Knižnica systému ASPI obsahuje viac ako 70 000 predpisov v rekonštruovanom, resp. úplnom znení od roku 1918, viac ako
4 400 000 rozhodnutí súdov SR, z ktorých vybrané rozhodnutia sú spracované do podoby judikátu, právnickú a ekonomickú literatúru, navigátory (procesné právne postupy), predpisy EÚ, časopisy, vzory, kalkulačky, bibliografické odkazy, obchodný vestník, preloženú legislatívu a spravodajstvo TASR, monografie a všeobecne záväzné nariadenia. Systém ASPI je pravidelne dopĺňaný novými, aktuálnymi informáciami a ustavične je rozširované portfólio autorov, zdrojov a textov, čo je viac ako 4,67 miliónov dokumentov. 

Základ ASPI:

  • Predpisy
  • Judikatúra
  • Základná literatúra
  • Periodiká
  • Bibliografia
  • Komentáre
  • Monografie

Viac ako 70 000 právnych predpisov v rekonštruovanom znení, resp. v úplnom znení od roku 1918 (výberovo nájdete aj dokumenty z 18. a 19. storočia) vo všetkých časových zneniach; predpisy obsahujú prepojenia na súvisiacu vnútroštátnu legislatívu a legislatívu Európskej únie, na rozhodovaciu činnosť súdov na všetkých stupňoch, aktívne a pasívne derogácie predpisov, vykonávacie a nadradené predpisy, špeciálne a subsidiárne predpisy.
Súčasťou predpisovej časti systému sú aj: vestníky, Uznesenia vlády SR · 1 Vestník NBS · 2 Finančný spravodajca · 3 Vestník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR · 4 Vestník Ministerstva životného prostredia SR · 5 Vestník Ministerstva zdravotníctva SR · 6 Vestník Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou · 7 Vestník vlády SR (len vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva) · 8 Uznesenia vlády SR · 9 Stavovské predpisy (Slovenskej advokátskej komory, Slovenskej komory exekútorov, Notárskej komory SR, Slovenskej komory mediátorov)

Súčasťou sú aj právne predpisy EU a ďalšie dokumenty publikované v Úradnom vestníku EU.

Najrozsiahlejšia databáza viac ako 4 400 000 súdnych rozhodnutí publikovaných v zbierkach a na verejne dostupných portáloch rozhodnutia Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, Špecializovaného trestného súdu, krajských a okresných súdov. Súčasťou je aj historická judikatúra autorov Bohuslava a Vážneho. Vybrané rozhodnutia sú spracovávané v spolupráci s odborníkmi z jednotlivých oblastí pôsobiacimi na Najvyššom súde SR alebo v praxi do podoby právnej vety. Ďalej obsahuje vybrané rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva. Rozhodnutia sú prepojené na právne vzťahy k súvisiacim predpisom.

Súčasťou je aj relevantný výber rozhodnutí ESLP.

