Nové komentáre v ASPI

Komentáre Wolters Kluwer

 • Komentár k CSP (REKODIFIKÁCIA)
 • Komentár k Daňovému poriadku
 • Komentár k Hotovostné platby (Zákon 394/2012 Z.z. a 289/2008 Z.z.)
 • Komentár ku Katastrálnemu zákonu, 2. vydanie (Halama O., 2021)
 • Komentár k Antidiskriminačnému zákonu (Matejka a kol., 2017)
 • Komentár k Autorskému zákonu
 • Komentár k CMP (REKODIFIKÁCIA)
 • Komentár k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí (Mičinský, Olík, 2016)
 • Komentár k Exekučnému poriadku
 • Komentár k GDPR / všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (T. Valentová, J. Golais, M. Bierstein, 2018)
 • Komentár k Geologickému zákonu
 • Komentár k Medzinárodné ochranné známky podľa Madridského systému
 • Komentár k Nariadeniu Brusel I
 • Komentár k Nariadeniu Rady (EÚ) 2017/1939, kt.sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia (A.Ondrejová)
 • Komentár k Nariadeniu Rím I (Pavel Lacko, 2017)
 • Komentár k Občianskemu súdnemu poriadku
 • Komentár k Občianskemu zákonníku
 • Komentár k Obchodnému zákonníku - Veľký komentár (I a II diel) (Oľga Ovečková a kol.)
 • Komentár k Správnemu poriadku
 • Komentár k SSP (REKODIFIKÁCIA)
 • Komentár k Stavebnému zákonu
 • Komentár k Trestnému poriadku
 • Komentár k Trestnému zákonu
 • Komentár k Vyhláške č. 152/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje fin. limit pre nadlimitnú zákazku (Griga, M.)
 • Komentár k Vyhláške č. 156/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie (Marek Grig
 • Komentár k Vyhláške č. 380/2014 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (Marek Maslák, 2018)
 • Komentár k Zákonníku práce 1. vyd. (2003)
 • Komentár k Zákonníku práce 2. vyd. (2014)
 • Komentár k Zákonu č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - komentár (Adama Nociar, 2017)
 • Komentár k Zákonu o cestovných náhradách
 • Komentár k Zákonu o cezhraničnom vysielaní - praktický komentár (Bernard Hager, Jana Sapáková, Natália Janošková, Katarína Liebscherová, 2017)
 • Komentár k Zákonu o dani z motorových vozidiel
 • Komentár k zákonu o dani z pridanej hodnoty
 • Komentár k zákonu o dani z príjmov
 • Komentár k Zákonu o dani z príjmov - praktický komentár
 • Komentár k Zákonu o dobrovoľných dražbách
 • Komentár k zákonu o finančnej kontrole a audite, 2. vydanie (Zacharidesová, V., Duraj Chochlíková, K.)
 • Komentár k Zákonu o inšpekcii práce (Jurík, V.)
 • Komentár k Zákonu o integrovanej prevencii
 • Komentár k Zákonu o kolektívnom vyjednávaní
 • Komentár k Zákonu o kolektívnom vyjednávaní - praktický komentár
 • Komentár k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii
 • Komentár k Zákonu o lesoch (Marcela Tittlová, Peter Papáček, 2018)
 • Komentár k Zákonu o mediácii
 • Komentár k Zákonu o miestnom poplatku za rozvoj (Juraj Říha, 2017)
 • Komentár k zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
 • Komentár k Zákonu o minimálnej mzde (Zuzana Macková, Miroslav Mačuha, 2017)
 • Komentár k Zákonu o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
 • Komentár k zákonu o obecnom zriadení, 2. vydanie (Tekeli J., Hoffmann M., Tomaš L.)
