Prawo03 lipca, 2019

Samorząd Terytorialny 6/2019

Wprowadzanie modelu reformatoryjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym – uwagi na tle orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych

dr Justyna Przedańska
jest adiunktem w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
ORCID: 0000-0002-3558-3969

dr hab. Robert Suwaj
jest profesorem w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauk o Politykach Publicznych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
ORCID: 0000–0003–1372–9039

Wprowadzanie modelu reformatoryjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym – uwagi na tle orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych

Zmiany dotyczące wydawania decyzji kasacyjnych – zarówno dokonane w roku 2011, jak i w roku 2017 – zakładają odejście od modelu kasacyjnego postępowania odwoławczego na rzecz modelu reformatoryjnego. Jest to podstawowy element zwiększenia dynamiki postępowań poprzez skrócenie czasu ich prowadzenia. Prezentowane rozważania stanowią próbę oceny wpływu dwóch ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego modyfikujących konstrukcję prawną decyzji kasacyjnej na działalność orzeczniczą samorządowych kolegiów odwoławczych.

Słowa kluczowedecyzja kasacyjna, decyzja reformatoryjna, postępowanie odwoławcze, samorządowe kolegia odwoławcze, ogólne postępowanie administracyjne

dr Justyna Przedańska
is an Assistant Professor at the Department of Public Administration System at the Institute of Administrative Studies, Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław.
dr hab. Robert Suwaj
is a Professor of the Technical University of Warsaw is a professor of the Department of Administrative Law and Public Policy Studies at the Faculty of Administration and Social Sciences of Technical University of Warsaw.

Closer to the reformer model in the general administrative procedure? Comments in the light of the judgments of self-government appeal boards

The changes regarding cassation decisions, both those in 2011 and in 2017, assume the departure from the model of cassation of appeal proceedings in favour of the reformer model. This is a fundamental element of accelerating proceedings by shortening the duration of handling them. The solutions presented are an attempt to assess the impact of the last two amendments to the Administrative Procedures Code modifying the legal structure of the cassation decision on the adjudicating activities of the self-government appeal boards.

Keywords: cassation decision, reformer decision, appeal proceedings, self-government appeal boards, general administrative proceedings

Bibliografia:

Chróścielewski W., Kasacyjny czy reformacyjny model administracyjnego postępowania odwoławczego?, „Państwo i Prawo” 2015/1, s. 4
Czubkowska M., Siemieniako J., Sprzeciw jako sposób na zmniejszenie ilości decyzji kasatoryjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018/4, s. 50
Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962
Glibowski K., Komentarz do art. 138 k.p.a. [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, Legalis 2017
Kmieciak Z., Komentarz do art. 138 k.p.a. [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, Warszawa 2019
Przybysz P., Komentarz do art. 138 k.p.a. [w:] P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2019
Wróbel A., Komentarz do art. 138 k.p.a. [w:] A. Wróbel, M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, Komentarz aktualizowany Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. 2018
Zimmermann J., Kilka refl eksji o nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2017/8, s. 18


dr inż. Dariusz Felcenloben
jest dyrektorem Wydziału Geodezji, Kartografii i i Katastru w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Krytyka istniejącego modelu postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości w zakresie regulacji normujących styk postępowania administracyjnego i cywilnego – wybrane dylematy oraz postulaty de lege ferenda

W artykule zaprezentowane zostało zagadnienie dotyczące regulacji prawnych określających styk postępowania administracyjnego i cywilnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości w kontekście ustalenia, czy gwarantują one ciągłość i spójność zdefiniowanego modelu, stabilność zapadłych rozstrzygnięć, a także ochronę interesu zainteresowanych stron. Odwołując się do poglądów judykatury, wykazano, iż przyjęty „hybrydowy” model postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości w obecnym kształcie normatywnym wymaga dokonania istotnych zmian legislacyjnych. W pracy sformułowane zostały wnioski o charakterze de lege ferenda, wskazujące na konieczność wyeliminowania z porządku prawnego obowiązującego dwuetapowego rozwiązania poprzez wprowadzenie w jego
miejsce regulacji opartych na klasycznym modelu administracyjnym lub cywilnym, z uwzględnieniem ich dziedzinowej odrębności, a także przedmiotowej tożsamości sprawy na każdym z jego etapów.
Wykazano, iż przyjęcie zaproponowanych rozwiązań prowadziłoby do uproszczenia i skrócenia procedury rozgraniczenia bezspornych granic nieruchomości, minimalizacji kosztów z tym związanych, a także zapewniałoby spójność i odrębność postępowania na poszczególnych jego etapach.

