Kundkännedom (KYC) och penningtvätt (PTL)

Det är viktigt att ha god kundkännedom och förstå vem du samarbetar med. Att inte ha koll på vem din kund är kan leda till höga böter eller verksamhetsförbud. Under senare tid har flera fall av penningtvätt uppmärksammats. Här kan du läsa mer om vilka branscher som påverkas och om vad som krävs av dig som hanterar ekonomin och transaktioner för företag och privatpersoner.

Vad är kundkännedom (KYC) och varför är det viktigt?
Vad behöver du veta om penningtvättslagen?
Vad innebär penningstvättslagen för dig?
Vilka branscher berörs av penningtvätt?
Vad förväntas av redovisnings- och revisionsbranschen?
Hur kan du digitalisera ditt arbete inom kundkännedom och penningtvätt?
Hur underlättar Capego KYC ditt arbete?

Kundkännedom för att undvika penningtvätt

Vad är kundkännedom (KYC) och varför är det viktigt?

Cirka 130 miljarder kronor tvättas varje år i det svenska finansiella systemet enligt rapporten Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2019, som är gjord av Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen, Polismyndigheten, Revisorsinspektionen, med flera. Det är enorma summor varje år. Detta innebär att det finns en hög risk att företag, redovisningskonsulter, revisorer, banker och flera andra aktörer riskerar att utnyttjas för att omvandla smutsiga pengar till en del av det lagliga ekonomiska systemet.
 
Enligt penningtvättslagen ska företag ha god kundkännedom och vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt. Men andra ord, ditt företag eller byrå behöver alltså ha god kunskap om era kunder och deras affärer. Ju högre risk, desto mer omfattande åtgärder behöver företaget vidta för att undvika att de utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Maria Johansson
Så här lär du känna din kund bättre
I den här artikeln berättar Maria Johansson, expert på KYC på Wolters Kluwer, vad du behöver göra för att följa lagen om penningtvätt i arbetet med kund.

Penningtvättslagen

 • Penningtvättslagen (2017:630) har sin grund EU:s penningtvättsdirektiv.
 • Lagen bygger på rekommendationer från den mellanstatliga organisationen FATF (Financial Action Task Force).
 • Alla verksamheter inom finanssektorn, såsom banker samt revisions- och redovisningsbyråer, har ansvar att följa direktiven.
 • Tre av Sveriges länsstyrelser (Stockholm, Västra Götaland och Skåne) ansvarar för kontrollen av redovisningsbyråerna.
 • Revisionsbyråerna har Revisorsinspektionen som kontrollorgan.
 • Misstänkt brottslig verksamhet rapporteras till FIPO (Finanspolisen).

Förpliktelser för verksamheter inom redovisning och revision:

 • Allmän riskbedömning
 • Kundkännedom
 • Rapportera misstänkta avvikelser till Finanspolisen
 • Utforma en plan för regelefterlevnad
 • Se till att personalen får rätt utbildning i ämnet

Tillsyn penningtvätt

Det finns ett flertal olika myndigheter som ansvarar för tillsynen. Länsstyrelsen är en av dem, och har tillsyn över bland annat redovisningskonsulter, skatterådgivare, oberoende jurister som erbjuder vissa tjänster, postboxföretag och pantbanker. I Revisorinspektionens uppdrag ingår det att ingripa mot revisorer som medverkar till eller som underlättar för ekonomisk brottslighet.

Vad innebär penningtvättslagen för dig?

Olika branscher och dess yrkesaktiva påverkas i varierande grad. Var och en behöver göra en riskbedömning för att säkerställa att just deras produkt eller tjänster inte utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Ju högre risk, desto högre krav på åtgärder. Hur gör man då detta? Bland annat genom att ha rutiner och riktlinjer gällande kundkännedom, riskbedömning och rapportering på plats. Rutinerna ska vara dokumenterade och utformade för att hantera och motverka de risker företaget har identifierat. 

Vilka branscher berörs av penningtvätt?

