Man with long sleeve teal, blue shirt, pointing touching white ipad, woman with jewelry, Q3 2021, TAA NA US - Preparer
Skatt & Ekonomiapril 01, 2022

Avstämning av avgifter till Fora

I den här artikeln beskriver vi vad Fora är och hur du bokför avgifter till Fora. Vi ger dig också råd för att underlätta avstämningen vid årsbokslutet. 

Vad är Fora?

Hos Fora tecknar företag och organisationer försäkringar och tjänstepension för sina anställda. Försäkringarna är en del av kollektivavtalet för företag som är privat-, kommun- eller landstingsägda.

Även företag som inte har kollektivavtal kan teckna försäkringar hos Fora.

Fora administrerar de försäkringar som har förhandlats fram mellan Svenskt Näringsliv och LO.

Fora handhar: 

 • Avtalspension SAF-LO
 • Avtalsgruppsjukförsäkring AGS
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TF
 • Tjänstegrupplivförsäkring TGL
 • Föräldrapenningtillägg FPT
 • Premiebefrielseförsäkring
 • Försäkring om avgångsbidrag AGB
 • Trygghetsfonden TSL
 • Trygghetsrådet TRS / Trygghetsrådet TRR

Hur faktureras Fora-avgifterna?

Fora fakturerar försäkringarna löpande under året baserat på preliminära lönesummor. Under året faktureras således en preliminär kostnad. Fakturorna kommer varannan månad, med start i februari. Ytterligare fakturor kan skickas ut under året, till exempel om löneunderlag ändras. 

Fakturan från Fora är en samlingsfaktura för de försäkringar och den tjänstepension som ingår i försäkringsavtalet, samt eventuella kollektivavtalade avgifter. 

Tillsammans med fakturan kommer en fakturaspecifikation. Den visar vilka försäkringar som fakturan omfattar och vilket debiteringsunderlag som de olika premierna och avgifterna baseras på.

I januari året efter aktuellt kalenderår gör företaget en inrapportering av slutliga lönesummor till Fora. Fora gör då en slutavräkning för året och räknar ut den slutliga kostnaden för försäkringsavtalet.

Den slutliga kostnaden, jämförs med vad företaget redan har fakturerats för enligt preliminära uppgifter. Mellanskillnaden, för mycket betalt eller för lite betalt, regleras på fakturan i februari. Om företaget har betalat för låga preliminära avgifter, tillkommer en räntekostnad på mellanskillnaden. 

Bokföra kostnader för Fora-försäkringar

Under året bokförs preliminära ¬premier till Fora på konto 7571, Arbetsmarknadsförsäkringar. Om det efter slutavräkningen visar sig att de preliminära betalningarna under året varit för låga bokas mellanskillnaden upp som en skuld till Fora på konto 7571 och 2951, Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar.

Det är endast pensionspremier som är betalda senast vid deklarationstidpunkten som är avdragsgilla i inkomstdeklarationen. Obetalda pensionsreserveringar bör därför bokföras på separata konton, för enklare hantering och en påminnelse om att återlägga beloppen i inkomstdeklarationen. Använd konto 7572, Arbetsmarknadsförsäkringar pensionsförsäkringspremier, deklarationspost, för de premier som inte är avdragsgilla. Som motkonto använder du då konto 2959, Upplupna avtalade pensionsförsäkringsavgifter, deklarationspost.

Om de preliminära betalningarna till Fora varit för höga under året får företaget en fordran på Fora. Denna fordran bokförs på konto 1688, Fordran arbetsmarknadsförsäkringar, med konto 7571 som motkonto.

Beräknade premier på upplupna löner

I samband med bokslutet görs också en beräkning och reservering för försäkringskostnader på upplupna löner (t ex semesterlön och bonuslön). Företag som tillämpar K2-reglerna ska dock inte redovisa framtida försäkringskostnader på upplupna semesterlöner.

