Nové komentáre v ASPI

 

Pripravované významné tituly v roku 2021

 • Komentár k Ústave SR, 1. zväzok
 • Komentár k Zákonu o vodách 
 • Komentár k Zákonu o advokácii
 • Komentár k Zákonu o poštových službách
 • Komentár k Obchodnému zákonníku
 • Komentár k Zákonu o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy
 • Komentár k Trestnému zákonu
 • Komentár k Zákonu o veterinárnej starostlivosti

Komentár k Ústave SR, 1. zväzok

Autorský kolektív: Svák, Orosz a kol.
Predpokladaný dátum vydania: August 2021

Komentár pripravovaný k 30. výročiu prijatia Ústavy SR, kolektívom jedenástich renomovaných ústavných právnikov pôsobiacich aj na akademickej pôde – na Univerzite Komenského v Bratislave a Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prináša  metodologicky, hodnotovo aj rozsahovo novú verziu komentára k slovenskej ústave.
Ambíciou diela je:

 • ukotviť hodnotové preferencie SR ako štátu založeného na princípoch vyvoditeľných predovšetkým z čl. 1 Ústavy, ktoré sú prítomné pri výklade všetkých článkov Ústavy,
 • podporiť prirodzeno-právnu filozofiu ústavných noriem, najmä v oblasti ochrany ľudských práv
 • v symbióze kazuistiky Ústavného súdu a európskych súdnych dvorov vychádzať zo súdno-precedenčného pôsobenia ich rozhodnutí, čo sa napríklad prejavuje v prelínaní rozhodnutí Ústavného súdu a ESĽP pri komentovaní najmä druhej hlavy Ústavy,
 • nekomentovať Ústavu ústami zákonov, ktoré podliehajú viac politickej skaze a byť oporou pre ústavodarcu v smere zachovania súčasných ústavných princípov a hodnôt,
 • postihnúť celý ústavný systém SR, ktorý je tvorený nielen Ústavou č. 460/1992 Zb. (priamych novelizácií), ale aj ostatnými relevantnými ústavnými zákonmi.

Publikácia bude vychádzať postupne v troch zväzkoch.

Komentár k Zákonu o vodách 

Autorský kolektív: doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.
Predpokladaný dátum vydania: September 2021

Komentár vypĺňa medzeru na knižnom trhu, akou bola už niekoľko rokov absencia verejnoprávnej regulácie v podobe komentára k tejto dôležitej právnej norme. Cieľom komentára je poskytnúť čitateľom zrozumiteľný a systematický výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon), ktorý umožní pochopiť podmienky na všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine, zachovanie alebo zlepšovanie stavu vôd, účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd. Pozornosť taktiež venuje definovaniu práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb k vodám a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane, účelnom a hospodárnom využívaní, ďalej oprávneniam a povinnostiam orgánov štátnej vodnej správy a zodpovednosti za porušenie povinností podľa tohto zákona.

Komentár je určený predovšetkým odborníkom pôsobiacim v oblasti ochrany vôd, resp. ochrany životného prostredia, zamestnancom orgánov štátnej vodnej správy, samosprávy, právnickej ako aj širšej odbornej verejnosti.

Komentár k Zákonu o advokácii

Autorský kolektív: Mičinský, Štrpka
Predpokladaný dátum vydania: August 2021

Autori sa v komentári zamerajú na širšie vysvetlenie jednotlivých aspektov výkonu advokácie vo vzťahu ku klientom, orgánom, ale aj vo vzťahu k iným advokátom a k samotnej Slovenskej advokátskej komore. Dôležitou súčasťou komentára bude výber relevantnej slovenskej a českej judikatúry, judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva. Komentár dopĺňa tiež výber relevantných disciplinárnych rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory a Českej advokátskej komory. Publikácia obsahuje platné a účinné znenie zákona o advokácii, stavovských predpisov SAK. Komentár bude reflektovať tiež najdôležitejšie zmeny stavovských predpisov SAK po konferencii advokátov konanej v júni 2021. Komentár bude určený primárne advokátom a advokátskym koncipientom ako pomôcka pri každodennom výkone advokácie. Publikácia bude určená tiež ostatným príslušníkom právnickej obce najmä sudcom, orgánom činným v trestnom konaní, širšej odbornej verejnosti, študentom právnických fakúlt a v neposlednom rade aj klientom advokátov.

