Digital brain texture
Právo15 marca, 2023

Novinky v ASPI za rok 2023

Vedeli ste, že do digitálnej knižnice ASPI neustále dopĺňame nový autorský obsah?

Predpisy, Judikatúra, Monografie, Komentáre, Odborné časopisy, Vzory.

Obsah ASPI je tvorený renomovaným autorským tímom. Publikácie a periodiká sú pravidelne  aktualizované a priamo previazané na komentované predpisy. Ich počet je neustále rozširovaný.

Nižšie si môžete prečítať čo pribudlo do digitálnej knižnice ASPI v roku 2023. A v tomto článku za rok 2024.

December 2023

komentáre:
 • Deset, M.; Šimovček, I.; Jalč, A.; Polák, P.; Szabová, E.; Štift, P.; Vráblová, M.; Záhora, J. Trestný poriadok - komentár
 • Záhora, Jozef. Vyhláška o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu - komentár
rekonštrukcie komentárov:
 • Mičudová, T.: Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - komentár
literatúra:
 • Justičná revue č. 10/2023 (26 dokumentov)
 • Dane a účtovníctvo č. 11/2023 (11 dokumentov)
 • Bezpečnosť práce v praxi č. 11/2023 (7 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí č. 11/2023 (12 dokumentov)
 • dokumenty portálu Úradu pre verejného obstarávania (19 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 426 az 430, 432, 434 az 437, 439 az 443, 446 a 447/2023 Z.z. (17 dokumentov)
 • Odpady č. 11/2023 (7 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve č. 11/2023 (6 dokumentov)
 • DPH v praxi č. 11/2023 (13 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce č. 11/2023 (9 dokumentov)
 • Súkromné právo č. 5/2023 (6 dokumentov)
judikatúra:
 • Zbierka rozhodnutí a stanovísk NS SR č. 4/2023 (11 rozhodnutí)
vzory:
 • Vz49001      Vnútorný predpis pre pracovné úrazy a iné úrazy
 • Vz49003      Vnútorný predpis pre oboznamovanie a informovanie
 • Vz49005      Vnútorný predpis pre kontrolu požitia alkoholu, omamných alebo psychotropných látok
 • Vz49008      Okamžité ukončenie pracovnej zmeny
 • Vz49011      Koncepcia politiky BOZP
 • Vz49013      Vnútorný predpis pre bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci
 • Vz49014      Vnútorný predpis pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Vz49018      Vnútorný prevádzkovo-bezpečnostný predpis
 • Vz49020      Dopravno-prevádzkový predpis pre osobné a nákladné vozidlá
 • Vz49201      Protokol o vstupnej pracovno-zdravotnej obhliadke pracoviska
 • Vz49214      Zaradenie zamestnancov do kategórií podľa triedy prác
 • Vz49216      Posudok o riziku z expozície záťaže teplom
 • Vz49219      Posudok o riziku z expozície záťaže chladom
do modulu EÚ dokumenty:
 • 359 záznamov

November 2023

komentáre: 
 • Burský, S. Zákon o o probačných a mediačných úradníkoch - komentár
judikatúra:
 • Zo súdnej praxe č. 5/2023 (10 rozhodnutí)
literatúra:
 • Súkromné právo č. 4/2023 (5 dokumentov)
 • Verejné obstarávanie č. 5/2023 (13 dokumentov)
 • Dane a účtovníctvo č. 10/2023 (13 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí č. 10/2023 (11 dokumentov)
 • Bezpečnosť práce v praxi č. 10/2023 (6 dokumentov)
 • Bulletin Slovenskej advokátskej komory č. 3/2023 (20 dokumentov), č. 4/2023 (20 dokumentov) a č. 5/2023 (16 dokumentov)
 • DPH v praxi č. 10/2023 (13 dokumentov)
 • Odpady č. 10/2023 (8 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce č. 10/2023 (8 dokumentov)
 • Právny obzor č. 5/2023 (8 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve č. 10/2023 (8 dokumentov)
 • Zo súdnej praxe č. 5/2023 (1 dokument)
 • dokumenty portálu Úradu pre verejného obstarávania (32 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 380, 381, 383-386, 388-392, 395-401, 403-408, 410, 412-417, 421, 425/2023 Z.z. (33 dokumentov)
modul Samospráva – MUNI:
 • 69 dokumentov
do modulu EÚ dokumenty:
 • 717 záznamov
 • 150 dokumentov ESD
do modulu Uznesenia vlády:
 • 105 uznesení z roku 2023
 

