Prawo europejskie w pomocy publicznej

Komentujemy dla ciebie akty prawa Unii Europejskiej z zakresu pomocy publicznej

W programie LEX Prawo Europejskie znajdziesz klasyczne podartykułowe komentarze do najistotniejszych regulacji unijnych z zakresu pomocy publicznej, w szczególności do:

 • odpowiednich przepisów Traktatu o funkcjonowaniu UE (art. 107-109),
 • rozporządzenia ws. wyłączeń blokowych oraz
 • rozporządzenia ws. pomocy de minimis

uwaga

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej kluczowymi regulacjami z punktu widzenia prawa pomocy publicznej w Polsce stały się przepisy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz bezpośrednio obowiązujące unijne rozporządzenia.

Zobacz przykłady komentarzy

 • Kurcz Bartłomiej, Komentarz do art. 107-109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [w:] Wróbel Andrzej (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II (art. 90-222), WKP 2012
 • Kaznowski Andrzej, Stasiak Mikołaj, Komentarz do rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, LEX/el. 2018
 • Kaznowski Andrzej, Stasiak Mikołaj, Komentarz do rozporządzenia nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, LEX/el. 2016

Nasi eksperci przybliżą ci orzecznictwo europejskie

 • Monitorujemy na bieżąco orzeczenia europejskie, w tym te z zakresu pomocy publicznej.
 • W efekcie zasadniczo już w kilka dni od daty wydania istotnych orzeczeń znajdziesz w programie ich streszczenia (omówienia).
 • W programie znajdziesz też tzw. kamienie milowe orzecznictwa oraz glosy do najważniejszych orzeczeń europejskich, objaśniające szczegółowo kluczowe i najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne będące przedmiotem rozstrzygnięć sądów unijnych.
uwaga

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE miało i nadal ma szczególny wpływ na kształt najważniejszych pojęć i zasad pomocy publicznej.

Zobacz przykłady glos i omówień

Glosy:

 • Stępkowski Łukasz, Odpowiedzialność państw członkowskich z tytułu niewykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości oraz obowiązku odzyskania pomocy państwa. Glosa do wyroku TS z dnia 12 marca 2020 r., C-576/18, EPS 2020/9/34-43
 • Kohutek Konrad, Ocena pomocy państwa według kryterium inwestora prywatnego. Glosa do wyroku S(PI) z dnia 15 stycznia 2015 r., T-1/12, LEX/el. 2015
 • Baran Mariusz P., Rozszerzenie obowiązku zwrotu pomocy publicznej na inne podmioty niż pierwotny beneficjent. Glosa do wyroków SPI z dnia 1 lipca 2009 r., T-288/06, T-273/06 i T-297/06 oraz T-291/06, LEX/el. 2010

Omówienia:

 • Baranowska-Zając Wioleta, Finansowanie powstania lotniska jako pomoc państwa. Omówienie wyroków S(PI) z dnia 21 grudnia 2021 r., T-209/15 (Gmina Kosakowo) i T-263/15 RENV (Gmina Miasto Gdynia i Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o.), LEX/el. 2021
 • Bujalski Rafał, Autostrada Wielkopolska przegrywa ostatecznie z Polską przed TSUE. Omówienie wyroku TS z dnia 11 listopada 2021 r., C-933/19 P, LEX/el. 2021
 • Bujalski Rafał, Pomoc dla Poczty Polskiej: TSUE oddalił odwołanie Inpostu. Omówienie wyroku TS z dnia 17 grudnia 2020 r., C-431/19 P i C-432/19 P (Inpost), LEX/el. 2020

Nasza biblioteka wiedzy oferuje ci ogólne opracowania tematyczne jak i analizy szczegółowych zagadnień

 • W programie znajdziesz elektroniczne wersje tekstów książek i artykułów z czasopism m.in. o podstawowych pojęciach dotyczących pomocy publicznej, przesłankach stwierdzenia jej niezgodności z prawem, jej rodzajach oraz zasadach jej zwrotu.
 • Wysoką jakość merytoryczną opracowań gwarantują eksperci: prof. Adam. A. Ambroziak, prof. Konrad Kohutek, dr hab. Jakub Kociubiński, dr hab. Tomasz Długosz, dr Bartłomiej Kurcz, Mikołaj Stasiak i Andrzej Kaznowski.
uwaga

Zagadnienia dotyczące prawa pomocy publicznej wymagają kompleksowej analizy uwzględniającej zazwyczaj odniesienia do prawa polskiego i prawa UE.

Zobacz przykłady książek i artykułów

 • Ambroziak Adam A. (red.), Pamuła-Wróbel Katarzyna (red.), Zenc Robert (red.), Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia, WKP 2020
 • Kociubiński Jakub, Selektywna korzyść krajowych środków podatkowych w prawie pomocy publicznej Unii Europejskiej, EPS 2018/11/10-15
 • Kuleszyńska Anna, Pomoc państwa a zamówienia publiczne - kiedy zamówienie publiczne nie powoduje wystąpienia pomocy państwa?, PPP 2018/9/70-81
 • Stępkowski Łukasz, Zwrot pomocy państwa na podstawie art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE w kontekście private enforcement prawa UE dotyczącego pomocy państwa, IKAR 2016/5/94-109

Nie przeoczysz ważnych bieżących zmian w prawie pomocy publicznej

 • Jesteś na bieżąco informowany o najnowszych aktach istotnych dla prawa pomocy publicznej.
 • Streszczenia pojawiają w ciągu kilku dni od daty oficjalnego opublikowania aktu.
 • Nasze streszczenia aktów są zestandaryzowane i maksymalnie skondensowane, dzięki czemu czyta się je łatwo i szybko.
 • Streszczenia odszukasz bez problemu na Pulpicie Europejskim w panelu „Najnowsza legislacja”
uwaga

W dziennikach UE publikuje się dziennie przeciętnie ponad dwa razy więcej aktów niż w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim razem. Ich ilość a także obszerność powodują, że wynajdywanie aktów istotnych z punktu widzenia prawa pomocy publicznej i zapoznanie się z nimi samemu kosztuje sporo bezcennego czasu.

Zobacz przykładowe streszczenia aktów prawnych

 • Zmiany w pomocy dla usług użyteczności publicznej, LEX/el. 2020
 • UE przedłuża zasady pomocy publicznej do końca 2023 r., LEX/el. 2020
 • Będzie łatwiej o pomoc państwa w czasie koronawirusa, LEX/el. 2020

Ułatwimy ci pracę z obcojęzycznymi dokumentami

 • Dajemy Ci dostęp do przetłumaczonych tez najważniejszych orzeczeń sądów europejskich z zakresu pomocy publicznej.
 • Oferujemy Ci specjalistyczny słownik angielsko-polski, który zawiera terminologię używaną w orzecznictwie europejskim, w tym również słownictwo z zakresu pomocy publicznej. Podczas czytania angielskiego tekstu orzeczenia słownik umożliwi Ci szybkie sprawdzenie znaczenia wyrazu lub wyrażenia.
uwaga

Większość orzeczeń europejskich, w tym prawie połowa dotycząca pomocy publicznej, jest dostępna w normalnym obiegu wyłącznie w języku obcym.


LEX Prawo Europejskie
Jedyny kompleksowy program na rynku z zakresu Prawa Europejskiego
Back To Top