Samorząd Terytorialny
Prawo03 czerwca, 2022

Ogłoszenie o XX edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy

Wydawca i Redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” ogłaszają XX doroczny Konkurs o nagrodę im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz szczególnie wyróżniającą się pracę magisterską, traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – o problemach ustroju administracyjnego Państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych.Przyjmujemy prace prawnicze, a także prace z innych dyscyplin, zwłaszcza ekonomii i finansów publicznych, socjologii i politologii, historii, nauki o administracji publicznej, zarządzania oraz szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej. Prace mogą dotyczyć zagadnień krajowych lub przedstawiać ujęcie porównawcze.
Patronami instytucjonalnymi Konkursu są: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Konkurs obejmuje prace obronione w 2022 r.
Prace wraz z dokumentacją prosimy przysyłać w wersji elektronicznej (w postaci plików pdf) do 31 stycznia 2023 r. (decyduje data przesłania wiadomości e-mail) na adres e-mail: [email protected].
Istnieje również alternatywna opcja przesłania kompletu dokumentów i wydrukowanej pracy wraz z płytą CD pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Redakcja „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa (z dopiskiem „Konkurs ST”).
Komisja dopuści pracę do Konkursu, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
pracę obroniono w 2022 r. i zostało dołączone pisemne potwierdzenie przez Uczelnię daty obrony pracy;
zakres merytoryczny pracy odpowiada tematyce Konkursu;
dołączono dokumentację poświadczającą wysoki poziom pracy:
– do rozprawy doktorskiej – kopie recenzji z przewodu doktorskiego,
– do pracy magisterskiej – kopie recenzji oraz pisemny wniosek promotora lub jego zgodę na zgłoszenie pracy do Konkursu – z merytorycznym uzasadnieniem;
jeżeli praca została uhonorowana wyróżnieniem uczelnianym lub innym, dołącza się kopię uchwały w tej sprawie lub dyplomu;
praca w wersji elektronicznej wraz ze wszystkimi wymienionymi dokumentami w formacie plików pdf lub w wersji papierowej z załączoną na płycie CD wersją elektroniczną wpłynęła w terminie wskazanym w ogłoszeniu;
został dołączony dokładny adres korespondencyjny Autora pracy oraz adres e-mailowy i numer telefonu.

Prace mogą nadsyłać zarówno ich Autorzy, jak i Uczelnie (wydziały, instytuty, katedry, zakłady). 
Nagrodę im. Profesora Michała Kuleszy otrzymają Autorzy rozprawy doktorskiej oraz pracy magisterskiej, które zostaną uznane za szczególnie się wyróżniające i najlepsze. Intencją organizatorów Konkursu jest przyznanie jednej nagrody w każdej z obu kategorii.
Informacje w sprawie Konkursu można uzyskać w Redakcji miesięcznika „Samorząd Terytorialny”: +48 784 333 031, e-mail: [email protected].
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top