Business woman looking att finance spreadsheet
Skatt & Ekonomioktober 08, 2021

Redovisningskonsultens rapportering - Kraven på skriftliga kommentarer enligt Reko och Rex

Får din uppdragsgivare verkligen fullständiga kommentarer till sin periodrapport? Vad måste du skriva om i din periodrapport? Uppfyller du kraven i Reko/Rex? Är du tillräckligt proaktiv och ger dina uppdragsgivare de skriftliga upplysningar som de har rätt till?

Redovisningskonsultens ansvar enligt Reko och Rex

Camilla EinarssonSom auktoriserad redovisningskonsult, eller konsult på byrå som arbetar enligt Reko/Rex, har du ett stort ansvar när det gäller kommunikation och rapportering till din kund. Att enbart maila iväg en avstämd resultat- och balansräkning en gång i månaden räcker oftast inte.

Du som redovisningskonsult ska verka för att uppdragsgivarens behov tillgodoses och uppdragsgivarens intresse ska stå i centrum. För att kunna uppnå det måste du som redovisningskonsult vara aktiv och din kommunikation till uppdragsgivaren ska enligt Reko/Rex vara anpassad och tydlig.

Rapporter ska alltid rimlighetsbedömas. De ska vara fullständiga, överskådliga och anpassade efter uppdragsgivarens behov.

Rapporterna ska utgöra ett bra beslutsunderlag för uppdragsgivaren. En första grundförutsättning för det är att rapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ställning och att eventuella avvikelser från detta dokumenteras och kommenteras.

Rapporter ska också utformas på ett lättförståeligt sätt, som gör det lätt för mottagaren att tillgodogöra sig informationen. Rex tar upp grafiska presentationer och nyckeltal som exempel på bra presentationsverktyg.

Vad säger Reko och Rex mer?

Enligt Reko och Rex ska rapporter vid behov kompletteras med skriftliga kommentarer. Detta är skall-krav i normgivningen och något som konsulter måste följa.

Utöver upplysningar som kan anses vara bra att lämna om tex utfall och avvikelser, fastslår Rex att skriftliga kommentarer alltid ska lämnas om väsentliga avvikelser, t ex väsentliga avvikelser mellan utfall och jämförelsevärden som budget eller föregående år.

Reko/Rex är också tydliga vad gäller krav på kommunikation kring transaktioner som är ofullständiga eller saknar underlag. Om det finns poster på OBS-konton eller konton där underlag saknas eller är ofullständiga, ska du som konsult snarast rapportera till uppdragsgivaren vilka poster som kontot innehåller. Du ska även verka för att kontot skyndsamt utreds och nollställs.

Våra standards i Reko/Rex är även tydlig i kraven på skriftlig kommunikation om väsentliga händelser.

Rapportering av väsentliga händelser (Reko 850, Rex 650)

Om du som konsult vid utförandet av ditt uppdrag befarar eller konstaterar väsentliga brister, väsentliga händelser eller väsentliga felaktigheter i uppdragsgivarens verksamhet ska du så snart som möjligt rapportera till uppdragsgivaren om dina iakttagelser. Det kan t ex vara aktuellt om det finns anledning att anta att mer än halva aktiekapitalet i ett aktiebolag är förbrukat, om det finns anledning att anta att det finns lån som har lämnats i strid med aktiebolagslagen eller om det finns anledning att anta att företaget inte längre kan betala sina skulder. I det sistnämnda exemplet ska du som konsult inte bara informera om risken, utan ska också enligt normgivningen upplysa uppdragstagaren om de regler som gäller.

När du som konsult befarar eller konstaterar en väsentlig händelse, är du skyldig att rapportera till uppdragsgivaren så snart som möjligt. Rex fastslår att denna rapportering ska vara skriftlig, medan Reko skriver att skriftlig kommunikation rekommenderas.

Dina uppdragsgivare har rätt att få rapporter som de kan förstå och använda

Tänk dig in i din uppdragsgivares situation. Vad är väsentligt att rapportera till din uppdragsgivare, vad måste du rapportera och vilken kunskapsnivå har din uppdragsgivare? Din uppdragsgivare har rätt att få rapporter av dig som den förstår och har användning för. Säkerställ att du inte bara rapporterar det du ska, utan att du också når fram med budskapet till din uppdragsgivare.

Capego Finsit gör en del av jobbet åt dig

Genom att använda Capego Finsit kan du enkelt skapa periodrapporter till dina kunder som uppfyller kraven i Reko/Rex. Du skapar lätt upp en tydlig, lättförståelig och överskådlig periodrapport med färdigt innehåll, grafer och nyckeltal. Du och din uppdragsgivare kan snabbt få en översiktlig bild av resultat och ställning, både i siffror och grafiskt. Den mer intresserade läsaren kan enkelt borra sig ner i rapporten och få veta mer om utfall, ända ner till transaktionsnivå.

I rapporten finns färdiga standardtexter att använda. Det innebär att du snabbt och effektivt kan kommentera utfall, avvikelser, väsentliga händelser och säkerställa dokumentationskraven enligt Reko och Rex.

Självklart kan du även anpassa de standardiserade rapporterna för det fall du bättre vill möta din uppdragsgivares behov.

Den färdiga rapporten skickar du till din kund direkt ifrån Capego Finsit. Rapporten arkiveras också där, enkelt åtkomligt för både dig och uppdragsgivaren. Självklart kan du i efterhand följa historiken och se när rapporten publicerades, av vem etc.

Läs mer om Capego Finsit
Läs mer om periodrapporter i Capego Finsit

Våra svenska standards:
Reko – Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster 2021, FAR
Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag 2021, Srf Konsulterna

Camilla Einarsson1
Produktspecialist Capego Finsit
Produktspecialist på Wolters Kluwer sedan 2018 och produktägare för rapporteringsverktyget Capego Finsit.
Back To Top