 • Komentár k Zákonu o odpadoch
 • Komentár k Zákonu o ochrane osobných údajov (T. Valentová, J. Golais, M. Bierstein, 2018)
 • Komentár k Zákonu o ochrane pred odpočúvaním (Marcela Tittlová, 2017)
 • Komentár k Zákonu o ochrane pred požiarmi
 • Komentár k zákonu o ochranných známkach
 • Komentár k Zákonu o organizovaní verejných kultúrnych podujatí
 • Komentár k Zákonu o organizovaní verejných športových podujatí
 • Komentár k Zákonu o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach
 • Komentár k Zákonu o podmienkach výkonu volebného práva - komentár (Marek Domin, 2018)
 • Komentár k Zákonu o poľovníctve
 • Komentár k Zákonu o posudzovaní vplyvov na živ. prostredie
 • Komentár k Zákonu o priestupkoch (372/1990 Zb.)
 • Komentár k Zákonu o príspevku poskytovanom z eurofondov
 • Komentár k Zákonu o regulácii v sieťových odvetviach (Peter Ikrényi, Matúš Ľahký, Roman Prekop, 2017)
 • Komentár k zákonu o rodine
 • Komentár k Zákonu o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 • Komentár k Zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • Komentár k Zákonu o slobodnom prístupe k informáciám
 • Komentár k Zákonu o sociálnom fonde
 • Komentár k Zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (Marek Maslák, 2017)
 • Komentár k Zákonu o súdnych poplatkoch
 • Komentár k Zákonu o štát. správe starostlivosti o živ. Prostr.
 • Komentár k zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb
 • Komentár k Zákonu o verejnom obstarávaní
 • Komentár k Zákonu o výkone väzby (Marcela Tittlová, 2017)
 • Komentár k Zákonu o vysielaní a retransmisii
 • Komentár k zákonu o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci
 • Komentár k Zákonu Školský zákon
 • Komentár k Zmenkový a šekový zákon - komentár k právnej úprave zmeniek (Branislav Jablonka, 2017)
 • Komentáre k nájomným vzťahom
 • Komentáre k účtovným predpisom
 • Komentáre k znaleckým predpisom
 • Komentár k Notárskym predpisom
 • Komentáre - Vyhláška č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dok. (Griga, M.)
 • Komentáre - Vyhláška o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch
 • Komentáre - Zákon o BOZP (124/2006 Z.z.)
 • Komentáre - Zákon o dohľade nad finančným trhom (A. Slezáková, P. Mikloš a kol., 2018)
 • Komentáre - Zákon o energetike – praktický komentár (Balog, B., Hanulák, R., Halák, M., Dudlák, M.)
 • Komentáre - Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov (P. Vargaeštok, M. Slamka, 2018)
 • Komentáre - Zákon o obetiach trestných činov (J. Záhora, 2018)
 • Komentáre - Zákon o ochrane prírody a krajiny (B. Múčková a kol., 2018)
 • Komentáre - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb (M. Budjač, L. Šurín, 2018)
 • Komentáre - Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
 • Komentáre - Zákon o Policajnom zbore (Marcela Tittlová, Jozef Medelský, 2017)
 • Komentáre - Zákon o rozhodcovskom konaní (R. Hučková, 2018)
 • Komentáre - Zákon o správcoch (8/2005 Z.z.)
 • Komentáre - Zákon o správcoch bytových domov (Budjač. M., Šurín, L., 2017)
 • Komentár k Zákonu o sťažnostiach, 2. vydanie (Horvat, M.)
 • Komentáre - Zákon o strelných zbraniach (Solej A., Solejová T., 2017)
 • Komentáre - Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR (Svák, J., Surmajová, Ž., Balog, B., 2017)
 • Komentáre - Zákon o upomínacom konaní (D. Ivanko, M. Rusnáková a kol., 2018)
 • Komentáre - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (P. Strapáč, M. Ďurana, T. Sninčák, S. Sura, J. Takáč, D. Treščáková, V. Skorková, 2018)
 • Komentár k Zákonu o výkone práce vo verejnom záujme, 3. vydanie (Mičudová, T.)
 • Komentáre - Zákon o výkone trestu odňatia slobody (Marcela Tittlová, 2017)
 • Komentár k Zákonu o odpadoch (Gašparíková, B., Takáč, P.)
