Knižnica systému ASPI obsahuje viac ako 65 500 predpisov v rekonštruovanom, resp. úplnom znení od roku 1918, viac ako
3 700 000 rozhodnutí súdov SR, z ktorých vybrané rozhodnutia sú spracované do podoby judikátu, právnickú a ekonomickú literatúru, navigátory (procesné právne postupy), predpisy EÚ, časopisy, vzory, kalkulačky, bibliografické odkazy, obchodný vestník, preloženú legislatívu a spravodajstvo TASR, monografie a všeobecne záväzné nariadenia. Systém ASPI je pravidelne dopĺňaný novými, aktuálnymi informáciami a ustavične je rozširované portfólio autorov, zdrojov a textov, čo je viac ako 4,1 miliónov dokumentov. 

Základ ASPI:

 • Predpisy
 • Judikatúra
 • Základná literatúra
 • Periodiká
 • Bibliografia
 • Komentáre
 • Monografie

Viac ako 65 500 právnych predpisov v rekonštruovanom znení, resp. v úplnom znení od roku 1918 (výberovo nájdete aj dokumenty z 18. a 19. storočia) vo všetkých časových zneniach; predpisy obsahujú prepojenia na súvisiacu vnútroštátnu legislatívu a legislatívu Európskej únie, na rozhodovaciu činnosť súdov na všetkých stupňoch, aktívne a pasívne derogácie predpisov, vykonávacie a nadradené predpisy, špeciálne a subsidiárne predpisy.
Súčasťou predpisovej časti systému sú aj: vestníky, Uznesenia vlády SR · 1 Vestník NBS · 2 Finančný spravodajca · 3 Vestník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR · 4 Vestník Ministerstva životného prostredia SR · 5 Vestník Ministerstva zdravotníctva SR · 6 Vestník Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou · 7 Vestník vlády SR (len vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva) · 8 Uznesenia vlády SR · 9 Stavovské predpisy (Slovenskej advokátskej komory, Slovenskej komory exekútorov, Notárskej komory SR, Slovenskej komory mediátorov)

Súčasťou sú aj právne predpisy EU a dalšie dokumenty publikované v Úradnom vestníku EU.

Najrozsiahlejšia databáza viac ako 3 700 000 súdnych rozhodnutí publikovaných v zbierkach a na verejne dostupných portáloch rozhodnutia Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, Špecializovaného trestného súdu, krajských a okresných súdov. Súčasťou je aj historická judikatúra autorov Bohuslava a Vážneho. Vybrané rozhodnutia sú spracovávané v spolupráci s odborníkmi z jednotlivých oblastí pôsobiacimi na Najvyššom súde SR alebo v praxi do podoby právnej vety. Ďalej obsahuje vybrané rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva. Rozhodnutia sú prepojené na právne vzťahy k súvisiacim predpisom.

Súčasťou je aj relevantný výber rozhodnutí ESLP.

Dôvodové správy od roku 1990 (viac ako 7 000 záznamov), vybrané časopisy, dôvodové správy, vestníky, kazuistiky, pokyny, usmernenia a stanoviská · 2 Kazuistika Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou · 3 Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie · 4 Výkladové stanoviská Úradu na ochranu osobných údajov · 5 Metodické usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov · 6 Usmernenia a pokyny Protimonopolného úradu SR · 7 Metodické pokyny a usmernenia Finančného riaditeľstva SR · 8 Dokumenty Národného inšpektorátu práce · 9 Newsletter Havel & Partners · 10 ODAK (odborný recenzovaný právnický časopis Kancelárie NS SR o novinkách z rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie, Európskeho súdu pre ľudské práva a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky)
Vybrané periodiká 1 Bulletin slovenskej advokácie · 2 Magister Officiorum · 3 Corpus Delicti · 4 Legal Point
Bibliografie kníh a článkov z právnej, daňovej, účtovnej a pracovnoprávnej oblasti bibliografické záznamy z Justičnej revue, s väzbou na predpisy a register vrátane anotácií nakladateľov a časopisov
Zaradené na základe dohody s autorom bezplatne 1 Komentár k zákonu o ochrane hospodárskej súťaže – Protimonopolný úrad SR · 2 Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok – Úrad priemyselného vlastníctva SR · 3 Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok – Úrad priemyselného vlastníctva SR
Zaradené na základe dohody s autorom bezplatne 1 Ako majú úrady postupovať? Popis priebehu správneho konania – Imrich Vozár · 2 Bezpečné používanie strojov – Národný inšpektorát práce a František Cyprich · 3 Bezpečne s počítačmi. Pravidlá dobrej praxe BOZP – Národný inšpektorát práce a Daniela Gecelovská · 4 Chemické riziká. Príručky hodnotenia rizika v malých a stredných podnikoch – Národný inšpektorát práce a Daniela Gecelovská · 5 Informačné technológie v cestovnom ruchu (Gajdošík, T. a kol.) · 6 Kontroling podnikov cestovného ruchu (Gúčik, M. a kol.) · 7 Kvalita a spokojnosť zákazníkov v cestovnom ruchu (Gúčik, M.) · 8 Kvalitatívne požiadavky na odôvodnenie súdneho rozhodnutia – Vybrané otázky - Peter Wilfling · 9 Marketing podnikov cestovného ruchu (Marian Gúčik a kol.) · 10 Marketingové komunikácie v cestovnom ruchu (Maráková, V.) · 11 Najčastejšie priestupky zamestnávateľov. Praktické využitie Zákonníka práce pre zamestnancov a zamestnávateľov – Národný inšpektorát práce a Miroslava Skičková · 12 Obmedzte hluk. Pravidlá dobrej praxe BOZP – Národný inšpektorát práce a Miloš Janoušek · 13 Opravne motorových vozidiel. Kampaň NIP - Nebezpečné chemické faktory – Národný inšpektorát práce · 14 Pád a zrútenie osôb. Príručky hodnotenia rizika v malých a stredných podnikoch – Národný inšpektorát práce · 15 Pekárne. Kampaň NIP - Nebezpečné chemické faktory – Národný inšpektorát práce · 16 Podnikanie v cestovnom ruchu (Kučerová, J. a kol.) · 17 Pracovisko s počítačom. Pravidlá dobrej praxe BOZP – Národný inšpektorát práce a Miroslava Gážiová · 18 Praktický manuál, ako oznámiť nekalú praktiku a nedoplatiť na to – Národný inšpektorát práce, Transparency International Slovensko, Pavel Nechala a Jana Mochňacká · 19 Priemyselné čistenie. Kampaň NIP - Nebezpečné chemické faktory – Národný inšpektorát práce · 20 Príručka pre začínajúceho podnikateľa – Národný inšpektorát práce, Jana Mochňacká, Laurencia Jančurová a Daniela Gecelovská · 21 Psychická záťaž. Príručky hodnotenia rizika v malých a stredných podnikoch – Národný inšpektorát práce · 22 Riadenie ľudských zdrojov v ubytovacích zariadeniach hotelového typu · 23 Ručná manipulácia s bremenami v doprave. Európska inšpekčná a komunikačná kampaň – Národný inšpektorát práce · 24 Ručná manipulácia s bremenami v maloobchode. Európska inšpekčná a komunikačná kampaň – Národný inšpektorát práce · 25 Ručná manipulácia s bremenami v stavebníctve. Európska inšpekčná a komunikačná kampaň – Národný inšpektorát práce · 26 Ručná manipulácia s bremenami v zdravotnej starostlivosti. Európska inšpekčná a komunikačná kampaň – Národný inšpektorát práce · 27 Ručná manipulácia s bremenami všeobecne. Európska inšpekčná a komunikačná kampaň – Národný inšpektorát práce · 28 Ručná manipulácia s bremenami. Pravidlá dobrej praxe BOZP – Národný inšpektorát práce a Laurencia Jančurová · 29 Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti. Porovnanie prístupu súdov na Slovensku, v USA a Európskeho súdu pre ľudské práva – Eva Kováčechová a Peter Wilfling · 30 Spracovanie dreva a výroba nábytku. Kampaň NIP - Nebezpečné chemické faktory – Národný inšpektorát práce · 31 Suché čistenie. Kampaň NIP - Nebezpečné chemické faktory – Národný inšpektorát práce · 32 Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov (Magurová, H. a kol.) · 33 Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár. Problémy z praxe. Rozhodnutia súdov – Peter Wilfling · 34 Zamestnávanie mladistvých. Pravidlá dobrej praxe BOZP – Národný inšpektorát práce a Laurencia Jančurová · 35 Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva – Martin Husovec · 36 Zodpovednosť verejných činiteľov. Právna úprava a aplikačná prax disciplinárnej a trestnej zodpovednosti a zodpovednosti za škodu – Zuzana Čaputová a Juraj Gyarfáš