Słowa kluczowerozgraniczanie nieruchomości, opłata sądowa, styk postępowania administracyjnego i sądowego, postępowanie hybrydowe

dr inż. Dariusz Felcenloben
is the director of the Geodesy, Cartography and Cadastre Department of the County Council in Kłodzko.

Criticism of the existing model of conduct on the demarcation of property in terms of the regulations governing the point of interconnection of administrative and civil proceedings – selected dilemmas and de lege ferenda postulates

The article presents the issue of legal regulations specifying the point of interconnection of administrative and civil proceedings regarding the demarcation of property in the context of establishing whether they guarantee continuity and consistency of the defined model, stability of decisions made and the protection of the interests of the interested parties. While referring to the views of the judicature, it was pointed out that the accepted “hybrid” model of proceedings in the case of the demarcation of property in the current normative shape requires significant legislative changes. Conclusions of a de lege ferenda nature were formulated in the study suggesting the need to eliminate the applicable two-stage solution from the legal order by introducing regulations in its place which are based on the classic administrative or civil model, taking into account their separateness in the area, as well as the subjective identity of the case at each of its stages. It was demonstrated that the acceptance of the proposed solutions would lead to the simplification and shortening of the procedure of separating indisputable borders of property, minimizing the related costs, and would assure cohesiveness and separateness of the proceedings at its individual stages.

Keywords: demarcation of property, court fee, point of interconnection of administrative and court proceedings, hybrid proceedings


Bibliografia:

Czarnik Z., W sprawie charakteru prawnego tzw. postępowań hybrydowych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015/2
Dawidowicz W., Postępowanie w sprawach administracyjnych, a postępowanie przed sądem cywilnym, „Państwo i Prawo” 1990/8
Durzyńska M., Rozgraniczenie i podział nieruchomości, Warszawa 2009
Ereciński T., Środki zaskarżenia [w:] System Prawa Procesowego Cywilnego, red. T. Ereciński, t. 3, cz. 1, Środki zaskarżenia, red. J. Gutowski, Warszawa 2013
Felcenloben D., Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania, Warszawa 2013
Gudowski J., Droga sądowa w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości na tle prawa geodezyjnego i kartograficznego, „Przegląd Sądowy” 1995/2
Kiełkowski T., Czy organy administracji publicznej rozstrzygają sprawy cywilne?, „Państwo i Prawo” 1997/8
Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich, Warszawa 1997
Łętowski J., Sądy powszechne i praworządność w administracji, Wrocław 1967
Mądrzak H., Strukturalne aspekty postępowania rozgraniczeniowego, „Rejent” 1990/2
Mrożek J., Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne a konstytucyjny trójpodział władzy [w:] Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego, red. E. Kruk, G. Lubeńczuk, T. Drab, Lublin 2017
Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2003
Stahl M., Zbieg drogi postępowania administracyjnego i sądowego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1979/21
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2006


dr Dorota Fleszer
jest adiunktem w Instytucie Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Inicjatywa lokalna jako forma realizacji zadania publicznego

Inicjatywa lokalna to forma współpracy mieszkańców i danej jednostki samorządu terytorialnego, polegająca na wspólnej realizacji zadania publicznego. Jej podjęcie może mieć miejsce wyłącznie na wniosek mieszkańców. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale także deklarują współudział w jego realizacji. Współudział może polegać na wykonywaniu pracy społecznej, świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Tym samym realizacja danego zadania w ramach inicjatywy lokalnej nie oznacza przeniesienia ciężaru jego realizacji na mieszkańców, lecz polega na współpracy gminy z mieszkańcami opartej na ich współuczestnictwie i zaangażowaniu własnych sił i środków.

Słowa kluczoweinicjatywa lokalna, mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego, zadania publiczne

dr Dorota Fleszer
is an Assistant Professor at the Institute of Administration and Law of the Humanitas University in Sosnowiec.

