Prawo18 listopada, 2020

LEX Komentarze - nowości w aktualizacji listopad 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji listopad/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet komentarzy wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Komentarze.

V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. III, WKP 2020

W 3. wydaniu komentarza uwzględniono i poddano wnikliwej analizie wszystkie zmiany normatywne, które miały miejsce w latach 2018-2020 w przepisach Kodeksu karnego, w tym te najnowsze wprowadzone:

• ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

• ustawą z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 rozszerzającą zakres kryminalizacji wyzysku lichwiarskiego;

• ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Rozwiązania problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów Kodeksu karnego zostały wsparte argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażonymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

W publikacji czytelnik znajdzie syntetyczne omówienie, a jednocześnie wnikliwą wykładnię przepisów Kodeksu karnego, co pozwoli na rozwianie pojawiających się niekiedy trudności i wątpliwości w ich poprawnym rozumieniu i prawidłowym, praktycznym stosowaniu. Zawarte w komentarzu treści są wyrażone przystępnie, co zapewni ich łatwą i dość szybką lekturę.

E.J. Krześniak, Ustawa o sporcie. Komentarz, WKP 2020

Komentarz omawia zjawiska nowe w tym obszarze, np. zagadnienie e-sportu, wspólnych inicjatyw europejskich w dziedzinie sportu i działalności Polskiej Agencji Antydopingowej.

Uwzględniono zmiany ustawodawcze opublikowane od czasu wejścia w życie ustawy, w tym dotyczące:

• przywrócenia do polskiego prawa regulacji odnoszącej się do rozstrzygania sporów w sporcie,

• wprowadzenia zakazów i ograniczeń dotyczących członków władz polskich związków sportowych,

• zmiany modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej, m.in. odpowiedzialności za wykroczenia dopingowe.

Opracowanie uwzględnia specyfikę prawa sportowego i lex sportiva. Autor sięga do orzecznictwa Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie (CAS) oraz sportowego soft law – regulaminów i innych aktów międzynarodowych federacji sportowych oraz polskich związków sportowych. Omawia także dotychczasową praktykę Ministerstwa Sportu.

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące komentarze:
1. Matarewicz J., VAT. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020
2. Krześniak E.J., Ustawa o sporcie. Komentarz, WKP 2020
3. Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020
4. Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość, wyd. XI, WKP 2020
5. Konarska-Wrzosek V. (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. III, WKP 2020

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top