Prawo27 lipca, 2021

Finanse Komunalne 4/2021

Komunalizacja a zarządzanie małymi portami morskimi – dylematy gmin (cz. II)dr hab. Grażyna Cern
profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
ORCID: 0000-0002-3213-6186

Komunalizacja a zarządzanie małymi portami morskimi – dylematy gmin (cz. II)

W publikacji przedstawiona została problematyka związana z funkcjonowaniem małych portów morskich. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części omówiono problematykę związaną z komunalizacją małych portów oraz wpływ stosunków własnościowych na ich rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej, natomiast w drugiej części przeprowadzono analizę form organizacyjno-prawnych zarządzania małymi portami morskimi.
W drugiej części artykułu skupiono się głównie na odpowiedzi na pytanie o to, jaka forma organizacyjno-prawna portu jest dla gminy najwłaściwsza, jeżeli zdecyduje się ona na komunalizację portu. Natomiast pominięto omówienie form organizacyjno-prawnych podmiotów zarządzających związanych z portami mającymi podstawowe znaczenie dla gospodarki narodowej.

Słowa kluczowe: małe porty morskie, gmina, komunalizacja, stosunki własnościowe, spółki

Dr hab. Grażyna Cern 
professor at the State University of Applied Sciences in Elbląg
ORCID: 0000-0002-3213-6186

Communalization vs. management of small sea ports – dilemmas of municipalities (part II)

The article presents issues related to the functioning of small sea ports. The analysis consists of two parts. The first part of the article addresses the issue of communalization of small ports and the influence of ownership on their development and business activities, while the second part analyses the organizational and legal forms of managing small sea ports.
The second part of the article focuses primarily on answering the question of which organizational and legal form of a port is the most appropriate for a municipality if it decides to communalize a port. However, a discussion of the organizational and legal forms of managing entities related to ports of fundamental importance to the national economy has been omitted.

Keywords:
small sea ports, municipality, communalization, ownership, companies

Bibliografia / References
Adamowicz M., Przyszłość regulacji problematyki portów morskich, „Prawo Morskie” 2012, t. XXVIII.
Adamowicz M., Status podmiotu zarządzającego portem morskim o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej – wybrane aspekty prawne, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, t. XXXVIII.
Banasiński C., Jarosiński K., Ustawa o gospodarce komunalnej, Warszawa 2017.
Cern G., Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych wykonywanych przez gminę – uwagi teoretyczne i praktyczne [w:] Sposoby realizacji zadań publicznych, red. B. Dolnicki, Warszawa 2017.
Cern G., Wzajemne przenikanie prawa publicznego i prywatnego w działalności spółek komunalnych – wybrane zagadnienia [w:] Wzajemne oddziaływanie gałęzi prawa publicznego i prywatnego, red. P. Bieś-Srokosz, J. Srokosz, E. Żelasko-Makowska, Częstochowa 2017.
Cern G., Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Warszawa 2019.
Glapa A., Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych, Warszawa 2005.
Gonet W., Partnerstwo publiczno-prywatne – kierunki zmian, „Przegląd Legislacyjny” 2008/3.
Grzelakowski A.S., Krośnicka K., Strategia rozwoju małych portów morskich polskiego wybrzeża, Gdynia 2005.
Grzelachowski A.S., Matczak M., Formy aktywizacji rozwoju średnich i małych portów morskich polskiego wybrzeża. Modele zarządzania małymi portami – rekomendacje dla Polski, Kancelaria Senatu. Biuro analiz i dokumentacji. Dział analiz i opracowań tematycznych, Warszawa 2010.
Kidyba A., Kilka uwag dotyczących statutu prawnego zarządcy przedsiębiorstwem, „Przegląd Prawa Handlowego” 1996/4.
Klimek H., Dąbrowski J., Europejska polityka portowa, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, red. H. Klimek, O. Dębicka, Gdańsk 2011.
Młynarczyk J., Ze studiów nad prawnym modelem zarządzania polskimi portami morskimi, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, t. XXXII.
Nogalski B., Szreder J., Walentynowicz P., Partnerstwo publiczno-prywatne jako szansa rozwoju lokalnego, bariery i korzyści [w:] Uwarunkowania funkcjonowania sektora publicznego, red. M. Oliński, Olsztyn 2006.
Sulima-Chlaszczak K., Przekształcenia strukturalno-własnościowe w polskich portach morskich [w:] Ekonomika portów morskich i polityka portowa, red. L. Kuźma, Gdańsk 2003.
Szczurek W., Działalność gospodarcza gmin w portach morskich, Gdańsk 2002.
Szumański A., Specyfika prawna spółek portowych, „Prawo Morskie” 2000, t. XIV.
Szwankowski S., Stan i uwarunkowania aktywizacji oraz rozwoju małych portów morskich [w:] Małe porty szansą dla rozwoju gmin, red. D. Waldziński, Gdańsk 1996. 
Turek M., Jonek-Kowalska I., Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Identyfikacja szans i zagrożeń, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2011/58. 
Wancke P., Nieruchomości. Leksykon pojęć i definicji, Warszawa 2007.
Zawadzki K., Partnerstwo publiczno-prywatne jako źródło finansowania wielkoformatowych imprez sportowych [w:] Dylematy i wyzwania finansów publicznych, red. T. Juja, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010/141.

