Prawo06 maja, 2020

LEX Komentarze - nowości w aktualizacji maj 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji maj/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet komentarzy wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Komentarze.

D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020

W komentarzu dokonano analizy poszczególnych przepisów, wskazano na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne i przedstawiono propozycje ich rozwiązania. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom praktyków, aby komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy.

Autorzy wykorzystali dotychczasowy dorobek piśmiennictwa prawniczego, w tym wypowiedzi odnoszące się do nowych i starych przepisów, omówili poglądy doktryny, a także stanowisko jej przedstawicieli w kwestiach spornych. Zebrali również dorobek judykatury i orzecznictwa, szczególnie pod kątem jego aktualności na gruncie nowych oraz zmienionych przepisów. Powołali orzeczenia najistotniejsze, zwłaszcza o charakterze precedensowym, gdy przedstawiony pogląd ma znaczenie dla praktyki.

W najnowszej aktualizacji komentarza uwzględniono ostatnie zmiany Kodeksu postępowania karnego. Szczególną uwagę zwrócono na obszerną nowelizację z 19 lipca 2019 r., która – jak wskazano w uzasadnieniu projektu – miała na celu usprawnienie postępowania karnego poprzez rezygnację ze zbędnego formalizmu, wprowadzenie ułatwień dla uczestników postępowania związanych z udziałem w nim, zapobieżenie obstrukcji procesowej stron i szersze zabezpieczenie interesu społecznego w postępowaniu. W komentarzu przedstawiono zatem interpretację nowych i zmienionych przepisów także pod kątem ich projektowanej funkcjonalności.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:

• przeprowadzania czynności procesowych pod nieobecność stron, obrońców i pełnomocników,
• doręczeń pism procesowych,
• ogłaszania orzeczeń i zarządzeń na rozprawie i posiedzeniu,
• formuły uzasadnień wyroków,
• sposobu przeprowadzania dowodów na rozprawie,
• postępowania odwoławczego i kasacyjnego.

A. Wróbel, M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. VIII, WKP 2020

W komentarzu szczegółowo omówiono procedurę administracyjną, a w szczególności:

• zasady, strukturę podmiotową i tryb postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej oraz środki zaskarżenia decyzji administracyjnych, w tym nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji ostatecznych,
• zagadnienia dotyczące wydawania zaświadczeń, kosztów postępowania administracyjnego oraz postępowania w sprawie skarg i wniosków,
• zasady udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym, oraz
• regulacje szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych.

Skomentowane zostały zmiany Kodeksu dokonane od poprzedniego wydania, m.in. ustawami:

• z 16.05.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego – dotyczące m.in. wskazania przez stronę niemającą miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce, Unii Europejskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
• z 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dotyczące m.in. wykonywania obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych;
• z 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw – dotyczące opatrywania podpisem odpisu pełnomocnictwa.

Autorzy uwzględnili najnowszy dorobek doktryny oraz wieloletnie, w tym również niepublikowane, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego. Komentarz zawiera obszerną, kompletną bibliografię postępowania administracyjnego za lata 1927–2019.

L. Etel, R. Dowgier, G. Liszewski, B. Pahl, Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, WKP 2020

Autorzy omawiają w obszerny i przystępny sposób regulacje prawne dotyczące przede wszystkim:

• bardzo ważnego z punktu widzenia fiskalnego podatku od nieruchomości,
• podatku od środków transportowych,
• opłat lokalnych: targowej, uzdrowiskowej i miejscowej, reklamowej, od posiadania psów,
• zasady waloryzacji stawek, pomocy de minimis oraz pomocy publicznej.

Lakoniczność przepisów tej ustawy sprawia, że są one często przedmiotem sporów interpretacyjnych.

W celu łatwiejszego zrozumienia omawianych zagadnień, czytelnik znajdzie tu:

• konkretne przykłady,
• aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych,
• konkretne propozycje rozwiązań prawnych.

Publikacja uwzględnia m.in. zmiany obowiązujące od 1 lipca 2019 r., odnoszące się do:

• ujednolicenia urzędowych formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości;
• wprowadzenia możliwości składania przez podatników za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od środków transportowych oraz deklaracji na opłatę reklamową.

Celem wprowadzenia omawianych zmian było:

• uproszczenie wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty reklamowej;
• zmniejszenie kosztów obsługi zarówno po stronie organów podatkowych, jak i podatników – w tym również przedsiębiorców.

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące komentarze:

1. Dolnicki B. (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, WKP 2020
2. Etel L., Dowgier R., Liszewski G., Pahl B., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, WKP 2020
3. Fras M., Kucharski B., Malinowska K., Maśniak D., Szaraniec M., Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz, WKP 2020
4. Hrycaj A. (red.), Filipiak P. (red.), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, LEX/el. 2020
5. Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020
6. Pilich M. (red.), Finansowanie zadań oświatowych. Komentarz, WKP 2020
7. Świecki D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz aktualizowany, WKP 2020
8. Wróbel A., Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. VIII, WKP 2020

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top