Prawo12 listopada, 2018

Przegląd Podatkowy 11/2018

Realizacja prawa do dokonania odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do czynności rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia oraz transakcyjnego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

dr Beata Rogowska-Rajda
Autorka jest pracownikiem administracji publicznej, wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
dr Tomasz Tratkiewicz
Autor jest starszym ekonomistą w CASE oraz wykładowcą na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
udział Autorów w publikacji po 50%

Artykuł prezentuje zasady, na jakich – zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112 – uzupełnionymi orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości – podatnik może zrealizować przysługujące mu prawo do odliczenia, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do odliczenia z tytułu nabyć towarów i usług opodatkowanych na zasadach odwrotnego obciążenia oraz transakcyjnego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W obu tych przypadkach podatek jest bowiem rozliczany przez nabywcę towaru lub usługi. W mechanizmie odwrotnego obciążenia rozliczenie to następuje jednak niejako w zastępstwie dostawcy, który w świetle prawa unijnego dla tych czynności jest podatnikiem, a nabywca tylko zobowiązanym do zapłaty tego podatku, podczas gdy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów to nabywca jest zwykle podatnikiem i osobą zobowiązaną do zapłaty podatku.

Słowa kluczowe: VAT,  podatek  naliczony,  odliczenie  podatku  naliczonego,  transakcje  objęte  odwrotnym obciążeniem, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Exercising the law to deduct input tax with respect to activities where settlements are made using the reverse charge mechanism and transactions of intra-Community acquisition of goods

The article presents the principles according to which – pursuant to Directive 2006/112, as supplemented by case law of the Court of Justice – the taxpayer can exercise the right to make a deduction, with special emphasis on the right to make deductions for acquiring goods and services taxable using the reverse charge mechanism and transactions of intra-Community acquisition of goods. In both cases the tax is settled by acquirers of goods or services. In the reverse charge mechanism, the settlement is done as if instead of the supplier – the taxpayer in the light of EU law – while the acquirer is only the person liable for payment of this tax. In the intra-Community acquisition of goods, the acquirer is usually both the taxpayer and the person liable for payment of tax.

Keywords:  VAT, input tax, deduction of input tax, transactions taxable under the reverse charge mechanism, intra-Community aquisition of goods

 Bibliografia:

Militz M., Odwrotne obciążenie w VAT – wymogi materialne i formalne realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego, „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 3
Rogowska-Rajda, T. Tratkiewicz: Generalne zasady wstępnego odliczania podatku naliczonego VAT przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle przepisów unijnych i implementujących je polskich regulacji, „Finanse Komunalne”, 2017, nr 7-8
Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Odliczanie podatku naliczonego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2018


dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesorem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych tego uniwersytetu oraz doradcą podatkowym
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Autor jest profesorem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym
Udział Autorów w publikacji po 50%

Raporty BEPS i zmiany Wytycznych OECD a obowiązki podatników w sferze cen transferowych

We współczesnym prawie podatkowym wzrasta znaczenie różnorodnych dokumentów, które nie stanowią „prawa” w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Nie są one źródłem prawa jak ustawa czy akty wykonawcze w Polsce i podobne akty w innych krajach. Nie są one przygotowywane w trybie przewidzianym dla tworzenia prawa przez organy uprawnione do jego stanowienia, nie są też w tym trybie publikowane. Jednak w rzeczywistości wywierają one ogromny wpływ na praktykę stosowania prawa. Ten rodzaj dokumentów bywa określany jako soft-law, co dość dobrze oddaje fakt, że w wypadku tychże aktów – o charakterze pomocniczym czy interpretacyjnym – stosunkowo często granica między wykładnią a tworzeniem prawa jest trudna do uchwycenia. Jednym z takich dokumentów jest OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, zwany Wytycznymi OECD.

Słowa kluczowe:  ceny transferowe, BEPS, Konstytucja

BEPS reports and amendments to OECD Guidelines and taxpayers’ duties in the sphere of transfer pricing

In contemporary tax law, various documents that are not ‘laws’ in the traditional sense are gaining importance. They are not sources of law, like a statute or implementing instruments in Poland, and similar instruments in other countries. Their preparation does not follow the procedure envisaged for the enactment of laws by the legislative bodies. Likewise, they are not promulgated following this procedure. But in reality, they exert enormous influence on the practice of applying the law. This kind of documents is sometimes referred to as soft law, which quite well illustrates the fact that in the case of such instruments – being auxiliary or interpretive in character – it is relatively often difficult to pinpoint the boundary between interpreting laws and making them. One of such documents is the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, referred to as OECD Guidelines.