Luiza Budner-Iwanicka 
doktorantka w Katedrze Prawa Finansowego i Gospodarki Narodowej Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie; prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku; zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych; przewodnicząca Komisji Analiz Budżetowych Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych; radca prawny
ORCID: 0000-0002-7323-6140

Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r.

Opracowanie przedstawia sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r. Tekst powstał na podstawie „Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r.”, przedłożonego Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych w czerwcu 2021 r.

Słowa kluczowe: budżet jednostek samorządu terytorialnego, dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych

Luiza Budner-Iwanicka 
PhD student at the Chair of Financial Law and National Economy of the Faculty of Law at Masaryk University in Brno; president of the Regional Chamber of Audit in Gdańsk, deputy chairperson of the National Council of the Regional Chambers of Audit, chairperson of the Budget Analyses Commission of the National Council of the Regional Chambers of Audit, legal counsel
ORCID: 0000-0002-7323-6140

Achievement of budgets by local authority units in 2020

The article presents the financial situation of local authorities in 2020. It was based on the ‘Report on the activities of the regional chambers of audit and the achievement of the budget by local authority units in 2020’, which was submitted to the Sejm and the Senate of the Republic of Poland by the National Council of the Regional Chambers of Audit in June 2021.

Keywords: local authority unit budget, local authority unit income and expenditure, National Council of the Regional Chambers of Audit, report on the activities of the regional chambers of audit


dr hab. Wojciech Gonet
profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
ORCID: 0000-0003-0066-706X
udział w autorstwie tekstu – 50%

dr Bartłomiej Suchodolski
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ORCID: 0000-0002-6033-4825
udział w autorstwie tekstu – 50%

Stabilność dochodów i wydatków publicznych w sytuacjach kryzysowych w kontekście realizacji zadań publicznych

Artykuł dotyczy wpływu kataklizmów naturalnych i kryzysów ekonomicznych na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Stwierdzono, że sytuacje nadzwyczajne powodują konieczność dokonania w budżecie zmian polegających na ograniczeniu wcześniej zaplanowanych wydatków, rezygnacji z realizacji części zdań lub ograniczeniu ich zakresu. W tych przypadkach administracja publiczna powinna mieć swobodę decydowania o tym, jakie wydatki ograniczyć, z wykonania jakich zadań zrezygnować, gdyż tworzenie sztywnych regulacji prawnych mogłoby utrudnić podjęcie szybkich działań ratujących obywateli, mienie prywatne i publiczne.

Słowa kluczowe: kataklizm, budżet, wydatki, dochody, kryzys

Dr hab. Wojciech Gonet

Professor of the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities – Faculty of Social Sciences, Institute of Political Science and Administration
ORCID: 0000-0003-0066-706X
commitment to the preparation of the article – 50%

Dr Bartłomiej Suchodolski
Faculty of Social Sciences, Institute of Political Science and Administration, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities 
ORCID: 0000-0002-6033-4825
commitment to the preparation of the article – 50%

Stability of public income and expenditure in crisis situations in the context of fulfilling public tasks

The article addresses the impact of natural disasters and economic crises on state and local government budgets. It was stated that emergency situations make it necessary to make changes in the budget by reducing previously planned expenditure, withdrawing from the fulfilment of some tasks or reducing their scope. In such cases, public administration should have the freedom to decide which expenditures to limit and which tasks to abandon, as the creation of rigid legal rules could make it difficult to take rapid measures to save citizens, as well as private and public property.

