Nové komentáre v ASPI

 

Pripravované významné tituly v roku 2022

 • Komentár k Trestnému zákonu
 • Komentár k Zákonu o vodách 
 • Komentár k Trestnému poriadku
 • Komentár k Zákonu o poštových službách
 • Komentár k Obchodnému zákonníku
 • Komentár k Zákonu o zdravotnom poistení
 • Komentár k Zákonu o podpore v čase skrátenej práce

Komentár k Trestnému zákonu

Autorský kolektív: Strémy a kol. 
Predpokladaný dátum vydania: 2022

Pripravovaný komentár k Trestnému zákonu od kolektívu odborníkov z oblasti trestného práva ponúkne záujemcom hĺbkovú, právnu analýzu tohto nosného právneho predpisu. Zároveň sa autorský kolektív bude v komentári venovať aktuálnym legislatívnym zmenám a ich dopadom na problematiku trestného práva hmotného. Odborná verejnosť pomocou predmetnej publikácie nájde riešenia nielen v teoretických otázkach súvisiacich s touto právnou disciplínou, ale v aj praktických prípadoch, s ktorými sa čitatelia stretávajú v rámci svojej právnej praxe. Publikácia je určená sudcom, prokurátorom, advokátom, študentov právnických fakúlt, ale aj laickej verejnosti, ktorá sa zaujíma o problematiku trestného práva.

Komentár k Zákonu o vodách 

Autorský kolektív: doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.
Predpokladaný dátum vydania: Jún 2022

Komentár vypĺňa medzeru na knižnom trhu, akou bola už niekoľko rokov absencia verejnoprávnej regulácie v podobe komentára k tejto dôležitej právnej norme. Cieľom komentára je poskytnúť čitateľom zrozumiteľný a systematický výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon), ktorý umožní pochopiť podmienky na všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine, zachovanie alebo zlepšovanie stavu vôd, účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd. Pozornosť taktiež venuje definovaniu práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb k vodám a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane, účelnom a hospodárnom využívaní, ďalej oprávneniam a povinnostiam orgánov štátnej vodnej správy a zodpovednosti za porušenie povinností podľa tohto zákona.

Komentár je určený predovšetkým odborníkom pôsobiacim v oblasti ochrany vôd, resp. ochrany životného prostredia, zamestnancom orgánov štátnej vodnej správy, samosprávy, právnickej ako aj širšej odbornej verejnosti.

Komentár k Trestnému poriadku

Autorský kolektív: prof. Jozef Záhora a kol.
Predpokladaný dátum vydania: Október 2022

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví. Zatiaľ čo v minulosti bolo trestné právo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej únie a inými medzinárodnými záväzkami. Dôkazom toho je skutočnosť, že od účinnosť Trestného poriadku v roku 2006, bol uvedený predpis novelizovaný viac ako 60 krát, čo je výrazne  viac, ako starý Trestný poriadok za celú - viac ako 40-ročnú účinnosť.  Preto je potrebné, aby komentáre flexibilne reagovali aj na túto situáciu.
Autori, vedecko – pedagogickí pracovníci Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, na základe dlhoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú obsiahly komentár Trestnému poriadku. Autori si kladú za cieľ ponúknuť čitateľovi podrobný výklad jednotlivých ustanovení uvedenej normy, kde zvýšený dôraz kladú na nedávne legislatívne zmeny. Komentár je doplnený o relevantnú judikatúru či už vnútroštátnych súdov alebo európskych súdov a doktrinálny výklad jednotlivých ustanovení.

Komentár k Zákonu o poštových službách

Autorský kolektív: JUDr. Lucia Váryová
Predpokladaný dátum vydania: Apríl 2022

Pripravovaný komentár prehľadne rozoberá jednotlivé ustanovenia zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách, pričom je doplnený vzormi praktických dokumentov a relevantnými súdnymi rozhodnutiami slovenských súdov a Súdneho dvora EÚ. Podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona sa opiera o reálne skúsenosti autorky komentára s aplikáciou predmetného zákona v praxi, čo dáva komentáru punc praktickosti. Reflektuje najdôležitejšie aktuálne zmeny v oblasti poštového práva a súvisiacich právnych predpisov. Publikácia je určená najmä odborníkom pôsobiacim v oblasti poštových služieb, resp. v príslušných orgánoch štátnej správy, kuriérskym spoločnostiam, právnickej, ako aj širšej odbornej verejnosti.

