Call center employees answering questions
Skatt & Ekonomijanuari 25, 2023

Säkerställ efterlevnad av penningtvättslagen

Vad säger egentligen svensk lagstiftning om vilket ansvar en redovisnings- eller revisionsbyrå har för att upptäcka brottslig verksamhet? Här reder vi ut vilka skyldigheter du har för att upptäcka bland annat penningtvätt och finansiering av terrorism, och hur du minimerar riskerna för höga skadestånd.

Företag i redovisnings- och revisionsbranschen måste arbeta aktivt för att inte låta sig utnyttjas av personer som vill tvätta pengar eller finansiera terrorism. Dessutom finns det en skyldighet som byrå att förse brottsutredande myndigheter med information vid misstanke om brott. Det säger svensk lagstiftning.

– Om pengar flödar genom en verksamhet för att i ett senare skede finansiera terrorism, betyder det inte det nödvändigtvis att verksamheten tagit aktiv ställning för terror. Enligt samma logik är aktörer som av misstag möjliggör penningtvätt inte per definition förespråkare för kriminell verksamhet. Men strikt juridiskt bär revisions- och redovisningsbyråer ett stort ansvar för att olagliga mål och syften av dessa slag inte ska gå att verkställa, säger Maria Johansson, expert på KYC (Know Your Customer) hos Wolters Kluwer i Skandinavien.

Om kraven inte efterlevs riskerar byrån att beläggas med höga skadestånd eller tvingas att upphöra med sin verksamhet helt och hållet – även om de haft de bästa av intentioner. Så vilka är egentligen kraven på branschens aktörer?

Det här förväntas av redovisnings- och revisonsbranschens aktörer

Allmän riskbedömning

Först och främst är det viktigt att genomföra en allmän riskbedömning. I flera av de fall där företag i finansbranschen belagts med sanktionsavgifter har besluten haft sin grund i bristande riskanalys. Det handlar främst om att skärskåda den egna verksamheten, sina produkter och tjänster, men också kunder och eventuella geografiska riskfaktorer. Med en sådan genomlysning som grund ska bolaget bedöma risken att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorverksamhet.

Kundkännedom

– Kundkännedom eller Know Your Customer (KYC), är en mycket väsentligt del. De verksamheter som arbetar med finansiell verksamhet förväntas ha kännedom om alla sina kunder på ett sådant sätt att de kan göra en kvalificerad bedömning av risken för penningtvätt, säger Maria Johansson.

Frågor som ska kunna besvaras är exempelvis:

  • Vad heter kunden?
  • Kan vederbörande identifieras?
  • Är det en person i politiskt utsatt ställning?
  • Är kunden etablerad i ett land utanför EES som av Europeiska kommissionen har identifierats som högrisktredjeland?

Byrån ska därefter göra en bedömning om det finns några riskfaktorer runt en kund.

Misstänkta avvikelser, rapportering och utbildning

Företag inom redovisnings- och revisionsbranschen behöver ha rutiner och riktlinjer kring övervakning och rapportering på plats.

– Som företag i branschen är det viktigt att du utformar en plan för hur reglerna ska efterlevas, säger Maria Johansson.

För att ge rätt förutsättningar till att kunna efterleva de krav som ställs på verksamheten ska företagets anställda genomgå utbildning i ämnet.

Tillsammans måste du och dina kollegor bevaka kundernas förehavanden. Skulle ni upptäcka misstänkta avvikelser så har ni en skyldighet att underrätta finanspolisen.

Skulle ni upptäcka misstänkta avvikelser så har ni en skyldighet att underrätta finanspolisen, vars uppgift är att fungera som Sveriges FIU (Financial Intelligence Unit). Finanspolisen är därutöver en del av den nationella underrättelseverksamheten inom Polismyndigheten och insamlar information om misstänkta penning- eller terrorfinanseringsbrott.

Kraven i korthet

- Penningtvättslagen (2017:630) har sin grund EU:s penningtvättsdirektiv.
- Lagen bygger på rekommendationer från den mellanstatliga organisationen FATF (Financial Action Task Force).
- Vilka har ansvar att följa direktiven? Alla verksamheter inom finanssektorn, såsom banker samt revisions- och redovisningsbyråer.
- Tre av Sveriges länsstyrelser (Stockholm, Västra Götaland och Skåne) ansvarar för kontrollen av redovisningsbyråerna. Revisionsbyråerna har Revisorsinspektionen som kontrollorgan.
- Misstänkt brottslig verksamhet rapporteras till FIPO (Finanspolisen).
- Verksamheternas förpliktelser:
•  Allmän riskbedömning
•  Kundkännedom
•  Rapportera misstänkta avvikelser till Finanspolisen
•  Utforma en plan för regelefterlevnad
•  Se till att personalen får rätt utbildning i ämnet

Vill du lära dig mer?

Maria Johansson
Produktspecialist
Back To Top