quick-fixes btw
Fiscaliteit & Accounting18 november, 2019

‘Quick-fixes’ voor vereenvoudiging grensoverschrijdende handel in het Btw-wetboek

De ‘wet van 3 november 2019’ vult het Btw-wetboek aan met een regeling inzake voorraad op afroep en met regels voor kettingverkopen. En ze wijzigt de voorwaarden voor de btw-vrijstelling die van toepassing is op de ‘intracommunautaire leveringen’ van goederen. Daarnaast brengt ze in het Btw-wetboek technische wijzigingen aan met betrekking tot het territoriale toepassingsgebied van de douanewetgeving, als gevolg van de opname van de ‘Italiaanse gemeente Campione d’Italia’ en de ‘Italiaanse wateren van het meer van Lugano’ in het douanegebied van de Europese Unie.

Quick-fixes

Eind 1992 werd bij de afschaffing van de fiscale binnengrenzen tussen de lidstaten een overgangsregeling inzake btw aangenomen. Aangezien de invoering van een definitieve btw-regeling voor het intracommunautair handelsverkeer nog een aantal jaren zal vergen, keurde Europa alvast enkele specifieke maatregelen (‘quick fixes’) goed om binnen de bestaande btw-regeling bepaalde regelingen voor ondernemingen te harmoniseren en te vereenvoudigen. Deze maatregelen staan in richtlijn (EU)2018/1910.

Het gaat om punctuele verbeteringen van de Europese btw-regels die van toepassing zijn op grensoverschrijdende handelingen met betrekking tot:

  • de vereenvoudigingsregeling inzake voorraad op afroep;
  • de toewijzing van de verzending of het vervoer bij kettingverkopen;
  • het verplicht stellen van het btw-identificatienummer van de afnemer voor toepassing van het btw-nultarief;
  • de grondvoorwaarden voor de toepassing van de btw-nultarief bij intracommunautaire leveringen van goederen.

De wet van 3 november 2019 voegt deze Europese ‘quick fixes’ nu toe aan het Btw-wetboek.

Regeling inzake voorraad op afroep

Met een ‘voorraad op afroep’ wordt de situatie bedoeld waarbij de leverancier op het tijdstip van vervoer van de goederen naar een andere lidstaat al de identiteit kent van de persoon die de goederen verkrijgt en aan wie de goederen in een later stadium en na aankomst ervan in de lidstaat van bestemming zullen worden geleverd. Daardoor ontstaat in de huidige situatie een gelijkgestelde levering (in de lidstaat van vertrek van de goederen) en een gelijkgestelde intracommunautaire verwerving (in de lidstaat van aankomst van de goederen), gevolgd door een ‘binnenlandse’ levering in de lidstaat van aankomst, en is het nodig dat de leverancier voor btw-doeleinden in die lidstaat wordt geïdentificeerd.

Om dit te voorkomen, zullen dergelijke transacties, indien zij tussen twee belastingplichtigen plaatsvinden, onder bepaalde voorwaarden als één vrijgestelde levering in de lidstaat van vertrek en één intracommunautaire verwerving in de lidstaat van aankomst worden beschouwd.

Om een adequate follow-up van de goederen door de belastingdiensten te waarborgen, moeten zowel de leverancier als de afnemer een register bijhouden van de voorraad goederen op afroep waarop deze regels van toepassing zijn. Bovendien moet de identiteit van de afnemers aan wie de in het kader van de regeling voorraad op afroep verzonden goederen zullen worden geleverd, in een later stadium in de lijst van de leverancier worden vermeld.

De meeste lidstaten hebben al een eigen nationale vereenvoudigingsregeling hiervoor. Via deze aanpassing worden deze vereenvoudigingsregelingen gelijk in elke lidstaat.

Kettingverkopen

‘Kettingverkopen’ zijn opeenvolgende leveringen van dezelfde goederen die aan waarbij de geleverde goederen aan één enkel intracommunautair vervoer tussen twee lidstaten zijn onderworpen. De intracommunautaire beweging van de goederen moet uitsluitend worden toegeschreven aan één van de leveringen, en alleen die levering moet in aanmerking komen voor de btw-vrijstelling voor intracommunautaire leveringen. De andere leveringen in de keten moeten worden belast, waarvoor de btw-identificatie van de leverancier in de lidstaat van levering nodig zou kunnen zijn.

Om te voorkomen dat lidstaten een andere aanpak volgen, die tot dubbele belastingheffing of niet-belastingheffing kan leiden, en om de rechtszekerheid voor marktdeelnemers te vergroten, wordt als gemeenschappelijke regel vastgesteld dat het vervoer van de goederen aan één levering binnen de keten van transacties moet worden toegeschreven mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Btw-identificatienummer en voorwaarden voor vrijstelling van intracommunautaire leveringen

Volgens het Btw-Wetboek zijn leveringen van goederen vrijgesteld wanneer:

  • de goederen worden vervoerd naar een andere lidstaat, en;
  • de leveringen worden verricht voor een andere belastingplichtige die in een andere lidstaat ertoe gehouden is daar zijn intracommunautaire verwervingen van goederen aan de belasting te onderwerpen.

De laatste jaren deden zich een aantal praktische en juridische moeilijkheden voor met betrekking tot de toepassing van deze vrijstelling, die vooral de strijd tegen de fiscale fraude bemoeilijkte.

Daarom besliste Europa om bijkomende voorwaarden toe te voegen, namelijk dat:

  • de afnemer in een andere lidstaat moet beschikken over een btw-identificatienummer;
  • hij dit btw-identificatienummer moet hebben meegedeeld aan de leverancier, en
  • de leverancier deze levering moet hebben opgenomen in zijn btw-opgave van intracommunautaire handelingen.

Wanneer de leverancier niet over het geldige btw-identificatienummer van zijn afnemer beschikt, zal hij de vrijstelling vanaf 1 januari 2020 dus niet meer kunnen toepassen.

De btw-opgave van de intracommunautaire handelingen wordt verder als absoluut essentieel beschouwd om de lidstaat waar de vervoerde goederen aankomen, te informeren over de aanwezigheid van goederen op haar grondgebied. De wet van 3 november 2019 treedt in werking op 1 januari 2020.

Gerelateerde onderwerpen bekijken
Tax & Accounting
monKEY
De meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals.
Taxworld
Taxworld Newsletter
Doe zoals 9.000 vakgenoten en ontvang onze tweewekelijkse TaxWorld Newsletter
Back To Top