Keywords: natural disaster, budget, expenditure, income, crisis

Bibliografia / References
Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 1996 r., Najwyższa Izba Kontroli, https://www.nik.gov.pl/analiza-budzetu-panstwa/archiwum/ (dostęp 17.06.2021 r.).
Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 1997 r., Najwyższa Izba Kontroli, https://www.nik.gov.pl/analiza-budzetu-panstwa/archiwum/ (dostęp 17.06.2021 r.).
Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 1998 r., Najwyższa Izba Kontroli, https://www.nik.gov.pl/analiza-budzetu-panstwa/archiwum/ (dostęp 17.06.2021 r.).
Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, https://www.nik.gov.pl/analiza-budzetu-panstwa/archiwum/ (dostęp 17.06.2021 r.)
Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, https://www.nik.gov.pl/analiza-budzetu-panstwa/archiwum/ (dostęp 17.06.2021 r.).
Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, https://www.nik.gov.pl/analiza-budzetu-panstwa/archiwum/ (dostęp 17.06.2021 r.).
Hajder K., Below J., Polityka zwalczania współczesnego kryzysu gospodarczego. Między Hayekiem a Keynesem, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2015/3.
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/interwencjonizm;3915184.html (dostęp 17.06.2021 r.).
Jastrzębska M., Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016/6 (84), cz. 1.
Kornberger-Sokołowska E., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012.
Kosikowski C., Salachna J.M. (red.), Finanse samorządowe: 580 pytań i odpowiedzi, Warszawa 2012.
Ludwiczak B., Efektywność wydatków powiatów wschodniego regionu Polski w latach 2008-2012, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014/4 (40).
Owsiak S. (red.), Budżet władz lokalnych, Warszawa 2002.
Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2013.
Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Poznań 1997.
Skica T., Efektywność wydatkowania publicznego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania” 2010/14.
Sobczyk A., Finansowanie rozwoju gminy z dochodów własnych, „Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2009/77.
Suchodolski B., Samorząd powiatowy i jego rola w kreowaniu rozwoju lokalnego, Siedlce 2020.
Zeman-Miszewska E., Samorząd lokalny – dobro publiczne czy klubowe, http://www.pte.pl/kongres/referaty/Zeman-Miszewska%20Ewa/Zeman-Miszewska%20Ewa%20-%20SAMORZ%C4%84D%20LOKALNY%20%E2%80%93%20DOBRO%20PUBLICZNE%20CZY%20KLUBOWE.pdf (dostęp 19.08.2020 r.).

dr hab. Bogumił Pahl, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

kierownik Katedry Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
ORCID: 0000-0003-4089-7580
udział w autorstwie tekstu – 50%

dr Marcin Radziłowicz 
sekretarz Miasta Ełku, wykładowca akademicki
udział w autorstwie tekstu – 50%
ORCID: 0000-0002-5514-3629

Opodatkowanie nieruchomości i obiektów budowlanych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24.02.2021 r., SK 39/19, na przykładzie Agencji Mienia Wojskowego. Glosa aprobująca do wyroku NSA z 4.03.2021 r., III FSK 896/21

Opodatkowanie majątku nieruchomego podmiotów wykonujących działalność gospodarczą od lat stanowi przedmiot licznych sporów. W szczególności potęgują się one w przypadku, gdy działalność gospodarcza nie ma charakteru działalności podstawowej. Świetnym tego przykładem jest glosowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący opodatkowania majątku będącego we władaniu Agencji Mienia Wojskowego. Rozstrzygnięcie odbiega od dotychczasowych wyroków zapadających w identycznych lub podobnych sprawach. Stanowi to konsekwencję wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24.02.2021 r., SK 39/19.

Słowa kluczowe:
podatek od nieruchomości, Agencja Mienia Wojskowego, działalność gospodarcza, majątek przedsiębiorców i innych podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24.02.2021 r.

Dr hab. Bogumił Pahl, Professor of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn 
Head of the Chair of Financial Law and Tax Law at the Faculty of Law and Administration; member of the Expert Group on Local Tax Law
ORCID: 0000-0003-4089-7580
commitment to the preparation of the article – 50%

Dr Marcin Radziłowicz 
Secretary of the Town of Ełk, university lecturer
commitment to the preparation of the article – 50%
ORCID: 0000-0002-5514-3629

Taxation of real property and buildings of legal persons and unincorporated organizational units after the judgment of the Constitutional Tribunal of 24 February 2021, SK 39/19, using the example of the Military Property Agency. Approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 4 March 2021, III FSK 896/21

Taxation of real property of entities conducting business activity has been the subject of numerous disputes for years. They are particularly intensified in the case where economic activity is not of a primary nature. An excellent example of this is the judgment of the Supreme Administrative Court in question on the taxation of property managed by the Military Property Agency. The judgment differs from previous judgments issued in identical or similar cases. It is a consequence of the judgment of the Constitutional Tribunal of 24 February 2021, SK 39/19.

Keywords: property tax, Military Property Agency, business activity, property of entrepreneurs and other entities conducting business, judgment of the Constitutional Tribunal of 24 February 2021

Bibliografia / References
Dowgier R., Glosa do wyroku TK z dnia 12 grudnia 2017 r., SK 13/15, „Zeszyty Naukowe Naczelnego Sądu Administracyjnego” 2018/3.
Etel L., Dowgier R., Liszewski G., Pahl B., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, Warszawa 2020.
Pahl B., Opodatkowanie budowli będących w posiadaniu rolnika (przedsiębiorcy), „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2016/10.

dr hab. Zbigniew Czarnik, profesor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższ
ej 
sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego 
ORCID: 0000-0001-8459-1108 

Recenzja monografii Macieja Hadela, Zakład usług publicznych. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 2020, ss. 379

Dr hab. Zbigniew Czarnik, Professor of the WSPiA University of Rzeszów 
Judge of the Supreme Administrative Court 
ORCID: 0000-0001-8459-1108 

Review of the monograph by Maciej Hadel, Public service establishment. Administrative law study, Warsaw 2020, pp. 379

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top