ORCID 0000-0001-7885-8021

Profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, kierowniczka Zakładu Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2000). Związana z Instytutem Nauk Prawnych, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych (2004), a następnie doktora habilitowanego (2012). Stypendystka Fundacji van Calkera w Institute Suisse de Droit Comparé w Lozannie (2003), Fundacji „Centrum Europejskie Natolin” w European University Institute we Florencji (2006). Członkini kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego”, stała recenzentka „Studiów Prawniczych”.

Wybrane publikacje:

  1. Kwalifikacja prawna krajowych regulacji hazardu z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej [w:] A. Sołtys, M. Taborowski (red.), Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2018.
  2. Zakres związania państw członkowskich Kartą Praw Podstawowych w dziedzinie prawa karnego, „Studia Prawnicze” 2017, nr 3, s. 47–79.
  3. Łączne zastosowanie sankcji administracyjnych i karnych w świetle zasady ne bis in idem (uwagi na tle orzecznictwa ETPC), „Państwo i Prawo” 2017, nr 12, s. 43–56.
  4. Obowiązki państw członkowskich w zakresie notyfikacji przepisów technicznych na podstawie dyrektywy 2015/1535/UE oraz skutki ich naruszenia (w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) [w:] M. Taborowski (red.), Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2016, s. 137–152.
  5. Stosowanie Karty Praw Podstawowych w dziedzinie prawa karnego Unii Europejskiej [w:] D. Kornobis-Romanowska (red.), Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych, Sopot 2016, s. 165–186.
  6. Swoboda przemieszczania się studentów w Unii Europejskiej – prawo dostępu do szkolnictwa wyższego i stypendiów w kontekście transnarodowym, „Przegląd Prawa i Administracji” VII, Wrocław 2016, s. 261–290.
  7. The pillars of the European Union still exist? – European Court of Justice (Grand Chamber), Judgement of 6 May 2014, Case C-43/12, Commission v. European Parliament and Council), „European Constitutional Law Review” 2015 (vol. 11), nr 2, s. 357–372.
  8. Application of the Charter of Fundamental Rights in the Context of Sanctions Imposed by Member States for Infringements of European Union Law: Comment on Fransson Case, „European Public Law” 2014, nr 2, s. 229–245.
  9. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na prawo karne UE, „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 1, s. 95–100.
  10. National Report: Poland [w:] Union Citizenship: Development, Impact and Challenges. The XXVI FIDE Congress in Copenhagen, 2014, Congress Publications Vol. 2, s. 719–744, Kopenhaga 2014.

No Related Media found.
Back To Top