Prawo24 września, 2018

Ocena pracy dyrektora szkoły - Andrzej Jasiński

Nowe rozporządzenie dotyczące kryteriów i trybu oceniania nie tylko nakłada na dyrektora szereg obowiązków związanych z oceną pracy nauczycieli zatrudnionych w kierowanej przez niego szkole, ale ustala też procedury dotyczące oceny jego pracy. I na tym właśnie zagadnieniu skupiam się w niniejszym artykule.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2018/9

Zacznę od dość istotnej uwagi, iż omawiane przeze mnie procedury i kryteria oceniania nie dotyczą osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 pr. ośw., czyli niebędącej nauczycielem, a powołanej na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Dyrektor taki jest zazwyczaj zatrudniony na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy lub kontraktu menedżerskiego i nie podlega ocenie pracy w rozumieniu przepisów Karty Nauczyciela. Opisane tu uregulowania dotyczą natomiast dyrektora będącego nauczycielem, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora przez okres co najmniej sześciu miesięcy.

Oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny (w większości przypadków jest to właściwy terytorialnie kurator oświaty) w porozumieniu z organem prowadzącym (art. 6a ust. 6 KN). Organ dokonujący oceny zasięga opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w danej placówce (art. 6a ust. 7 KN). Opinie te są wyrażane w formie pisemnej, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy i zawierają uzasadnienie (§ 12 ust. 5 r.s.k.t.o.).

Osoby oceniające muszą ustalić poziom spełniania każdego kryterium oceny pracy dyrektora z zastosowaniem wskaźników określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 6a ust. 16 KN (§ 12 ust. 7 r.s.k.t.o.). Ustawodawca ustalił, że każdy organ dokonujący oceny opracuje własny regulamin, jednak informacje przekazywane na konferencjach przez przedstawicieli kuratorów i zamieszczane na stronach internetowych KO każą przypuszczać, że najprawdopodobniej wszystkie kuratoria przyjmą jeden, z identycznymi (lub bardzo podobnymi) wskaźnikami, przy czym niektóre zostaną odrębnie ustalone dla różnych typów szkół i placówek.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top