 • Komentár k Zákonu o kybernetickej bezpečnosti (Andraško, J., Gábriš, T., Hochmann, J., Olejár, D., 2018)
 • Komentár k Vyhláške Národného bezpečnostného úradu č. 164/2018 Z. z. (Olejár, D., 2018)
 • Komentár k Vyhláške Národného bezpečnostného úradu č. 165/2018 Z. z. (Andraško, J., 2018)
 • Komentár k Vyhláške Národného bezpečnostného úradu č. 166/2018 Z. z. (Hochmann, J., 2018)
 • Komentár k Autorskému zákonu č. 185/2015 Z. z. (Lazíková, J., 2018)
 • Komentár k Zákonu o pozemkových spoločenstvách (Jakubáč, R., Maslák, M., Štefanko, J., 2018)
 • Komentár k Zákonu o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (Roháček, P., 2018)
 • Komentáre - Zákon o dani z poistenia (Beňo, M., Maťko, E., Šalkovičová, I., 2018)
 • Komentáre - Zákon o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami (Gallová, J., 2018)
 • Komentáre - Zákon o náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia (Volčko, V., Pázmány, T., Tomková, K., Onderková, L., 2018)
 • Komentáre - Zákon o volebnej kampani - komentár (Domin, M., 2019)
 • Komentáre - Zákon o európskom zatýkacom rozkaze (Klimek, L., 2019)
 • Komentáre - Zákon o ochrane svedka (Záhora, J., 2019)
 • Komentáre - Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach (Záhora, J., 2019)
 • Komentáre - Zákon o verejnom ochrancovi práv (Tittlová, M., Doboš, I., 2019)
 • Komentáre - Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Laktišová, S., 2019
 • Komentáre - Zákon o pomoci v hmotnej núdzi (Laktišová, S., 2019)
 • Komentáre - Zákon o prídavku na dieťa (Cisáriková, E., 2019)
 • Komentáre - Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (Cisáriková, E., 2019)
 • Komentáre - Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa (Cisáriková, E., 2019)
 • Komentáre - Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa (Cisáriková, E., 2019)
 • Komentáre - Zákon o regionálnej investičnej pomoci (Ferencz, V., Balog, B., Škoda, B., Jokmanová, D., Stratená, M., 2019)
 • Komentáre - Zákon o rodičovskom príspevku (Cisáriková, E., 2019)
 • Komentáre - Zákon o životnom minime (Laktišová, S., 2019)
 • Komentáre - Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
 • Komentáre - Zákon o výkone trestu povinnej práce
 • Komentáre - Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • Komentáre - Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
 • Komentáre - Zákonník práce 3. vydanie (2019)
 • Komentáre - Živnostenský zákon
 • Komentáre - Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
 • Komentár k Vyhláške o vyhradených technických zariadeniach
 • Komentár k Zákonu o poplatkoch za uloženie odpadov (Balog, B.)
 • Komentár k Zákonu o politických stranách a politických hnutiach (Domin M., Bujňák V., 2019)
 • Komentár k Zákonu o ochranných známkach (Lazíková J., 2019)
 • Komentár k Zákonu o rozhodcovskom konaní - praktický komentár (Lacko, P., Hrušovský, M., 2020)
 • Komentár k Zákonu o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia (Sláviková E.)
 • Komentár k Zákonu o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme (Kaľavský M.)
 • Komentár k Zákonu o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v EÚ (Záhora J.)
 • Komentár k Zákonu o registri partnerov verejného sektora (Vargaeštok P.)
 • Komentár k Zákonu o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní (Laktišová, S.)
 • Komentár k Zákonu o pohrebníctve (Balog B., Gálisová Z.)
 • Komentár k Zákonu o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach (Záhora, Šimovček)
 • Komentár k Zákonu o náhradnom výživnom (Cisáriková E.)
 • Komentár k Zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (Dianová Z.)
 • Komentár k Zákonu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR
 • Komentár k Zákonu o bezpečnosti hračiek (Balog, B., Gálisová, Z.)
 • Komentár k Zákonu, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (Laktišová, S.)
 • Komentár k Vyhláške Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia o likvidácii (Strapáč, Ďurana, 2021)
 • Komentár k Zákonu o podpore malého a stredného podnikania (Jokmanová, D.)