Komentár k Obchodnému zákonníku

Autorský kolektív: Ovečková a kol.
Predpokladaný dátum vydania: Marec 2022

Od prvého vydania Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku (2017) bolo prijatých viacero noviel Obchodného zákonníka. Niektoré z nich významným spôsobom zasiahli právnu úprava najmä v časti právnej úpravy obchodných spoločností. Zároveň sa v niektorých oblastiach modifikoval výklad a prípadná aplikácia niektorých ustanovení, čo sa prejavilo aj v rozhodovacej činnosti súdov. Preto sa autorský kolektív komentára rozhodol vypracovať a odbornej verejnosti predložiť druhé doplnené vydanie Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku. 
Cieľom druhého vydania je predovšetkým komentovať a osvetliť nové právne úpravy, ktoré boli včlenené do Obchodného zákonníka viacerými novelami. Zároveň sme doplnili výklady aj tam, kde došlo k určitým posunom v súvislosti s novými poznatkami (názormi) v odbornej literatúre, prípadne k názorovým posunom v rozhodovacej činnosti súdov. Doplnili sme Komentár o nové relevantné rozhodnutia tak slovenských súdov, ako aj Súdneho dvora EÚ. Žiaľ, nepodarilo sa nám presadiť náš zámer o rozčlenení Veľkého komentára na štyri časti, s čím sme spájali aj prehľadnejšiu a jednotnejšiu štruktúru výkladov jednotlivých ustanovení.

Komentár k Zákonu o zdravotnom poistení

Autorský kolektív: JUDr. Katarína Fedorová, PhD., LL.M
Predpokladaný dátum vydania: Apríl 2022

Pripravovaný komentár predstavuje svojím zameraním a komplexnosťou jedinečnú publikáciu v slovenskej odbornej literatúre zaoberajúcu sa problematikou zdravotného poistenia. Poskytuje komplexný výklad zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, pričom mapuje tiež relevantné súdne rozhodnutia slovenských a českých súdov, ako aj Súdneho dvora EÚ. Podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona sa opiera o reálne skúsenosti autorky komentára s aplikáciou predmetného zákona v praxi. Cieľom publikácie je poskytnúť užitočné odpovede na praktické otázky súvisiace so zákonom o zdravotnom poistení a prípadne aj podnietiť čitateľa k hlbšiemu zamysleniu nad podstatou a zmyslom verejného zdravotného poistenia.

Komentár k Zákonu o podpore v čase skrátenej práce

Autorský kolektív: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. – doc. JUDr. Jana Žuľová, PhD.

Predpokladaný dátum vydania: Máj 2022

Ako riešiť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku z dôvodov vzniknutých na strane zamestnávateľa a z dôvodov, za ktoré zamestnávateľ nezodpovedá? Komentár upriamuje pozornosť nielen na práva, ale aj povinnosti zúčastnených subjektov v procese získania podpory v čase skrátenej práce (tzv. kurzarbeit), poukazuje na následky ich rozhodnutí a poskytuje množstvo cenných praktických rád, ako sa vyhnúť prípadným problémom, ktoré by narušili sociálny dialóg medzi zamestnávateľom a zamestnancami, resp. ich zástupcami.
Predkladaný komentár nie je teoretickým výkladom k jednotlivým ustanoveniam zákona, ale skôr praktickým návodom, ktorý zamestnávateľa prevedie celým procesom od jeho záujmu využiť tento podporný nástroj až po podanie žiadosti a získanie podpory v čase skrátenej práce. Je doplnený o množstvo postrehov a situácií z praxe.
Komentár k zákonu o skrátenej práci je určený primárne zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov a zamestnancom, ktorí budú konfrontovaní s potrebou využitia tohto podporného nástroja.