Flera branscher omfattas av penningtvättslagen. Många känner till att yrkesaktiva inom banker, finansbolag, redovisning och revision omfattas av lagen om penningtvätt. Men färre känner till att den även påverkar mäklare, jurister, fastighetsbranschen, försäkringsbranschen, leasingbranschen, med flera.Roller som omfattas av penningtvättslagen:

• Revisorer
• Jurister
• Banker
• Finansbolag
• Försäkringsbolag
• Pensionsbolag
• Leasingföretag
• Fastighetsmäklare
• Advokatbyråer
• Fastighetsförvaltare
• Kontorshotell

6 saker som förväntas av redovisnings- och revisionsbranschen

1. Företag i redovisnings- och revisionsbranschen måste göra en bedömning av risken att deras tjänster inte används för penningtvätt.
2. Rutiner och riktlinjer gällande kundkännedom och rapportering måste vara på plats.
3. Anställda ska utbildas inom penningtvättslagen och vilka riktlinjer företaget har för att följa den.
4. Verksamheten ska ha gedigen kunskap om sina kunder och deras angelägenheter för att minimera risken att verksamheten används till penningtvätt eller för att finansiera terrorism.
5. Det åligger företaget att granska kundens transaktioner för att upptäcka potentiell penningtvätt, säkra kundens identitet löpande och minska risken för andra oegentligheter.
6. I händelse av att en misstänkt transaktion identifieras hos kund ska det rapporteras till Finanspolisen även om det bara gäller en misstanke och bevis saknas.

Digitala verktyg för kundkännedom och penningtvätt

Arbetet med kundkännedom har tidigare behövt göras manuellt. Under de senaste åren har dock ett flertal digitala verktyg, för att underlätta arbetet med kundkännedom, lanserats på marknaden. Det finns flera fördelar att använda digitala lösningar i arbetet med KYC och AML. En modern KYC-lösning kan exempelvis hämta information från flera olika trovärdiga källor så som Bolagsverket, Skatteverket samt internationella sanktionslistor. Kunden kan sedan verifiera att uppgifterna stämmer med BankID. Detta sparar mycket tid och energi.

Vissa upplever att det kan vara känsligt att ta upp frågor kring verklig huvudman, PEP-listor och penningtvätt med en kund. Genom att använda att digitalt verktyg utförs dessa kontroller automatiskt genom att inhämta information från relevanta register och databaser.

Många tycker att ökade krav på regelefterlevnad och allt omständligare regelverk tar mycket tid från andra, mer värdeskapande, arbetsuppgifter. Men samtidigt som kraven ökar så kan de nya digitala lösningarna stötta i dessa processer.

– Vi har följt utvecklingen noga och är stola att kunna erbjuda en egen lösning som hjälper våra kunder med arbetet kring kundkännedom och penningtvätt. När det kommer till dessa frågor är det oerhört viktigt med regelefterlevnad. Här krävs kompletta verktyg och inte förenklade lösningar. Konsekvenserna för den som inte lever upp till kraven kan innebära av höga böter eller att man helt måste upphöra med sin verksamhet, säger Maria Johansson som är KYC-expert på Wolters Kluwer.

Hur fungerar ett KYC-verktyg?

Ett KYC-verktyg stöttar ditt företag eller byrå när ni börjar arbeta med nya kunder och göra en ordentlig onboarding som följer kraven för kundkännedom och som säkerställer att regelefterlevnad. Efter onboardingen ska det fortsatt stötta i processerna så att du lever upp till kraven och ge dig en enkel överblick av vad som är gjort och vad som behöver göras. En grundsten i en fungerande lösning för kundkännedom är också att verktyget är kopplat till, och ständigt uppdateras med, nödvändiga register och databaser.

Capego KYC är ett webbaserat verktyg som hjälper dig med onboarding av nya klienter och att leva upp till kraven på kundkännedom. Med vår digitala KYC-lösning är du alltid uppdaterad med nödvändig information och får ett gediget underlag att basera din riskbedömning på.

Funktioner i Capego KYC 

Automatiserad onboarding av kunder
Automatiserad inhämtning av verifierade företagsuppgifter
Fungerar för alla företagsformer
Kund kontrollerar och bekräftar uppgifter via BankID
Automatiserade kontroller mot EU:s och FN:s sanktionslistor
Automatiserade sökningar mot PEP listor
Översikt över företagsstruktur
Tydlig automatiserad process för riskbedömning
Notifieringar om kommande uppgifter
Kontinuerlig bevakning av förändringar av uppgifter

Hur underlättar Capego KYC ditt arbete?

• Automatisk inhämtning av grundinformation om din kund
Ett sätt att säkerställa att din kund ägnar sig åt laglig verksamhet är att samla in nödvändig information om kunden, som ett tecken på att du ”känner” din kund. Exempel på detta kan vara namn, huvudman, eller om personen finns med på PEP-listor.