Dôvodové správy od roku 1990 (viac ako 7 000 záznamov), vybrané časopisy, dôvodové správy, vestníky, kazuistiky, pokyny, usmernenia a stanoviská · 2 Kazuistika Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou · 3 Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie · 4 Výkladové stanoviská Úradu na ochranu osobných údajov · 5 Metodické usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov · 6 Usmernenia a pokyny Protimonopolného úradu SR · 7 Metodické pokyny a usmernenia Finančného riaditeľstva SR · 8 Dokumenty Národného inšpektorátu práce · 9 Newsletter Havel & Partners · 10 ODAK (odborný recenzovaný právnický časopis Kancelárie NS SR o novinkách z rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie, Európskeho súdu pre ľudské práva a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky)
Vybrané periodiká 1 Bulletin slovenskej advokácie · 2 Magister Officiorum · 3 Corpus Delicti · 4 Legal Point
Bibliografie kníh a článkov z právnej, daňovej, účtovnej a pracovnoprávnej oblasti bibliografické záznamy z Justičnej revue, s väzbou na predpisy a register vrátane anotácií nakladateľov a časopisov
Zaradené na základe dohody s autorom bezplatne 1 Komentár k zákonu o ochrane hospodárskej súťaže – Protimonopolný úrad SR · 2 Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok – Úrad priemyselného vlastníctva SR · 3 Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok – Úrad priemyselného vlastníctva SR
Zaradené na základe dohody s autorom bezplatne 1 Ako majú úrady postupovať? Popis priebehu správneho konania – Imrich Vozár · 2 Bezpečné používanie strojov – Národný inšpektorát práce a František Cyprich · 3 Bezpečne s počítačmi. Pravidlá dobrej praxe BOZP – Národný inšpektorát práce a Daniela Gecelovská · 4 Chemické riziká. Príručky hodnotenia rizika v malých a stredných podnikoch – Národný inšpektorát práce a Daniela Gecelovská · 5 Informačné technológie v cestovnom ruchu (Gajdošík, T. a kol.) · 6 Kontroling podnikov cestovného ruchu (Gúčik, M. a kol.) · 7 Kvalita a spokojnosť zákazníkov v cestovnom ruchu (Gúčik, M.) · 8 Kvalitatívne požiadavky na odôvodnenie súdneho rozhodnutia – Vybrané otázky - Peter Wilfling · 9 Marketing podnikov cestovného ruchu (Marian Gúčik a kol.) · 10 Marketingové komunikácie v cestovnom ruchu (Maráková, V.) · 11 Najčastejšie priestupky zamestnávateľov. Praktické využitie Zákonníka práce pre zamestnancov a zamestnávateľov – Národný inšpektorát práce a Miroslava Skičková · 12 Obmedzte hluk. Pravidlá dobrej praxe BOZP – Národný inšpektorát práce a Miloš Janoušek · 13 Opravne motorových vozidiel. Kampaň NIP - Nebezpečné chemické faktory – Národný inšpektorát práce · 14 Pád a zrútenie osôb. Príručky hodnotenia rizika v malých a stredných podnikoch – Národný inšpektorát práce · 15 Pekárne. Kampaň NIP - Nebezpečné chemické faktory – Národný inšpektorát práce · 16 Podnikanie v cestovnom ruchu (Kučerová, J. a kol.) · 17 Pracovisko s počítačom. Pravidlá dobrej praxe BOZP – Národný inšpektorát práce a Miroslava Gážiová · 18 Praktický manuál, ako oznámiť nekalú praktiku a nedoplatiť na to – Národný inšpektorát práce, Transparency International Slovensko, Pavel Nechala a Jana Mochňacká · 19 Priemyselné čistenie. Kampaň NIP - Nebezpečné chemické faktory – Národný inšpektorát práce · 20 Príručka pre začínajúceho podnikateľa – Národný inšpektorát práce, Jana Mochňacká, Laurencia Jančurová a Daniela Gecelovská · 21 Psychická záťaž. Príručky hodnotenia rizika v malých a stredných podnikoch – Národný inšpektorát práce · 22 Riadenie ľudských zdrojov v ubytovacích zariadeniach hotelového typu · 23 Ručná manipulácia s bremenami v doprave. Európska inšpekčná a komunikačná kampaň – Národný inšpektorát práce · 24 Ručná manipulácia s bremenami v maloobchode. Európska inšpekčná a komunikačná kampaň – Národný inšpektorát práce · 25 Ručná manipulácia s bremenami v stavebníctve. Európska inšpekčná a komunikačná kampaň – Národný inšpektorát práce · 26 Ručná manipulácia s bremenami v zdravotnej starostlivosti. Európska inšpekčná a komunikačná kampaň – Národný inšpektorát práce · 27 Ručná manipulácia s bremenami všeobecne. Európska inšpekčná a komunikačná kampaň – Národný inšpektorát práce · 28 Ručná manipulácia s bremenami. Pravidlá dobrej praxe BOZP – Národný inšpektorát práce a Laurencia Jančurová · 29 Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti. Porovnanie prístupu súdov na Slovensku, v USA a Európskeho súdu pre ľudské práva – Eva Kováčechová a Peter Wilfling · 30 Spracovanie dreva a výroba nábytku. Kampaň NIP - Nebezpečné chemické faktory – Národný inšpektorát práce · 31 Suché čistenie. Kampaň NIP - Nebezpečné chemické faktory – Národný inšpektorát práce · 32 Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov (Magurová, H. a kol.) · 33 Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár. Problémy z praxe. Rozhodnutia súdov – Peter Wilfling · 34 Zamestnávanie mladistvých. Pravidlá dobrej praxe BOZP – Národný inšpektorát práce a Laurencia Jančurová · 35 Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva – Martin Husovec · 36 Zodpovednosť verejných činiteľov. Právna úprava a aplikačná prax disciplinárnej a trestnej zodpovednosti a zodpovednosti za škodu – Zuzana Čaputová a Juraj Gyarfáš
Máte záujem o ASPI?
Vyplňte formulár, naši kolegovia vás budú kontaktovať.
Back To Top