Komentáre Wolters Kluwer

 • Komentár k Antidiskriminačnému zákonu (Matejka a kol., 2017)
 • Komentár k Autorskému zákonu – 618/2003 Z. z (Lazíková, J.) - zdarma
 • Komentár k Autorskému zákonu č. 185/2015 Z. z. (Lazíková, J., 2018)
 • Komentár k Civilnému mimosporovému poriadku (Horváth, E., Andrášiová, A.)
 • Komentár k Civilnému sporovému poriadku (Horváth, E., Andrášiová, A.)
 • Komentár k Daňovému poriadku a k Zákonu o správe daní a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
 • Komentár k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí (Mičinský, Olík, 2016)
 • Komentár k Dohovoru Rady Európy o počítačovej kriminalite (Budapeštiansky dohovor) (Funta R.)
 • Komentár k Exekučnému poriadku
 • Komentár k GDPR / všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov
 • Komentár k Geologickému zákonu
 • Komentár k Medzinárodné ochranné známky podľa Madridského systému (Komentár k Protokolu k Madridskej dohode; Komentár k
 • Vyhláške o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok; 
 • Komentár k Vykonávaciemu predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode)
 • Komentár k Nariadeniu Brusel I
 • Komentár k Nariadeniu Rady (EÚ) 2017/1939, kt.sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia (A.Ondrejová)
 • Komentár k Nariadeniu Rím I (Pavel Lacko, 2017)
 • Komentár k Občianskemu súdnemu poriadku
 • Komentár k Občianskemu zákonníku
 • Komentár k Obchodnému zákonníku - Veľký komentár (I a II diel) (Oľga Ovečková a kol.)
 • Komentár k Obchodnému zákonníku. Veľký komentár, I. a II. zväzok, druhé vydanie (Oľga Ovečková a kol, 2022)
 • Komentár k Správnemu poriadku
 • Komentár k Správnemu súdnemu poriadku
 • Komentár k Stavebnému zákonu
 • Komentár k Trestnému poriadku
 • Komentár k Trestnému zákonu
 • Komentár k Trestnému zákonu, I. zväzok (Strémy, Kurilovská a kol., 2022)
 • Komentár k Ústave SR, I. zväzok (Orosz L., Svák J., 2021)
 • Komentár k Ústavnému zákonu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (Ikrényi, P., Jakubčová, L.,2019)
 • Komentár k Vyhláške č. 152/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje fin. limit pre nadlimitnú zákazku (Griga, M.)
 • Komentár k Vyhláške č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dok. (Griga, M.)
 • Komentár k Vyhláške č. 156/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie (Marek Griga)
 • Komentár k Vyhláške č. 380/2014 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (Marek Maslák, 2018)
 • Komentár k Vyhláške Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia o likvidácii (Strapáč, Ďurana, 2021)
 • Komentár k Vyhláške Národného bezpečnostného úradu č. 164/2018 Z. z. (Olejár, D., 2018)
 • Komentár k Vyhláške Národného bezpečnostného úradu č. 165/2018 Z. z. (Andraško, J., 2018)
 • Komentár k Vyhláške Národného bezpečnostného úradu č. 166/2018 Z. z. (Hochmann, J., 2018)
 • Komentár k Vyhláške o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti (Jurčíková, B.)
 • Komentár k Vyhláške o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch
 • Komentár k Vyhláške o odmenách a náhradách notárov a k Zákonu o notároch a notárskej činnosti
 • Komentár k Vyhláške o vyhradených technických zariadeniach (Mikula, J.)
 • Komentár k Zákonníku práce (Krajčo, J. a kol.)
 • Komentár k Zákonníku práce (Matejka a kol.)
 • Komentár k Zákonníku práce (Švec M., Toman, J., a kol. 2019)
 • Komentár k Zákonu č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (Adama Nociar, 2017)
 • Komentár k Zákonu o advokácii (Mičinský Ľ., Štrpka P., 2022)