 • Komentár k Zákonu o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
 • Komentár k Dohovoru Rady Európy o počítačovej kriminalite (Budapeštiansky dohovor) (Funta R.)
 • Komentár k Zákonu o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy (Balog B., Gálisová Z.)
 • Komentár k Ústave SR, I. zväzok (Orosz L., Svák J., 2021)
 • Komentár k Zákonu o reklame (Vozár J., 2021)
 • Komentár k Zákonu o samosprávnych krajoch (Tekeli J., Tomaš L., Hoffmann M.)
 • Komentár k Zákonu o elektronickom obchode (Balog B., Gálisová Z.)
 • Komentár k Zákonu o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností (Gyuri R., 2021)
 • Komentár k Zákonu o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty (Laktišová, S.)
 • Komentár k Obchodnému zákonníku. Veľký komentár, I. a II. zväzok, druhé vydanie (Oľga Ovečková a kol, 2022)
 • Komentár k Zákonu o zdravotnom poistení (Fedorová, K., 2022)
 • Komentár k Zákonu o advokácii (Mičinský Ľ., Štrpka P., 2022)
 • Komentár k Zákonu o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (Drotár M., 2022)
 • Komentár k Zákonu o poštových službách (Váryová, L.)
 • Komentár k Zákonu o podpore v čase skrátenej práce (Švec, M., Žuľová, J.)
 • Komentár k Zákonu o veterinárnej starostlivosti (Korim, P., Takáčová, D., Nagyová, A., Takáčová, J.)
 • Komentár k Zákonu o registri mimovládnych organizácií (Magurová, Z., Magurová, H.)
 • Komentár k Vyhláške o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti (Jurčíková, B.)
 • Komentár k Trestnému zákonu, I. zväzok (Strémy, Kurilovská a kol., 2022)
 • Komentár k Zákonu o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii ( Klimek, L.
 • Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Zväzok II. (Orosz, L., Svák, J.,2022)
 • Komentár k Zákonu o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje (Švedlárová, G.)
 • Komentár k Vyhláške č. 93/212, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania a výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania. (Petrušek, A., 2022)
 • Komentár k Zákonu o zhromažďovacom práve. (Domin, M., Bujňák, V., 2022)
 • Komentár k Zákonu o ochrane hospodárskej súťaže (Patakyová, M. a kol.)
 • Komentár k Zákonu o tepelnej energetike (Balog, B., Hanulák, R., Franczel, M., Balog Ferenčáková, L.)
 • Komentár k Zákonu o civilnej ochrane obyvateľstva (Hmírová, L.)
 • Komentár k Trestnému zákonu, II. zväzok (Strémy, Kurilovská a kol., 2022)
 • Komentár k Vyhláške o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní (Petrušek, Adamik
 • Komentár k Zákonu o štátnej službe (Fíba, J., Gálisová, Z.)
 • Komentár k Zákonu o Environmentálnom fonde (Balog, B. Gálisová, Z., 2023)
 • Komentár k Zákonu o zdravotnej starostlivosti (Fedorová, K.)
 • Komentár k Vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 364/2018 Z. z. o výške odmeny pre psychológov v trestnom konaní (Maliarová, B.
 • Komentár k Zákonu o zriadení správnych súdov (Šindlerová, M.)
 • Komentár k Zákonu o združovaní občanov (Váryová, L., Mészáros, M.)
 • Komentár k Trestnému poriadoku I.,II. Zv. (Záhora, J. a kol.)
 • Komentár k Zákonu o mediačných a probačných úradníkoch (Burský, S.)
 • Komentár k Vyhláške o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu (Záhora, J.)
 • Komentár k Zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, 2. vydanie (Domin, M.)
 • Komentár k Zákonu o súdoch (Šindlerová, M., Hrušková, B., Strémy, L.)
 • Komentár k Zákonu o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (Fedorová, K.)
 • Komentár k Ústave SR, III. Zväzok (Orosz, L., Svák, J. a kol.)
Back To Top