Autorský obsah:

Systém ASPI môže obsahovať voliteľný autorský obsah. K dispozícii sú tieto balíčky tematických oblastí:

 • Civilné sporové a nesporové právo
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Časopis Zo súdnej praxe s archívom (Wolters Kluwer)

  Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní (Kerecman, P., Fabianová, Z., Frištiková, T.)

  Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov (Horváth, E.)

  Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania (Horváth, E.)

  Judikatúra Vybrané rozhodnutia ESĽP pre ľudské práva vo vzťahu k SR (Marica Pirošíková, Miroslava Bálintová, 2017)

  Komentár k Civilnému mimosporovému poriadku (Horváth, E., Andrášiová, A.)

  Komentár k Civilnému sporovému poriadku (Horváth, E., Andrášiová, A.)

  Komentár k Občianskemu súdnemu poriadku

  Komentár k Zákonu o súdnych poplatkoch (Horváth, E.)

  Komentár k Zákonu o upomínacom konaní (D. Ivanko, M. Rusnáková a kol., 2018)

  Monografia Orgány ochrany práva (Ján Svák, Boris Balog, Ladislav Polka, 2017)

  Monografia Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo (Krošlák, D., Moravčíková, M., 2015) - zdarma

  Monografia Sporové konanie pre každého (Benedik M., 2017)

  Navigátor Civilný sporový poriadok (Gešková, K.)

  Navigátor Mimosporový súdny poriadok (Tomašovič, M.)

  Preklad Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. v angličtine

  Prevodová tabuľka k rekodifikácií (CSP, CMP, SSP vs. OSP)

  Rekodifikácia - Dôvodové správy k ustanoveniam

  Sprievodca rekodifikáciou (Tomašovič, M., Fečík, M.)

  Vzory Civilný mimosporový poriadok

  Vzory Civilný sporový poriadok

  Vzory Občianske právo procesné (OSP)

 • Daňové právo
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Časopis Dane a účtovníctvo v praxi s archívom (Wolters Kluwer)
  Časopis DPH v praxi s archívom (Wolters Kluwer)
  Časopis Dane v súdnej praxi s archívom (Wolters Kluwer)
  Komentár k Daňovému poriadku (Beran, K., Mrvová, M.)
  Komentár k Zákonu o dani z motorových vozidiel (Fülöpová, J.)
  Komentár k Zákonu o dani z príjmov (Horniaček, P., Mezeiová, V.)
  Komentár k Zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady (Bubeníková, I., Fülöpová, J.)
  Komentár k Zákonu o obmedzení platieb v hotovosti (Nižňanský, J.)
  Komentár k Zákonu o používaní registračnej pokladnice (Solíková, V.)
  Komentár k Zákonu o dani z pridanej hodnoty (Rybanský, L.)
  Komentár k Zákonu o dani z poistenia (Beňo, M., Maťko, E., Šalkovičová, I., 2018)
  Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ (Zuzíková, A., Beňo, M.)
  Judikatúra vo veciach daňového práva (Hirková, M., Rumana, I.)
  Judikatúra SDEÚ za rok 2011-2012 vo veciach DPH (Škvarková, J., Šidlová, Z.)
  Judikatúra SDEÚ za rok 2013 vo veciach DPH (Škvarková, J., Šidlová, Z.)
  Judikatúra SDEÚ za rok 2014 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Škvarková, J.)
  Judikatúra SDEÚ za rok 2015 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Škvarková, J.)
  Judikatúra SDEÚ za rok 2016 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Ungerová, E.)
  Judikatúra SDEÚ za rok 2017 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Ungerová, E.)
  Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ (Zuzíková, A., Beňo, M., 2019)
  Monografia Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (Dobšovič, D., 2015)
  Monografia Daňové úniky v Slovenskej republike (Šimonová, J., 2017)
  Monografia Daňovníctvo - daňová teória a politika I (Schultzová, A., 2011)
  Monografia Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v SR (Kušnírová, J., 2016)
  Monografia Úvod do práva transferového oceňovania (Kočiš, M., 2015)
  Monografia Internetový obchod (Tužinský, M. a kol., 2016)
  Navigátor Daňové postupy (JNC Legal s. r. o. - Nižňanský, J., Fúrová, L.)
  Vzory Daňové právo - daňovník, daňový poradca
  Vzory Daňové právo/správca dane
  Otázky a odpovede z oblasti daní