 • Komentár k Zákonu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (124/2006 Z.z.)
 • Komentár k Zákonu o bezpečnosti hračiek (Balog, B., Gálisová, Z.)
 • Komentár k Zákonu o cestovných náhradách
 • Komentár k Zákonu o cezhraničnom vysielaní - praktický komentár (Bernard Hager, Jana Sapáková, Natália Janošková, Katarína Liebscherová, 2017)
 • Komentár k Zákonu o dani z motorových vozidiel
 • Komentár k Zákonu o dani z poistenia (Beňo, M., Maťko, E., Šalkovičová, I., 2018)
 • Komentár k Zákonu o dani z pridanej hodnoty (Rybanský, L.)
 • Komentár k Zákonu o dani z príjmov
 • Komentár k Zákonu o dani z príjmov - praktický komentár
 • Komentár k Zákonu o dobrovoľných dražbách
 • Komentár k Zákonu o dohľade nad finančným trhom (A. Slezáková, P. Mikloš a kol., 2018)
 • Komentár k Zákonu o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Laktišová, S., 2019)
 • Komentár k Zákonu o elektronickom obchode (Balog B., Gálisová Z.)
 • Komentár k Zákonu o energetike – praktický komentár (Balog, B., Hanulák, R., Halák, M., Dudlák, M.)
 • Komentár k Zákonu o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach (Záhora, J., 2019)
 • Komentár k Zákonu o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach (Záhora, Šimovček)
 • Komentár k Zákonu o európskom zatýkacom rozkaze (Klimek, L., 2019)
 • Komentár k Zákonu o finančnej kontrole a audite
 • Komentár k Zákonu o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (Slezáková, A., Šimonová, J., Jedinák, P. a kol., 2019)
 • Komentár k Zákonu o inšpekcii práce (Jurík, V.)
 • Komentár k Zákonu o integrovanej prevencii
 • Komentár k Zákonu o kolektívnom vyjednávaní - praktický komentár (Toman, J., Švec, M., Schuszteková, S.)
 • Komentár k Zákonu o kolektívnom vyjednávaní - zdarma
 • Komentár k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii
 • Komentár k Zákonu o krátkodobom nájme bytu, Nájomné vzťahy v súkromnom práve (nájomné vzťahy v Občianskom zákonníku, v
 • Zákone o krátkodobom nájme bytu, v Zákone o nájme a podnájme nebytových priestorov)
 • Komentár k Zákonu o kybernetickej bezpečnosti (Andraško, J., Gábriš, T., Hochmann, J., Olejár, D., 2018)
 • Komentár k Zákonu o lesoch (Marcela Tittlová, Peter Papáček, 2018)
 • Komentár k Zákonu o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami (Gallová, J., 2018)
 • Komentár k Zákonu o mediácii
 • Komentár k Zákonu o miestnom poplatku za rozvoj (Juraj Říha, 2017)
 • Komentár k Zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
 • Komentár k Zákonu o minimálnej mzde (Zuzana Macková, Miroslav Mačuha, 2017)
 • Komentár k Zákonu o vysielaní a retransmisii
 • Komentár k Zákonu o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme (Kaľavský M.)
 • Komentár k Zákonu o zdravotnom poistení (Fedorová, K., 2022)
 • Komentár k Zákonu o znalcoch a tlmočníkoch, k vyhláške o odmenách znalcov, k vykonaniu zákona o znalcoch a tlmočníkoch
 • Komentár k Zákonu o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci
 • Komentár k Zákonu o životnom minime (Laktišová, S., 2019)
 • Komentár k Zákonu, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (Laktišová, S.)
 • Komentár k Zmenkový a šekový zákon - komentár k právnej úprave zmeniek (Branislav Jablonka, 2017)
 • Komentár k Živnostenskému zákonu (Horvat, M. a kol., 2019)
 • Komentár ku Katastrálnemu zákonu, 2. vydanie (Halama O., 2021)
 • Komentár k Zákonu o náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia (Volčko, V., Pázmány, T., Tomková, K., Onderková, L., 2018)
