Discussion with a  female boss
Skatt & Ekonomifebruari 13, 2022

Anteciperad utdelning i koncerner

Efter:Thomas Jacobsson, koncernredovisningsexpert

En anteciperad utdelning innebär att moderföretaget redovisar utdelningen från ett dotterföretag samma år som vinsten intjänats av dotterföretaget. Utbetalningen kan dock inte ske förrän dotterföretagets bolagsstämma nästkommande år har beslutat om utdelningen. Redovisning av intäkten i moderföretaget innan beslut formellt har fattats kan ändå ske eftersom moderföretaget, p g a bestämmande inflytande, kan säkerställa att utdelningen kommer att ske. Motkontot kommer att vara en fordran på dotterföretaget. De interna mellanhavandena av fordringar och skulder kommer inte att stämma eftersom dotterbolaget inte bokfört motsvarande skuld. I dotterföretaget kommer utdelningen att redovisas som en resultatdisposition året efter. För att resultatet inte ska redovisas för högt i koncernen måste utdelningen i moderbolaget elimineras. Samma vinst kommer annars att redovisas två gånger i koncernen. Dels av moderföretaget via utdelningsintäkten och i dotterföretaget genom att det ingår i årsresultatet.

Eliminera utdelningen i Koncern

I den här manualen får du hjälp med hur du skall eliminera utdelningen i Capego Koncern Utdelning.

Stöd för koncernårsredovisning

Koncern från Wolters Kluwer ger dig stöd med allt du behöver för att upprätta en koncernredovisning. Här kan du läsa mer >> 

Thomas Jacobsson, koncernredovisningsexpert
Back To Top