Október 2023

komentáre: 

 • Mészáros, Marián; Váryová, Lucia. Zákon o združovaní občanov - komentár
 • Šindlerová, Mariana. Zákon o zriadení správnych súdov - komentár
rekonštrukcie komentárov:
 • Zacharidesová, V., Duraj Chochlíková, K.: Zákon o finančnej kontrole a audite
 • Balog, B., Gálisová, Z.: Zákon o Environmentálnom fonde
literatúra:
 • Dane a účtovníctvo č. 9/2023 (9 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí č. 9/2023 (11 dokumentov)
 • DPH v praxi č. 9/2023 (13 dokumentov)
 • Odpady č. 9/2023 (7 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve č. 9/2023 (7 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce č. 9/2023 (10 dokumentov)
 • Justičná revue č. 8-9/2023 (20 dokumentov)
 • dokumenty portálu Úradu pre verejného obstarávania (55 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 249, 338-348, 350-355, 357-363, 366-371, 375-379/2023 Z.z. (36 dokumentov)
 • Bezpečnosť práce v praxi č. 9/2023 (6 dokumentov)
judikatúra:
 • Zbierka rozhodnutí a stanovísk NS SR č. 3/2023 (18 rozhodnutí)
modul Samospráva – MUNI:
 • 99 dokumentov

Júl - September 2023

 
komentáre: 
 • Zákonník práce, Zákon o kolektívnom vyjednávaní - komentár. 2., doplnené a prepracované vydanie
 • Vyhláška o výške odmeny pre psychológov v trestnom konaní - komentár
 • Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti – komentár
monografie:
 • Marek, D.: Žreb ako spôsob výberu politických reprezentantov. Budeme si slovenských poslancov vyberať náhodne? 
 • Slezáková, A. - Hajnišová, E. - Mikloš, P.: Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávajúca činnosť samostatného finančného agenta
 • Heseková Bojmírová, S.: Poskytovanie pôžičiek peer to peer spôsobom v kontexte legislatívy upravujúcej poskytovanie úverov spotrebiteľom
 • Koreňová, S. – Berecz, K.: Efektívna komunikácia školy s rodičom
rekonštrukcia: 
 • Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Komentár. 2. vydanie
 • Zákonník práce. Komentár. 2. vydanie. | Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. 2. vydanie.
preklady: 

Anglické:

 • 311/2001 Z.z. Zákonník práce po novele zákonom č. 309/2023 Z.z.
 • 455/1991 Zb. Živnostenský zákon po novele zákonom č. 309/2023 Z.z.
 • 513/1991 Zb. Obchodný zákonník po novele zákonom č. 309/2023 Z.z.
 • 7/2005 Z.z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii po novele zákonom č. 309/2023 Z.z.

Nemecké:

 • 513/1991 Zb. Obchodný zákonník po novele zákonom č. 309/2023 Z.z.
judikatúra:
 • Zo súdnej praxe č. 4/2023 (9 rozhodnutí)
 • Zbierka rozhodnutí a stanovísk NS SR č. 2/2023 (3 rozhodnutia)
literatúra:
 • Zo súdnej praxe č. 4/2023 (2 dokumenty)
 • Duševné vlastníctvo č. 1/2023 (23 dokumentov) – z portálu Úradu priemyselného vlastníctva
 • Bulletin oddelenia dokumentácie, analytiky a komparistiky kancelárie Najvyššieho súdu SR č. 1/2023 (18 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce č. 7-8/2023 (15 dokumentov)
 • Právny obzor č. 4/2023 (8 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 315-320, 326, 328, 330-337/2023 Z.z. (16 dokumentov)
do modulu Samospráva – MUNI:
 • 83 dokumentov
do modulu EÚ dokumenty:
 • 380 záznamov

Jún 2023

do modulu Literatúra:

 • Bezpečnosť práce v praxi č. 6/2023 (6 dokumentov)
 • DPH v praxi č. 6/2023 (5 dokumentov)
 • Dane a účtovníctvo č. 6/2023 (9 dokumentov)
 • Justičná revue č. 5/2023 (17 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí č. 6/2023 (7 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve č. 6/2023 (5 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce č. 6/2023 (11 dokumentov)
 • Zo súdnej praxe č. 3/2023 (1 dokument)
 • Odpady č. 6/2023 (9 dokumentov)
 • Verejné obstarávanie č. 3/2023 (11 dokumentov)
 • dokumenty portálu Úradu pre verejného obstarávania (23 dokumentov)
 • dokumenty portálu Finančnej správy (17 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 186-198, 201-203, 205, 207-214, 220, 224-232, 234-214/2023 Z.z. (43 dokumentov)

do modulu Publikácie:

rekonštrukcie komentárov:
 • Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Komentár. 2. vydanie
komentáre:

Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Komentár

monografia:

Organizačné zmeny zamestnávateľa a skončenie pracovného pomeru. Monografia

do modulu Preklady:

 • 455/1991 Zb. Živnostenský zákon po novele č. 205/2023 Z.z.
 • 314/2001 Z.z. Zákon o ochrane pred požiarmi po novele č. 205/2023 Z.z.
 • 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci po novele č. 205/2023 Z.z.
 • 24/2006 Z.z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie po novele č. 272/2023 Z.z.
 • 50/1976 Zb. Stavebný zákon po novele č. 195/2023 Z.z.
 • 301/2005 Z.z. Trestný poriadok po novele č. 192/2023 Z.z.

do modulu Samospráva – MUNI:

 • 84 dokumentov

do modulu EÚ dokumenty:

 • 120 záznamov

do modulu Judikatúra:

 • Zo súdnej praxe č. 3/2023 (10 rozhodnutí)
 • Zbierka rozhodnutí a stanovísk NS SR č. 1/2023 (20 rozhodnutí)

Máj 2023

do modulu Literatúra:

 • Justičná revue č. 4/2023 (19 dokumentov)
 • Dane a účtovníctvo č. 5/2023 (11 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí č. 5/2023 (8 dokumentov)
 • DPH v praxi č. 5/2023 (10 dokumentov)
 • Bezpečnosť práce v praxi č. 5/2023 (7 dokumentov)
 • Odpady č. 5/2023 (8 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve č. 5/2023 (7 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce č. 5/2023 (10 dokumentov)
 • Súkromné právo č. 2/2023 (6 dokumentov)
 • dokumenty portálu Úradu pre verejného obstarávania (56 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 153--157, 159-163, 165, 168-179, 181-183, 185/2023 Z.z. (27 dokumentov)
 • Dane a účtovníctvo č. 4/2023 (17 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí č. 4/2023 (8 dokumentov)
 • Bezpečnosť práce v praxi č. 4/2023 (7 dokumentov)
 • DPH v praxi č. 4/2023 (14 dokumentov)
 • Dokumenty z portálu Národného inšpektorátu práce (2 dokumenty)
 • Zo súdnej praxe č. 2/2023 (2 dokumenty)
 • Bulletin Slovenskej advokátskej komory č. 1/2023 (21 dokumentov) a č. 2/2023 (16 dokumentov)
 • Odpady č. 4/2023 (7 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce č. 4/2023 (10 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve č. 4/2023 (5 dokumentov)
 • Právny obzor č. 2/2023 (10 dokumentov)
 • dokumenty portálu Úradu pre verejného obstarávania (85 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 110-117, 119-130, 132-137, 139-146/2023 Z.z. (34 dokumentov)

do modulu Publikácie:

monografie:
 • Labáth, Vladimír; Pružinská, Jana; Tragalová, Dagmar. Mediácia. Odborná príprava. 2023
 • Drotár, Matej. Pracovné právo pre školy a školské zariadenia. 2023
komentáre:
 • Fíba, Juraj; Gálisová, Zuzana. Zákon o štátnej službe - komentár. 2023
 • Balog, Boris; Gálisová, Zuzana. Zákon o Enviromentálnom fonde - komentár. 2022

do modulu Preklady:

 • 300/2005 Z.z. Trestný zákon po novele č. 117/2023 Z.z.
 • 301/2005 Z.z. Trestný poriadok po novele č. 111/2023 Z.z.

do modulu Samospráva – MUNI:

 • 103 dokumentov
 • 63 dokumentov

do modulu EÚ dokumenty:

 • 986 záznamov
 • 173 xml
 • 1151 záznamov

do modulu Judikatúra:

 • Zbierka rozhodnutí a stanovísk NS SR č. 5/2022 (2 rozhodnutia)
 • historické rozhodnutia ZsP (14 rozhodnutí)
 • Zo súdnej praxe č. 2/2023 (10 rozhodnutí) celkový počet judikátov k 1.5.2023 – 4.232.286 judikátov, tzn. od 7.4.2023 pribudlo 19.857 judikátov  

