A senior female executive and a coworker outside an office walking and talking discussing plans in a digital tablet
Skatt & Ekonomiapril 27, 2023

Vad är skillnaden mellan prognos och budget?

Vad är egentligen skillnaden mellan prognos och budget? Det reder vi ut i den här artikeln. Prognos och budget är två olika typer av planeringsverktyg som används av företag för att planera och hantera sin ekonomi. Även om båda dessa verktyg används för att göra finansiella beräkningar och uppskattningar, finns det tydliga skillnader mellan dem. 


Vad är en budget? 

En budget är en plan som visar företagets förväntade intäkter och kostnader under en viss period. Budgeten upprättas normalt på årsbasis och används som en referenspunkt för att kontrollera företagets faktiska intäkter och kostnader under året. Budgeten hjälper företaget att planera och sätta mål, vilket gör det lättare att fatta beslut om företagets framtida strategier. En budget är en uppskattning och görs normalt för ett år i taget. 


Vad är en prognos? 

En prognos är också en uppskattning av hur företaget kommer att prestera under en viss period – men där verkligt utfall används tillsammans med budgeten som underlag för uppskattningen. Prognoser kan användas för att förutsäga företagets framtida intäkter, kostnader och likviditet, samt för att identifiera eventuella risker eller möjligheter. Prognoser kan uppdateras regelbundet för att återspegla den senaste informationen om företaget och dess omgivande marknad. Prognoser används för att säkerställa att verksamheten styrs i rätt riktning så att budget och mål kan uppnås. 


Skillnaden mellan prognos och budget 

En stor skillnad mellan budget och prognos är att en prognos består av en del verkligt utfall och en del uppskattat utfall, det vill säga budgeten. En annan skillnad är tidsramen. En budget är normalt upprättad för ett år i taget, medan en prognos kan vara kortare eller längre och kan uppdateras löpande. En tredje skillnad är att en budget oftast handlar om mål och ambitioner, medan prognosen handlar om uppföljning och att styra verksamheten i rätt riktning, så att fastslagna mål uppnås. 


Sammanfattning 

Både prognos och budget är alltså viktiga verktyg för företag att planera och hantera sin ekonomi. Skillnaden mellan dem är att en budget är en plan för intäkter och kostnader under en viss period, medan en prognos är en uppskattning av företagets framtida prestation under en viss period, där faktiska resultat vägs in. Prognoser kan också uppdateras löpande varefter nya förutsättningar blir kända. Båda dessa verktyg är viktiga för att företag ska kunna ta beslut om framtida strategier och planera för framtida utmaningar och möjligheter.
Camilla Einarsson1
Produktspecialist Capego Finsit
Produktspecialist på Wolters Kluwer sedan 2018 och produktägare för rapporteringsverktyget Capego Finsit.
Back To Top