Få bättre koll med nyckeltal
Skatt & Ekonomimars 24, 2020

Få bättre koll med nyckeltal

By: Camilla Einarsson, redovisningsexpert

Nyckeltal är ett bra sätt att följa utvecklingen på ditt företag. På så sätt kan du tydligt arbeta mot mål och uppföljning gentemot budget eller jämföra dig med andra företag och branscher.

Det finns många nyckeltal att välja mellan. De är ofta utformade så att ett värde ställs i relation till ett annat, tex resultat i förhållande till omsättning eller omsättning i förhållande till antal anställda. Genom denna typ av nyckeltal får du en utökad information och kan förstå och bedöma ditt företag bättre. En fördel är också att du kan jämföra två verksamheter, utan att de behöver vara lika stora.

Nyckeltal i finsit

I finsit finns bra stöd för dig som vill arbeta med nyckeltal. Bland programmets cirka 250 nyckeltal är vi säkra på att du kan hitta några som är centrala för din verksamhet. Vi rekommenderar att du fokuserar på ett fåtal nyckeltal och väljer ut tre till fem stycken som är relevanta för din verksamhet. I finsit kan du sedan se utvecklingen av dessa nyckeltal tydligt presenterade i grafer. Du ser också hur nyckeltalet är definierat, både i text och i formel. Du kan enkelt borra dig ner i nyckeltalets olika sifferkomponenter.

screenshot nyckeltal finsit

Vilka nyckeltal som är mest relevanta för ditt företag beror på verksamhet och vad du är intresserad av att följa. Det finns olika typer av nyckeltal, tex lönsamhetsmått och finansiella mått. Nedan beskriver vi tre vanliga.

Bruttovinstmarginal

Med bruttovinst avses nettoomsättningen av sålda handelsvaror (och i förekommande fall tjänster) minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror. När bruttovinsten jämförs med motsvarande nettoomsättning talar man om bruttovinstmarginal för hela företaget eller för en viss varugrupp. Nyckeltalet kallas också bruttovinstprocent.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Soliditeten är ett etablerat och centralt mått på företagets finansiella styrka och visar hur stor del av de totala tillgångarna (= balansomslutningen) som finansierats med eget kapital. Soliditeten mäter betalningsförmågan på lång sikt och visar företagets långsiktiga stabilitet.

Täckningsbidrag

Med täckningsbidrag menas nettoomsättningen av sålda varor och tjänster minus särkostnader i form av rörliga särkostnader för inköp och tillverkning/service, hänförliga till motsvarande intäkter. Nyckeltalet används främst inom produktkalkylering och kan ge oss information om hur mycket en produkt bidrar till att betala kostnader som är gemensamma för alla produkter.

Är du intresserad av få bättre koll på ditt företag med hjälp av nyckeltal? Prova finsit gratis i 30 dagar här >> 

Camilla Einarsson, redovisningsexpert
Back To Top