Komentár k Zákonu o poštových službách

Autorský kolektív: JUDr. Lucia Váryová
Predpokladaný dátum vydania: August 2021

Pripravovaný komentár prehľadne rozoberá jednotlivé ustanovenia zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách, pričom je doplnený vzormi praktických dokumentov a relevantnými súdnymi rozhodnutiami slovenských súdov a Súdneho dvora EÚ. Podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona sa opiera o reálne skúsenosti autorky komentára s aplikáciou predmetného zákona v praxi, čo dáva komentáru punc praktickosti. Reflektuje najdôležitejšie aktuálne zmeny v oblasti poštového práva a súvisiacich právnych predpisov. Publikácia je určená najmä odborníkom pôsobiacim v oblasti poštových služieb, resp. v príslušných orgánoch štátnej správy, kuriérskym spoločnostiam, právnickej, ako aj širšej odbornej verejnosti.

Komentár k Obchodnému zákonníku

Autorský kolektív: Ovečková a kol.
Predpokladaný dátum vydania: Október 2021

Druhé, prepracované vydanie Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku ponúka  najrozsiahlejší a najkomplexnejší výklad ustanovení Obchodného zákonníka na slovenskom trhu. V diele sa špičkoví autori okrem iného venujú hĺbkovému výkladu noviel Obchodného zákonníka, ktoré boli prijaté od roku 2017.

Komentár k Zákonu o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Autorský kolektív: doc. JUDr. Boris Balog, PhD. – JUDr. Zuzana Gálisová
Predpokladaný dátum vydania: Júl 2021

Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy je novým zákonom v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorý nadobudne účinnosť 2. augusta 2021. Zákon vymedzuje pravidlá minimálneho podielu ekologických vozidiel pri zákazkách v rámci verejného obstarávania a zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave. Komentovaný zákon súvisí s nanajvýš aktuálnymi témami znižovania emisií skleníkových plynov a zvyšovania spotreby energie z obnoviteľných zdrojov. Komentár je spracovaný odborníkmi v predmetnej legislatívnej oblasti, ktorí sa podieľali na jeho tvorbe.

Komentár k Trestnému zákonu

Autorský kolektív: Strémy a kol. 
Predpokladaný dátum vydania: September 2021

Pripravovaný komentár k Trestnému zákonu od kolektívu odborníkov z oblasti trestného práva ponúkne záujemcom hĺbkovú, právnu analýzu tohto nosného právneho predpisu. Zároveň sa autorský kolektív bude v komentári venovať aktuálnym legislatívnym zmenám a ich dopadom na problematiku trestného práva hmotného. Odborná verejnosť pomocou predmetnej publikácie nájde riešenia nielen v teoretických otázkach súvisiacich s touto právnou disciplínou, ale v aj praktických prípadoch, s ktorými sa čitatelia stretávajú v rámci svojej právnej praxe. Publikácia je určená sudcom, prokurátorom, advokátom, študentov právnických fakúlt, ale aj laickej verejnosti, ktorá sa zaujíma o problematiku trestného práva.

Komentár k Zákonu o veterinárnej starostlivosti

Autorský kolektív: 

doc. MVDr. Peter Korim, CSc. – doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD. – MVDr. Alena Nagyová, PhD. – MVDr. Jana Takáčová, PhD.

Predpokladaný dátum vydania: November 2021

Komentár obsiahne komplexný výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ktorý upravuje odborné veterinárne činnosti, veterinárne kontroly, identifikáciu a registráciu zvierat, či povinnosti pri ochrane zvierat.  Zaslúženú pozornosť autori zamerajú aj na  posledné novely zákona týkajúce sa napríklad problematiky zákazu chovu kožušinových zvierat a podmienok získania odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké alebo vzdelávacie účely. Pôjde o prvý komentár k tomuto zákonu na slovenskom knižnom trhu a je určený najmä osobám pôsobiacim, resp. podnikajúcim vo veterinárnej oblasti, zamestnancom orgánov štátnej správy v tejto oblasti, ako aj širšej odbornej verejnosti.

