Solar energy panels and windmills against blue sky on summer day, background
Skatt & Ekonomifebruari 10, 2021

Skatteverket om installation av grön teknik

Den 1 januari 2021 infördes en ny skattereduktion för installation av grön teknik. Vid installation av exempelvis solceller vid bostaden medges man skattereduktion både för arbetskostnaden och för själva materialkostnaden, under förutsättning att man köper materialet av utföraren. Det är några av tolkningarna som Skatteverket har gjort med anledning av de nya reglerna. I den här artikeln sammanfattar vi tre ställningstaganden från Skatteverket.

Skattereduktion för installation av grön teknik

Den 1 januari 2021 infördes en ny skattereduktion för installation av grön teknik i småhus, bostadsrätter och ägarlägenheter.

För att ha rätt till skattereduktionen ska köparen av installationen

 • under någon del av beskattningsåret varit obegränsat skattskyldig i Sverige,
 • vid årets utgång ha fyllt 18 år,
 • äga bostaden där installationen utförs samt att
 • installationen är hänförlig till det egna hushållet (eller förälders hushåll om föräldern är bosatt i Sverige).

Underlaget för skattereduktionen utgörs av det debiterade beloppet för arbete och material inklusive moms för installation av

 • nätanslutet solcellsstystem,
 • system för lagring av egenproducerad elenergi och
 • laddningspunkt för elfordon.

Skattereduktionen är 15 procent av underlaget för installation av solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad el och laddningspunkt för elfordon. Den sammanlagda skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor.

Skattereduktionen hanteras inom fakturamodellen med preliminär och slutlig skattereduktion. Det innebär att köparen av installationen betalar en del av kostnaden till utföraren, som därefter ansöker om resterande del från Skatteverket. För rätt till skattereduktion måste betalningen ske elektroniskt, exempelvis med kontokort eller Swish.

Den som utför installationen ska vara godkänd för F-skatt när avtalet om installationen träffas eller när ersättningen betalas. Utbetalning från Skatteverket får begäras efter att installationen har utförts och betalats och ska ha kommit in elektroniskt till Skatteverket senast den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet betalades.

Installationen ska ha skett i Sverige eller i ett land inom EES.

Kostnader som ger respektive inte ger skattereduktion

Liksom vid rut- och rotavdrag är arbetskostnaden underlag för skattereduktionen. Men vid installation av grön teknik får även kostnaden för materialet räknas med. Det gäller enligt Skatteverket när utföraren av installationen tillhandahåller materialet i samband med installationen. Om köparen av installationen köper materialet av någon annan kan skattereduktion inte medges för materialkostnaden. I ett sådant fall kan köparen enbart få skattereduktion för arbetskostnaden. En säljare som enbart tillhandahåller material kan således inte ses som en utförare som kan begära utbetalning från Skatteverket.

Ytterligare ett krav för rätt till skattereduktion är enligt Skatteverket att köparen av installationen köper materialet, det vill säga att äganderätten till exempelvis solpanelerna övergår till köparen. En köpare av installation av grön teknik som hyr eller leasar materialet har således inte rätt till skattereduktion för materialet enligt Skatteverket. Det är återigen en situation där köparen bara har rätt till skattereduktion för arbetskostnaden.

En utförarens vinstpåslag ligger med i underlaget för skattereduktion.

Exempel på kostnader som inte får räknas med underlaget för skattereduktion är

 • kostnader för resor och frakt,
 • projekteringskostnader,
 • kostnader för maskiner och utrustning och
 • administrationskostnader.

Schablon vid totalentreprenad till fast pris

Vid totalentreprenad till fast pris erbjuds en kund ett i förväg uppgjort pris från en utförare för en tjänst som omfattar samtliga kostnader för entreprenaden, det vill säga både arbete, material, transporter, projektering med mera. I dessa fall kan det vara svårt att fastställa underlaget för skattereduktionen.