 • Komentár k Zákonu o náhradnom výživnom (Cisáriková E.)
 • Komentár k Zákonu o nájme poľnohospodárskych pozemkov poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov (P. Vargaeštok, M. Slamka, 2018)
 • Komentár k Zákonu o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
 • Komentár k zákonu o obecnom zriadení, 2. vydanie (Tekeli J., Hoffmann M., Tomaš L.)
 • Komentár k Zákonu o obetiach trestných činov (J. Záhora, 2018)
 • Komentár k Zákonu o obmedzení platieb v hotovosti a Zákonu o používaní registračnej pokladnice
 • Komentár k Zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (Dianová Z.)
 • Komentár k Zákonu o odpadoch - praktický komentár (Takáč, P.)
 • Komentár k Zákonu o odpadoch (Gašparíková, B., Takáč, P.)
 • Komentár k Zákonu o ochrane osobných údajov (T. Valentová, J. Golais, M. Bierstein, 2018)
 • Komentár k Zákonu o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (Mičudová, T., 2019)
 • Komentár k Zákonu o ochrane pred odpočúvaním (Marcela Tittlová, 2017)
 • Komentár k Zákonu o ochrane pred požiarmi
 • Komentár k Zákonu o ochrane prírody a krajiny (B. Múčková a kol., 2018)
 • Komentár k Zákonu o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb (M. Budjač, L. Šurín, 2018)
 • Komentár k Zákonu o ochrane svedka (Záhora, J., 2019)
 • Komentár k Zákonu o ochranných známkach
 • Komentár k Zákonu o ochranných známkach (Lazíková J., 2019)
 • Komentár k Zákonu o organizovaní verejných kultúrnych podujatí
 • Komentár k Zákonu o organizovaní verejných športových podujatí
 • Komentár k Zákonu o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach
 • Komentár k Zákonu o podmienkach výkonu volebného práva (Marek Domin, 2018)
 • Komentár k Zákonu o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty (Laktišová, S.)
 • Komentár k Zákonu o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy (Balog B., Gálisová Z.)
 • Komentár k Zákonu o podpore malého a stredného podnikania (Jokmanová, D.)
 • Komentár k Zákonu o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (Ferencz, V., Petrovič, J., Balog, B., Novák, J.)
 • Komentár k Zákonu o podpore v čase skrátenej práce (Švec, M., Žuľová, J.)
 • Komentár k Zákonu o pohrebníctve (Balog B., Gálisová Z.)
 • Komentár k Zákonu o Policajnom zbore (Marcela Tittlová, Jozef Medelský, 2017)
 • Komentár k Zákonu o politických stranách a politických hnutiach (Domin M., Bujňák V., 2019)
 • Komentár k Zákonu o poľovníctve
 • Komentár k Zákonu o pomoci v hmotnej núdzi (Laktišová, S., 2019)
 • Komentár k Zákonu o poplatkoch za uloženie odpadov (Balog, B.)
 • Komentár k Zákonu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR (Balog B.)
 • Komentár k Zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • Komentár k Zákonu o poštových službách (Váryová, L.)
 • Komentár k Zákonu o pozemkových spoločenstvách (Jakubáč, R., Maslák, M., Štefanko, J., 2018)
 • Komentár k Zákonu o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia (Sláviková E.)
 • Komentár k Zákonu o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (Roháček, P., 2018)
 • Komentár k Zákonu o prídavku na dieťa (Cisáriková, E., 2019)
 • Komentár k Zákonu o priestupkoch (372/1990 Zb.)
 • Komentár k Zákonu o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (Cisáriková, E., 2019)
 • Komentár k Zákonu o príspevku na starostlivosť o dieťa (Cisáriková, E., 2019)
 • Komentár k Zákonu o príspevku poskytovanom z eurofondov (Janurová, K., Mareková, M.)
 • Komentár k Zákonu o príspevku pri narodení dieťaťa (Cisáriková, E., 2019)
