Lifestyle image of man with wedding ring holding his phone wearing mustard yellow sweater, reflection, Q3 2021, TAA NA US - Preparer
Skatt & Ekonomimars 11, 2022

Hög gåvovilja, men vad gäller skatterättsligt?

Efter:Alexandra Wallerius, skattejurist

Med anledning av kriget i Ukraina har svenskarnas vilja att hjälpa till och ge gåvor ökat lavinartat, vilket naturligtvis är fantastiskt. Som en följd av det har vi fått många frågor till Skattesvar om avdragsrätt och möjlighet att få skattereduktion vid gåvor. Här sammanfattar vi vad som gäller ur ett skatterättsligt perspektiv både för privatpersoner och för företag.

Generellt om gåvor

Inom skatterätten finns ett generellt avdragsförbud för gåvor. Från detta finns några undantag, exempelvis julgåvor till anställda. Men huvudprincipen för gåvor är inget avdrag för givaren och skattefritt för gåvomottagaren.

Ett avsteg från avdragsförbudet är möjligheten för fysiska personer att få skattereduktion.

Skattereduktion för privatpersoner

Fysiska personer kan få skattereduktion för vissa gåvor. Skattereduktionen är 25 procent av gåvan och från och med den 1 januari 2022 medges skattereduktionen på gåvor upp till 12 000 kronor per år. Det ger en maximal skattereduktion på 3 000 konor. För att få skattereduktionen ska följande vara uppfyllt:

  • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan du lämnar gåvan. Man är skyldig att kontrollera det vid varje gåvotillfälle.
  • Gåvan ska vara minst 200 kronor vid varje gåvotillfälle.
  • Du måste skänka minst 2 000 kronor under året. Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare.
  • Gåvan måste vara en penninggåva som är avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.
  • Gåvotagaren ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket om gåvan.

Godkända gåvomottagare

På Skatteverkets hemsida finns en aktuell lista över godkända gåvomottagare. Det rör sig om olika typer av organisationer som exempelvis stöttar social hjälpverksamhet. Det är organisationen som ansöker om att bli godkänd gåvomottagare. I och med att en organisation blir godkänd blir den även skyldig att lämna kontrolluppgift. För att kunna få en skattereduktion måste man därför lämna sitt personnummer till gåvomottagaren. Man ska även tala om för gåvomottagaren vilket ändamål som gåvan ska användas till. Detta är särskilt viktigt om organisationen har annan verksamhet än att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. De flesta organisationer har färdiga formulär för att hantera detta.

Organisationer som UNHCR, UNICEF, Röda Korset, Rädda barnen och Läkarmissionen är exempel på godkända gåvomottagare. Gåvor som man ger till dem och som är avsedda för Ukraina ger rätt till skattereduktion. 

Vem kan få skattereduktionen?

Som nämnts ovan är det fysiska personer som kan få skattereduktionen. Det finns även krav på att personen ska fylla 18 år senast den 31 december gåvoåret och att man är obegränsat skattskyldig i Sverige. En person som är begränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion om hen har begärt att bli beskattad enligt inkomstskattelagen i stället för att betala sink eller A-sink.

Ett dödsbo kan få skattereduktion om den avlidne själv har lämnat gåvan före dödsfallet. Dödsbons gåvor eller gåvor som lämnas i ett testamente ger inte rätt till skattereduktion.

Betala tillräckligt med skatt

För att kunna få skattereduktionen krävs det också att det finns tillräckligt med skatt att räkna av skattereduktionen mot. Skattereduktionen räknas av mot kommunal och statlig skatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift efter en särskild turordning. Just denna skattereduktion ligger ganska långt ner i turordningen efter exempelvis jobbskatteavdrag, skattereduktion för underskott i kapital och rut/rotavdrag.

Enligt Skatteverket kan makar och sambor omfördela underlaget för skattereduktion mellan sig när den som gett gåvan inte kan utnyttja hela skattereduktionen. Omfördelning kan också ske om en av makarna gett gåvor som överstiger det skattereduktionsgrundande beloppet medan den andre maken har ytterligare utrymme, eller att en av makarna inte kommer upp i det minsta skattereduktionsgrundande beloppet. Den person som övertar ett skattereduktionsbelopp måste uppfylla villkoren för skattereduktion.

Omfördelningen är inte reglerad i lag utan följer, enligt Skatteverket, av allmänna principer som även tillämpas för skattereduktion för rot- och rutarbete.