Apríl 2023

do modulu Literatúra:

 • DPH v praxi č. 3/2023 (6 dokumentov)
 • Odpady č. 3/2023 (9 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve č. 3/2023 (6 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce č. 3/2023 (10 dokumentov)
 • Verejné obstarávanie č. 2/2023 (11 dokumentov)
 • Justičná revue č. 3/2023 (15 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 69, 71, 72, 74-89, 80-82, 8498, 100, 101, 105-107-109/2023 Z.z. (32 dokumentov)
 • dokumenty portálu Finančnej správy (3 dokumentov)

do modulu Publikácie:

komentáre:

Vyhláška č. 275/2022 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní - komentár. (Adamiková, Simona; Petrušek, Adam.)
Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva - komentár. (Hmírová, Lenka.)

do modulu Samospráva – MUNI:

109 dokumentov

do modulu EÚ dokumenty:

790 záznamov
21 smerníc a nariadení

do modulu Judikatúra:

Zbierka rozhodnutí a stanovísk NS SR č. 4/2023 (16 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 7.4.2023 – 4.212.429 judikátov, 
tzn. od 10.3.2023 pribudlo 36.645 judikátov

Január - Marec 2023

do modulu Literatúra:

 • Dane a účtovníctvo č.11/2022 (11 dokumentov), č.12/2022 (13 dokumentov), č.1/2023 (15 dokumentov), č.2/2023 (6 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí č. 11/2022 (13 dokumentov), č. 12/2022 (9 dokumentov), č. 1/2023 (7 dokumentov), č. 1/2023 (17 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce č. 11/2022 (8 dokumentov), č. 12/2022 (7 dokumentov), č. 1/2023 (7 dokumentov), č. 2/2023 (10 dokumentov)
 • Bezpečnosť práce v praxi č. 11/2022 (7 dokumentov), č. 12/2022 (8 dokumentov), č. 1/2023 (6 dokumentov), č. 2/2023 (7 dokumentov)
 • DPH v praxi č. 11/2022 (7 dokumentov), č. 12/2022 (6 dokumentov), č. 1/2023 (15 dokumentov), č. 2/2023 (15 dokumentov)
 • Odpady č. 11/2022 (8 dokumentov), č. 12/2022 (7 dokumentov), č. 1/2023 (10 dokumentov), č. 2/2023 (8 dokumentov), č. 2/2017 (22 dokumentov) a č. 2/2017 (27 dokumentov), 
 • Právo a manažment v zdravotníctve č. 11/2022 (8 dokumentov), č. 12/2022 (6 dokumentov), č. 1/2023 (6 dokumentov), č. 2/2023 (8 dokumentov)
 • Justičná revue č. 10/2022 (18 dokumentov), č. 11/2022 (18 dokumentov), č. 12/2022 (20 dokumentov), č. 1/2023 (20 dokumentov)
 • Súkromné právo č. 5/2022 (7 dokumentov), č. 6/2022 (6 dokumentov)
 • Verejné obstarávanie č. 6/2022 (11 dokumentov)
 • Bulletin SAK č. 6/2022 (17 dokumentov), č. 7-8/2022 (18 dokumentov), č. 9-10/2022 (21 dokumentov), č. 11-12/2022 (21 dokumentov)
 • Bulletin ODAK č. 2/2022 (15 dokumentov
 • Právny obzor č. 6/2022 (8 dokumentov)
 • Zo súdnej praxe č. 4/2022 (3 dokumenty), č. 5/2022 (3 dokumentov), č. 6/2022 (2 dokumentov), č. 1/2023 (2 dokumenty)
 • Články z  Newsletter Havel &Partners (3 dokumenty)
 • dokumenty portálu Úradu pre verejného obstarávania (43 dokumentov)
 • dokumenty portálu Finančnej správy (9 dokumentov)
 • Články z portálu NIP (5 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 356-360, 363-368, 374-381, 386-387, 389-396, 415-423, 425-430, 432, 433-439, 441-453, 455-460, 462, 463, 466-470, 472, 476-484, 486-492, 494-501, 503-508, 510-512, 516-526/2022 Z.z., 1-11, 14-17, 19-21, 24, 26-33-40, 43, 47-68/2023 Z.z. (198 dokumentov)

do modulu Publikácie:

monografie:

