Digital brain texture
Právo15 marca, 2023

Novinky v ASPI za rok 2023

Vedeli ste, že do digitálnej knižnice ASPI neustále dopĺňame nový autorský obsah?

Predpisy, Judikatúra, Monografie, Komentáre, Odborné časopisy, Vzory.

Obsah ASPI je tvorený renomovaným autorským tímom. Publikácie a periodiká sú pravidelne  aktualizované a priamo previazané na komentované predpisy. Ich počet je neustále rozširovaný.

Prečítajte si, čo pribudlo v ASPI za ostatné obdobie.

Január - Marec 2023

do modulu Literatúra:

 • Dane a účtovníctvo č.11/2022 (11 dokumentov), č.12/2022 (13 dokumentov), č.1/2023 (15 dokumentov), č.2/2023 (6 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí č. 11/2022 (13 dokumentov), č. 12/2022 (9 dokumentov), č. 1/2023 (7 dokumentov), č. 1/2023 (17 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce č. 11/2022 (8 dokumentov), č. 12/2022 (7 dokumentov), č. 1/2023 (7 dokumentov), č. 2/2023 (10 dokumentov)
 • Bezpečnosť práce v praxi č. 11/2022 (7 dokumentov), č. 12/2022 (8 dokumentov), č. 1/2023 (6 dokumentov), č. 2/2023 (7 dokumentov)
 • DPH v praxi č. 11/2022 (7 dokumentov), č. 12/2022 (6 dokumentov), č. 1/2023 (15 dokumentov), č. 2/2023 (15 dokumentov)
 • Odpady č. 11/2022 (8 dokumentov), č. 12/2022 (7 dokumentov), č. 1/2023 (10 dokumentov), č. 2/2023 (8 dokumentov), č. 2/2017 (22 dokumentov) a č. 2/2017 (27 dokumentov), 
 • Právo a manažment v zdravotníctve č. 11/2022 (8 dokumentov), č. 12/2022 (6 dokumentov), č. 1/2023 (6 dokumentov), č. 2/2023 (8 dokumentov)
 • Justičná revue č. 10/2022 (18 dokumentov), č. 11/2022 (18 dokumentov), č. 12/2022 (20 dokumentov), č. 1/2023 (20 dokumentov)
 • Súkromné právo č. 5/2022 (7 dokumentov), č. 6/2022 (6 dokumentov)
 • Verejné obstarávanie č. 6/2022 (11 dokumentov)
 • Bulletin SAK č. 6/2022 (17 dokumentov), č. 7-8/2022 (18 dokumentov), č. 9-10/2022 (21 dokumentov), č. 11-12/2022 (21 dokumentov)
 • Bulletin ODAK č. 2/2022 (15 dokumentov
 • Právny obzor č. 6/2022 (8 dokumentov)
 • Zo súdnej praxe č. 4/2022 (3 dokumenty), č. 5/2022 (3 dokumentov), č. 6/2022 (2 dokumentov), č. 1/2023 (2 dokumenty)
 • Články z  Newsletter Havel &Partners (3 dokumenty)
 • dokumenty portálu Úradu pre verejného obstarávania (43 dokumentov)
 • dokumenty portálu Finančnej správy (9 dokumentov)
 • Články z portálu NIP (5 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 356-360, 363-368, 374-381, 386-387, 389-396, 415-423, 425-430, 432, 433-439, 441-453, 455-460, 462, 463, 466-470, 472, 476-484, 486-492, 494-501, 503-508, 510-512, 516-526/2022 Z.z., 1-11, 14-17, 19-21, 24, 26-33-40, 43, 47-68/2023 Z.z. (198 dokumentov)

do modulu Publikácie:

monografie:

Sankcie zamestnávateľa. Krátenie a nepriznanie peňažných plnení. 2022 (Olšovská, Andrea; Švec, Marek.)
Hlavný kontrolór. Otázky a odpovede. 2023 (Konečná Veverková, Ingrid.)
Komunálne právo. 2022 (Tekeli, Jozef; Tomaš, Lukáš.)
Rozpočet obce a vyššieho územného celku. 2. vydanie. 2023 (Konečná Veverková, Ingrid.)
Záverečný účet obce a vyššieho územného celku. 2. vydanie. 2023 (Konečná Veverková, Ingrid.)