Branschorganisationen Svensk Solenergi har beräknat att i snitt tre procent av totalpriset per installation avser kostnader som normalt inte ger rätt till skattereduktion. Skatteverket anser att schablonen är rimlig. Det innebär att vid totalentreprenad till fast pris kan underlaget för beräkning av skattereduktionen schablonmässigt beräknas till 97 procent av totalpriset.

Enligt Skatteverket kan schablonberäkningen även användas vid utbyten av nätanslutet solcellssystem, lagring av egenproducerad el och laddningspunkt för elfordon.

Skatteverket om förskottsbetalningar

Som nämns ovan krävs att installationen är utförd och betald för att utföraren ska kunna få en utbetalning från Skatteverket. Om köparen betalar en del av kostnaden för installationen innan den är utförd ska det enligt Skatteverket jämställas med en förskottsbetalning. För att en sådan ska få ingå i underlaget för skattereduktion krävs att utföraren färdigställt installationen samma år som förskottsbetalningen har gjorts, samt att köparen därefter betalat det resterande beloppet samma år.

Om installationen inte färdigställs och slutbetalas samma år kan utbetalningen till utföraren och därmed skattereduktionen inte medges för den del av kostnaden som har betalats i förskott.

Exempel

Det avtalade priset för installation av solceller är 100 000 kronor. Kostnader som inte ger rätt till skattereduktion är 3 000 kronor och 97 000 kronor ingår i underlaget för skattereduktion. 15 procent av 97 000 kronor ger en skattereduktion på 14 550 kronor.

Köparen betalar 20 000 kronor i förskott i september. Installationen är klar i oktober och köparen betalar resterande belopp, med avdrag för skattereduktionen, det vill säga 80 000 - 14 550 = 64 450 kronor.

Nu kan utföraren ansöka om utbetalning från Skatteverket på 14 550 kronor senast den 31 januari följande år.

Om installationen istället hade blivit klar följande år skulle förskottsbetalningen på 20 000 kronor inte ha kunnat ingå i underlaget för skattereduktion, som istället hade uppgått till 15 procent av 77 000 kronor = 11 550 kronor.

Kommentar

Skattereduktioner är ett populärt sätt för lagstiftaren att gynna vissa aktiviteter eller grupper. Förra året hade vi totalt tio olika skattereduktioner. Inför 2021 har vi ytterligare fyra nya skattereduktioner:

 • Skattereduktion för grön teknik
 • Ny skattereduktion för förvärvsinkomster*
 • Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster, fortfarande ett förslag*
 • Tillfällig skattereduktion för investeringar för både fysiska och juridiska personer, också förslag*

* Du som har vår tjänst Skatteinformation kan läsa om dessa reduktioner där.

Utöver det har ruttjänsterna utvidgats och taket för skattereduktion för dessa har höjts till 75 000 kronor. Med så många skattereduktioner innebär det att det är viktigare än någonsin att göra en skatteberäkning innan man sätter igång ett stort projekt, för att försäkra sig om att man kommer att betala så pass mycket skatt att man kommer att kunna utnyttja sin skattereduktion. I annat fall kommer den att gå förlorad då den inte kan sparas. Den nya skattereduktionen för investeringar är den enda skattereduktion som kan sparas ett år om den inte kan utnyttjas vid det första tillfället.

I vår serie av årliga deklarationsartiklar som vi skriver i vår tjänst Skatteinformation varje vår ingår en artikel om skattereduktionerna. Den kommer snart att uppdateras med de nya skattereduktionerna och där får du också tips på åtgärder man kan vidta i deklarationen för att rädda en skattereduktion som riskerar att gå förlorad.

Skattereduktionerna medges i en viss ordning och skattereduktionen för grön teknik kommer att medges efter skattereduktionen för rut- och rotarbeten och före skattereduktionen gåvor.

Artikeln är publicerad i nyhetshetstjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Irini Kallides
Skattejurist
Back To Top