Sankcie zamestnávateľa. Krátenie a nepriznanie peňažných plnení. 2022 (Olšovská, Andrea; Švec, Marek.)
Hlavný kontrolór. Otázky a odpovede. 2023 (Konečná Veverková, Ingrid.)
Komunálne právo. 2022 (Tekeli, Jozef; Tomaš, Lukáš.)
Rozpočet obce a vyššieho územného celku. 2. vydanie. 2023 (Konečná Veverková, Ingrid.)
Záverečný účet obce a vyššieho územného celku. 2. vydanie. 2023 (Konečná Veverková, Ingrid.)

komentáre:

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže - komentár. 2022 (Šabová, Zuzana; Lovásová, Erika; Lukáčová, Daniela; Patakyová, Mária T.; Šramelová, Silvia; Steinecker, Juraj; Vojtko, Emil.)
Zákon o tepelnej energetike - komentár. 2022 (Balog, Boris; Balog Ferenčáková, Lenka; Franczel, Marek; Hanulák, Rastislav.)
Zákon o zhromažďovacom práve - komentár. 2022 (Bujňák, Vincent; Domin, Marek.)

do modulu Preklady:

 • 50/1976 Zb.        Stavebný zákon po novele č. 69/2023 Z.z.
 • 455/1991 Zb.      Živnostenský zákon po novele č. 8/2023 Z.z.
 • 513/1991 Zb.      Obchodný zákonník po novele č. 407/2022 Z.z. a po novele č. 8/2023 Z.z.
 • 311/2001 Z.z.      Zákonník práce po novele č. 350/2022 Z.z., po novele č. 376/2022 Z.z., po                           novele č. 50/2023 Z.z.
 • 7/2005 Z.z.         Zákon o konkurze a reštrukturalizácii po novele č. 398/2022 Z.z., po                                 novele č. 497/2022 Z.z., po novele č. 6/2023 Z.z.
 • 301/2005 Z.z.      Trestný poriadok po novele č. 398/2022 Z.z., po novele č. 340/2022 Z.z.,                            po novele č. 49/2023 Z.z.
 • 24/2006 Z.z.      Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie po novele č.                                       69/2023 Z.z. 
 • 343/2015 Z.z.      Zákon o verejnom obstarávaní po novele č. 398/2022 Z.z.

do modulu Samospráva – MUNI:

190 dokumentov
88 dokumentov

do modulu EÚ dokumenty:

1219 záznamov
468 dokumentov

do modulu Vzory:

Upravené vzory:

Vz49001     Vnútorný predpis pre pracovné úrazy a iné úrazy
Vz49003     Vnútorný predpis pre oboznamovanie a informovanie
Vz49005     Vnútorný predpis pre kontrolu požitia alkoholu, omamných alebo                                          psychotropných látok
Vz49008     Okamžité ukončenie pracovnej zmeny
Vz49011      Koncepcia politiky BOZP
Vz49013      Vnútorný predpis pre bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci
Vz49014      Vnútorný predpis pre poskytovanie osobných ochranných pracovných                                     prostriedkov
Vz49018      Vnútorný prevádzkovo-bezpečnostný predpis
Vz49020      Dopravno-prevádzkový predpis pre osobné a nákladné vozidlá
Vz49201      Protokol o vstupnej pracovno-zdravotnej obhliadke pracoviska
Vz49214      Zaradenie zamestnancov do kategórií podľa triedy prác
Vz49216      Posudok o riziku z expozície záťaže teplom
Vz49219      Posudok o riziku z expozície záťaže chladom

do modulu Judikatúra:

Zo súdnej praxe č. 4/2022 (8 rozhodnutí), č. 5/2022 (9 rozhodnutí), č. 6/2022 (10 dokumentov), č. 1/2023 (8 dokumentov)
Zbierka rozhodnutí Ústavného súd (10 rozhodnutí)
Zbierka rozhodnutí a stanovísk NS SR č. 3/2023 (16 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 10.3.2023 – 4.175.784 judikátov, 
tzn. od 1.12.2022 pribudlo 63.933 judikátov 

Pozrite si aj zoznam autorsky spracovaných zdrojov, ktorý pribudol do digitálnej knižnice ASPI v roku 2022.

Riešenie
ASPI
Získajte (s)právnu odpoveď s minimom času a úsilia
ASPI pre prácu s právnymi normami a dôležitými súvisiacimi informáciami
Back To Top