 • Občianske právo hmotné/notári
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Časopis Súkromné právo s archívom (Wolters Kluwer)
  Časopis ARS NOTARIA s archívom od roku 2006 (Notárska komora SR)
  Časopis Právny obzor s archívom (Ústav štátu a práva SAV)
  Komentár k Občianskemu zákonníku
  Komentár k Zákonu o notároch a notárskej činnosti
  Komentár k Vyhláške o odmenách a náhradách notárov
  Judikatúra vo veciach dedičského práva (Horváth, E.)
  Judikatúra vo veciach dobrých mravov (Valuška, P., Jakubáč, R.)
  Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva (Jakubáč, R.)
  Judikatúra vo veciach náhrady škody (Vojtko, P., Nemcová, K.)
  Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy (Vozár, J., Zlocha, Ľ.)
  Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov I. diel (Jakubáč, R.,Jakubáč, Z.)
  Judikatúra vo veciach neplatnosti právnych úkonov II. diel (Jakubáč, R., Jakubáč, Z.)
  Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva (Horváth, E.)
  Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve (Horváth, E.)
  Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti (Vozár, J., Zlocha, Ľ.)
  Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam (Jakubáč, R.)
  Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov (Horváth, E.)
  Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu (Kerecman, P., Ficová, K.)
  Monografia Cezhraničné dedenie (Breznoščáková, M., 2015)
  Monografia Dlhy poručiteľa a ich vysporiadanie v dedičskom konaní (Breznoščáková, M., 2016)
  Monografia Zodpovednosť za vady - občianskoprávna zodpovednosť za vady (Ondrášiková, P., 2015)
  Monografia Zodpovednosť za vady diela (Lukáčka, P. a kol., 2016)
  Preklad Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. - v angličtine
  Vzory Občianske právo hmotné
  Otázky a odpovede z oblasti občianskeho práva

 • Obchodné právo
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Komentár k Obchodnému zákonníku (Ovečková, O. a kol.)
  Komentár k Zákonu o ochrane hospodárskej súťaže (Králičková, B.)
  Komentár k Zákonu zmenkovému a šekovému - komentár k právnej úprave zmeniek (Jablonka, B.)
  Judikatúra vo veciach nekalej súťaže (Zlocha, Ľ., Vozár, J.)
  Judikatúra vo veciach obchodných spoločností (Strapáč, P.)
  Judikatúra vo veciach reklamy (Zlocha, Ľ., Vozár, J.)
  Judikatúra vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve (Strapáč, P.)
  Judikatúra vo veciach zmeniek (Strapáč, P.)
  Monografia Devízové právo v Slovenskej republike - Devízový zákon s komentárom (Kubincová, S., 2014)
  Monografia Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí (Remišová, A. a kol., 2015)
  Monografia Hodnotenie kreditného rizika odberateľa (Kadlečík, K., Markovič, P., 2015)
  Monografia Medzinárodné ekonomické právo (Milošovičová, P., Nováčková, D., Wefersová, J., 2017)
  Monografia Podnikateľské právo (Krošlák, D., Nevolná, Z., Olšovská, A., 2014)
  Monografia Právo cenných papierov (Holub, D., 2013)
  Monografia Súčasné trendy podnikateľskej etiky. Od teórie k praxi (Remišová, A., 2015)
  Monografia Zasielateľstvo a logistika (Brumerčíková, B. a kol., 2014)
  Monografia Doprava a elektronické podnikanie (Buková, B. a kol., 2014)
  Monografia Zmluvné umenie v obchodnom práve (Mamojka, M., 2015)
  Monografia Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve (Mitterpachová, J., 2015)
  Navigátor Obchodné spoločnosti (PRK Partners)
  Preklad Obchodný zákonník (HANDELSGESETZBUCH) DE 513/1991 Zb.
  Preklad Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v angličtine
  Preklad Živnostenský zákon č. 455/1991 Zb. v angličtine
  Vzory Obchodné právo
  Otázky a odpovede z oblasti obchodného práva

 • Právo duševného vlastníctva/médiá/digitálne služby
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Časopis Duševné vlastníctvo s archívom
  Komentár k Autorskému zákonu – 185/2015 Z. z (Lazíková, J.)
  Komentár k Zákonu o kybernetickej bezpečnosti (Andraško, J., Gábriš, T., Hochmann, J., Olejár, D.)
  Komentár k Vyhláške NBÚ č. 164/2018 Z. z. (Olejár, D.)
  Komentár k Vyhláške NBÚ č. 165/2018 Z. z. (Andraško, J.)
  Komentár k Vyhláške NBÚ č. 166/2018 Z. z. (Hochmann, J.)
  Komentár k Medzinárodným ochranným známkam podľa Madridského systému (Komentár k Protokolu k Madridskej dohode; Komentár k Vyhláške o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok; Komentár k Vykonávaciemu predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode)
  Komentár k Zákonu o ochranných známkach
  Komentár k Zákonu o vysielaní a retransmisii (Kukliš, Ľ., Tarabčák, I.)
  Komentár k Zákonu o kybernetickej bezpečnosti (Andraško, J., Gábriš, T., Hochmann, J., Olejár, D., 2018)
  Judikatúra vo veciach mediálneho práva (Zemková, J., Ondrušková, T.)
  Monografia Regulácia elektronických médií (Kukliš, Ľ., 2015)

 • Priestupkové právo
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Komentár k Zákonu o priestupkoch (Spišiaková, H.)
  Judikatúra vo veciach priestupkového práva (Hajdinová, J., Babiaková, E.)
  Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov (Babiaková, E., Hajdinová, J.)
  Navigátor Priestupkové konanie (Srebalová, M., Horvat, M., Maslen, M.)
  Vzory Priestupkové právo