Komentáre Wolters Kluwer

 • Komentár k Antidiskriminačnému zákonu (Matejka a kol., 2017)
 • Komentár k Autorskému zákonu – 618/2003 Z. z (Lazíková, J.) - zdarma
 • Komentár k Autorskému zákonu č. 185/2015 Z. z. (Lazíková, J., 2018)
 • Komentár k Civilnému mimosporovému poriadku (Horváth, E., Andrášiová, A.)
 • Komentár k Civilnému sporovému poriadku (Horváth, E., Andrášiová, A.)
 • Komentár k Daňovému poriadku a k Zákonu o správe daní a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
 • Komentár k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí (Mičinský, Olík, 2016)
 • Komentár k Exekučnému poriadku
 • Komentár k GDPR / všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov
 • Komentár k Geologickému zákonu
 • Komentár k Nariadeniu Brusel I
 • Komentár k Nariadeniu Rady (EÚ) 2017/1939, kt.sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia (A.Ondrejová)
 • Komentár k Nariadeniu Rím I (Pavel Lacko, 2017)
 • Komentár k Občianskemu súdnemu poriadku
 • Komentár k Občianskemu zákonníku
 • Komentár k Obchodnému zákonníku - Veľký komentár (I a II diel) (Oľga Ovečková a kol.)
 • Komentár k Správnemu poriadku
 • Komentár k Správnemu súdnemu poriadku
 • Komentár k Stavebnému zákonu 
 • Komentár k Trestnému poriadku
 • Komentár k Trestnému zákonu
 • Komentár k Ústavnému zákonu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (Ikrényi, P., Jakubčová, L., 2019)
 • Komentár k Vyhláške č. 152/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje fin. limit pre nadlimitnú zákazku (Griga, M.)
 • Komentár k Vyhláške č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dok. (Griga, M.)
 • Komentár k Vyhláške č. 156/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie (Marek Griga)
 • Komentár k Vyhláške č. 380/2014 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (Marek Maslák, 2018)
 • Komentár k Vyhláške Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia o likvidácii (Strapáč, Ďurana, 2021)
 • Komentár k Vyhláške Národného bezpečnostného úradu č. 164/2018 Z. z. (Olejár, D., 2018)
 • Komentár k Vyhláške Národného bezpečnostného úradu č. 165/2018 Z. z. (Andraško, J., 2018)
 • Komentár k Vyhláške Národného bezpečnostného úradu č. 166/2018 Z. z. (Hochmann, J., 2018)
 • Komentár k Vyhláške o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch
 • Komentár k Vyhláške o odmenách a náhradách notárov a k Zákonu o notároch a notárskej činnosti
 • Komentár k Vyhláške o vyhradených technických zariadeniach (Mikula, J.)
 • Komentár k Zákonníku práce (Krajčo, J. a kol.)
 • Komentár k Zákonníku práce (Matejka a kol.)
 • Komentár k Zákonníku práce (Švec M., Toman, J., a kol. 2019)
 • Komentár k Zákonu č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (Adama Nociar, 2017)
 • Komentár k Zákonu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (124/2006 Z.z.)
 • Komentár k Zákonu o bezpečnosti hračiek (Balog, B., Gálisová, Z.)
 • Komentár k Zákonu o cestovných náhradách
 • Komentár k Zákonu o cezhraničnom vysielaní - praktický komentár (Bernard Hager, Jana Sapáková, Natália Janošková, Katarína Liebscherová, 2017)
 • Komentár k Zákonu o dani z motorových vozidiel
 • Komentár k Zákonu o dani z poistenia (Beňo, M., Maťko, E., Šalkovičová, I., 2018)
 • Komentár k Zákonu o dani z pridanej hodnoty (Rybanský, L.)
 • Komentár k Zákonu o dani z príjmov
 • Komentár k Zákonu o dani z príjmov - praktický komentár
 • Komentár k Zákonu o dobrovoľných dražbách
 • Komentár k Zákonu o dohľade nad finančným trhom (A. Slezáková, P. Mikloš a kol., 2018)
 • Komentár k Zákonu o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Laktišová, S., 2019)
 • Komentár k Zákonu o energetike – praktický komentár (Balog, B., Hanulák, R., Halák, M., Dudlák, M.)
 • Komentár k Zákonu o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach (Záhora, J., 2019)
 • Komentár k Zákonu o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach (Záhora, Šimovček)
