Abstract perspective lines and lights
Skatt & Ekonomiseptember 21, 2020

Ska man ompröva sin uppskov?

Efter:Alexandra Wallerius, skattejurist

Regeringen har lämnat förslag om att den så kallade uppskovsräntan ska slopas från och med 2021. Räntan är egentligen en schablonintäkt som tas upp i inkomstslaget kapital när man har ett uppskov med skatten på en kapitalvinst som uppkommit i samband med ett bostadsbyte. Schablonintäkten är 1,67 procent av uppskovsbeloppet. I runda tal kan man säga att varje miljon i uppskov kostar 5 000 kronor per år i skatt. Många har därför valt att inte begära uppskov eller att återföra befintliga uppskov till beskattning. Det har till och med lönat sig att ta ett lån för att skatta fram uppskov så länge räntan på lånet understigit cirka 3,25 procent.

Det förslag som nu lämnats innebär att uppskovsräntan slopas för alla, såväl kommande som befintliga uppskov. Det väcker frågan om man bör begära omprövning i de fall uppskov inte begärts eller om man återfört ett uppskovsbelopp till beskattning.

En begäran om omprövning ska enligt huvudregeln ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. Det innebär att redovisade kapitalvinster för inkomståret 2014 eller senare kan omprövas under 2020. Tidigare år kan inte omprövas. Det samma gäller frivilliga återföringar av uppskov som skett. När omprövningen beviljats kommer den skatt som betalts betalas tillbaka med ränta. Samtidigt kommer uppskovsränta påföras retroaktivt med kostnadsränta.

Exempel:

Anna sålde en fastighet 2014 och valde att inte begära uppskov, trots att hon hade möjlighet. Hon skattade istället fram en vint på 1 000 000 kr. I december 2020 begär hon omprövning och yrkar på uppskov med hela vinsten. Den betalda skatten på 220 000 kr betalas tillbaka med ränta. Storleken på räntan beror på när Anna betalat skatten och när den betalas tillbaka.

Eftersom Anna nu i efterhand begärt uppskov kommer Skatteverket genom följdändringar att påföra henne en uppskovsränta i form av högre skatt för åren 2015–2020. Vid ett uppskov på 1 000 000 kr blir det 5 010 kr per år det vill säga 30 060 kr plus ränta.

Tänk på att slopandet av uppskovsräntan än så länge bara är ett förslag i höstens budgetproposition. Det är riksdagen som beslutar om de nya reglerna och det beslutet förväntas ske i början av december. Funderar du på omprövning bör du vänta tills vi vet med säkerhet att reglerna kommer att ändras.

Läs mer om uppskovsräntan i vår tjänst Skatteinformation >>

 

Alexandra Wallerius, skattejurist
Back To Top