Keywords:  transfer pricing, BEPS, Constitution

 Bibliografia:

Becerra J.A., Interpretation and Application of Tax Treaties in North America, Amsterdam 2007
Edwardes-Ker M., Tax Treaties Interpretation, The International Tax Treaties Service (wydawnictwo wymiennokartkowe),
Ellis M., The Influence of the OECD Commentaries on Treaty Interpretation – Respons to Prof. Dr Klaus Vogel, „IBFD Bulletin” 2000/12
Higinbotham H.N., Asper D.W., Stofregen P.A., Wexler R.P., Effective Application of Section 482 Transfer Pricing Regulations, „Tax Law Review” 1987/2
Lang M., Brugger F., The role of the OECD Commentary in tax treaty interpretation, „Australian Tax Forum” 2008/23
Lasiński-Sulecki K., Status prawny Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla międzynarodowych przedsiębiorstw oraz administracji podatkowych i ich znaczenie w orzecznictwie polskich sądów na tle praktyki wybranych innych państw [w:] Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, red. I. Mirek, T. Nowak, Łódź 2013
Maisto G. (red.), Courts and Tax Treaty Law, IBFD 2007
Morawski W., Dopuszczalność odwoływania się przy wykładni umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do Komentarza OECD późniejszego niż interpretowana umowa. Wyrok Federal Court of Appeal (Kanada) z dnia 15 października 1998 r. w sprawie Cudd Pressure Control Inc v. The Queen, FCA-369-95, „Przegląd Podatkowy” 2011/8
Morawski W., Interpretacje prawa podatkowego – stabilność i zmiana, Warszawa 2012
Pagan J.C., Wilkie J.S., Transfer Pricing Strategy in a Global Economy, IBFD Publications, Amsterdam 1993
Schindler G., Henderson D., IRS White Paper revisits Section 482, „Intertax” 1989/2–3
Storck A., OECD Transfer Pricing Guidelines – A Business Perspective [w:] Practical Experience with the OECD Transfer Pricing Guidelines. Proceedings of a Seminar held in London in 1998 during the 52nd Congress of the International Fiscal Association, vol. 23b, Haga–Londyn–Boston 1999
Tang R.Y.W., Intrafirm Trade and Global Transfer Pricing Regulations, Westport 1997
Vogel K., The influence of the OECD Commentaries on Treaty Intepretation, „IBFD Bulletin” 2000/6
Wattel P.J., Marres O., The Legal Status of the OECD Commentary and Static or Ambulatory Interpretation of Tax treaties, „European Taxation” 2003, July/August, s. 235.


dr Piotr Karwat
Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz radcą prawnym w kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Sądowoadministracyjna kontrola decyzji podatkowej wydanej z zastosowaniem przepisów o cenach transferowych

Zasada prawdy obiektywnej powinna być realizowana w każdym postępowaniu podatkowym, w tym także w przypadkach szacowania dochodu na podstawie przepisów o cenach transferowych. Specyfiką tego rodzaju postępowań jest oparcie decyzji na ustaleniach kontrfaktycznych: odbiegających, w sposób zamierzony i prawnie zdeterminowany, od zdarzeń (transakcji), które rzeczywiście miały miejsce. Sądy administracyjne powinny mieć możliwość skorzystania z opinii biegłego w zakresie oceny prawidłowości ustaleń dokonanych przez organy podatkowe.

Słowa kluczowe: ceny transferowe, zasada prawdy obiektywnej, opinia biegłego, sądowoadministracyjna kontrola decyzji

Administrative courts’ review of tax decisions issued on the basis of transfer pricing provisions

The principle of objective truth should be given effect in every tax proceeding, also in cases when income is estimated on the basis of transfer pricing provisions. The particular feature of such proceedings is that the decision is based on counterfactual fi ndings: ones that differ, purposefully and in a manner determined by the law, from the events (transactions) that actually took place. Administrative courts should be able to avail themselves of experts’ opinions on the correctness of assessments made by tax authorities.

Keywords:  transfer pricing, objective truth principle, expert’s opinion, Administrative courts’ review of tax decisions

 Bibliografia:

Babiarz S. [i in.], Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017
Plesnarowicz-Durska E., Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz, Warszawa 2014.
Postępowanie sądowoadministracyjne w praktyce, red. S. Babiarz, Warszawa 2015.
Strzelec D., Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym, Warszawa 2015.
Hanusz A., Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego, Kraków 2004.


Andrzej Pałys
Autor jest senior menedżerem zespołu Tax Technology w KPMG
Łukasz Daniek
Autor jest senior menedżerem zespołu Tax Technology w KPMG
Udział Autorów w publikacji po 50%

Krok milowy w stronę elektronicznych rozliczeń podatkowych. Czy ewidencja JPK_VAT może zastąpić deklaracje VAT?

Ministerstwo Finansów oficjalnie informuje, że trwają prace nad zastąpieniem deklaracji VAT-7 przez plik JPK_VAT. Możliwe, że dotyczyłoby to także informacji VAT-UE i VAT-27. Autorzy opisują powody, dla których ruch ten powinien być oceniany pozytywnie (ujednolicenie raportowania, zmniejszenie liczby obowiązków raportowych, powszechna akceptacja przez podatników). Wskazano jednak także prawne, procesowe i techniczne wyzwania, które należy mieć na uwadze w ramach tej zmiany, aby przyniosła ona oczekiwane korzyści. W szczególności dotyczy to różnicy w sankcjach za brak złożenia pliku JPK_VAT oraz deklaracji, trudniejszej korekty błędnych rozliczeń oraz mniejszej przejrzystości pliku JPK_VAT względem deklaracji. Pomysł wydaje się także niespójny z inną propozycją Ministerstwa Finansów, a mianowicie wprowadzeniem obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy krótsze niż miesiąc (codziennie lub co kilka dni). Postulowane jest wydłużenie terminu wejścia w życie tych zmian i poprzedzenie ich programem pilotażowym.

