Nya lagar 2022
Skatt & Ekonomijanuari 03, 2024

Nya lagar den 1 januari 2024

Kring årsskiftet trädde ett antal nya bestämmelser på företags- och skatteområdet i kraft. I denna artikel tar vi upp de viktigaste av dem. Om inget annat anges gäller förändringarna från och med den 1 januari 2024.

Sänkt skatt på arbetsinkomster och pension

Jobbskatteavdraget förstärks vilket medför en genomsnittlig skattesänkning på 2 600 kronor per person och år. Även skatten på pension sänks genom en förstärkning av det förhöjda grundavdraget vilket ger en genomsnittlig skattesänkning på cirka 1 300 kronor per person och år. 

Dessutom införs en indexering i beräkningen av jobbskatteavdraget för äldre och åldersgränsen för att ta del av jobbskatteavdraget för denna grupp höjs från 65 till 66 år.  Se Beslut om sänkt skatt på arbete och pension.

Pausad indexering av skiktgränsen

Skiktgränsen räknas normalt upp med konsumentprisindex plus två procentenheter. Någon uppräkning görs dock inte för skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2024. Skiktgränsen för 2024 uppgår därmed till 598 500 kronor, precis som för beskattningsåret 2023. 

Se Beslut om pausad skiktgräns för 2024.

Höjd jämförelseränta för ränteförmån

Reglerna om beräkning av ränteförmån ändras genom att jämförelseräntan höjs med en halv procentenhet. Jämförelseräntan kommer därmed att vara statslåneräntan vid en viss tidpunkt plus en och en halv procentenhet.

Se Beslut om höjd jämförelseränta för ränteförmån.

Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Skattelättnader för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla högst fem år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades till att istället gälla under högst sju år. Ändringen tillämpas första gången för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 mars 2023. 

Se Beslut om utvigdad tidsgräns för expertskatten.

Ändringar i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Tyskland

Ändringen innebär bland annat att avtalet inte längre omfattar arvs- och gåvoskatt. Lagen träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Se Förändringar i skatteavtalet mellan Sverige och Tyskland.

Höjda beloppsgränser för vissa fastighetsrelaterade inkomster

Vid marköverföringar enligt fastighetsbildningslagen ska en kapitalvinst inte beskattas om ersättningen uppgår till högst 42 000 kronor. Vid en allframtidsupplåtelse ska man alltid få beräkna omkostnadsbeloppet till 12 000 kronor. I båda fallen gällde 5 000 kronor för tid före 2024. 

Överskott i en delägarbeskattad samfällighet ska bara tas upp om det överstiger 1 500 kronor, till skillnad från 600 kronor för tid före 2024.

Se Beslut om höjda belopp för vissa fastighetsrelaterade inkomster

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för 15-18-åringar

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år slopas. 

Se Beslut om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för 15-18 åringar

Ny modell för beräkning av nedsättning av avgifter för FoU

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personal som arbetar viss tid med forskning och utveckling ska ske enligt en ny och enklare modell från årsskiftet. Den nya modellen gäller även för nedsättning av egenavgifter.

Se Beslut om ny modell för att beräkna nedsättningen av socialavgifter.

Skatteregler för gränsöverskridande omstruktureringar

Sedan den 31 januari 2023 finns det civilrättsliga regler som möjliggör gränsöverskridande omstruktureringar inom EES. Från den 1 januari 2024 anpassas skattereglerna för dessa omstruktureringar. 

Se Beslut om nya skatteregler för gränsöverskridande omstruktureringar.

Global minimibeskattning för multinationella företag inom EU

Koncerner med en omsättning som överstiger 750 miljoner euro ska betala en effektiv skatt på 15 procent oavsett i vilken jurisdiktion de är verksamma. 

Se Beslut om tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Digitala bolags- och föreningsstämmor

Digitala stämmor för aktiebolag och ekonomiska föreningar inklusive bostadsrättsföreningar är möjliga från årsskiftet. En förutsättningarna är att det bestäms i bolagsordningen eller i föreningens stadgar. 

Se Beslut om digitala bolags- och föreningsstämmor

Sänkt skatt på bensin och diesel

Energiskatten på bensin (miljöklass 1) sänks så att summan av energi- och koldioxidskatten blir 60 öre längre per liter 2024 än skatten var år 2023. Energiskatten på övrig bensin sänks på motsvarande sätt.

Energiskatten på diesel (miljöklass 1) sänks med 341 kronor per kubikmeter jämfört med den nivå som skulle ha gällt med nuvarande indexeringsregler. 

Se Beslut om sänkt skatt på bensin och diesel

Höjd skatt på naturgrus och avfall

Skatten på naturgrus är 22 kronor per ton och skatten på avfall är 725 kronor per ton. Och den årliga BNP-indexeringen är borttagen. 

Se Beslut om justerad skatt på naturgrus och avfall.

Arbetar som Skatteexpert på Wolters Kluwers skatterättsavdelningen med att utföra och förmedla analyser och insikter inom skatteområdet.
Back To Top