 • Spotrebiteľské právo
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Komentár k Zákonu o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cest. ruchu (Budjač, M., Šurín, L.)
  Komentár k Zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (Maslák, M.)
  Komentár k Vyhláške č. 380/2014 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (Maslák, M.)
  Judikatúra vo veciach úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov (Budjač, M.)
  Monografia Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ (Lazíková, J., 2018)
  Monografia Civilnoprávna úžera a odplata pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľom (M. Budjač, 2018)

 • Správne právo
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Komentár k Správnemu poriadku (Sobihard, J.)
  Komentár k Správnemu súdnemu poriadku (Hanzelová, I., Rumana, I., Šingliarová, I.)
  Komentár k Zákonu o sťažnostiach (Horvat, M.)
  Komentár k Zákonu o slobodnom prístupe k informáciám (Ikrényi, P., Tkáč, J., Bako, M., Vokálová, D., Ikrényi, I.)
  Komentár k Zákonu o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR (Svák, J., Surmajová, Ž., Balog, B.)
  Komentár k Zákonu o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci (Jakubáč, R.)
  Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám (Rumana, I., Šingliarová, I.)
  Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu (Jakubáč, R.)
  Monografia Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb (Horvat, M., 2017)
  Monografia Umenie tvoriť zákony (Balog, B., 2019)
  Navigátor Správne konanie (Škrobák, J., Srebalová, M., Vačok, J.)
  Navigátor Správny súdny poriadok (Horvat, M., Cepek, B.)
  Navigátor Sťažnosti (Fúrová, L.)
  Vzory Správne konanie (Škrobák, J., Srebalová, M., Vačok, J.)
  Vzory Správny súdny poriadok
  Otázky a odpovede z oblasti správneho práva

 • GDPR/ochrana údajov
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Komentár k GDPR/všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (Valentová, T., Golais, J., Bierstein, M.)
  Komentár k Zákonu o ochrane osobných údajov (Valentová, T., Golais, J., Bierstein, M.)
  Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov (Tkáč, J.)
  Monografia Nové pravidlá ochrany osobných údajov (Valentová T., Žuľová J., Švec M., 2018)
  Monografia Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch (Švec, M., Valentová, T., 2016)
  Navigátor Ochrana osobných údajov
  Vzory GDPR/Ochrana osobných údajov (PRK Partners, s. r. o.)

 • Konkurzné právo
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Komentár k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii (Pospíšil, B., Macek, J., Maliar, M., Kitta, V.)
  Komentár k Zákonu o správcoch (Králik, M.)
  Komentár k Vyhláške č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (Králik, M.)
  Judikatúra vo veciach konkurzného a reštrukturalizačného konania (Štofková, P.)
  Monografia Postavenie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní (Štofková, P., 2012)
  Preklad Zákon o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z. z. v angličtine
  Vzory Konkurzné právo

 • Pracovné právo
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Komentár k Zákonníku práce (Krajčo, J. a kol.) + (Matejka, O. a kol.)
  Komentár k Antidiskriminačnému zákonu (Matejka, O. a kol.)
  Komentár k Zákonu o cestovných náhradách (Horváthová, M.)
  Komentár k Zákonu o cezhraničnom vysielaní (Hager, B., Sapáková, J., Janošková, N., Liebscherová, K.)
  Komentár k Zákonu o minimálnej mzde (Macková, Z., Mačuha, M.)
  Komentár k Zákonu o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (Mičudová, T.)
  Komentár k Zákonu o sociálnom fonde (Horváthová, M.)
  Komentár k Zákonu o výkone práce vo verejnom záujme (Mičudová, T.)
  Komentár k Zákonu o kolektívnom vyjednávaní (Toman, J., Švec, M., Schuszteková, S.)
  Judikatúra v pracovnoprávnych veciach (Kročková, K., Grancová, B.)
  Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve (Poruban, A., Kotira, P., Čapkovičová, A., Balážová, K.)
  Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru (Harajdič, J.)
  Monografia Právo kolektívne vyjednávať a jeho realizácia v praxi (Schuszteková, S., 2015)
  Monografia Agentúrne zamestnávanie (Olšovská, A., Toman, J., Švec, M., Schuszteková, S., Bulla, M.)
  Monografia Konto pracovného času (Toman, J., Švec, M., Schuszteková, S., 2017)
  Monografia Legal or Illegal (Hamuľák, J., 2017)
  Monografia Pracovné právo pre verejnú správu. 88 otázok a odpovedí (Briestenský, L., 2011)
  Monografia Pracovné právo v poznámkach s príkladmi (Žulová, J. a kol., 2015)
  Monografia Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku (Černáková, J., 2017)
  Monografia Pracovnoprávne vzťahy v samospráve (Thurzová, M. a kol., 2016)
  Monografia Pracovný čas (Toman, J., 2018)
  Monografia Riadenie ľudských zdrojov (Joniaková, Z. a kol., 2016)
  Monografia Pracovný pomer (Olšovská, A., 2017)
  Monografia Prekážky v práci (Toman, J., 2018)
  Monografia Šikanovanie, preťažovanie a porušovanie zákonov na pracovisku (Švec, M. a kol., 2018)
  Monografia Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (Toman J., 2019)
  Navigátor Pracovnoprávne postupy (Matejka, O.)
  Navigátor Kolektívne vyjednávanie (Švec, M., Drobný, M., Labour Law Association)
  Navigátor Kompetencie zástupcov zamestnancov (Švec, M., Drobný, M., Szabóová, T., Labour Law Association)
  Preklad Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v angličtine
  Vzory Pracovné právo
  Otázky a odpovede z oblasti pracovného práva

 • Rodinné právo
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Komentár k Zákonu o rodine (Horváth, E., Varga, E.)
  Judikatúra vo veciach bezpodieloveho spoluvlastníctva manželov (Horváth, E.)
  Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov (Horváth, E.)
  Judikatúra vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom (Fabianová, Z., Frištiková, T.)
  Monografia Rodinná mediácia - ako deťom neublížiť rozvodom (Tragalová, D., 2018)
  Vzory Rodinné právo