 • Komentár k Zákonu o regionálnej investičnej pomoci (Ferencz, V., Balog, B., Škoda, B., Jokmanová, D., Stratená, M., 2019)
 • Komentár k Zákonu o registri mimovládnych organizácií (Magurová, Z., Magurová, H.)
 • Komentár k Zákonu o registri partnerov verejného sektora (Vargaeštok P.)
 • Komentár k Zákonu o regulácii v sieťových odvetviach (Peter Ikrényi, Matúš Ľahký, Roman Prekop, 2017)
 • Komentár k Zákonu o reklame (Vozár J., 2021)
 • Komentár k Zákonu o rodičovskom príspevku (Cisáriková, E., 2019)
 • Komentár k Zákonu o rodine
 • Komentár k Zákonu o rozhodcovskom konaní - praktický komentár (Lacko, P., Hrušovský, M., 2020)
 • Komentár k Zákonu o rozhodcovskom konaní (R. Hučková, 2018)
 • Komentár k Zákonu o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 • Komentár k Zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • Komentár k Zákonu o samosprávnych krajoch (Tekeli J., Tomaš L., Hoffmann M.)
 • Komentár k Zákonu o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností (Gyuri R., 2021)
 • Komentár k Zákonu o slobodnom prístupe k informáciám
 • Komentár k Zákonu o sociálnom fonde
 • Komentár k Zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (Marek Maslák, 2017)
 • Komentár k Zákonu o správcoch a k vyhl. č. 665/2005
 • Komentár k Zákonu o správcoch bytových domov (Budjač. M., Šurín, L., 2017)
 • Komentár k Zákonu o sťažnostiach (Horvat, M.)
 • Komentár k Zákonu o strelných zbraniach (Solej A., Solejová T., 2017)
 • Komentár k Zákonu o súdnych poplatkoch (Horváth, E.)
 • Komentár k Zákonu o štátnej správe starostlivosti o živ. Prostr.
 • Komentár k Zákonu o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (Drotár M., 2022)
 • Komentár k Zákonu o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní (Laktišová, S.)
 • Komentár k Zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb
 • Komentár k Zákonu o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR (Svák, J., Surmajová, Ž., Balog, B., 2017)
 • Komentár k Zákonu o účtovníctve (Baláž, O.);
 • Komentár k postupom účtovania v podvojnom účtovníctve (Baláž, O.);
 • Komentár k postupom účtovania pre ROPO a obce (Marcin Jakubíková, H.);
 • Komentár k účtovnej závierke pre veľké, malé a mikro účtovné jednotky (Baláž, O.);
 • Komentár k postupom účtovania v jednoduchom účtovníctve (Acsová, J.)
 • Komentár k Zákonu o upomínacom konaní (D. Ivanko, M. Rusnáková a kol., 2018)
 • Komentár k Zákonu o Ústavnom súde Slovenskej republiky (Ľalík, M., Ľalík, T., 2019)
 • Komentár k Zákonu o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v EÚ (Záhora J.)
 • Komentár k Zákonu o verejnom obstarávaní
 • Komentár k Zákonu o verejnom ochrancovi práv (Tittlová, M., Doboš, I., 2019)
 • Komentár k Zákonu o veterinárnej starostlivosti (Korim, P., Takáčová, D., Nagyová, A., Takáčová, J.)
 • Komentár k Zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (P. Strapáč, M. Ďurana, T. Sninčák, S. Sura, J. Takáč, D. Treščáková, V. Skorková, 2018)
 • Komentár k Zákonu o volebnej kampani - komentár (Domin, M., 2019)
 • Komentár k Zákonu o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)
 • Komentár k Zákonu o výkone práce vo verejnom záujme
 • Komentár k Zákonu o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
 • Komentár k Zákonu o výkone trestu odňatia slobody (Marcela Tittlová, 2017)
 • Komentár k Zákonu o výkone trestu povinnej práce (Galovcová, I., Tejnská, K., Tittlová, M., Tlapák Navrátilová, J., 2019)
 • Komentár k Zákonu o výkone väzby (Marcela Tittlová, 2017)
Back To Top