Rätten till momsavdrag vid återställande av lokaler
Skatt & Ekonomiseptember 11, 2018

Rätten till momsavdrag vid återställande av lokaler

By: Irini Kallides, Skattejurist

Svaret på frågan om ingående mervärdesskatt på kostnader för renovering och återställande av fastighet i uthyrningsbart skick ska avse den tidigare momspliktiga verksamheten eller den framtida momsfria verksamheten spretar. Nu har Kammarrätten i Jönköping medgivit delvis momsavdrag i två fall där den nya hyresgästen bedriver momsfri verksamhet. Avdraget medges till den del det går att visa ett omedelbart samband mellan kostnaden och den tidigare momspliktiga verksamheten.

Återställningskostnad eller hyresgästanpassning?

En fråga som återkommande är uppe för prövning är om ingående mervärdesskatt på renovering och återställande av en fastighet i uthyrningsbart skick ska anses avse den tidigare momspliktiga verksamheten eller en framtida momsfri uthyrning?

När renoveringsåtgärder föranleds av det slitage som lokalerna varit utsatta för under den tid som det har funnits en momspliktig hyresgäst och renoveringen sker för att återställa lokalerna i uthyrningsbart skick igen finns en rätt till avdrag för mervärdesskatten på dessa kostnader. Det menade Kammarrätten, KR, i Göteborg. Att bolaget ingått ett hyresavtal med en hyresgäst som inte bedrev momspliktig verksamhet föranledde ingen annan bedömning.

Skatteverket medger avdrag i undantagsfall

I december 2010 lämnade Skatteverket ett ställningstagande där man menade att momsavdrag kan medges i undantagsfall för vissa renoveringsarbeten i samband med byte till momsfri hyresgäst. Nämligen om dessa kostnader är strikt nödvändiga för att avveckla den tidigare uthyrningsverksamheten.

Kostnaderna ska enligt Skatteverket ha ett direkt och omedelbart samband med den tidigare bedrivna verksamheten, exempelvis kostnader för rivning och sanering efter föreläggande av kommunen eller kostnader för åtgärder som avser borttagande av specialanpassningar av en verksamhetslokal. Som specialanpassningar nämner Skatteverket anläggning för hantering av kvicksilver, traverser eller lyftanordningar, speciellt anpassad ventilations- och utsugningsutrustning, lastbrygga och motsvarande.

Trots att Skatteverket drev denna linje medgav KR i Sundsvall momsavdrag i Skistarfallet där korttidslägenheter övertogs av en bostadsrättsförening och renoverades för att därefter användas för stadigvarande boende. Även KR i Jönköping har medgivit momsavdrag.

Målen spretar dock och det finns många fall där momsavdrag vägras. Nu ska vi titta på två nya fall där KR i Jönköping medger delvis momsavdrag.

Första fallet - från industri till motionshall

Ett fastighetsförvaltande bolag har renoverat en lokal för industriproduktion för att istället hyra ut den som motionshall till en ny momsfri hyresgäst. Lokalen har varit specialanpassad med hög andel eldragningar, ljudabsorberande undertak och speciella golvbeläggningar. Verksamheten har slitit på ytskikten och åtgärderna har avsett ommålning av ytskikt, utbyte av ljudabsorberande undertak, delvis renovering och spolning av VS-stammar med mera. Skatteverket nekade momsavdrag.

Förvaltningsrätten, FR, ansåg att det var fråga om reparations- och underhållsarbeten av mer generellt slag inför byte av hyresgästs och medgav inte heller momsavdrag. FR menade att bolaget inte gjort sannolikt att renoveringsarbetena haft ett direkt och omedelbart samband med den tidigare momspliktiga verksamheten och avvecklingen av denna.

Andra fallet - från industri till skollokal

Ett fastighetsförvaltande bolag har renoverat en lokal för industriproduktion för att istället hyra ut den som skollokal till en ny momsfri hyresgäst. På motsvarande sätt som i första fallet nekades momsavdrag av både Skatteverket och FR.

Kammarrätten

Bolaget har bevisbördan för rätten till avdrag och ska således göra sannolikt att kostnaderna för reparation och underhåll har ett direkt och omedelbart samband med den tidigare momspliktiga verksamheten. Som ett led i detta åberopar bolaget en analys av en extern konsultbyrå.

KR anser i båda fallen att åtgärderna är översiktligt beskrivna och fakturorna har inte åberopats. Det är därför svårt att avgöra för flera av åtgärderna om de har ett omedelbart samband med den tidigare verksamheten eller inte.

För det första fallet menar KR att bolaget har gjort sannolikt att kostnaderna för ommålning, reparation av VS-installationer och spolning av stammar och avlopp är orsakade av slitage i den tidigare verksamheten och har därmed omedelbart samband med denna. Bolaget medges därför momsavdrag i dessa delar.

För det andra fallet menar KR att bolaget på motsvarande sätt gjort sannolikt att kostnaderna för ommålning och undersökning av en tidigare fuktskada är orsakade av slitage i den tidigare verksamheten och har därmed ett omedelbart samband med denna. Bolaget medges momsavdrag i de delarna.

I båda fallen finns en skiljaktig som menar att momsavdrag inte ska medges.

Kommentar

Kammarrättsfallen på området visar tydligt att man behöver väldokumenterade underlag som visar anledningen till varje åtgärd som vidtagits och det omedelbara sambandet med den tidigare verksamheten. Enbart åtgärder som tydligt pekar på att de vidtagits på grund av den tidigare momspliktiga hyresgästens slitage kan ligga till grund för momsavdrag i fall där nästa hyresgäst bedriver en momsfri verksamhet. Kammarrätterna är strikta, även om de inte är riktigt lika strikta som Skatteverket.

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Artikeln är publicerad i nyhetshetsjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.

Irini Kallides, Skattejurist
Skattejurist
Back To Top