Mature white man using a computer while working in a pharmacy.
Skatt & Ekonomifebruari 14, 2019

Insolvens, kapitalbrist och kontrollbalansräkning

För aktiebolag i ekonomisk kris finns en del begrepp att hålla koll på. I denna artikel ska vi bland annat förklara vad begreppen insolvens och kapitalbrist betyder.

Två regelsystem

Det finns i huvudsak två regelsystem för aktiebolag med ekonomiska problem. Det ena är aktiebolagslagens regler om tvångslikvidation och det andra är reglerna om konkurs.

Begreppet kapitalbrist hör ihop med aktiebolagslagens regler medan insolvens har med konkurs att göra. I aktiebolagslagen finner vi regler om kontrollbalansräkning, kontrollstämma och återställande av aktiekapital.

Insolvens

Ett aktiebolag är insolvent om det saknar förmåga att betala förfallna skulder och denna förmåga inte endast är tillfällig. Insolvens handlar alltså om bolagets betalningsförmåga. Ett annat ord för insolvens är obestånd.

Det är alltså först när betalningsförmågan på lång sikt påverkas som skyldigheten att ansöka om konkurs uppstår. Det är därför viktigt att förstå skillnaden mellan insolvens, illikviditet och insufficiens.

Illikviditet

Illikviditet handlar om betalningsförmågan på kort sikt. Bolaget saknar likvida medel, såsom kassa eller bankmedel, men det har andra tillgångar, som kan realiseras för att betala skulderna. Bolaget saknar alltså kontanta medel, men är inte på obestånd.

Insufficiens

Insufficiens innebär att skulderna i bolaget är större än tillgångarna. Det är alltså bolagets balansräkning man tittar på, utan att göra en prognos om betalningsförmågan är påverkad eller inte. Ett aktiebolag kan vara insufficient utan att vara insolvent. Det är flera faktorer som avgör om även betalningsförmågan påverkas, till exempel skuldernas karaktär eller framtida vinstgenerering.

Kapitalbrist

Kapitalbrist har, i likhet med insufficiens, med bolagets ställning att göra. Med kapitalbrist menas att aktiebolagets redovisade egna kapital uppgår till mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet. Aktiekapitalet har alltså förbrukats på grund av till exempel ansamlade förluster, värdenedgångar på tillgångar eller nedskrivna fordringar.

Det är viktigt att hålla isär skillnaderna mellan ett aktiebolag på obestånd och ett aktiebolag som faller under reglerna om tvångslikvidation i aktiebolagslagen, dels för att hanteringen är olika och dels för att ansvaret om man inte följer reglerna är olika.

Back To Top