Local initiative as a form of implementation of a public task

The local initiative is a form of cooperation of residents and the given territorial self-government unit involving the joint fulfilment of a public task. It may only be taken up at the request of the residents. Within the local initiative, the residents not only come with an idea to implement a given project, but also declare their joint involvement in its implementation. Joint involvement may mean working for the good of the community, the payment of money or the donation of items. Similarly, the performance of a given task within a local initiative does not mean the transfer of the burden of its implementation onto the residents, but involves the cooperation of the municipality with the residents, based on their joint participation and commitment of their own means and efforts.

Keywords: local initiative, residents of a territorial self-government unit, public tasks

Bibliografia:

Augustyniak M., Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego. Praktyczna wykładnia przepisów prawnych, wzory uchwał i schematy działań, Warszawa 2014
Blicharz J., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz, Warszawa 2012
Chlipała M., Regulacje prawne dotyczące inicjatywy lokalnej jako formy realizacji zadań publicznych [w:] Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, red. P.J. Suwaj, J. Zimmermann, Warszawa 2013
Kluczyńska J., Guć M., Gosk I., Siernicka A., Prawne uwarunkowania współpracy samorządów i organizacji pozarządowych, Warszawa 2009
Koniuszewska E., Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego realizatorem współpracy z organizacjami pozarządowymi [w:] Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, red. K. Małysa-Sulińska, M. Stec, Warszawa 2014
Kosowski J., Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, Warszawa 2012
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1975
Ofiarska M., Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008
Płażek S., Organizacje pozarządowe a samorząd terytorialny [w:] Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, red. M. Stec, M. Mączyński, Warszawa 2012
Rzeczkowska K., Nowa forma współpracy społeczeństwa z samorządem terytorialnym – kilka uwag o realizacji inicjatywy lokalnej [w:] Organizacje pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń, red. U. Szymańska, P. Majer, M. Falej, Olsztyn 2016
Serowaniec M., Inicjatywa lokalna jako instrument partycypacji obywateli w podejmowaniu rozstrzygnieć na poziomie lokalnym [w:] Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie – dobre praktyki, red. W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, P. Steciuk, Rzeszów–Przemyśl 2013, t. 1,
Stec P., Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne, Warszawa 2013
Szalewska M., Inicjatywa lokalna jako partycypacyjna forma realizacji zadań publicznych [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014
Sześciło D., Samoobsługowe państwo dobrobytu. Czy obywatelska koprodukcja uratuje usługi publiczne?, Warszawa 2015


dr Katarzyna Szlachetko
jest adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radcą prawnym, redaktorem naczelnym periodyku „Metropolitan. Przegląd Naukowy”.

Instrumentalizacja nadzoru nad samorządem terytorialnym na przykładzie regulacji zarządzenia zastępczego wojewody w sprawach związanych z dekomunizacją przestrzeni publicznej

Ustawodawca zmienia i rozszerza kategorie spraw, które wojewoda może załatwić w drodze zarządzenia zastępczego. Wymogi zupełności i skuteczności nadzoru uzasadniają regulowanie środków nadzoru o charakterze zastępczym. Należy jednak mieć na uwadze, że zarządzenie zastępcze stanowi „atrakcyjne” narzędzie zabezpieczające wykonywanie zadań publicznych bez udziału organów samorządu terytorialnego. Zarządzenie zastępcze wojewody realizuje założone funkcje ochronne nadzoru wyłącznie, jeżeli jest regulowane i stosowane zgodnie z zasadą proporcjonalności. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na rozwiązania przyjęte w ustawie z 1.04.2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, która dwukrotnie przewiduje kompetencję wojewody do wydania zarządzenia zastępczego. Szczegółowa analiza przywołanej ustawy prowadzi do wniosku, że kompetencja nadzorcza wojewody została w niej wykorzystana w sposób instrumentalny.

Słowa kluczowezarządzenie zastępcze wojewody, nadzór nad samorządem terytorialnym, dekomunizacja przestrzeni publicznej, nazwy ulic i placów

Katarzyna Szlachetko
is an Assistant Professor at the Chair of Administrative Law of the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk, a legal counsel and the editor-in-chief of the periodical ‘Metropolitan. Przegląd Naukowy’.

