Prawo23 września, 2020

Nowości w LEX Monografie - aktualizacja wrzesień 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji wrzesień/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet monografii wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Monografie.

R. Cybulska (red.), Skargi, wnioski i petycje w jednostkach samorządu terytorialnego, WKP 2020

Publikacja zawiera omówienie instytucji skarg, petycji i wniosków w polskim porządku prawnym. Autorzy starają się rozwiać wątpliwości związane z klasyfikacją tego rodzaju pism, a także przybliżyć tryb postępowania z nimi.

Analizują m.in.

  • podmioty uprawnione do składania skarg, petycji i wniosków,
  • podmioty obowiązane do rozpoznania tego rodzaju pism,
  • procedurę związaną z ich rozpatrzeniem,
  • sposób działania komisji skarg, petycji i wniosków.

Opracowanie zostało napisane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – radców prawnych, zajmujących się w swojej pracy zawodowej problematyką skarg, petycji i wniosków.

A. Kwecko-Podświadek, Prawo pracownika do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, WKP 2020

Publikacja jest jedynym na rynku opracowaniem, które kompleksowo omawia kwestie dotyczące wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych: od wyjaśnienia zasad ustalania tego wynagrodzenia i jego wysokości aż po funkcje, jakie mają spełniać jego poszczególne składniki.

Autorka analizuje znaczenie takich pojęć jak: „wynagrodzenie normalne”, „kierownik wyodrębnionej komórki”, „w razie konieczności”, „pracownik wykonujący stale pracę poza zakładem pracy”, których brak definicji legalnych budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych.

Omówione zostały również zagadnienia dotyczące obchodzenia przez pracodawców przepisów o wynagradzaniu za pracę w godzinach nadliczbowych, uchylania się od obliczania i wypłaty tego wynagrodzenia oraz konsekwencje prawne tych zachowań. Przedmiotem rozważań są też funkcje dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych.

M. Wolski, Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych, WKP 2020

W publikacji omówiono problematykę kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, analizowaną z perspektywy zamówień publicznych. Autor szczegółowo przedstawia zagadnienia odnoszące się do poszczególnych standardów kontroli.

Opracowanie stanowi przydatne źródło wiedzy na temat:

  • działań, jakie powinny być podejmowane przez kierowników jednostek, aby zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości,
  • korekt finansowych w przypadku zamówień objętych projektami unijnymi,
  • właściwej organizacji kontroli zarządczej, umożliwiającej realizację celów i zadań jednostki w sposób legalny, efektywny, oszczędny oraz terminowy.

W publikacji uwzględniono ponadto rozwiązania prawne dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 odnoszące się do odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z zamówieniami publicznymi.

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące monografie:

1. Cybulska R. (red.), Skargi, wnioski i petycje w jednostkach samorządu terytorialnego, WKP 2020
2. Grzybowski P., Dobra wiara w podatku od wartości dodanej, WKP 2020
3. Hrycaj A., Prawo i postępowanie upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, WKP 2020
4. Kłopocka-Jasińska M., Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu. Model możliwy do zastosowania w Polsce, WKP 2020
5. Kowalik E., Zakres kognicji sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym, WKP 2020
6. Książek D., Intertemporalna kategoryzacja przepisów Kodeksu pracy, WKP 2020
7. Kwecko-Podświadek A., Prawo pracownika do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, WKP 2020
8. Maryniak Ł., Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych, WKP 2020
9. Matusiak I. (red.), Domeny internetowe. Teoria i praktyka, WKP 2020
10. Miernicka I., Wymagania dotyczące wyglądu pracownika jako ingerencja w sferę jego wolności, WKP 2020
11. Misztal P., Przymus adwokacko-radcowski w polskim procesie karnym, WKP 2020
12. Misztal-Konecka J., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, WKP 2019
13. Pchałek M. (red.), Gospodarowanie wodami. Kluczowe wyzwania w ramach nowego cyklu planistycznego, WKP 2020
14. Szadkowski K., Hipoteka umowna na wierzytelności hipotecznej - subintabulat umowny, WKP 2020
15. Szynal G., Sądowa kontrola rozwiązania stosunku pracy, WKP 2020
16. Wolski M., Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych, WKP 2020
17. Wójtowicz-Dawid A., Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej, WKP 2020
18. Zajączkowska-Burtowy J., Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki, WKP 2020

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top