Prawo24 września, 2018

Ocenianie kształtujące nauczycieli - Grażyna Czetwertyńska

Ocenianie kształtujące uczniów jest coraz lepiej rozpoznawanym zadaniem szkoły. Znacznie mniej mówi się o kształtującym ocenianiu nauczycieli. A przecież jeśli rozwój zawodowy wymaga uczenia się, to jego skuteczność powinna być wspierana przez ocenianie kształtujące, w tym informację zwrotną. Organizacja szkolnego systemu oceniania nauczycieli uwzględniająca OK jest trudna, bo wymaga planowej i długoterminowej pracy, tworzenia środowiska sprzyjającego uczeniu się, refleksji nad własną praktyką oraz pracy zespołowej.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2018/9

Nie brakuje w nauczycielskiej prasie tekstów o ocenianiu kształtującym jako sposobie pracy z uczniami. W raporcie z 2005 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) zdefiniowała OK jako częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału, tak by móc określić, jak ma się on dalej uczyć i jak najlepiej go nauczać. Bardzo często rozszerza się pojęcie oceniania kształtującego na całościowe, skoncentrowane na celu organizowanie procesu uczenia się, w którym niezwykle ważną rolę odgrywa informacja zwrotna udzielana osobom uczącym się.
Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany – parafrazując to znane powiedzenie, można zaapelować do nauczycieli, aby oceniali uczniów tak, jak sami chcieliby być oceniani. Tyle że nawet jeśli by chcieli, rzadko są. A szkoda, bo zastosowanie pewnych założeń OK mogłoby znacząco przyczynić się do indywidualnego, profesjonalnego rozwoju nauczyciela. Stworzenie w szkole systemu, w którym nauczyciel uzyskiwałby pożyteczne informacje zwrotne, prowadziłoby zaś do istotnej zmiany jakościowej.
Aby informacja zwrotna przyniosła efekt w doskonaleniu profesjonalnego warsztatu nauczyciela, powinna spełnić następujące warunki:
- odnosić się dokładnie do celu działania (a sam cel musi być precyzyjnie określony i wpisany w plan indywidualnego rozwoju nauczyciela),
- być zrozumiała dla odbiorcy,
- być konkretna i możliwie szczegółowa,
- opierać się na obserwacjach i danych,
- być przydatna (możliwa do wykorzystania),
- być udzielana na bieżąco,
- być udzielana systematycznie,
- być wyważona, udzielana z pozycji życzliwego doradcy i mieć trwałe znaczenie.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top