji danych ewidencyjnych – glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 sierpnia 2017 r. (II FSK 1818/15)

Paulina Bieś-Srokosz, Remigiusz, Mazur

Change in data in the land and building registers and the level of the liability from property tax for the period preceding the date of updating the registration data – partially critical commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 9 August 2017 (II FSK 1818/15) 

The fundamental issue of this commentary is the assessment of the judgment in a case governed by Article 21, para. 1 of the Geodetic and Cartographic Law, as well as Article 1a, para. 3 of the Act on Local Taxes and Charges. 
Therefore the main question will be whether it is admissible to take evidence with respect to a given land and building register, which enables the conclusion to be drawn that a change in the registration data only involves reconciling the records with the factual situation already existing at the property.


Jan Ciechorski

Dopuszczalność powierzenia przez prezydenta miasta pełnienia obowiązków kierownika podmiotu leczniczego – glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 17 maja 2017 r. (II SA/Bd 1502/16)

Jan Ciechorski

Prohibition of entrusting a position that is to be filled through contest proceedings – approving commentary on the judgment of the Voivodship Administrative Court in Bydgoszcz of 17 May 2017 (II SA/Bd 1502/16) 

The Act on Medical Activity requires certain managerial positions to be filled after holding a contest and therefore, in principle, such a position cannot be filled if such a procedure is omitted. In view of the obligation of the territorial self-government to act on the basis and within the limits of the law, it is inadmissible to presume competence. 
I believe that, in exceptional cases, such a possibility can be admitted temporarily if continuity of managing a medical entity must be assured, while, in view of the suddenness of the situation, there is no time to hold contest proceedings.


Paweł Daniel

Prawidłowo postawiony zarzut błędnej wykładni – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lipca 2018 r. (II OSK 1932/16)

Paweł Daniel

Correctly raised allegation of an erroneous interpretation – approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 3 July 2018 (II OSK 1932/16)

Neither the provisions of the Act on Spatial Planning and Management nor the Law on Proceedings Before Administrative Courts specify the activities that a municipal council must perform in the event of an administrative court finding that the land use plan is invalid. The analysis of this judgment indicates that, in such a situation, it is necessary to proceed only to the extent necessary to bring about compliance of the plan with the provisions of the law. This obligation must be analysed separately in every case, with account taken of the guidelines contained in the judgment of the administrative court.


Adam Ostapski

Kwestia dopuszczalności stwierdzenia – na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 in fine k.p.a. – nieważności decyzji administracyjnej, którą odmówiono przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w oparciu o art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych – glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 7 listopada 2018 r. (IV SA/Wr 329/18)

Adam Ostapski

Admissibility of finding an administrative decision refusing the award of nursing benefits under Article 17, para. 1b of the Act on family benefits to be invalid – critical commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Wrocław of 7 November 2018 (IV SA/Wr 329/18)

The commentary is devoted to the ability to recognize a decision refusing to award a nursing benefit, which was issued because the disability of the person requiring care arose later than specified in Article 17, para. 1b of the Act on Family Benefits, as having been made in gross breach of the law.


Tomasz Wołowiec

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości stacji redukcyjno-pomiarowych gazu – glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 14 września 2018 r. (I SA/Wr 668/15)

Tomasz Wołowiec

Taxing reduction and metering stations with property tax – approving commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Wrocław of 14 September 2018 (I SA/Wr 668/15) 

The term technical and utility whole used in the definition of a structure should only be referred to structures as building structures. There is no doubt that both a gas pipeline and a reduction and metering station, as well as reduction and metering and metering points, are necessary for an enterprise that distributes and sells gas to operate. In practice, it is important whether or not each of these structures constitutes a technical and utility whole from the point of view of construction law.


Ewa Żołnierczyk

Opieka naprzemienna wynikająca z orzeczenia sądu a prawo do świadczenia wychowawczego – glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzie z 27 lipca 2018 r. (II SA/Łd 427/18)

Ewa Żołnierczyk

Alternating care arising from a court decision and the right to parental benefit – approving commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Łódź of 27 July 2018 (II SA/Łd 427/18) 

The presumption that alternating care over children by parents can only arise from a judgment of an ordinary court is incorrect. A body of public administration needs to conduct explanatory proceedings whenever it is in doubt as to the establishment of the appropriate circumstances of the case. A body of public administration can determine the existence of parental care for children over other means of proof if a court ruling does not follow.