Den del av reserveringen som avser pensionsförsäkringspremier som inte kommer att ha betalats in vid tidpunkten för deklarationsinlämnandet är inte avdragsgilla. Dessa beräknade kostnader kostnadsförs på konto 7572, med konto 2959 som motkonto. Den del som avser övriga avdragsgilla avgifter bokförs på konto 7571 och 2951.

Särskild löneskatt på pensionspremier

På den del av premierna till Fora som avser pensionsförsäkringspremier och premiebefrielseförsäkring ska företaget redovisa ¬särskild löneskatt med 24,26 %.

Löneskatt som hänför sig till avdragsgilla premier i årets deklaration bokförs på konto 7533, Särskild löneskatt pensionskostnader och som skuld på konto 2514, Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader. 

Om det finns pensionsförsäkringspremier som inte är avdragsgilla aktuellt räkenskapsår, så är inte heller löneskatten därpå avdragsgill. Den beräknade ej avdragsgilla löneskatten bokförs på konto 7532, Särskild löneskatt pensionskostnader, deklarationspost och på konto 2943, Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost. Beloppen återläggs det år premierna betalas och avdrag vid beskattningen medges samma år.

Företag med brutna räkenskapsår

Fora följer i sina avräkningar kalenderår. Det innebär att företag med brutna räkenskapsår får två delar i sin Fora-avstämning i årsbokslutet. En del som innefattar början av räkenskapsåret, där en slutavräkning har erhållits och en senare del av räkenskapsåret avseende perioden januari till bokslutsdatum. För denna period är det inte säkert att slutavräkningen för Fora har erhållits vid bokslutets upprättande. Företaget måste då själv jämföra vad som preliminärt har fakturerats från Fora enligt preliminära lönesummor, med vad som vid bokslutet är faktiska beräknade avgifter enligt faktiska lönesummor 

Tips för att underlätta bokföring och avstämning av Fora-försäkringar

Många upplever det som svårt och krångligt att beräkna och stämma av avgifter till Fora. Nedan följer ett antal råd för att underlätta:

 • Använd BAS-kontoplanens konton för bokföring av avgifter till Fora och löneskatt beräknad därpå. 
 • Använd Bokslutsprogrammets bilaga för beräkning och avstämning, bilaga 2950B ”Beräkning av skuld Fora". Bilagan är uppdaterad med aktuella avgiftsnivåer och procentsatser. Den är uppställd enligt fakturan från Fora och hjälper dig att beräkna och bokföra. Bilagan hjälper dig också stämma av avgifterna fördelade på olika kalenderår, om du har ett brutet räkenskapsår.
 • Använd fakturorna från Fora som underlag när du rad för rad fyller i bokslutsprogrammets bilaga. Du fyller i faktiska debiteringsunderlag enligt slutavräkning i bilagans första flik. Om du har ett brutet räkenskapsår, fyller du också i schablonberäkningen i flik 2 till bilaga 2950B. 
 • Håll reda på och särskilj vilket år avgifter tillhör. Dokumentera noga, så underlättas förståelse och avstämning. Särskilt viktigt vid kontering av Foras faktura i februari.
 • Var noga med att bokföra eventuell räntekostnad på skuld till Fora, som ränta.
 • Notera att pensionspremier som inte är betalda vid deklarationstillfället inte är avdragsgilla och ska återläggas i inkomstdeklarationen. Använd funktionaliteten i bokslutsprogrammets bilaga för att markera och hantera obetalda premier/deklarationsposter. Bokför dessa obetalda premier, inklusive löneskatt därpå, på särskilda konton enligt BAS-kontoplanen. Följ upp nästkommande år.
 • Använd bokslutsprogrammets bilaga 2514A för att beräkna och bokföra särskild löneskatt. Använd bilagans kopplingar för att automatiskt hämta uppgifter från Fora-bilagan, 2950B. 

Mer vägledning och stöd återfinns i vår manual till bilaga 2950B, Beräkning av skuld Fora

Läs mer om Fora.

Camilla Einarsson1
Produktspecialist Capego Finsit
Produktspecialist på Wolters Kluwer sedan 2018 och produktägare för rapporteringsverktyget Capego Finsit.
Back To Top