Instrumentalization of the supervision of the territorial self-government using the example of the regulations of a substitute order of a voivod on matters related to the decommunization of public space

The lawmakers change and extend the lists of matters that the voivod is to resolve through a substitute order. The requirements of completeness and effectiveness of the supervision justify the regulation of the means of supervision of a substitute nature. However, it should be borne in mind that a substitute order is an ‘attractive’ tool securing the performance of public tasks without the involvement of bodies of territorial self-government. A substitute order of
a voivod performs the assumed protective functions of supervision only if it is regulated and used in accordance with the principle of proportionality. In this context, attention should be drawn to the solutions adopted in the Act on the prohibition to propagate communism or another totalitarian system through the names of organizational units, the municipality’s auxiliary units, public service buildings, structures and devices, as well as monuments, of 1 April 2016, which provides for the voivod’s powers to issue a substitute order in two places. A detailed analysis of this Act leads to the conclusion that the voivod’s supervisory power was used instrumentally in it.

Keywords: voivod’s substitute order, supervision over territorial self-government, decommunization of public space, names of streets and squares


Bibliografia:

Balicki R., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji, „Krajowa Rada Sądownictwa Kwartalnik” 2016/4
Bator A., Instrumentalizacja jako aspekt prawa [w:] Zmiany społeczne a zmiany w prawie: aksjologia, konstytucja, integracja europejska: XIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Kazimierz Dolny 21–23 września 1998, red. L. Leszczyński, Lublin 1999
Borówka (Szlachetko) K., Zarządzenie zastępcze wojewody, Warszawa 2018
Chlipała M., Zasada proporcjonalności nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2014/3
Chmielnicki P., Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006
Dąbek D., Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2010
Dąbek D., Zastępcze stanowienie przez organy nadzoru samorządowego prawa miejscowego a granice samodzielności samorządu [w:] Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności, red. M. Stec, M. Mączyński, Warszawa 2011
Dolnicki B., Wykonalność a prawomocność rozstrzygnięć nadzorczych organów nadzoru nad samorządem terytorialnym [w:] T. Bąkowski [et al.], Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały konferencji naukowej katedr prawa i postępowania administracyjnego, Łódź, wrzesień 2000, Łódź 2000
Guć J., Instrumentalizacja prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, red. J. Zajadło, Warszawa 2007
Gutowski M., P. Kardas, Sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Kilka uwag o kompetencjach sądów powszechnych do bezpośredniego stosowania Konstytucji, „Palestra” 2016/4
Kotowski A., Instrumentalizacja prawa i instrumentalne użycie prawa a jego wykładnia, „Studia Prawnicze” 2016/4
Lang W., Instrumentalne pojmowanie prawa a państwo prawa, „Państwo i Prawo” 1991/12
Mączyński A., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy, „Państwo i Prawo” 2000/5
Miemiec M. [w:] J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 2007
Rabault H., Granice wykładni sędziowskiej, Warszawa 1997
Spyra T., Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granice wykładni, Kraków 2006
Stahl M., Zaniechania prawodawcze jednostek samorządu terytorialnego, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2006/1


dr hab. Joanna Jagoda
jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
ORCID: 157401815

Porozumienie międzygminne a wykonywanie zadań w trybie zamówienia in-house

Istotą porozumienia międzygminnego jest przejęcie przez jedną z gmin obowiązku wykonywania zadań publicznych ciążącego na innych gminach (bądź gminie). Gmina przejmująca w tym trybie zadania publiczne realizuje je poprzez swoje organy i jednostki organizacyjne. Powstaje w związku z tym pytanie, czy gmina przejmująca zadanie od innej gminy na podstawie porozumienia może zlecić wykonanie tego zadania spółce komunalnej w drodze zlecenia wewnętrznego (zamówienia in house). W celu odpowiedzi na to pytanie w artykule dokonano analizy przepisów dotyczących porozumień międzygminnych oraz zamówień publicznych, w tym zamówień in-house.

Słowa kluczowe: gmina, porozumienie komunalne, zamówienia publiczne, zamówienia in-house

dr hab. Joanna Jagoda
is an extraordinary Professor at the Seat of Territorial Self-Government Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia in Katowice.