komentáre:

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže - komentár. 2022 (Šabová, Zuzana; Lovásová, Erika; Lukáčová, Daniela; Patakyová, Mária T.; Šramelová, Silvia; Steinecker, Juraj; Vojtko, Emil.)
Zákon o tepelnej energetike - komentár. 2022 (Balog, Boris; Balog Ferenčáková, Lenka; Franczel, Marek; Hanulák, Rastislav.)
Zákon o zhromažďovacom práve - komentár. 2022 (Bujňák, Vincent; Domin, Marek.)

do modulu Preklady:

 • 50/1976 Zb.        Stavebný zákon po novele č. 69/2023 Z.z.
 • 455/1991 Zb.      Živnostenský zákon po novele č. 8/2023 Z.z.
 • 513/1991 Zb.      Obchodný zákonník po novele č. 407/2022 Z.z. a po novele č. 8/2023 Z.z.
 • 311/2001 Z.z.      Zákonník práce po novele č. 350/2022 Z.z., po novele č. 376/2022 Z.z., po                           novele č. 50/2023 Z.z.
 • 7/2005 Z.z.         Zákon o konkurze a reštrukturalizácii po novele č. 398/2022 Z.z., po                                 novele č. 497/2022 Z.z., po novele č. 6/2023 Z.z.
 • 301/2005 Z.z.      Trestný poriadok po novele č. 398/2022 Z.z., po novele č. 340/2022 Z.z.,                            po novele č. 49/2023 Z.z.
 • 24/2006 Z.z.      Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie po novele č.                                       69/2023 Z.z. 
 • 343/2015 Z.z.      Zákon o verejnom obstarávaní po novele č. 398/2022 Z.z.

do modulu Samospráva – MUNI:

190 dokumentov
88 dokumentov

do modulu EÚ dokumenty:

1219 záznamov
468 dokumentov

do modulu Vzory:

Upravené vzory:

Vz49001     Vnútorný predpis pre pracovné úrazy a iné úrazy
Vz49003     Vnútorný predpis pre oboznamovanie a informovanie
Vz49005     Vnútorný predpis pre kontrolu požitia alkoholu, omamných alebo                                          psychotropných látok
Vz49008     Okamžité ukončenie pracovnej zmeny
Vz49011      Koncepcia politiky BOZP
Vz49013      Vnútorný predpis pre bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci
Vz49014      Vnútorný predpis pre poskytovanie osobných ochranných pracovných                                     prostriedkov
Vz49018      Vnútorný prevádzkovo-bezpečnostný predpis
Vz49020      Dopravno-prevádzkový predpis pre osobné a nákladné vozidlá
Vz49201      Protokol o vstupnej pracovno-zdravotnej obhliadke pracoviska
Vz49214      Zaradenie zamestnancov do kategórií podľa triedy prác
Vz49216      Posudok o riziku z expozície záťaže teplom
Vz49219      Posudok o riziku z expozície záťaže chladom

do modulu Judikatúra:

Zo súdnej praxe č. 4/2022 (8 rozhodnutí), č. 5/2022 (9 rozhodnutí), č. 6/2022 (10 dokumentov), č. 1/2023 (8 dokumentov)
Zbierka rozhodnutí Ústavného súd (10 rozhodnutí)
Zbierka rozhodnutí a stanovísk NS SR č. 3/2023 (16 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 10.3.2023 – 4.175.784 judikátov, 
tzn. od 1.12.2022 pribudlo 63.933 judikátov 

Pozrite si aj zoznam autorsky spracovaných zdrojov, ktorý pribudol do digitálnej knižnice ASPI v roku 2022.

Riešenie
ASPI
Komplexný právny systém
ASPI pre prácu s právnymi normami a dôležitými súvisiacimi informáciami
Back To Top