 • Stavebné a pozemkové právo, kataster nehnuteľností
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Komentár k Stavebnému zákonu (kolektív autorov)
  Komentár ku Geologickému zákonu (Balog, B., Kaššák, R.)
  Komentár k Zákonu č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (Nociar, A.)
  Komentár k Zákonu o nájme poľnohospodárskych pozemkov poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov (Vargaeštok, P., Slamka, M.)
  Komentár ku Katastrálnemu zákonu (Halama, O.)
  Komentár k zákonu o pozemkových spoločenstvách (Jakubáč, R., Maslák, M., Štefanko, J.)
  Judikatúra vo veciach katastra nehnuteľností (Jakubáč, R.)
  Judikatúra vo veciach stavebného konania (Babiaková, E., Leňová, L.)
  Preklad Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v angličtine
  Vzory Stavebné konanie

 • Trestné právo
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Komentár k Trestnému poriadku (kolektív autorov)
  Komentár k Trestnému zákonu (kolektív autorov)
  Komentár k Zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb (Záhora, J., Šimovček, I.)
  Komentár k Zákonu o obetiach trestných činov (Záhora, J.)
  Komentár k Zákonu o európskom zatýkacom rozkaze (Klimek, L., 2019)
  Komentár k Zákonu o ochrane svedka (Záhora, J., 2019)
  Judikatúra SDEÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze (Klimek, L.)
  Judikatúra SDEÚ vo veciach trestných (Klimek, L.)
  Judikatúra NS SR v konaní o európskom zatýkacom rozkaze (Klimek, L.)
  Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Černáková, L.)
  Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí (Černáková, L.)
  Judikatúra vo veciach dopravných priestupkov a iných deliktov v cestnej premávke (Priadka, I., 2019)
  Judikatúra vo veciach sankcií v trestnom práve (Maďar, M., 2019)
  Monografia Daňové podvodné konania a ich dokazovanie (Šamko, P., 2015)
  Monografia Trestný čin podvodu (Šamko, P., 2015)
  Monografia Korupcia (Tittlová, M., 2015)
  Monografia Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní (Kyjac, Z., 2015)
  Monografia Trestná zodpovednosť právnických osôb (Turayová, Y. a kol., 2016)
  Monografia Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých (Valicová, V., 2014)
  Monografia Investigatívna psychológia (Kubík, O., 2019)
  Monografia Trestnoprávne sankcie ukladané FO (Tittlová, M., 2018)
  Navigátor Trestnoprávne postupy (Tittlová, M., Vlha, M.)
  Preklad Trestný poriadok č. 301/2005 Z. z. - v angličtine
  Preklad Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v angličtine
  Vzory Trestné právo

 • Verejné obstarávanie
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Časopis Verejné obstarávanie. Právo a prax - s archívom (Wolters Kluwer)
  Komentár k Zákonu o verejnom obstarávaní (Tkáč, J., Griga, M.)
  Komentár k Vyhláške č. 152/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje fin. limit pre nadlimitnú zákazku (Griga, M.)
  Komentár k Vyhláške č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dok. (Griga, M.)
  Komentár k Vyhláške č. 156/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie (Griga, M.)
  Komentár k Zákonu o príspevku poskytovanom z eurofondov (Janurová, K., Mareková, M.)
  Judikatúra SDEÚ vo veciach verejného obstarávania (Griga, M., Tkáč, J.)
  Judikatúra vo veciach verejného obstarávania (Zemková, J., Šindliarová, I.)
  Monografia Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok (Tkáč, J., 2013)
  Monografia Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky v praxi (Púček, Ľ., Zamišková, A., 2015)
  Navigátor Verejné obstarávanie/verejný obstarávateľ a uchádzač, verejné obstarávanie podľa 343/2015 Z. z. (I.T.E.I. s. r. o., Griga, M.)
  Preklad Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v angličtine
  Vzory Verejné obstarávanie (Tkáč, J.)

 • BOZP/ochrana pred požiarmi
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Časopis Bezpečnosť práce v praxi s archívom (Wolters Kluwer)
  Komentár k Zákonu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Paceková, T.)
  Komentár k Zákonu o inšpekcii práce (Jurík, V.)
  Komentár k Zákonu o ochrane pred požiarmi (Komár, P.)
  Monografia Osobné ochranné pracovné prostriedky (Kardošová, M., 2014)
  Navigátor BOZP a PO (Inštitút bezpečnosti práce, Račko, T., Fančovič, M.)
  Preklad Vyhláška o požiarnej prevencii (Act on occupational health and safety) -121/2002 Z. z.
  Preklad Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Regulation on Fire Prevention) - 124/2006 Z. z.
  Preklad Zákon o ochrane pred požiarmi (Act on Fire Protection) - 314/2001 Z. z.

 • Byty a nebytové priestory
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Komentár k Zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (Strapáč, P. a kol.)
  Komentár k Zákonu o správcoch bytových domov (Budjač, M., Šurín, L.)
  Komentár k Zákonu o krátkodobom nájme bytu (Budjač, M., Fančovič, B.)
  Komentár k Vyhláške o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch (Budjač, M., Šurín, L.)
  Kometár k nájomným vzťahom v súkromnom práve - nájomné vzťahy v Občianskom zákonníku, v Zákone o krátkodobom nájme bytu, v Zákone o nájme a podnájme nebytových priestorov (Strapáč, P. a kol.)
  Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu (Budjač, M., Fančovič, B.,)
  Monografia Krátkodobý nájom bytu (Duláková, D., 2018)

 • Colné právo
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Komentár k Zákonu o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (Roháček, P.)
  Monografia Colné právo – Nový Colný kódex Únie (Prosman, M., Vysocký, R., 2018)

 • Exekúcie, pohľadávky
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Komentár k Exekučnému poriadku (kolektív autorov)
  Judikatúra vo veciach exekučného konania I-III (Budjač, M., Gibaľová, J.)
  Monografia Správa a vymáhanie pohľadávok I a II (Daniel, P., 2013, 2015)
  Navigátor Exekučné konanie (Tomašovič, M.)
  Navigátor Správa a vymáhanie pohľadávok (Daniel, P.)