• Få en enkel överblick av information
Du behöver ha ständig koll på vilket kontrollarbete som utförts och hur långt de olika processerna kommit. Ett verktyg med en enkel överblick underlättar detta. Överblicken ger dig grundinformation om din kund, samt information från källor såsom PEP-listor, sanktionslistor och verkliga/alternativa ägarlistor. Skulle någon information ändras blir du notifierad via ett mejl.

• Filtrera på hög risk, normal risk och kunder utan riskbedömning
En smidig överblick över din kundportfölj och dess eventuella risker låter dig följa och utvärdera situationen. Genom att filtrera på typ av kund eller uppgift är det enkelt att börja hantera de mest kritiska situationerna.

• Göra riskutvärdering
KYC-verktyg låter dig utvärdera en kund genom att fylla i ett formulär med relevant information samt ange din kunds risknivå och skälet till att du valt just den nivån. Detta kallas för penningtvättskontroll och är ett av de steg som krävs för att följa penningtvättslagen. Du får en notis i god till inför kommande uppdateringar utifrån hur du svarat på frågorna i formuläret.

• Kundkännedom integreras i ditt arbetsflöde
Det är viktigt att din KYC-lösning fungerar tillsammans med övriga programvaror. Jobbar du exempelvis med bokslut och årsredovisningar är det viktigt att enkelt kunna stämma av verklig huvudman och vilken typ av risknivå just din kund innebär. Vår digitala lösning Capego KYC automatiserar processen med att göra en riskbedömning och låter dig spendera din dyrbara tid på annat. 
Vill du veta mer om Capego KYC?
Kom i kontakt med våra säljare genom att fylla i formuläret.

Lär dig mer om penningtvätt och kundkännedom

Frågor om penningtvätt, penningtvättslagen och kundkännedom

 • Vad är penningtvätt?

  De flesta har nog hört om, eller sett i tv-serier, hur pengar från droghandel, skattebrott eller annan typ av bedrägeri ”tvättas” för att återföras in i den legala ekonomin. Vare sig det är Walt i Breaking Bad, eller din lokala frisör, så handlar penningtvätt om att dölja sambandet mellan brott och pengar eller andra tillgångar.
 • Vad innebär lagen om penningtvätt?

  Lagen om penningtvätt syftar till att förhindra penningtvätt, där illegalt förvärvade pengar genom ekonomiska transaktioner försöker omvandlas till legitimt förvärvade pengar. Lagen syftar också till att förhindra finansiering av terrorism. Lagen kräver att finansiella verksamheter och andra reglerade verksamheter till exempel redovisning- och revisionsbyråer vidtar åtgärder för att upptäcka och rapportera misstänkta transaktioner till myndigheterna.
 • Vad är finansiering av terrorism?

  Finansiering av terrorism innebär att någon ekonomiskt stödjer terrorism genom insamling, tillhandahållande eller ta emot pengar eller annan egendom som ska finansiera terrorism.
 • Vad är kundkännedom?

  Ditt företag eller byrå måste ha god kunskap om era kunder och deras affärer. Detta innebär bland annat att du måste fråga om kundens namn och övriga uppgifter som kan vara aktuella. Detta handlar exempelvis om att säkerställa om kunden är verklig huvudman eller om denne anses vara i en politisk utsatt ställning (PEP, Politiskt Exponerad Person).
 • Behöver alla medarbetare utbildas i KYC och AML?

  Daniel Eriksson, Luminatum utbildning: Utbildningen ska anpassas så att den blir relevant för respektive medarbetares arbetsuppgifter. Till exempel behöver en ledande person som bestämmer om vilka kunder byrån ska inleda en affärsrelation med sannolikt annan typ av utbildning än den som arbetar i byråns reception. Båda medarbetarna ska dock erhålla lämplig utbildning som gör att de vet hur de ska motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

  Maria Johansson, Wolters Kluwer: Wolters Kluwer erbjuder, tillsammans med Företagsuniversitetet, kursen AML för revisorer och redovisningskonsulter. Under ledning av tre av landets främsta experter, Viveka Strangert, Marie Wallin samt Daniel Eriksson, får du redskap för hur du hanterar det penningtvättsansvar som ingår i din roll.
 • Vad är en riskbedömning?

  Du behöver göra en riskbedömning för att de produkter och tjänster du erbjuder inte kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism genom att dokumentera, regelbundet utvärdera samt uppdatera på den allmänna riskbedömningen minst en gång per år.
 • Vad behöver du ta hänsyn till vid en riskbedömning?