 • Komentár k Zákonu o európskom zatýkacom rozkaze (Klimek, L., 2019)
 • Komentár k Zákonu o finančnej kontrole a audite
 • Komentár k Zákonu o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (Slezáková, A., Šimonová, J., Jedinák, P. a kol.,2019)
 • Komentár k Zákonu o inšpekcii práce (Jurík, V.)
 • Komentár k Zákonu o integrovanej prevencii
 • Komentár k Zákonu o kolektívnom vyjednávaní - praktický komentár (Toman, J., Švec, M., Schuszteková, S.)
 • Komentár k Zákonu o kolektívnom vyjednávaní 
 • Komentár k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii
 • Komentár k Zákonu o krátkodobom nájme bytu, Nájomné vzťahy v súkromnom práve (nájomné vzťahy v Občianskom zákonníku, v Zákone o krátkodobom nájme bytu, v Zákone o    nájme a podnájme nebytových priestorov)
 • Komentár k Zákonu o kybernetickej bezpečnosti (Andraško, J., Gábriš, T., Hochmann, J., Olejár, D., 2018)
 • Komentár k Zákonu o lesoch (Marcela Tittlová, Peter Papáček, 2018)
 • Komentár k Zákonu o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami (Gallová, J., 2018)
 • Komentár k Zákonu o výkone práce vo verejnom záujme
 • Komentár k Zákonu o výkone trestu odňatia slobody (Marcela Tittlová, 2017)
 • Komentár k Zákonu o výkone trestu povinnej práce (Galovcová, I., Tejnská, K., Tittlová, M., Tlapák Navrátilová, J., 2019)
 • Komentár k Zákonu o výkone väzby (Marcela Tittlová, 2017)
 • Komentár k Zákonu o vysielaní a retransmisii
 • Komentár k Zákonu o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme (Kaľavský M.)
 • Komentár k Zákonu o znalcoch a tlmočníkoch, k vyhláške o odmenách znalcov, k vykonaniu zákona o znalcoch a tlmočníkoch
 • Komentár k Zákonu o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci
 • Komentár k Zákonu o životnom minime (Laktišová, S., 2019)
 • Komentár k Zákonu, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (Laktišová, S.)
 • Komentár k Zmenkový a šekový zákon - komentár k právnej úprave zmeniek (Branislav Jablonka, 2017)
 • Komentár k Živnostenskému zákonu (Horvat, M. a kol., 2019)
 • Komentár ku Katastrálnemu zákonu
 • Komentár k Zákonu o mediácii
 • Komentár k Zákonu o miestnom poplatku za rozvoj (Juraj Říha, 2017)
 • Komentár k Zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
 • Komentár k Zákonu o minimálnej mzde (Zuzana Macková, Miroslav Mačuha, 2017)
 • Komentár k Zákonu o náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia (Volčko, V., Pázmány, T., Tomková, K., Onderková, L., 2018)
 • Komentár k Zákonu o náhradnom výživnom (Cisáriková E.)
 • Komentár k Zákonu o nájme poľnohospodárskych pozemkov poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov (P. Vargaeštok, M. Slamka, 2018)
 • Komentár k Zákonu o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
 • Komentár k zákonu o obecnom zriadení, 2. vydanie (Tekeli J., Hoffmann M., Tomaš L.)
 • Komentár k Zákonu o obetiach trestných činov (J. Záhora, 2018)
 • Komentár k Zákonu o obmedzení platieb v hotovosti a Zákonu o používaní registračnej pokladnice
 • Komentár k Zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (Dianová Z.)
 • Komentár k Zákonu o odpadoch - praktický komentár (Takáč, P.)
 • Komentár k Zákonu o odpadoch (Gašparíková, B., Takáč, P.)
 • Komentár k Zákonu o ochrane osobných údajov (T. Valentová, J. Golais, M. Bierstein, 2018)
 • Komentár k Zákonu o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (Mičudová, T., 2019)
 • Komentár k Zákonu o ochrane pred odpočúvaním (Marcela Tittlová, 2017)
 • Komentár k Zákonu o ochrane pred požiarmi
 • Komentár k Zákonu o ochrane prírody a krajiny (B. Múčková a kol., 2018)
 • Komentár k Zákonu o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb (M. Budjač, L. Šurín, 2018)
 • Komentár k Zákonu o ochrane svedka (Záhora, J., 2019)
 • Komentár k Zákonu o ochranných známkach
 • Komentár k Zákonu o ochranných známkach (Lazíková J., 2019)
 • Komentár k Zákonu o organizovaní verejných kultúrnych podujatí
 • Komentár k Zákonu o organizovaní verejných športových podujatí
