Underskrift av årsredovisningar med bild på byggnad
Skatt & Ekonomijanuari 26, 2022

Reglerna för underskrift av årsredovisningar har ändrats

De nya reglerna innebär att det är först efter att samtliga befattningshavare har skrivit på en årsredovisning som den räknas som upprättad.

I november 2021 beslutade BFN om ändringar i de allmänna råden gällande K-regelverken om årsredovisning och årsbokslut. Ändringarna innebär att begreppet ”avges” fasas ut. Det innebär i sin tur att reglerna kopplade till den dag årsredovisningen eller årsbokslutet avges upphör att gälla.

Det ersätts istället med begreppet ”är upprättad” i allmänna råd och vägledningar.

Ändringarna får till följd att det/de datum som ska anges i årsredovisningen är den dag eller de dagar som årsredovisningen undertecknades. Årsredovisningen är upprättad den dag samtliga befattningshavare har skrivit under. Detta gör att det framförallt vid digital inlämning av årsredovisning blir extra tydligt vilket datum som gäller.

Som en följd av detta så ändras också reglerna om händelser efter balansdagen. Händelser som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen men som inträffat efter balansdagen och innan årsredovisningen är upprättad ska beaktas. Samma sak gäller också för koncernredovisning och årsbokslut.

Ändringarna gäller från och med 12 november 2021, då beslutet togs, och ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare.

För mer info, se artikel från BFN

WOLTERS KLUWER SVERIGE
Prenumerera på nyheter
Allt från olika nyhetsutskick till supportinformation
Back To Top