Inter-municipality understanding and the performance of tasks in the procedure of in-house orders

The essence of an inter-municipality understanding is the assumption by one municipality of the obligation to perform tasks constituting the responsibility of other municipalities (or another municipality). The municipality assuming the performance of public tasks in this procedure performs them through its authorities and organizational units. The question therefore arises as to whether the municipality assuming the tasks from another municipality on the basis of an understanding can order the performance of such tasks from a municipal company through an in-house order.
The regulations on inter-municipality agreements and public procurement, including in-house orders, were analysed in order to answer this question.

Keywords: municipality, municipal understanding, public procurement, in-house orders


Bibliografia:

Boć J. [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 1998
Wengler L., Uwagi o niektórych aspektach porozumienia komunalnego, „Samorząd Terytorialny” 1997/4
Leoński Z., Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny” 1995/4
K. Bandarzewski [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2010

 

Paweł Wróblewski
jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, doktorantem w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Śląskiego, praktykiem samorządowym, członkiem organu stanowiącego jednego ze śląskich miast

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego w związku z naruszeniem przepisów art. 24f ustawy o samorządzie gminnym

Kwestia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w zależności od konkretnego przypadku może budzić wątpliwości interpretacyjne. Wiele sytuacji faktycznych na gruncie opisywanych przepisów ustawy jest traktowanych niejednolicie zarówno przez orzecznictwo, jak i przedstawicieli piśmiennictwa, co najczęściej można sprowadzić do literalnego bądź celowościowego podejścia interpretatora.

 

Słowa kluczowe: wygaśnięcie mandatu radnego, przepisy antykorupcyjne

 


Paweł Wróblewski
is a graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia, a doctoral student of the Chair of Territorial Self-Government Law of the University of Silesia, a self-government practitioner, a member of an authority of one of Silesia’s towns.

Confirmation of the expiry of a councillor’s mandate in connection with the breach of the provisions of Article 24f of the Act on Municipal Self-Government

The matter of confirming the expiry of a councillor’s mandate, depending on the specific case, may give rise to doubts in interpretation. Many situations on the basis of the provisions of this Act are treated non-uniformly by both the jurisprudence and the representatives of the legal literature, which can most frequently boil down to the literal or teleological approach of the interpreting person.

 

Keywords: expiry of a councillor’s mandate, anti-corruption regulations

 

Bibliografia:

Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Legalis 2018
Chmielnicki P., Kisiel W., Rozstrzygnięcie nadzorcze i zarządzenie zastępcze: alternatywa czy współwystępowanie?, „Finanse Komunalne” 2005/7–8
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2012
Jagoda J., Komentarz do art. 25b [w:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, LEX 2007
Sieradzka M., Komentarz do art. 2 [w:] M. Sieradzka, M. Zdyb, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, LEX 2013
Słownik języka polskiego, t. 3, red. M. Szymczak, Warszawa 1981
Szewc A., Komentarz do art. 24f [w:] G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LEX 2012
Wierzbica A., Komentarz do art. 24f [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, LEX 2018


dr Marcin Burzec
jest adiunktem w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II., radcą prawnym, pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie.

Opłata miejscowa jako danina nakładana na turystów

Celem artykułu jest nie tylko omówienie poszczególnych elementów konstrukcyjnych opłaty miejscowej, ale także zaproponowanie rozwiązań prawnych, które przyniosłyby pożądane efekty tak z punktu widzenia fiskalnego, jak i pozafiskalnego. W artykule poruszone zostały kwestie dotyczące możliwości ukształtowania elementów konstrukcyjnych danin nakładanych na turystów.
Ponadto krytyce poddano niektóre z uregulowań odnoszących się do polskiej opłaty miejscowej, a także zawarto wnioski o charakterze de lege ferenda.

Słowa kluczowe: opłaty lokalne, daniny nakładane na turystów, opłata miejscowa

dr Marcin Burzec
is an assistant professor at the Seat of Finance and Financial Law, Faculty of Law, Cannon Law and Administration of the John Paul II Catholic University of Lublin, legal counsel, part-time member of the Self-Government Appeal Board in Lublin.