  För att uppnå kundkännedom och ta fram en riskbedömning för din kund behöver du bland annat ta hänsyn till kundens verksamhet, ägarstrukturen, var din kund verkar (högriskländer), transaktionsflöden, ev kontanthandel. I Länstyrelsens skrift Ett riskbaserat förhållningssätt kan du läsa mer om detta.
 • Hur ofta behöver man uppdatera riskbedömningen?

  I uppdrag som löpande pågår bör man uppdatera om det görs någon förändring i styrelsen eller ägandet samt om de tjänster som kunden köper förändras. I övrigt finns inga exakta rekommendationer utan det är något som ska framgå av byråns allmänna riktlinjer.

  Vid förändring i styrelse eller ägarbilden så får man en notifiering av Capego KYC om man har satt bevakning på företaget.
 • Vad ingår i den allmänna riskbedömningen?

  När företaget gör en allmän riskbedömning ska bland annat följande faktorer beaktas:
  · typ av produkter och tjänster som erbjuds
  · kunder och distributionskanaler
  · geografiska riskfaktorer

  Börja gärna med det informationsmaterial som finns hos Länsstyrelsens hemsida. Där finns också en informationsbroschyr som är bra att utgå från. På FATF:s hemsida finns ett antal rapporter om risk för penningtvätt och finansiering av terrorism inom olika områden som private banking och korrespondentbankförbindelser. Även Europeiska bankmyndigheten (EBA) har tagit fram en vägledning om riskfaktorer inom finansiella tjänster.

  Det kan också vara värt att titta på analyser och åtgärder för övervakning och rapportering som gjorts inom företaget. Ytterligare vägledning går att hitta i bilagor till det fjärde penningtvättsdirektivet, som bland annat tar upp faktorer och indikatorer för hög respektive låg risk.

 • När en en allmän riskbedömning klar?

  Maria Johansson: När företaget gör en allmän riskbedömning ska bland annat följande faktorer beaktas:
  - typ av produkter och tjänster som erbjuds
  - kunder och distributionskanaler
  - geografiska riskfaktorer

  FATF:s webbplats finns ett antal rapporter om risk för penningtvätt och finansiering av terrorism inom olika områden som private banking och korrespondentbankförbindelser. Även Europeiska bankmyndigheten (EBA) har tagit fram en vägledning om riskfaktorer inom finansiella tjänster.

  Daniel Eriksson: Börja gärna med det informationsmaterial som finns hos Länsstyrelsen: Länsstyrelsen Penningtvätt. Där finns också en informationsbroschyr som är bra att utgå från - Ett riskbaserat förhållningssätt. Det kan också vara värt att titta på analyser och åtgärder för övervakning och rapportering som gjorts inom företaget. Ytterligare vägledning går att hitta i bilagor till det fjärde penningtvättsdirektivet, som bland annat tar upp faktorer och indikatorer för hög respektive låg risk.  

Frågor om Capego KYC

Maria Johansson, expert inom KYC på Wolters Kluwer.

 • Funkar Capego KYC för alla företagsformer?

  Ja, Capego KYC fungerar för alla företagsformer.
 • Fungerar Capego KYC om man har utländska huvudmän?

  Man kan kontrollera alla utländska huvudmän, men man får sköta godkännandet på annat sätt än via svenskt BankID. Vårt verktyg Capego SmartSign stödjer flera länders motsvarighet till BankID.
 • Kan jag köpa enbart Capego KYC från er?

  Ja, du kan välja att endast köpa Capego KYC. Produkten står sig bra på egen hand då det inte är så mycket uppgifter som du behöver fylla i per kund.
 • Vad kostar Capego KYC?

  Du hittar mer information om produkten och priser här.
 • Kan jag anpassa riskdokumentationen?

  På fliken Kundkännedomsrapport kan du redigera, radera och skapa nya frågor för Riskbedömningsfrågorna som avser företag. Du kan även ändra ordningen på frågorna.
  Under fliken Kundfrågor - Kundkännedom finns ett antal default-frågor, som skickas till kunden ihop med kundkännedomsprocessen, frågorna är samma för hela byråns företagskunder. Du kan redigera, ta bort och lägga till fler frågor.
 • Följer vi lagen om penningtvätt med Capego KYC?

  Capego KYC täcker kundkännedomen. Utöver detta behöver du även se till att det finns uppsatta processer för hur man bedriver sitt arbete samt rutiner för hur man säkerställer att kompetensen finns hos medarbetarna.
Back To Top