 • Finančné právo
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Komentár k Zákonu o dohľade nad finančným trhom (Slezáková, A., Mikloš, P. a kol.)
  Monografia Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Sidak, M., Sládeková, A., 2014)
  Monografia Samostatný finančný agent ako dohliadaný subjekt finančného trhu (Slezáková, A., Tkáč, P., Novotná, M., 2016)
  Monografia Konanie vo veciach dohľadu (Slezáková, A., Slezák, P., Nádaský, S., 2018)
  Monografia Bankové právo záväzkové (Peceň P., Meliš R., 2018)

 • Mimosúdne riešenie sporov
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Komentár k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí (Mičinský, Ľ., Olík, M.)
  Komentár k Nariadeniu Brusel I (Lacko, P.)
  Komentár k Nariadeniu Rím I (Lacko, P.)
  Komentár k Zákonu o dobrovoľných dražbách (Budjač, M., Gibaľová, J., Straka, P., Lazíková, J.)
  Komentár k Zákonu o mediácii (Budjač, M., Šimonová, K., Lazíková, J.)
  Komentár k Zákonu o rozhodcovskom konaní (Hučková, R.)
  Monografia Mediácia - praktický sprievodca (Swanová, B. a kol., 2016)
  Monografia Právomoc a rozhodné právo v obč. a obch. vzťahoch s cudzím prvkom (Lacko, P., 2014)

 • Právo sociálneho zabezpečenia
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Komentár k Zákonu o náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia (Volčko, V., Pázmány, T., Tomková, K., Onderková, L.)
  Judikatúra vo veciach sociálnych, I. a II. diel (Závadská, E., Kokodičová, K.)
  Monografia Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku (Árendáš, P., Chovancová, B., Gvozdják, V., 2017)
  Monografia Mzdy profesionálne, 2. vydanie (Matlovičová, I., 2019)
  Monografia Dovolenka - pracovnoprávna a mzdová príručka (Matlovičová, I., 2016)
  Monografia Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím (Fedorová, K., 2019)
  Monografia Osobitosti v mzdovej učtárni (Matlovičová, I., 2019)
  Otázky a odpovede z oblasti odvodov a miezd

 • Právo v zdravotníctve
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Časopis Právo a manažment v zdravotníctve s archívom (Wolters Kluwer)
  HealthASPI
  Monografia Lekár verzus legislatíva (Doktor, Z., 2012)
  Monografia Mediácia v zdravotníctve (Kutlík, F., 2017)
  Monografia Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve (Kádek, P., 2014)
  Monografia Zdravotnícky manažment a financovanie (Ozorovský, V., Vojteková, I., 2016)
  Monografia Trestné právo v zdravotníctve (Kádek, P., 2016)
  Otázky a odpovede z oblasti zdravotníctva

 • Právo životného prostredia
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Komentár k Zákonu o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (Balog, B., Bizoňová, G., Jankovičová, K.)
  Komentár k Zákonu o lesoch (Tittlová, M., Papáček, P.)
  Komentár k Zákonu o odpadoch (Takáč, P.) a (Gašparíková, B., Takáč, P.)
  Komentár k Zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (Katrlík, R.)
  Komentár k Zákonu o štátnej správe starostlivosti o živ. prostr. (Balog, B.)
  Komentár k Zákonu o ochrane prírody a krajiny (Múčková, B., Balog, B., Jenčo, J., Kiča, M.)
  Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia (Gavalec, M.)
  Preklad Zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP č. 24/2006 Z. z. v angličtine

 • Regulácia sieťových odvetví
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Komentár k Zákonu o regulácii v sieťových odvetviach (Ikrényi, P., Ľahký, M., Prekop, R.)
  Komentár k Zákonu o energetike (Balog, B., Hanulák, R., Halák, M., Dudlák, M.)
  Komentár k Zákonu o podpore obnoviteľných zdrojov energie – praktický komentár (Balog, B., Hanulák, R., Halák, M., Dudlák, M.)

 • Samospráva
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Časopis Právo pre ROPO a obce s archívom (Wolters Kluwer)
  Časopis Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi s archívom (Wolters Kluwer)
  Komentár k Zákonu o finančnej kontrole a audite (Zacharidesová, V.)
  Komentár k Zákonu o miestnom poplatku za rozvoj (Říha, J.)
  Komentár k Zákonu o obecnom zriadení (Tekeli, J., Hoffmann, M.)
  Komentár k Zákonu o organizovaní verejných kultúrnych podujatí (Mičudová, T.)
  Komentár k Zákonu o organizovaní verejných športových podujatí (Strapáč, P., Tomáš, Š.)
  Komentár k Zákonu o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach (Strapáč, P.)
  Komentár k Zákonu o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (Konečná Veverková, I.)
  Komentár k Zákonu o podmienkach výkonu volebného práva (Domin, M.)
  Komentár k Zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy (Harušťáková, I.)
  Komentár k Zákonu o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami (Gallová, J.)
  Komentár k Zákonu o volebnej kampani - komentár (Domin, M., 2019)
  Monografia Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach (Majorová, M. a spol., 2015)
  Monografia Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve (Konečná Veverková, I., 2017)
  Monografia Ekonomické minimum hlavného kontrolóra (Veverková, I., 2013)
  Monografia Ekonomické minimum starostu (Veverková, I., 2015)
  Monografia Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe (Sýkora, J., 2016)
  Monografia Kompetenčné právo v obecnej samospráve - Konfliktné oblasti (Tekeli, J., 2016)
  Monografia Kvalita samosprávneho manažmentu na miestnej úrovni (Belajová, A. a kol., 2014)
  Monografia Susedské spory v obci (Spišiaková, H., 2017)
  Monografia Nakladanie s majetkom obce (Tekeli, J., 2018)
  Monografia Nové pravidlá odmeňovania v obci (Tekeli, J., 2016)
  Monografia Reklamné stavby podľa stavebného zákona (Spišiaková, H., 2018)
  Monografia Rozpočet obce a vyššieho územného celku (Konečná Veverková, I., 2017)
  Monografia Slobodný prístup k informáciám - povinnosti obcí a miest (Soldán, A., 2015)
  Monografia Sprievodca miestnou samosprávou (Briestenský, L., 2018)
  Monografia Záverečný účet obce a vyššieho územného celku (Konečná Veverková, I., 2017)
  Monografia Možnosti merania bezpečnosti občanov v podmienka územných celkov SR pre verejnú správu (Kováč, M., 2016)
  Monografia Reflexná metóda a manuál reflexnej analýzy pre verejnú správu (2016)
  Monografia Teória, riadenie a organizácia verejnej správy (Hamalová, M. a kol., 2014)
  Monografia Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku (Nižňanský, V. a kol., 2014)
  Monografia Výkladový slovník pre verejnú správu (Cibáková, V. a kol., 2016)
  Monografia Základy verejnej správy (Klimovský, D., 2014)
  Monografia Rozpočtové pravidlá v praxi (Konečná Veverková I., 2018)
  Monografia Smart regióny v Slovenskej republike (Pauhofová, I., Staněk, P., Stehlíková, B., 2019)
  Monografia Všeobecnosť volebného práva (Domin M., 2018)
  Všeobecne záväzné nariadenia Banskobystrického kraja
  Všeobecne záväzné nariadenia Bratislavského kraja
  Všeobecne záväzné nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy
  Všeobecne záväzné nariadenia Košického kraja
  Všeobecne záväzné nariadenia Nitrianskeho kraja
  Všeobecne záväzné nariadenia Prešovského kraja
  Všeobecne záväzné nariadenia Trenčianskeho kraja
  Všeobecne záväzné nariadenia Trnavského kraja
  Všeobecne záväzné nariadenia Žilinský kraj
  Otázky a odpovede z oblasti verejnej správy