Gåva från företag - ej avdragsgillt

Det är inte förbjudet för ett företag att ge en gåva men det är inte avdragsgillt skattemässigt. Det finns ett antal rättsfall där företag nekats avdrag för gåvor till välgörenhetsorganisationer, exempelvis Swedbanks bidrag till WWF och IKEA:s bidrag till Unicef, Rädda Barnen och Bris (länkar för dig som är prenumerant).

För enskilda firmor och handelsbolag finns det ingen skattemässig poäng med att låta företaget skänka pengarna. Då är det bättre att ge pengarna privat och utnyttja möjligheten att får skattereduktion.

När ett aktiebolag ger en gåva är det företagets beskattade vinstmedel som ges bort eftersom det inte är avdragsgillt. Om man jämför med att ta ut utdelning, betala skatt på den och sedan skänka pengar så blir det i många fall lite mindre kvar att skänka. Så för aktiebolag finns det en poäng att skänka från företaget i stället för att skänka privat.

Uttagsbeskattning

Vissa företag väljer att skänka annat än pengar. Det kan vara företag som i sitt sortiment har något som behövs i hjälpinsatserna, exempelvis sjukvårdsmaterial, varma kläder och filtar. Eftersom dessa varor ges bort utan betalning aktualiseras uttagsbeskattning vilket innebär att företagen blir beskattade som om varorna hade sålts till marknadsvärde. Det finns undantag från uttagsbeskattning för gåvor av mindre värde och för vissa varuprover men det undantaget blir sannolikt inte tillämpligt vid de gåvor som nu är aktuella att ge till hjälpinsatserna i Ukraina.

Eftersom varorna ges utan betalning aktualiseras även uttagsbeskattning för moms.

Ge bort utdelningsrätt

En variant som blivit vanligare är att som ägare till ett bolag ge bort sin utdelningsrätt. I RÅ 2006 ref. 45 konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att en person som ägde aktier i börsnoterade svenska bolag kunde ge bort rätten till utdelning till en skattebefriad stiftelse utan att bli beskattad för utdelningen. Det var stiftelsen som hade rätten till utdelningen då den kunde disponeras. Några år senare i RÅ 2009 ref. 68 konstaterades att samma princip gäller för utdelningsrätt på kvalificerade andelar i fåmansföretag.

För att en gåva av utdelningsrätt ska bli skattefri måste man gör rätt. Det viktigaste är att beslutet att ge bort utdelningen sker innan bolagsstämman äger rum. Om utdelningen redan betalats ut blir delägaren beskattad för den även om den ges bort. Det ska dessutom framgå av bolagsstämmoprotokollet vilken organisation som har fått utdelningen och ett gåvobrev ska upprättas som skickas till välgörenhetsorganisationen tillsammans med en så kallad utdelningskupong. Pengarna ska betalas in direkt på organisationens bank- eller plusgirokonto. Många av välgörenhetsorganisationerna har färdiga formulär även för detta.

Ge en gåva i anställdas namn

Ytterligare en variant är att en arbetsgivare ger gåvor till en hjälporganisation i sina anställdas namn. Då ses det som att gåvan har gått via den anställde till organisationen. Gåvan blir skattepliktig för den anställde och avdragsgill som lön hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska även betala arbetsgivaravgifter. Eftersom gåvan sker i de anställdas namn kan dock de anställda få skattereduktion enligt de regler som vi beskrivit ovan.

I detta sammanhang aktualiseras frågan om eventuell förmånsbeskattning när ett fåmansföretag beslutar att ge en gåva till exempelvis en hjälporganisation. Kommer Skatteverket att se det som att ägaren ger gåvan från sitt företag i stället för privat och därför förmånsbeskatta ägaren för gåvan? Här är rättsläget oklart. Bland de domar som vi bevakar har vi inte sett något sådant fall.


Kommentar

Vi kan konstatera att bortsett från skattereduktionen så gynnar svenska skattesystemet inte välgörenhet. Det är främst när företag ska ge gåvor som skatteeffekterna blir märkbara. Penninggåvor är inte avdragsgilla och gåvor av varor leder till uttagsbeskattning. Det är naturligtvis olyckligt och man kan ha många synpunkter på det. En lagändring som ger avdragsrätt för viss välgörenhet och ett undantag från uttagsbeskattningen skulle vara önskvärd.

Men allt i livet är inte skatt. Låt oss hoppas att viljan att ge till dem som behöver är starkare än viljan att undvika skatt.
Detta innehåll är från Skatteinformationen
Skatteinformation är ett oumbärligt verktyg för skatteproffs, en nyhetstjänst med allt du behöver veta. Senaste skattenyheter, tung analys och initierade svar från våra experter.
Alexandra Wallerius, skattejurist
Back To Top