Mirosław Stec

Pozbawienie dochodów samorządu województwa z tytułu usuwania drzew lub krzewów – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2018 r. (K 34/16) 

Mirosław Stec

Deprival of the voivodship self-government of income from felling trees and removing bushes – ruling of the Constitutional Tribunal of 13 December 2018 (K 34/16) 


Magdalena Raguszewska

Zastrzeżenie dopełnienia określonych czynności w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 3 października 2018 r. (SKO 4318/620/18)

Piecza zastępcza – pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzica dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej a uchylenie decyzji przyznającej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 12 października 2018 r. (SKO 4314/54/18) 

Magdalena Raguszewska

Reservation of the fulfilment of certain activities in a decision awarding educational benefit – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 3 October 2018 (SKO 4318/620/18)

Substitute custody – deprival of a parent of parental custody of a child placed in a foster home and overruling of a decision awarding a benefit to cover the costs of maintaining the child placed in a foster home – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 12 October 2018 (SKO 4314/54/18)


Barbara Michalak

Dostęp do informacji publicznej przetworzonej – ocena „szczególności dla interesu publicznego” – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 23 października 2018 r. (SKO 4541/133/18)

Projekt budowlany jako przedmiot wniosku o udostępnienie informacji publicznej – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 27 września 2018 r. (SKO 4541/139/18) 

Barbara Michalak

Access to processed public information – assessment of “especially in the public interest” – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 23 October 2018 (SKO 4541/133/18)

Construction plan as a subject of a request to provide public information – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 27 September 2018 (SKO 4541/139/18)


Gabriel Węgrzyn

Ustalenie w planie miejscowym zakazu grodzenia terenów zabudowy wielorodzinnej – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 grudnia 2017 r. (II OSK 335/17) 

Gabriel Węgrzyn

The system and organization of the municipality and the powers of its bodies. Specifying a prohibition to fence off lands with multi-family developments in the land use plan – ruling of the Supreme Administrative Court of 15 December 2017 (II OSK 335/17)


Tomasz Judecki

Niedopuszczalność uzależnienia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od częstotliwości ich odbioru – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 20 września 2017 r. (I SA/Wr 699/17)

Obowiązek organu współdziałającego w ramach procedury planistycznej w wyborze właściwej
formy współdziałania – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 23 października 2018 r. (II SA/Wr 527/18)

Granice dozwolonego zróżnicowania sytuacji prawnej emerytów i rencistów w zakresie przyznania uprawnień do ulgowych przejazdów komunikacją publiczną – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2018 r. (I GSK 548/18) 

Tomasz Judecki

Inadmissibility of making the level of the charge for municipal waste management dependent on the frequency of its collection – ruling of the Voivodship Administrative Court in Wrocław of 20 September 2017 (I SA/Wr 699/17)

Obligation of the cooperating authority within the planning procedure in choosing the appropriate form of cooperation – ruling of the Voivodship Administrative Court in Wrocław of 23 October 2018 (II SA/Wr 527/18)

Limits of the permissible differentiation of the legal situation of old-age and disability pensioners regarding the award of rights to relief in travelling by public transport – ruling of the Supreme Administrative Court of 8 May 2018 (I GSK 548/18)


Ryszard Paweł Krawczyk

Zasady wydawania aktów prawa miejscowego – uchwała nr 6/ 11/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 7 marca 2018 r.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości – uchwała nr 14/30/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 23 maja 2018 r.

Opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inkaso – uchwała nr 15/850/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 21 czerwca 2018 r., uchwała nr KI – 411/161/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 12 lipca 2018 r. 

Ryszard Paweł Krawczyk

Principles of issuing acts of local law – resolution No. 6/11/2018 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Opole of 7 March 2018

Exemption from property tax – resolution No. 14/30/2018 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Opole of 23 May 2018

Flat-rate charge for municipal waste management, collection – resolution No. 15/850/2018 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Poznań of 21 June 2018, resolution No. KI–411/161/18 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Kraków of 12 July 2018

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top