 • Komentár k Zákonu o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach
 • Komentár k Zákonu o podmienkach výkonu volebného práva (Marek Domin, 2018)
 • Komentár k Zákonu o podpore malého a stredného podnikania (Jokmanová, D.)
 • Komentár k Zákonu o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (Ferencz, V., Petrovič, J., Balog, B., Novák, J.)
 • Komentár k Zákonu o pohrebníctve (Balog B., Gálisová Z.)
 • Komentár k Zákonu o Policajnom zbore (Marcela Tittlová, Jozef Medelský, 2017)
 • Komentár k Zákonu o politických stranách a politických hnutiach (Domin M., Bujňák V., 2019)
 • Komentár k Zákonu o poľovníctve
 • Komentár k Zákonu o pomoci v hmotnej núdzi (Laktišová, S., 2019)
 • Komentár k Zákonu o poplatkoch za uloženie odpadov (Balog, B.)
 • Komentár k Zákonu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR (Balog B.)
 • Komentár k Zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • Komentár k Zákonu o pozemkových spoločenstvách (Jakubáč, R., Maslák, M., Štefanko, J., 2018)
 • Komentár k Zákonu o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia (Sláviková E.)
 • Komentár k Zákonu o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (Roháček, P., 2018)
 • Komentár k Zákonu o prídavku na dieťa (Cisáriková, E., 2019)
 • Komentár k Zákonu o priestupkoch (372/1990 Zb.)
 • Komentár k Zákonu o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (Cisáriková, E., 2019)
 • Komentár k Zákonu o príspevku na starostlivosť o dieťa (Cisáriková, E., 2019)
 • Komentár k Zákonu o príspevku poskytovanom z eurofondov (Janurová, K., Mareková, M.)
 • Komentár k Zákonu o príspevku pri narodení dieťaťa (Cisáriková, E., 2019)
 • Komentár k Zákonu o regionálnej investičnej pomoci (Ferencz, V., Balog, B., Škoda, B., Jokmanová, D., Stratená, M., 2019)
 • Komentár k Zákonu o registri partnerov verejného sektora (Vargaeštok P.)
 • Komentár k Zákonu o regulácii v sieťových odvetviach (Peter Ikrényi, Matúš Ľahký, Roman Prekop, 2017)
 • Komentár k Zákonu o rodičovskom príspevku (Cisáriková, E., 2019)
 • Komentár k Zákonu o rodine
 • Komentár k Zákonu o rozhodcovskom konaní - praktický komentár (Lacko, P., Hrušovský, M., 2020)
 • Komentár k Zákonu o rozhodcovskom konaní (R. Hučková, 2018)
 • Komentár k Zákonu o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 • Komentár k Zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • Komentár k Zákonu o slobodnom prístupe k informáciám
 • Komentár k Zákonu o sociálnom fonde
 • Komentár k Zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (Marek Maslák, 2017)
 • Komentár k Zákonu o správcoch a k vyhl. č. 665/2005
 • Komentár k Zákonu o správcoch bytových domov (Budjač. M., Šurín, L., 2017)
 • Komentár k Zákonu o sťažnostiach (Horvat, M.)
 • Komentár k Zákonu o strelných zbraniach (Solej A., Solejová T., 2017)
 • Komentár k Zákonu o súdnych poplatkoch (Horváth, E.)
 • Komentár k Zákonu o štátnej správe starostlivosti o živ. Prostr.
 • Komentár k Zákonu o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní (Laktišová, S.)
 • Komentár k Zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb
 • Komentár k Zákonu o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR (Svák, J., Surmajová, Ž., Balog, B., 2017)
 • Komentár k Zákonu o upomínacom konaní (D. Ivanko, M. Rusnáková a kol., 2018)
 • Komentár k Zákonu o Ústavnom súde Slovenskej republiky (Ľalík, M., Ľalík, T., 2019)
 • Komentár k Zákonu o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v EÚ (Záhora J.)
 • Komentár k Zákonu o verejnom obstarávaní
 • Komentár k Zákonu o verejnom ochrancovi práv (Tittlová, M., Doboš, I., 2019)
 • Komentár k Zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (P. Strapáč, M. Ďurana, T. Sninčák, S. Sura, J. Takáč, D.
  Treščáková, V. Skorková, 2018)
 • Komentár k Zákonu o volebnej kampani - komentár (Domin, M., 2019)
 • Komentár k Zákonu o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)
Back To Top