Koncern_anteciperad utdelning
Skatt & Ekonomi2018-02-13 00:00:00

Anteciperad utdelning i Koncern

Thomas Jacobsson, koncernredovisningsexpert

En anteciperad utdelning innebär att moderföretaget redovisar utdelningen från ett dotterföretag samma år som vinsten intjänats av dotterföretaget. Utbetalningen kan dock inte ske förrän dotterföretagets bolagsstämma nästkommande år har beslutat om utdelningen. Redovisning av intäkten i moderföretaget innan beslut formellt har fattats kan ändå ske eftersom moderföretaget, p g a bestämmande inflytande, kan säkerställa att utdelningen kommer att ske. Motkontot kommer att vara en fordran på dotterföretaget. De interna mellanhavandena av fordringar och skulder kommer inte att stämma eftersom dotterbolaget inte bokfört motsvarande skuld. I dotterföretaget kommer utdelningen att redovisas som en resultatdisposition året efter. För att resultatet inte ska redovisas för högt i koncernen måste utdelningen i moderbolaget elimineras. Samma vinst kommer annars att redovisas två gånger i koncernen. Dels av moderföretaget via utdelningsintäkten och i dotterföretagets genom att det ingår i årsresultatet.

Eliminera utdelningen i Koncern

I Wolters Kluwers koncernprogram eliminerar du utdelningen genom att i koncerntablån för resultaträkningen minska utdelningsintäkten på den rad den är bokförd. Du kan lämpligen använda kolumnen Övriga elimineringar eller skapa en egen kolumn. Du måste också fördela beloppet på raderna ”Hänförligt till moderföretagets aktieägare” och ”Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande” längst ner i tablån. I koncerntablån för balansräkningen eliminerar du beloppet på fordringar hos koncernföretag. Till sist eliminerar du också beloppet på raden Annat eget kapital inkl. årets resultat. Om du vill hålla reda på att alla bokningar som du gjort i resultattablån även är med i balanstablån kan du registrera dessa i fältanteckning. Högerklicka på ett redigerbart fält på raden Annat eget kapital inkl. årets resultat och välj Fältanteckning. I dialogen som visas kan du ange belopp som registrerat i resultaträkningens tablån i fältet Årets resultat. Ev. differenser visas på raden Årets resultat under balanstablån.

Stöd för koncernårsredovisning

Koncern från Wolters Kluwer ger dig stöd med allt du behöver för att upprätta en koncernredovisning. Här kan du läsa mer >> 

Thomas Jacobsson, koncernredovisningsexpert