Nya lagar 2022
Skatt & Ekonomijanuari 03, 2023

Nya lagar den 1 januari 2023

Kring årsskiftet trädde ett antal nya bestämmelser på företags- och skatteområdet i kraft. I denna artikel tar vi upp de viktigaste av dem. Om inget annat anges gäller förändringarna från och med den 1 januari 2023. 

Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar

Jobbskatteavdraget för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år har förstärkts. Ändringen innebär att skattereduktion ges med ett belopp som motsvarar en större andel av arbetsinkomsterna för personer med arbetsinkomster upp till cirka 1,8 miljoner kronor per år. Totalt sänks skatten för äldre som arbetar med 770 miljoner kronor.

Högre schablonbelopp för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor

Reseavdraget i sin tidigare form behålls och den nya modellen för skattelättnad för arbetsresor som skulle ha trätt  i kraft vid årsskiftet införs inte. För att minska risken för fusk och fel behålls de beslutade reglerna om att arbetsplatsens adress ska anges i arbetsgivardeklarationen, och i förekommande fall i kontrolluppgift. De schablonbelopp som får dras av för kostnader för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil höjs för att bättre motsvara de faktiska kostnaderna. För resor med förmånsbil som drivs med elektricitet görs dock inga ändringar.

Förstärkt skattereduktion för installation av solceller

Skattereduktionen för installation av grön teknik förstärks. Ändringen innebär att subventionsgraden för installation av solceller höjs från 15 till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna.

Schablonbeskattning för kemikalieskatt vid viss typ av import

Det införs ett system med schablonbeskattning för kemikalieskatt vid vissa former av import från länder utanför EU. Systemet används om varans nettovikt inte framgår av tulldeklarationen. I så fall beskattas varorna med ett schablonbelopp per vara. Om schablonsystemet har tillämpats kan den skattskyldige välja att inom två månader lämna uppgifter om varans vikt till Tullverket och i stället tillämpa de ordinarie reglerna.

Genomförande av det nya punktskattedirektivet

I samband med genomförandet av ett omarbetat EU-direktiv har en ny lag införts om tobaksskatt och en ny lag om alkoholskatt, vilka ersätter nuvarande lagar med samma namn. I övrigt avser förändringarna huvudsakligen hur vissa flyttningar av tobaksvaror, alkoholvaror och energiprodukter ska hanteras administrativt. Ikraftträdande är den 13 februari 2023.

Avfallsförbränningsskatten avskaffas

Avfallsförbränningsskatt har tagits ut för avfall som förs in till en avfallsförbrännings- eller samförbränningsanläggning. Skatten avskaffas eftersom den inte på ett verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt styr mot dess syften, och samtidigt riskerar att på sikt leda till en minskad kraftvärmeproduktion. 

Höjd skatt på alkohol och tobak

Skatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin eller öl samt mellanklassprodukter höjs med cirka 5 procent och skatten på sprit höjs med cirka 1 procent 2023. Skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak höjs med cirka 3 procent utöver den tidigare prognosticerade förändringen i konsumentprisindex.

Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel

Energiskatten på bensin och diesel sänks tillfälligt under tre år med 80 öre per liter i förhållande till de skattesatser som skulle ha gällt den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler.

Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar

I samband med genomförande av en ändring i EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning införs bland annat regler som innebär att plattformsoperatörer ska lämna uppgifter om vad de personer tjänar som använder plattformarna för att hyra ut eller sälja varor eller tjänster. Uppgifterna som lämnas i Sverige kan användas av Skatteverket men uppgifter ska också överföras till andra medlemsstater och tredjeländer med vilka det finns ett gällande avtal om automatiskt informationsutbyte. Det införs också en ny form av revision som kan utföras gemensamt mellan myndigheter i olika medlemsstater.

Nya regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU

Reglerna om aktiebolags möjlighet att genomföra gränsöverskridande sammanslagningar utvecklas. Dessutom införs det möjligheter till gränsöverskridande delning och gränsöverskridande ombildning av aktiebolag. Den nya regleringen innebär att det öppnas fler möjligheter för aktiebolag att omstrukturera sig över nationsgränserna inom EU och EES. För att motverka att de gränsöverskridande förfarandena används för brottsliga eller otillbörliga ändamål ska myndighetskontrollen vid förfarandena utökas. Bolagsverket får en central roll i denna kontroll. Reglerna bygger på ett EU-direktiv och träder i kraft den 31 januari 2023.

Stämpelskatt vid delning genom separation

Som en följd av nya regler i aktiebolagslagen om delning genom separation ska förvärv av fast egendom eller tomträtter som görs vid en sådan delning vara stämpelskattepliktiga. De nya reglerna träder i kraft den 31 januari 2023.

Arbetar som Skatteexpert på Wolters Kluwers skatterättsavdelningen med att utföra och förmedla analyser och insikter inom skatteområdet.
Back To Top