Local charge as a levy imposed on tourists

The objective of the article is not only to discuss the individual structural elements of the local charge, but also to propose legal solutions that bring the desired effects from both the fiscal and non-fiscal points of view. The article addresses issues of the ability to shape structural elements of levies imposed on tourists. Furthermore, it criticizes certain regulations about the Polish local charge and contains de lege ferenda conclusions.

Keywords: local charges, levy imposed on tourists, local charge

Bibliografia:

Costaş C.F., Minea M.Ş., Drept fiscal, Bucureşti 2015
Etel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne. Czas na zmiany, Białystok 2013
Kasprzak G., Zastąpienie opłaty miejscowej opłatą turystyczną – postulaty de lege ferenda, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2017/8, s. 6
Liszewski G. (red.), Opłaty lokalne. Komentarz, Warszawa 2016
Řezničková K., Výlučné daňové příjmy obcí, Olomouc 2016
Ruiz J., Taxe de séjour: Airbnb va reverser 13,5 millions d’euros aux collectivités locales, „LeFigaro”, http://www.lefigaro.fr/societes/2018/01/29/20005–20180129ARTFIG00120-taxe-de-sejour-airbnb-va-reverser-135-millions-d-euros-aux-collectivites-locales.php (dostęp: 16.04.2019 r.)
Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z. (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1968
van Leijenhorst H., Lanser J., Decentrale heffingen, Deventer 2013


dr hab. prof. UŚ Anna Wierzbica
jest radcą prawnym.
ORCID: 0000–0003–2359–0333

Organ właściwy do rozpoznania skargi na przewodniczącego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 sierpnia 2018 r. (II OSK 1362/18)

W obowiązującym stanie prawnym zagadnienie dotyczące rozpatrywania skarg na przewodniczących organów stanowiących nie zostało uregulowane. Przepisy prawa nie normują też kwestii dotyczących rozpatrywania skarg na radnych, względnie komisje rady. Biorąc pod uwagę praktykę samorządu terytorialnego, dowodzącą tego, że skargi takie są często składane, de lege ferenda należy postulować wprowadzenie zmian prawnych w tym zakresie. Wniosek ten uzasadniają istniejące poglądy doktryny oraz judykatury, przypisujące kompetencje w zakresie rozpoznawania wskazanych skarg organom, które wprost, z mocy prawa, kompetencji takich nie posiadają. Wskazany stan rzeczy skutkuje możliwością pojawiania się wobec tych organów zarzutu o działaniu z przekroczeniem granic prawa, względnie o działaniu bez podstawy prawnej.

Słowa kluczowe: skarga na działalność przewodniczącego rady gminy (rady powiatu sejmiku województwa), właściwość wojewody do rozpoznania skargi, organizowanie pracy rady (sejmiku)

dr hab. Anna Wierzbica
is a Professor of the University of Silesia, a legal counsel.

The competent authority for considering a complaint about the head of a governing body of a territorial self-government unit – Commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 1 August 2018 (II OSK 1362/18)

The matter of the consideration of complaints about heads of governing bodies has not been regulated in the applicable legal situation. Similarly, the provisions of the law do not regulate matters regarding the consideration of complaints about councillors or council commissions. In view of the practice of territorial self-government in which such complaints are frequently submitted de lege ferenda, changes in the law in this respect should be postulated. This motion is justified by the existing views of the legal doctrine and the judicature assigning competence on the consideration of these complaints to authorities which do not have such competence directly, by law. This state of affairs results in the possibility of an allegation being raised with respect to these authorities about overstepping the limits of the law or acting without legal grounds.

 

Keywords: complaint about the activities of the head of a municipal council (county council or voivodship council), competence of the voivod to consider a complaint, organization of the council’s work

 

Bibliografia:
Chmielnicki P. [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2010
Jaśkowska M. [w:] M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. 2018, komentarz do art. 229
Martysz Cz.[w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018
Piecha J. [w:] Ustawy samorządowe. Komentarz, red. S. Gajewski, A. Jakubowski, Warszawa 2018
Wierzbica A. Pozycja prawna przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy (rady powiatu, sejmiku województwa), [w:] „Samorząd Terytorialny” 2016/1–2, s. 75
Wojciechowska K. [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2018

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top