Prawo24 września, 2018

Materiały dla nauczycieli - Opiekun stażu

Z systemem awansu zawodowego nierozerwalnie związana jest funkcja opiekuna stażu. Osoby ją pełniące mają za zadanie wspierać młodych nauczycieli w procesie adaptacji zawodowej i rozwoju w pierwszych latach pracy.Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2018/10

Procedurę awansu zawodowego można podzielić na dwa etapy: szkolny i administracyjny. Podczas pierwszego nauczyciel realizuje staż w miejscu zatrudnienia, na podstawie przygotowanego przez siebie planu rozwoju zawodowego, z realizacji którego składa sprawozdanie dyrektorowi, a ten dokonuje oceny pracy nauczyciela. Etap postępowania administracyjnego rozpoczyna się na wniosek nauczyciela skierowany do organu uprawnionego do nadania odpowiedniego stopnia awansu. W toku tego postępowania dokonywana jest ocena spełniania ustalonych przez ustawodawcę wymagań kwalifikacyjnych oraz podejmowana decyzja w sprawie nadania (lub odmowy nadania) stopnia.
W obydwu etapach pojawia się opiekun stażu. W pierwszym wspiera nauczycieli stażystów i kontraktowych w działaniach podejmowanych podczas stażu oraz opracowuje opinię o dorobku zawodowym swojego podopiecznego, w drugim bierze udział w pracach komisji egzaminacyjnej powoływanej dla osób ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top