 • Súdy/prokuratúra
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Komentár k Nariadeniu Rady (EÚ) 2017/1939, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ondrejová, A.)
  Komentár k Zákonu o ochrane pred odpočúvaním (Tittlová, M.)
  Komentár k Zákonu o Policajnom zbore (Tittlová, M., Medelský, J.)
  Komentár k Zákonu o strelných zbraniach (Solej, A., Solejová, T.)
  Komentár k Zákonu o výkone trestu odňatia slobody (Tittlová, M.)
  Komentár k Zákonu o výkone väzby (Tittlová, M.)
  Komentár k Zákonu o poľovníctve (Ľupták, M., Sarvaš, M.)
  Judikatúra vo veciach azylu (Harajdič, J.)
  Monografia Pobyt cudzincov - judikatúra (Berthotyová, E., 2017)
  Monografia Zaistenie cudzincov (Berthotyová, E., 2017)
  Monografia Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru (Mezei, J., Šimonová, J., Nociar, J., Dinič, J., Fufaľ, I., 2019)

 • Školstvo
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Komentár k Zákonu o výchove a vzdelávaní - školský zákon (Krajčír, Z., Mlsnová, J., Surmajová, Ž.)
  Monografia Ekonomika školy a školského zariadenia (Konečná Veverková, I., 2014)
  Monografia Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach (Konečná Veverková, I., 2017)
  Monografia Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia (Böhmerová, A., Stanislavová, M., 2016)
  Monografia Materská škola - organizácia a manažment (Konečná-Veverková, I., 2018)
  Monografia Základná škola - organizácia a manažment (Konečná Veverková, I., 2014)
  Monografia Stredná škola - organizácia a manažment (Konečná Veverková, I., 2015)
  Monografia Pracovnoprávne vzťahy v školstve (Belešová, J., 2017)
  Monografia Riadenie školy a školského zariadenia (Veverková, I., 2013)
  Monografia Rovesnícka mediácia - zmierovanie prostredníctvom rovesníckych mediátorov (Bieleszová, D., 2015)
  Monografia Sociálna a didaktická komunikácia (Šuťáková, V., Ferencová, J., Zahatňanská, M., 2017)
  Monografia Škola a kvalita (Turek, I., 2015)
  Monografia Školská a rovesnícka mediácia (Bieleszová, D., 2017)
  Monografia Školská mediácia - riešenie konfliktov a sporov zmierovaním (Bieleszová, D., 2015)
  Monografia Zriaďovateľ školy - práva - povinnosti - zodpovednosť (Konečná Veverková, I., 2016)
  Monografia Metodický deň učiteľov (Pivarníková, O., 2018)
  Monografia Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy (Stanislavová, M., 2018)
  Monografia Školské výlety a exkurzie (Lengyel, P., 2018)

 • Účtovníctvo/audítorstvo
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Komentár k Zákonu o účtovníctve (Baláž, O.)
  Komentár k postupom účtovania v podvojnom účtovníctve (Baláž, O.)
  Komentár k postupom účtovania pre ROPO a obce (Marcin Jakubíková, H.)
  Komentár k účtovnej závierke pre veľké, malé a mikro účtovné jednotky (Baláž, O.)
  Komentár k postupom účtovania v jednoduchom účtovníctve (Acsová, J.)
  Monografia Audit a audítorstvo (Maděra, F., 2015)
  Monografia Audítorská dokumentácia (Kareš, L., 2015)
  Monografia Audítorské postupy (Kareš, L., 2014)
  Monografia Audítorské štandardy (Kareš, L., Krišková, P., 2015)
  Monografia Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca (Spitzová, A., 2013)
  Monografia Jednoduché účtovníctvo a dane neziskových organizácií (Lukačovičová, J., 2016)
  Monografia Teória auditu (Kareš, L., 2015)
  Monografia Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte účtovníctva (Seneši, N., Máziková, K., 2018)
  Monografia Účtovníctvo a dane fyzických osôb (Baštincová, A., 2014)
  Monografia Účtovníctvo vlastníckych transakcií (Máziková, K. a kol., 2016)
  Monografia Účtovné súvzťažnosti (Mateášová, M., Meluchová, J., Ondrušová, L., Vašeková, M., 2018)
  Monografia Poznámky účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v praxi (Farkaš, R., 2019)
  Monografia Vlastné imanie obchodných spoločností (účtovné aspekty) (Farkaš, R., 2018)
  Otázky a odpovede z oblasti účtovníctva

 • Ústavné právo
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Judikatúra vo veciach práva slobodne sa združovať (Gajdošová, M.)
  Monografia Interpretácia a argumentácia v práve (Mrva, M., Turčan, M., 2016)
  Monografia Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Ľalík, T., 2015)
  Monografia Parlamentná imunita na Slovensku, v Čechách, v niektorých iných štátoch Európy a v judikatúre európskych súdov (Valo, M., 2018)
  Monografia Ústavnoprávne aspekty územnej správy (Trellová, L., 2018)