Słowa kluczowe:  JPK, VAT, deklaracje podatkowe, OECD, technologie podatkowe

A quantum leap towards settling taxes electronically. Can SAF-T replace VAT returns?

The Ministry of Finance informs officially that it is working on replacing VAT-7 return with the Polish equivalent of SAF-T, called JPK_VAT. This may also apply to VAT-UE and VAT-27 information forms. The authors describe the reasons why the step should be seen as positive (uniform reporting, fewer reporting duties, widespread acceptance by taxpayers). However, they also indicate the legal, procedural and technical challenges that should be borne in mind in the context of this change so that it brings the expected benefits. This applies in particular, to the difference in sanctions for failure to submit JPK_VAT and a VAT return, the greater difficulty in correcting errors in calculations, as well as the lesser transparency of a JPK_VAT file compared to a tax return. Moreover, the idea seems incoherent with another proposal of the Ministry of Finance, namely the introduction of a duty to submit JPK_VAT for periods shorter than a month (daily or every several days). A suggestion is made to delay the entry into force of these amendments and run a pilot programme before they do.

Keywords:  SAF-T, VAT, tax returns, OECD, tax technologies

Bibliografia:https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6050819/zawiadomienie+o+rozpocz%C4%99ciu+konsultacji+podatkowych+JPK+VAT.pdf (dostęp: 8.10.2018 r.) Guidance for the Standard Audit File – Tax, May 2005, Forum on Tax Administration, OECD https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/pytania-i-odpowiedzi (dostęp: 8.10.2018 r.)Technologies for Better Tax Administration: A Practical Guide for Revenue Bodies, OECD Publishing, Paris 2016, http://dx.doi.org/10.1787/9789264256439-en, s. 39 (dostęp: 8.10.2018 r.)

Paweł Kamiński
Autor jest adwokatem, doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Postępowanie organów egzekucyjnych w przedmiocie kosztów egzekucyjnych – zagadnienia praktyczne

Autor prezentuje zagadnienie postępowania organów egzekucyjnych w administracji w zakresie kosztów egzekucyjnych z uwzględnieniem problemów praktycznych towarzyszących tej procedurze, jak również aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego. Artykuł dotyczy głównie problemu zasadności i wysokości naliczonych kosztów egzekucyjnych, ale także instytucji ich umorzenia oraz rozłożenia na raty.

Słowa kluczowe:  postępowanie egzekucyjne, koszty egzekucyjne, umorzenie, rozłożenie kosztów na raty

Proceedings of enforcement authorities regarding enforcement costs. Practical issues

The author focuses on the proceedings of enforcement authorities in administration in the context of enforcement costs, taking into account current practical problems and current judgments of administrative courts and the Constitutional Tribunal. The article concerns mainly the issue of legitimacy and amount of enforcement costs, but also remission of such costs and spreading them into instalments.

Keywords:  enforcement  proceedings,  enforcement  costs, remission, spread costs in instalments

Bibliografia:

Kijowski D. (red.), Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, LEX/el. 2015
Przybysz P., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Lex/el. 2015
Babiarz S., Dauter B., Niezgódka-Medek M., Koszty postępowania w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, Warszawa 2009


Dorota Szubielska

Autorka jest radcą prawnym, doradcą podatkowym, wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową – jednak ze zwolnieniem z podatku od czynności cywilnoprawnych

Orzeczenia sądów administracyjnych, w których odchodzi się od dotychczasowej linii orzeczniczej, zasługują na szczególną uwagę i rozpowszechnienie. Do takich orzeczeń należy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1.02.2018 r., rozstrzygający spór o podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych – dalej pcc – przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Słowa kluczowe:  przekształcenie spółki, kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, zwiększenie majątku spółki osobowej, podatek od wkładów kapitałowych, zasada neutralności podatkowej

Transformation of a company into a partnership, yet with exemption from tax on civil law transactions

Administrative  court  judgments  in  which  the  courts  depart from the existing line of case law merit special attention and are  worth  disseminating.  Among  them,  we  should  mention the  judgment  issued  by  the  Supreme  Administrative  Court on 1 February 2018, which resolved the dispute about the tax base for tax on civil law transactions in case of transformation of a company into a partnership.

Keywords:  transformation of a company, share capital, statutory reserve, increase in assets of a partnership, tax on capital contributions, tax neutrality principle


Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Podstawowe informacje dotyczące egzaminu na doradcę podatkowego. Ważne wydarzenie dotyczące międzynarodowej działalności KRDP

Basic information about exams for tax advisers. An important event concerning international activity of the Polish National Council of Tax Advisers

Szczegółowy spis treści

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top