 • Znalectvo, tlmočníctvo
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad

  Komentár k Zákonu o znalcoch a tlmočníkoch (Dankovčik, J., Rajničová Knapíková, A.)
  Komentár k Vyhláške č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (Strapáč, P.)
  Komentár k Vyhláške č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (Strapáč, P.)
  Monografia Postavenie a zodpovednosť znalca v slovenskom právnom poriadku (Strapáč, P., Ďurana, M., 2014)
  Monografia Znalectvo (Kubica, M., Kardoš, P., Jakubec, M., 2013)

 • Aplikácie a ďalší autorský obsah
  Časopis Časopis Monografia Monografia Navigátor Navigátor Vzory Vzory Preklad Preklad


  Časopis Justičná Revue (od čísla 01/2020, najviac do čísla 12/2024)

  Kalkulačky SR

  Monitor pripravovanej legislatívy NGA (funkcionalita prístupná len v NGA - www.aspi.sk)

  Obchodný vestník NGA

  Obchodný vestník SR s archívom (nedostupné pre licencie SINGL a Klient/Server)

Prednastavené balíčky:

Systém ASPI ponúkame v troch základných prednastavených balíkoch - Štandard, Premium a Komplet. Každý z týchto balíkov obsahuje iný počet autorských zdrojov z vyznačených tematických oblastí.

Products

ASPI ŠTANDARD

ASPI základ + 8 tematických oblastí, 183+ zdrojov

Tematická oblasť
 • Civilné sporové a nesporové právo

 • Daňové právo

 • Občianske právo hmotné/notári

 • Obchodné právo

 • Právo duševného vlastníctva/médiá/digitálne služby

 • Priestupkové právo

 • Spotrebiteľské právo

 • Správne právo

 • GDPR/ochrana osobných údajov

  Not included
 • Konkurzné právo

  Not included
 • Pracovné právo

  Not included
 • Rodinné právo

  Not included
 • Stavebné a pozemkové právo, kataster nehnuteľností

  Not included
 • Trestné právo

  Not included
 • Verejné obstarávanie

  Not included
 • BOZP/ochrana pred požiarmi

  Not included
 • Byty a nebytové priestory

  Not included
 • Colné právo

  Not included
 • Exekúcie, pohľadávky

  Not included
 • Finančné právo

  Not included
 • Mimosúdne riešenie sporov

  Not included
 • Právo sociálneho zabezpečenia

  Not included
 • Právo v zdravotníctve

  Not included
 • Právo životného prostredia

  Not included
 • Regulácia sieťových odvetví

  Not included
 • Samospráva

  Not included
 • Súdy/prokuratúra

  Not included
 • Školstvo

  Not included
 • Účtovníctvo/audítorstvo

  Not included
 • Ústavné právo

  Not included
 • Znalectvo, tlmočníctvo

  Not included
 • Kalkulačky SR

  Not included
 • Obchodný vestník SR s archívom (nedostupné pre licencie SINGL a Klient/Server)

  Not included
 • Obchodný vestník (NGA)

  Not included
 • Monitor pripravovanej legislatívy (NGA)

  Not included
 • Justičná revue

  Not included
ASPI PREMIUM

ASPI základ + 15 tematických oblastí, 312+ zdrojov

Tematická oblasť
 • Civilné sporové a nesporové právo

 • Daňové právo

 • Občianske právo hmotné/notári

 • Obchodné právo

 • Právo duševného vlastníctva/médiá/digitálne služby

 • Priestupkové právo

 • Spotrebiteľské právo

 • Správne právo

 • GDPR/ochrana osobných údajov

 • Konkurzné právo

 • Pracovné právo

 • Rodinné právo

 • Stavebné a pozemkové právo, kataster nehnuteľností

 • Trestné právo

 • Verejné obstarávanie

 • BOZP/ochrana pred požiarmi

  Not included
 • Byty a nebytové priestory

  Not included
 • Colné právo

  Not included
 • Exekúcie, pohľadávky

  Not included
 • Finančné právo

  Not included
 • Mimosúdne riešenie sporov

  Not included
 • Právo sociálneho zabezpečenia

  Not included
 • Právo v zdravotníctve

  Not included
 • Právo životného prostredia

  Not included
 • Regulácia sieťových odvetví

  Not included
 • Samospráva

  Not included
 • Súdy/prokuratúra

  Not included
 • Školstvo

  Not included
 • Účtovníctvo/audítorstvo

  Not included
 • Ústavné právo

  Not included
 • Znalectvo, tlmočníctvo

  Not included
 • Kalkulačky SR

  Not included
 • Obchodný vestník SR s archívom (nedostupné pre licencie SINGL a Klient/Server)

  Not included
 • Obchodný vestník (NGA)

  Not included
 • Monitor pripravovanej legislatívy (NGA)

  Not included
 • Justičná revue

  Not included
ASPI KOMPLET

ASPI základ + 32 tematických oblastí, 522+ zdrojov

Tematická oblasť
 • Civilné sporové a nesporové právo

 • Daňové právo

 • Občianske právo hmotné/notári

 • Obchodné právo

 • Právo duševného vlastníctva/médiá/digitálne služby

 • Priestupkové právo

 • Spotrebiteľské právo

 • Správne právo

 • GDPR/ochrana osobných údajov

 • Konkurzné právo

 • Pracovné právo

 • Rodinné právo

 • Stavebné a pozemkové právo, kataster nehnuteľností

 • Trestné právo

 • Verejné obstarávanie

 • BOZP/ochrana pred požiarmi

 • Byty a nebytové priestory

 • Colné právo

 • Exekúcie, pohľadávky

 • Finančné právo

 • Mimosúdne riešenie sporov

 • Právo sociálneho zabezpečenia

 • Právo v zdravotníctve

 • Právo životného prostredia

 • Regulácia sieťových odvetví

 • Samospráva

 • Súdy/prokuratúra

 • Školstvo

 • Účtovníctvo/audítorstvo

 • Ústavné právo

 • Znalectvo, tlmočníctvo

 • Kalkulačky SR

 • Obchodný vestník SR s archívom (nedostupné pre licencie SINGL a Klient/Server)

 • Obchodný vestník (NGA)

 • Monitor pripravovanej legislatívy (NGA)

 • Justičná revue

Kontaktovať obchodného zástupcu
Back To Top